Search form

Matiu 19

E Ieesuꞌ To Vavahutët Suk Non A Taateꞌ Va Pa Kök O Vaen

Mak 10:1-12, me Luk 16:18

1E Ieesuꞌ to teꞌ avoeꞌ e non manih pa muhin va Galiliꞌ, pareꞌ vavaasis non a napan a ma soe peꞌ. Eꞌ to vavaasis vahik en pee, pareꞌ pahan en pa ruen vëh nee to pokaꞌ ne sih a Jödën, ko takin en manih pa muhin va Jiutiaꞌ. 2Ka nap peo rakah vatet ee peꞌ nën, keꞌ vavahik këh en pee pa ma mët nee to haraꞌ ne.

3Ko Parësiꞌ nö ee maꞌ manih peꞌ, pare kehkeh punöꞌ ne poë, pare hi poë pan, “O Vavaasis pe Mosës soe vaonöt kës e non pe voe se kök o vaen, pareꞌ veo e köövo peꞌ manih po kokoman koman peꞌ?”

4Ke Ieesuꞌ piun a hi pee pareꞌ soe pan, “Vahvapoꞌnih köm pupunöꞌ e nem peöꞌ? Eöm to hikta ëh pöꞌ voh a soe vëh to kiun non manih po Puk Vapenpen to soe non pan,

‘Moaan rakah voh ne Sosoenën to nok o oeh me a ma moeh tah kurus,

pareꞌ pah nok poꞌ a teꞌ, a teꞌ oeteꞌ, me e köövo.’” Jen 1:27; 5:2

5“Ivëh ne Sosoenën to soe suk vavoh manih pan,

‘E voe se këh maꞌ e sinaneah pen tamaneah,

pareꞌ teꞌ vatös me e non pe köövo peꞌ,

kee tavus ee pon a paeh.’” Jen 2:24

6“Ivëh, ke ee pon to hikta se teꞌ hah ne a pöök. Ahik. Ee to tavus ee o pöh sionin. E Sosoenën to vatös voh en pee pon, ka hikta pah teꞌ to antoen non a ki vakëh hah raoe pon.”

7Ko Parësiꞌ hi hah ee pe Ieesuꞌ pan, “Eꞌ teꞌ vahvapoꞌ non nih, ke Mosës heꞌ voh en pa soe to soe vaonöt e non pa teꞌ se kiun o kiun marën a kök o vaen peꞌ, pareꞌ veo en pe köövo peꞌ?”

8Ke Ieesuꞌ piun en pa hi pee, pareꞌ soe ke rapoë pan, “E Mosës to vaonöt suk voh ka neöm a taateꞌ pamëh, suk eöm o teꞌ o pöh vatösoe rakah. Paröm hikta iu tënan nem a soe pe Sosoenën. Ivëhkëk, moaan voh ne Sosoenën to nok voh a ma moeh tah kurus, pareꞌ hikta nok voh a taateꞌ va pa kiun o kiun va pa kök o vaen. 9Ivëh, köꞌ se soe vaman rakah keoꞌ peöm. E voe se keh veo akuk e köövo to hikta teꞌteꞌvaasiꞌ non, pareꞌ me a meh köövo, a, e voe ko pamëh to nok en pa taateꞌ rëhrëh.”

10O vamomhë to pënton a soe vaꞌih pare soe ke Ieesuꞌ pan, “Eꞌ se keh teꞌ va non nën, ataeah poꞌ ne voe se veo suk pe köövo? Keꞌ vih non pa ö ne voe se nat non vaen.”

11Ke Ieesuꞌ soe ke rapoë pan, “O vavaasis va pa taateꞌ hikta vaen, eꞌ to hikta teꞌ non pan a napan kurus ivarih se vatet. Ahik, e Sosoenën to heꞌ ro a ma pah teꞌ marën a vatet a taateꞌ pamëh. 12Eöm nat e nem eh? Eꞌ to teꞌ non a ma vu teꞌ to teꞌ ne to hikta onöt ne a vaen. Ka ma paeh va po vu teꞌ poë varih no a ma sinëëre to vahuh voh en pee no ma sioniire to hikta teꞌ vih ne pa tataman koaꞌ. Ko upöm to hikta onöt ne a tataman koaꞌ, suk a ma meh to pe a sioniire. Ko upöm to koman voh a nok a kiu manih pa Matop Vih va pa Vöön va Kin, pare soepip ee rea pa vaen. A teꞌ vëh to koman rakah non a ö neꞌ se hikta vaen, eꞌ se kon rakah o vavaasis va pa taateꞌ hikta vaen.”

E Ieesuꞌ To Tapui O Siꞌ Koaꞌ Sosoneꞌ

Mak 10:13-16, me Luk 18:15-17

13Ka napan meeme ee maꞌ po siꞌ koaꞌ sosoneꞌ manih pe Ieesuꞌ, pan eꞌ se vahoꞌ a koreneah manih pee, ko hin suk raoe. Ivëhkëk, a ma vamomhë peꞌ to siröꞌ ee pa napan poë varih. 14Ivëhkëk, e Ieesuꞌ to pënton, pareꞌ soe ke rapoë pan, “Eöm se koe a sunpip o siꞌ koaꞌ varih, paröm koe raoe, kee nö maꞌ peöꞌ. Suk ataeah, a Matop Vih va pa Vöön va Kin to teꞌ suk non o teꞌ to teꞌ va ne manih po siꞌ koaꞌ varih.” 15E Ieesuꞌ to vaket non po koaꞌ, pareꞌ tapui en pee, ko këh en pee, ko nö en.

