Search form

Matiu 18

Eteh Se Teꞌ Non A Tasun Apuh Oah Manih Pa Matop Vih Va Pa Vöön Va Kin?

Mak 9:33-37, me Luk 9:46-48

1E Ieesuꞌ me ra ma vamomhë peꞌ to teꞌ avoeꞌ e ne manih pa vöön va Kapaneam, ka ma vamomhë peꞌ nö maꞌ, pare hi poë pan, “Eteh se teꞌ non a tasun apuh oah manih pa Matop Vih va pa Vöön va Kin?”

2Ke Ieesuꞌ vaoe en na pa siꞌ koaꞌ soneꞌ, keꞌ nö en maꞌ manih peꞌ, keꞌ vasun en peꞌ manih po topnin in a ma vamomhë peꞌ, 3pareꞌ soe ke rapoë pan, “Eöꞌ to soe vamaman rakah keoꞌ peöm, eöm se keh hikta panih a ma taateꞌ hat peöm, paröm teꞌ va nem manih pe koaꞌ soneꞌ vaꞌih, eöm to hikta antoen nem a ho manih pa Matop Vih va pa Vöön va Kin. 4A teꞌ vëh to apuh non manih pa Matop Vih va pa Vöön va Kin, ivëh a teꞌ to vöknah non a taateꞌ peꞌ, pareꞌ teꞌ va non manih pe siꞌ koaꞌ vaꞌih, eꞌ kuru a teꞌ pamëh se teꞌ o ëhnan apuh manuh pa vöön va kin. 5Keteh to koman non a kamöꞌ e koaꞌ soneꞌ to teꞌ va non manih pe siꞌ koaꞌ vaꞌih, eꞌ to kamöꞌ me en peöꞌ.”

A Taateꞌ Hat To Mimiröꞌ Non Sih O Vaman Pa Teꞌ

Mak 9:42-48, me Luk 17:1-2

6E Ieesuꞌ to vavaato avoeꞌ e non, pareꞌ soe pan, “Ta pah teꞌ se keh koman non, pan eꞌ se rëh ke o vaman po pus koaꞌ varih to vaman voh ee peöꞌ, kee kuꞌ manih pa taateꞌ hat, eꞌ to vih rakah non pa vahan a vös apuh manih pa koꞌkoneah, ko vöknah eah manuh koman tahiꞌ, keꞌ mët këh a ö rih.

7Varenan rakah pa napan varih po oeh vëh to nanansoe ne o upöm teꞌ, kee nonok ne a ma taateꞌ hat. Oman, a ma taateꞌ hat poë varih se tavus ee. Ivëhkëk, varenan oah rakah pa teꞌ vëh to vavatvus non a ma taateꞌ hat poë varih.

8A koreomah keꞌ a momah se keh vakuꞌ a oah manih pa taateꞌ hat, moes kurus eah, ko vi na. Eꞌ to vih oah non pö nën se teꞌ ro me nom o pöh koren, me o pöh mon, kën si kon o toꞌtoꞌ tamoaan. Peꞌ to hat non pën se teꞌ me nom o pöök koren me o pöök mon, ee tomeꞌ me ke ee pën manuh po suraꞌ ësës tamoaan. 9Me a matömah se keh vakuꞌ a oah manih pa taateꞌ hat, të kon eah, parën vi na. Eꞌ to vih non pën se teꞌ me nom o pöh tök matan kën sih kon o toꞌtoꞌ tamoaan. Peꞌ to hat non pö nën se teꞌ me nom o pöök matan, kee rëh ke ee pën manuh po suraꞌ ësës tamoaan.

