Search form

Matiu 23

O Parësiꞌ Me Ro Teꞌ Vavaasis To Nat I Ne O Vavaasis pe Mosës To Nok A Ma Taateꞌ Hat Manih Pe Ieesuꞌ

Mak 12:38-39, me Luk 11:43; 11:46; 20:45-46

1Vasuksuk ne Ieesuꞌ to soe ke ra napan me ra ma vamomhë peꞌ pan, 2“O teꞌ vavaasis varih to nat ne sih o Vavaasis pe Mosës, me ro Parësiꞌ pare öt ne a tasun va pa vamaaka a pusun in o Vavaasis pe Mosës manih pa napan. 3Ivëh, köm se tënan ko vatet em pa ma taneah nee to soe ka neöm. Ivëhkëk, eöm se nat nem vatet a ma taateꞌ nee to nonok ne. Suk ataeah, eꞌe to hikta vavatet ne a ma tah nee to vavaasis ne. 4Ee to nok ka neöm a ma taateꞌ kikis, pan eöm se vavatet nem. Ivëhkëk, eꞌe koman to hikta iu ne a vaꞌaus a neöm pa vatet vavih a ma taateꞌ poë varih.

5“A ma tah kurus nee to nonok ne pan a napan se ep. Pare nat ne rapoë ro teꞌ vivihan. Ivëh, kee öt ne a ma siꞌ voh no a ma pah ö soe pe Sosoenën to kiun ne, pare noh a ma voh poë varih manih pa ma naire, keꞌ pa ma koreere. Pare ohop ne a ma ohop rë. Pare nok a ma ohop vihvih nee to hinhin me ne sih, ko uris rë nee to kun tonun po ohop pamëh. 6Ka manih pa ma taëën apaꞌpuh nee to iu ihoꞌ vovoh rakah ne pa ma ö ihihoꞌ po teꞌ susunön, me manuh koman a ma iuun hinhin soneꞌ pee, nee to iu rakah ne a ihoꞌ po matan. 7Pare iu rakah ne pan a napan se ta ne rapoë pa ma ö totoaan, pare popokaꞌ ne rapoë o teꞌ apuh.

8“Ivëhkëk, eöm se nat nem koman nem pan a napan se popokaꞌ a non neöm ‘a Tövavaasis’, suk ataeah, e Sosoenën varoe ko a paeh a Tövavaasis peöm. Ke eöm kurus varih a kën tom kea. 9Paröm nat nem pokaꞌ ta pah teꞌ va po oeh vëh ‘e Tamön’, suk ataeah eöm to teꞌ varoe me ko nem a pah Tamëneöm to teꞌ non pa vöön va kin, ivëh e Sosoenën. 10Paröm nat nem koman nem pan a napan se pokaꞌ a non neöm ‘o Sunön’, suk ataeah, a pah Sunön ro ko peöm, ivëh e Kristo. 11Ka teꞌ to apuh non manih peöm, eꞌ a teꞌ kikiu, eꞌ to kiu non manih peöm. 12Ka teꞌ se keh kë koman hah a non, e Sosoenën se vöknah en peꞌ. Ka teꞌ se keh vöknah hah a non, e Sosoenën se kë en peꞌ.”

E Ieesuꞌ To Soe Tavus A Taateꞌ Hat Po Teꞌ Vavaasis To Nat I Ne O Vavaasis Pe Mosës, Me Ro Parësiꞌ

Mak 12:40, me Luk 11:39-52; 20:47

13-14E Ieesuꞌ to toto avoeꞌ e non, pareꞌ soe pan, “Varenan rakah peöm varih o teꞌ vavaasis to nat nem o Vavaasis pe Mosës, me eöm o Parësiꞌ, eöm o teꞌ o mokoꞌ rivon rakah. Paröm pikpiuk, eöm rakah ko varih to susunpip nem a napan pa nö manuh pa Matop Vih va pa Vöön va Kin. O upöm teꞌ to kehkeh nö ne nën köm sosoepip e nem pee. Suk eöm to hikta onöt nem a nö nën.+

15“Varenan rakah peöm varih o teꞌ vavaasis to nat nem o Vavaasis pe Mosës, me ro Parësiꞌ, eöm o teꞌ o pöh mokoꞌ rivon, paröm pikpiuk. Eöm to vavatvi kov e nem sih po oeh me manih tahiꞌ pan eöm se ep këh maꞌ ta ma teꞌ, kee suk a taateꞌ hat peöm. O poen nöm to taum em po teꞌ poë varih, eöm to vanun em pee. Ivëh, ke eöm kurus se nö em po suraꞌ ësës tamoaan.

