Search form

Matiu 16

O Parësiꞌ To Iu Ep Ne Ta Tah Vatoksean Se Taneꞌ Maꞌ Manuh Pa Vöön Va Kin

Mak 8:11-13, me Luk 12:54-56

1O Parësiꞌ me ro Sëdiusi to nö maꞌ, pare kehkeh punöꞌ ne e Ieesuꞌ, pare soe ke poë pan, “Ieesuꞌ, nok ah ta tah vatoksean va pa vöön va kin to vataare a no möm a ö nën to nonok nom a kiu pe Sosoenën.” 2Ivëhkëk, e Ieesuꞌ to piun rapoë pareꞌ soe pan, “Pa matanpoen nöm to sosoe nem sih pan, a akis se keh kakaaroen, ka nat ee pa muhin se poen vavih en nös. 3Pa pöstakah nöm se keh ep a muhin to popoen, pareꞌ ep vasup non. A, eöm se nat em pa uhön se nus en nös. Eꞌ to teꞌ akuk va kov e non manih, peöm to inan vavih e nem sih po vëknöm va pa akis. Suk ataeah poꞌ, köm hikta inan vavih nem pa pusun in a ma tah nöꞌ to nonok noꞌ kuru. 4Eöm a napan va kuru, eöm ro hat rakah. Paröm heꞌ tonun in e Sosoenën, eöm to kehkeh ep varoe nem ta tah vatoksean nöꞌ se nok. Ivëhkëk, eöm hikta se ep nem ta tah vatoksean. O pöh tah vatoksean varoe ko vëh nöm se ep, ivëh, pa ö no a iian apuh to orom voh e Jonaꞌ a teꞌ vanënën soe. Eꞌ to teꞌ voh non manih pa koman a iian pamëh pa kukön potan me ra kukön poen, pareꞌ teꞌ toꞌtoꞌ e non.” E Ieesuꞌ to soe vahik vakomanih, pareꞌ këh en pee to sun ne, ko nö en.

A Taateꞌ Hat Po Parësiꞌ Me Ro Sëdiusi

Mak 8:14-21

5E Ieesuꞌ me ra ma vamomhë peꞌ to taneꞌ maꞌ pa vöön ne to pokaꞌ ne Magadan, pare pahan ee pa pap tonon vöh, ko vos ee pa vöön va Bëtsaëtaꞌ. Ivëhkëk, ee to vanun ee pa teꞌ maꞌ ta taëën. 6Ke Ieesuꞌ soe ke rapoë pan, “Ut vavih nem paröm matop vavih nem pa taateꞌ hat po Parësiꞌ me ro Sëdiusi. Ee tomeꞌ vamahun a neöm po piuk vamanih po is na to hovën o praoaꞌ. Eöm se nat nem kon a taateꞌ piuk pee.”

7A ma vamomhë peꞌ to kokoman këh ne a pusun in a soe vaꞌih, pare vaiihi e ne pan, “Eꞌ to sosoe pöꞌ non a soe vaꞌih suk ea to hikta teꞌ vu maꞌ ta taëën.” 8Ke Ieesuꞌ nat en pataeah ne to vaiihi suk ne, ivëh, keꞌ hi en pee pan, “O vaman peöm to parin a soneꞌ varo, vahvanih köm vaiihi nem pan, ea to hikta teꞌ me no ta taëën? 9Eöm hikta maaka avoeꞌ nem eh? Kokoman hah voh na öm po tönim muꞌ varih na to makën voh o teꞌ to peo oah e ne pa 5,000 teꞌ. O tovih kove ivarih na to vapuh hah pa ma ö taëën ëën këh? 10Me eöm to vanun pöꞌ voh em pa tönim me ro pöök muꞌ varih na to makën voh a napan to peo oah e ne pa 4,000 teꞌ. O tovih kove ivarih na to vapuh hah pa ma ö taëën ëën këh? 11Eöm hikta koman hah rakah ko nem eh? Eöꞌ to hikta koman voh noꞌ a taëën, paröꞌ sosoe noꞌ a soe vaꞌih, ahik, eöꞌ to kömköm voh a noꞌ neöm pan, eöm se matop vavih nem po is po Parësiꞌ me ro Sëdiusi. 12Ka ma vamomhë peꞌ nat poꞌ ee pataeah neꞌ to kömköm suk voh non rapoë, eꞌ to hikta sosoe ke voh non rapoë, pan ee se ut vavih ne po is vëh, nee to hohovën ne sih a praoaꞌ. Ahik, eꞌ to kömköm voh non rapoë, pan ee se matop vavih ne po vavaasis hat po Parësiꞌ me ro Sëdiusi.