10-11Matop vavih o siꞌ koaꞌ varih, pee to vaman voh ee peöꞌ, paröm nat nem koman nem, pan ee ro siꞌ tah pinpiun. Ahik, manuh pa vöön va kin no a ma ankeroꞌ pee to teꞌ tamoaan ne manih pa matan e Tamön.+

A Soe Vapipinoꞌ Va Pa Sipsip To Ro

Luk 15:3-7

12E Ieesuꞌ to vavaato avoeꞌ e non, pareꞌ soe pan, “Eöm koman va po nem nih pa ö no a pah teꞌ to teꞌ me non a 100 sipsip ka paeh ro. E tövaneah se kës këh en pa 99 to teꞌ ne pa ö tope ko ënëën ne a karas, pareꞌ nö en pa vaiu këh a teꞌ vëh to teꞌ varo non? 13Eöꞌ to soe vaman rakah keoꞌ peöm, e tövaneah po sipsip se keh taum hah maꞌ a teꞌ vëh to ro non, eꞌ se pah vaeö suntan rakah en. A ma tamoaan neꞌ to haraꞌ vaeö suk e non pa 99 varih to hikta ro voh. Ivëhkëk, eꞌ se keh taum hah maꞌ a teꞌ vëh to ro voh, eꞌ se pah vaeö suntan oah rakah kov en. 14Eꞌ to teꞌ akuk va kov e non manih pe Tamëneöm vöh pa vöön va kin to hikta iu non ta paeh va po pus koaꞌ varih po oeh vëh se ro, pare nö manuh po suraꞌ ësës tamoaan.

A Taateꞌ Va Pa Vatotoopin Hah E Kea Pën To Nok Voh A Hat

15“E kea pën vëh to vatet a no neoꞌ se keh nok vahat a oah, nö ah manuh peꞌ, parën soe aven keah pan, ‘Kea, a hat vaꞌih eꞌ a hat koman pën nën to nok ka neoꞌ.’ Keꞌ se keh pënton en pa soe pën, a, eën to vaꞌaus eah, keꞌ tavus hah en e kea pën. 16Ivëhkëk, eꞌ se keh hikta pënton a soe pën, nö parën me maꞌ ta meh poa teꞌ, kee nö vaꞌpeh me maꞌ oah köm sih teꞌ nem a poa teꞌ keꞌ a kukön teꞌ marën a vavaꞌaus a soe keꞌ sih teꞌ eh non. 17Ka teꞌ pamëh se keh hikta pënton raoe, soe ke ra nap susunön varih to vovoh ne po rotuꞌ. Keꞌ se keh hikta pënton a soe pee, ep va in eah manih pa teꞌ kokon takis,+ keꞌ a teꞌ vëh to hikta vaman non e Sosoenën.

18“Eöꞌ to soe vaman rakah keoꞌ peöm, a ma tah kurus nöm to hikta vaonöt manih po oeh, e Sosoenën me to hikta se vaonöt non maꞌ manuh pa vöön va kin. Ka ma tah kurus nöm to vaonöt manih po oeh, ne Sosoenën me se vaonöt en maꞌ pee manuh pa vöön va kin.

19“Eöꞌ to sosoe avoeꞌ ke noꞌ peöm pan, ta poa teꞌ va po vaman se keh vapöh kokoman suk ta pah tah, pare hin suk, a, e Tamön vöh pa vöön va kin se heꞌ en pee pon. 20Eꞌ se keh teꞌ non ta poa teꞌ, keꞌ, a kukön teꞌ to tönun pa pah ö, pare hin manih pa ëhnaneoꞌ, a, eöꞌ to teꞌ e noꞌ manih pa topniire.”