A Teꞌ To Vaneah Non A Ma Tah Peo

Mak 10:17-31, me Luk 18:18-30

16Ka pah teꞌ nö maꞌ manih pe Ieesuꞌ, pareꞌ hi poan pan, “Apuh, ataeah to vih non nöꞌ se nok, paröꞌ kon o toꞌtoꞌ tamoaan?”

17Ke Ieesuꞌ piun poan, pareꞌ soe pan, “Vahvanih kën hi a neoꞌ pan, ataeah to vih non? E Sosoenën varoe ko a paeh to vih non. Ivëhkëk, eën se iu kon nom o toꞌtoꞌ tamoaan, eën se vatet rakah a taateꞌ pe Sosoenën.”

18Ka teꞌ pamëh hi en pe Ieesuꞌ pan, “A taateꞌ poanheh?” Ke Ieesuꞌ piun, pareꞌ soe pan,

“Koe a ip vamët a meh teꞌ,

koe a nok a taateꞌ rëhrëh,

koe a kaveo,

koe a piuk a meh teꞌ pën manih po vahutët,

19parën ta nom e tamömah pen e sinömah, Eks 20:12-16; Lo 5:16-20

ko iu a meh teꞌ vamanih pö nën to iu hah va ka nom.” Lev 19:18

20A teꞌ pamëh to soe hah en pan, “A ma taateꞌ kurus varih nöꞌ to vavatet e noꞌ sih, ka meh taeah poꞌ nöꞌ se nok?”

21Ke Ieesuꞌ soe ke poꞌ poan pan, “Eën se keh iu kon nom o toꞌtoꞌ tamoaan, eën se nö, parën vavoen vahik a ma tah varih nën to vaneah nom, parën kon a moniꞌ, ko vaꞌaus o teꞌ arus. Eën se keh vatet rakah a ma taateꞌ varih nöꞌ to soe, parën suk a maꞌ neoꞌ. A, a ma tah kokoek pën nën se kon amot eom peꞌ manuh pa vöön va kin.

22Ka teꞌ pamëh pënton a soe pe Ieesuꞌ, pareꞌ pah tamak suntan en, suk eꞌ to vaneah non a ma tah to parin a peo vörep.

23Ke Ieesuꞌ soe ke ra ma vamomhë peꞌ pan, eöꞌ to soe vaman rakah keoꞌ peöm, “Eꞌ to hivaꞌ rakah ke non pa teꞌ öt ö pa ho manih pa koman a Matop Vih va pa Vöön va Kin, suk o toꞌtoꞌ peꞌ to pet vaviꞌ e non pa moniꞌ.” 24Eöꞌ se soe haha kuru, eꞌ to teꞌ tö rakah ke non pa këmol pa hop koe manih pa töhkoꞌ vëh to teꞌ non pa ni kunkun. Ivëhkëk, eꞌ to hivaꞌ oah rakah e non pa teꞌ öt ö to kehkeh hop non manih pa Matop Vih pe Sosoenën.”

25Ka ma vamomhë peꞌ pënton a soe vaꞌih, pare pah töhkak ee pare soe pan, “Eꞌ se keh teꞌ va non nën, keteh se poꞌ kon o toꞌtoꞌ tamoaan?”

26Ke Ieesuꞌ ves rakah non manih pee, pareꞌ soe ke rapoë pan, “A ma tah varih no a napan to hikta onöt ne a nok, ivëhkëk, e Sosoenën to onöt e non pa nok a ma moeh tah kurus.

27E Ieesuꞌ to soe vamanih ke Pitaꞌ piun poan, pareꞌ soe pan, “Ep ah! Emöm se poꞌ kon ataeah manih pa ö nemöm to këh voh maꞌ a ma tah pemöm, pamöm suk maꞌ oah?”

28Ke Ieesuꞌ piun poan pareꞌ soe pan, “Eöꞌ to soe vaman rakah keoꞌ peöm. O poen no oeh me akis vëh se tavus vavoon hah, eöꞌ e Koaꞌ Teꞌ Pa Napan Kurus se kon o ëhnan apuh, paröꞌ ihoꞌ pa ö ihihoꞌ peöꞌ, peöꞌ e Sunön. Ke eöm kurus varih to vatet voh a maꞌ neoꞌ, eöm se ihoꞌ me em pa havun me ra poa ö ihihoꞌ pa teꞌ sunön. Paröm matop e nem po havun me ro pöök vuteꞌ va Israël. 29Ka napan varih to vatet voh a maꞌ neoꞌ, pare këh maꞌ a ma iuun pee, me ra ma kën kea pee, me ra kën vameere, me a ma sinëëre, me ra ma tamëëre, me ra ma pus koaꞌ pee, me ra ma tökiu pee. Ee se kon oah rakah ee pa ma tah varih nee to këh voh maꞌ, pare kon me ee po toꞌtoꞌ tamoaan. 30Ivëhkëk, o teꞌ varih to vovoh ne kuru manih po oeh, amot nee se vasuksuk varuꞌ hah ne maꞌ, ko teꞌ varih to vasuksuk ne kuru, amot nee se vovoh varuꞌ ne.”