E Pitaꞌ To Soe Tavus E Ieesuꞌ E Kristo

Mak 8:27-30, me Luk 9:18-21

13E Ieesuꞌ to nö en manuh pa vöön va Sisariaꞌ Filipaë. Pareꞌ hi en pa ma vamomhë peꞌ pan, “A napan popokaꞌ ne sih e Koaꞌ Teꞌ pa Napan Kurus, eteh?” 14Ka ma vamomhë peꞌ piun a hi peꞌ, pare soe pan, “A ma pöh teꞌ to popokaꞌ a nom oah sih pan eën e Jon Tövapupui, ka ma meh popokaꞌ a nom oah e Elaëjaꞌ, ko upöm popokaꞌ a nom oah e Jeremaëaꞌ, keꞌ, eën a pah teꞌ va pa nap vanënën soe to toꞌ hah maꞌ.” 15Ke Ieesuꞌ hi hah en pee pan, “Ke eöm koman poꞌ, eöm popokaꞌ poꞌ a nem neoꞌ, eteh?” 16Ke Saëmon a meh ëhnaneah e Pitaꞌ to piun a hi pe Ieesuꞌ, pareꞌ soe pan, “Eën e Kristo e Koaꞌ Teꞌ pe Sosoenën toꞌtoꞌ tamoaan.” 17E Ieesuꞌ to piun a soe pe Pitaꞌ, pareꞌ soe ke poan pan, “Saëmon sunaiꞌ Jonaꞌ, e Sosoenën to tapui a oah. A hikta pah teꞌ va po oeh vëh to vataare a oah a soe vaꞌih. E Tamön varoe ko vöh pa vöön va kin to vataare a oah a soe vaꞌih. 18Ke eöꞌ se soe vaman rakah keoꞌ pën, eën e Pitaꞌ. Ka pusun in a ëhnöömah to soe va non manih pan a vös. Köꞌ se vasun o vakum vivihan peöꞌ, manih pa tonun a vös pamëh. Ko kikis va pa mët hikta antoen non a vöknah o vakum vivihan pamëh. 19Ke eöꞌ se heꞌ a oah oꞌo kiꞌ va pa Matop Vih va pa Vöön va Kin. Ka tah nën to vaonöt manih po oeh, e Sosoenën me se vaonöt en maꞌ peꞌ manuh pa vöön va kin. Ka tah nën to hikta vaonöt manih po oeh, e Sosoenën se hikta vaonöt manuh pa vöön va kin.” 20E Ieesuꞌ to vuhvuh vakis rakah en pa ma vamomhë peꞌ pan ee se nat nee soe vanat tah meh teꞌ, pan eꞌ e Kristo, a Teꞌ ne Sosoenën to vanö voh maꞌ.

E Ieesuꞌ To Soe A Ö Neꞌ Se Mët, Pareꞌ Sun Hah

Mak 8:31-38; 9:1, me Luk 9:22-27

21Taneo non po poen pamëh ne Ieesuꞌ to soe ke ra ma vamomhë peꞌ, pan eꞌ se nö manuh Jerusalëm, pareꞌ kon o kamis apuh rakah manih pa koreera nap susunön po Jiuꞌ, me ro teꞌ susunön ësës heꞌ, me ro teꞌ vavaasis varih to nat i ne o Vavaasis pe Mosës. Ee se ip vamët poë, ko vakön poen neꞌ se sun taneꞌ hah en manih po vapeepe. 22Ke Pitaꞌ me ke en pe Ieesuꞌ, pareꞌ siröꞌ en peꞌ pan, “Eën se nat nom sosoe va nom manih, suk a ma tah kurus varih nën to sosoe nom se hikta tavus manih pën.”

23Ke Ieesuꞌ tarih pareꞌ piun a soe pe Pitaꞌ, pareꞌ soe pan, “Susun po oraꞌ hat, këh a na neoꞌ ah! Eën to hikta vavaꞌaus a nom neoꞌ! A soe pën to hikta teꞌ non pan a soe pe Sosoenën, ahik, a soe pën, eꞌ a soe pa teꞌ.”

24Ke Ieesuꞌ soe ke ra ma vamomhë peꞌ pan, “Ta pah teꞌ se iu vatet a non neoꞌ, eꞌ se vöknah o iu koman peꞌ, pareꞌ teꞌ a kuruse peꞌ, pareꞌ teꞌ o kamis, ko vatet a maꞌ neoꞌ. 25O teꞌ varih to koman vakis ne a ma toꞌtoꞌ pee, pare hikta vavatet a ne neoꞌ, a, a ma toꞌtoꞌ pee se ro akuk ee. Ivëhkëk, o teꞌ varih to vavatet a ne neoꞌ, pare mët suk a neoꞌ, ee se kon ee po toꞌtoꞌ tamoaan. 26A napan se keh kon kurus a ma tah va po oeh, pare vanun ee po toꞌtoꞌ tamoaan, a ma tah kurus poë varih se poꞌ vaꞌaus vah va in o toꞌtoꞌ pee nih? Ahik rakah! Ahik ta pah tah no a napan to onöt ne a voen hah o toꞌtoꞌ pee. 27Eöꞌ e Koaꞌ Teꞌ pa Napan Kurus se nö me maꞌ o maaka pe Sosoenën me ro ankeroꞌ peꞌ, paröꞌ heꞌ ra napan kurus o voen to onöt ro non a ma taneah nee to nonok ne. 28Eöꞌ to soe vaman rakah keoꞌ peöm. A ma pöh teꞌ to sun ne manih kuru, se meꞌ avoeꞌ e ne pa mët, ee heh ep ee peöꞌ e Koaꞌ Teꞌ pa Napan Kurus se nö va maꞌ manih pa Teꞌ Sunön.