A Soe Vapipinoꞌ Va pa Teꞌ Kikiu To Hikta Ihan Anoe A Ötop Pa Meh Teꞌ Kikiu Peꞌ

21Ke Pitaꞌ huk vatët rakah en manih pe Ieesuꞌ, pareꞌ hi poan pan, “Sunön, a tovih tëëm ne kea peöꞌ se nok ka neoꞌ a hat köꞌ ihan anoe a hat peꞌ, o tönim me ro pöök tëëm ëh?” 22Ke Ieesuꞌ to piun poan, pareꞌ soe pan, “Eöꞌ to hikta soe a ö nën se ihan anoe a hat peꞌ po tönim me o pöök tëëm, ahik, eöꞌ to soe ka oah a ö nën se ihan anoe a hat peꞌ pa 490 tëëm. 23A Matop Vih va pa Vöön va Kin na se vëknöm va in eah manih pa teꞌ sunön to hinhin hah non a ma moniꞌ peꞌ varih no a nap kikiu peꞌ to ötop voh. 24O poen no a teꞌ sunön to taneo pa hin hah a ma moniꞌ peꞌ, ka napan me ee maꞌ pa teꞌ vëh to ötop voh a 10 milion kinaꞌ manih peꞌ. 25Ivëhkëk, a teꞌ pamëh to hikta teꞌ me non ta moniꞌ marën a piun hah a ötop peꞌ manih pa teꞌ sunön. Ivëh, ka teꞌ sunön soe en pan, ‘Eöꞌ se vavoen a teꞌ kikiu vëh me ra kën tom sinan peꞌ me a ma moeh tah neꞌ to vaneah non. Köꞌ sih kon a moniꞌ nën, to piun non a ötop peꞌ.’ 26Ivëhkëk, a teꞌ kikiu pamëh to pënton a soe pa teꞌ sunön peꞌ, pareꞌ nö ko vatokon manih pa havin a poa moneah, pareꞌ soe ke poan pan, ‘Sunön, ururuan voh a neoꞌ ah, parën heꞌ voh a neoꞌ ta ma siꞌ poen. Eöꞌ se piun vahik eoꞌ pa ma moniꞌ varih nöꞌ to ötop voh manih pën.’ 27Ka teꞌ sunön pa teꞌ kikiu pamëh tamak poan, pareꞌ koe en pa vavoen poan ko ihan anoe en pa ötop peꞌ.

28“Ivëhkëk, a teꞌ kikiu pamëh to tavus pareꞌ taum a meh teꞌ kikiu to ötop voh a teꞌ moniꞌ peꞌ to onöt non a 10 kinaꞌ. Eꞌ to not poan pareꞌ nom vakmis rakah en po ororom peꞌ, pareꞌ soe ke poan pan, ‘Eën se piun vëvëhöꞌ rakah a moniꞌ peöꞌ nën to ötop voh.’ 29Ivëhkëk, a teꞌ kikiu pamëh to vuꞌ manih pa moneah, pareꞌ soe ke poan pan, ‘Kea, ururuan a neoꞌ ah, parën heꞌ a neoꞌ ta ma meh siꞌ poen, peöꞌ se piun vahik eoꞌ pa moniꞌ vëh nöꞌ to ötop voh manih pën.’ 30Ivëhkëk, a teꞌ kikiu vamomoaan vëh to hikta iu tamak non e meh peꞌ. Eꞌ to vateꞌ poan po vahutët, pareꞌ vahoꞌ en peꞌ pa nohnoh. Keꞌ teꞌ non nën, keꞌ onöt rakah pa ö neꞌ se piun hah a ötop peꞌ. 31Ko upöm teꞌ kikiu to ep a tah vaꞌih to tanok, pare tamak ko heve rakah ee. Ee to nö hah ee manuh pe sunön pee, pare vavatët ee peꞌ pa ma taneah to tanok manih pa meh poa teꞌ kikiu pee. 32Ivëh, ka teꞌ sunön vaoe ho en na pa teꞌ kikiu peꞌ pamëh, pareꞌ soe ke poan pan, ‘Eën a teꞌ a pah hat rakah, eën to ook voh ka neoꞌ pan eöꞌ se ihan anoe a ötop pën. Köꞌ soe keoꞌ pën pan eën se nat nom piun a ötop pën. 33Vamomoaan nöꞌ to ururuan voh eoꞌ pën, vahvapoꞌnih kën hikta ururuan e meh siꞌ teꞌ pën?’ 34A teꞌ sunön to pah heve suntan en, pareꞌ vahoꞌ en pa teꞌ pamëh pa iuun nohnoh, keꞌ teꞌ non nën ko antoen rakah en pa ö neꞌ se piun vahik a ötop peꞌ.” 35Ke Ieesuꞌ soe, “A teꞌ sunön vëh to nok en pa taateꞌ to vatoe me e non pa taateꞌ ne Tamön vöh pa vöön va kin se nok manih peöm pö nöm se keh hikta ihan anoe a ma hat pa ma kën kea peöm me ra ma kën vameneöm.