16“Varenan rakah peöm varih o teꞌ vavaasis to nat nem o Vavaasis pe Mosës, me o Parësiꞌ, eöm o kekehoꞌ. Eöm to kehkeh vovoh ke nem sih a napan pa matop raoe, ivëhkëk, eöm to hikta onöt nem. Eöm me to sosoe nem sih pan, ta pah teꞌ se keh nok a soe man peꞌ manuh pa Iuun Hinhin Apuh pe Sosoenën marën a vakikis a soe peꞌ, eöm se soe em pan, eꞌ se vaörakuk en pa soe man peꞌ. Ivëhkëk, ta pah teꞌ se keh nok rakah a soe man peꞌ pan a gol to pet non pa Iuun Hinhin Apuh pe Sosoenën, a, eöm se soe em pan, eꞌ se vatet rakah a soe man peꞌ.” 17E Ieesuꞌ to toto avoeꞌ e non, pareꞌ soe pan, “Eöm rakah varih to teꞌ va nem manih pa ö no teꞌ ponkiꞌ komë to teꞌ va ne sih, paröm teꞌ pet va e nem manih po teꞌ kekehoꞌ. Ataeah to apuh non manih po epep pe Sosoenën, a gol, keꞌ a Iuun Hinhin Apuh? A gol to pet non sih manih pa Iuun Hinhin Apuh, pareꞌ teꞌ non a tah vivihan. Suk eꞌ to pet non pa iuun pe Sosoenën. 18Keteh to nok a soe man peꞌ, pareꞌ vakikis na a soe pamëh manuh pa pok vapenpen pe Sosoenën, köm soe kem peꞌ pan, eꞌ se vaörakuk en pa soe man peꞌ. Ivëhkëk, eꞌ se keh vakikis na a soe man pamëh manuh po heꞌ to tok non pa pok vapenpen pe Sosoenën, a, köm soe kem peꞌ pan, eꞌ se vatet rakah a soe man peꞌ. 19Eöm o kekehoꞌ, ataeah to apuh non po epep pe Sosoenën, o heꞌ, keꞌ a pok vapenpen? O heꞌ to tok non pa pok vapenpen, pareꞌ teꞌ non a tah vivihan. 20Ivëh, ka teꞌ to nok a soe man peꞌ, pareꞌ vakikis a soe man peꞌ manuh pa pok vapenpen, eꞌ to vakikis a soe pamëh manuh pa pok vapenpen me a ma tah to tok ne nën. 21Ka teꞌ to nok a soe man peꞌ, pareꞌ vakikis a soe man peꞌ manuh pa Iuun Hinhin Apuh, eꞌ to vakikis a soe pamëh manuh pa Iuun Hinhin Apuh me a ma tah to pet ne nën. 22Ka teꞌ to nok a soe man peꞌ, pareꞌ vakikis a soe man peꞌ manuh pa vöön va kin, eꞌ to vakikis a soe pamëh manuh pe Sosoenën me a ö ihoꞌ peꞌ.

23“Varenan rakah peöm o teꞌ vavaasis to nat i ne o Vavaasis pe Mosës, me ro Parësiꞌ, eöm o teꞌ o pöh mokoꞌ rivon, paröm pikpiuk. Eöm to kökök nö nem sih a ma tah na to hovën marën a vaninin vih a taëën, a ma tah poë varih nöm to nep, paröm ununun a havun ö tah, ko kon taneꞌ a pah ö tah nën, ko heꞌ na e Sosoenën. Ivëhkëk, eöm to vanun voh em pa ma meh taateꞌ to teꞌ apuh oah ne a taateꞌ heꞌheꞌ. A ma taateꞌ apuh poë varih to teꞌ ne manih komön o Vavaasis pe Mosës. Ee ivarih a ma taateꞌ poë varih, a taateꞌ va pa vaꞌaus a ma teꞌ arus no a napan to kehkeh miröꞌ ne rapoë, me a taateꞌ ururuan, me a taateꞌ va pa vaman e Sosoenën. Eöm se vavatet rakah nem a ma taateꞌ poë varih, paröm heꞌheꞌ nem na e Sosoenën a pah ö tah nöm to kon taneꞌ manih koman a ma tah nöm to nepnep nem. 24Eöm varih to iu matop nem sih a napan, ivëhkëk, eöm o kekehoꞌ. Paröm vavatet vatëh nem a taateꞌ heꞌheꞌ, ko vanun em pa ma taateꞌ apaꞌpuh. Ivëh, köm teꞌ va e nem manih pa teꞌ to kon taneꞌ a kuvi manih po kaak peꞌ. Ivëhkëk, eꞌ to hikta ep pet non pa tampu to teꞌ non po kaak, pareꞌ kaak vaꞌpeh me en peꞌ.

25“Varenan rakah peöm varih o teꞌ vavaasis to nat i nem o Vavaasis pe Mosës, me ro Parësiꞌ, eöm o teꞌ o pöh mokoꞌ rivon, paröm pikpiuk. Eöm to pupui vavoon varoe nem a tonun a ma kap me o peret. Ivëhkëk, manih pa komëneöm no a taateꞌ hat, me a taateꞌ kaveo to puh rakah e non. 26Ke eöm varih o Parësiꞌ, eöm o kekehoꞌ, vamomoaan nöm se pupui vavoon a koman a ma kap, me a ma peret, kee teꞌ voon ne, köm pah pupui vavoon poꞌ a ma ö tonun. Eꞌ to teꞌ akuk va kov e non manih peöm. Eöm se panih momoaan a ma taateꞌ hat peöm, paröm vovoh poꞌ ke nem a napan.

27“Varenan rakah peöm o teꞌ vavaasis to nat i nem o Vavaasis pe Mosës, me ro Parësiꞌ, eöm o teꞌ o pöh mokoꞌ rivon, paröm pikpiuk. Eöm to teꞌ va nem manih pa koveꞌ teꞌ mët, paröm ep vavih e nem manih mahën, ivëhkëk, manih pa komëneöm, a koveꞌ teꞌ mët to teꞌ e non, köm kakaun a tonun a koveꞌ pamëh po uh kakaare. Ivëh, ka manih tonun a koveꞌ pamëh to parin a matan vavih rakah pa ep. Ivëhkëk, manih pa koman a koveꞌ pamëh to puh rakah non pa ma soaꞌ teꞌ me a ma tah koa. 28Eꞌ to vatoe akuk va kov e non manih peöm no a napan to ep ka ne neöm ko koman ne pan, eöm o teꞌ to nonok nem a ma taateꞌ totoopin. Ivëhkëk, manih pa ma komëneöm to puh rakah ne pa ma piuk me a ma taateꞌ hat.

29“Varenan rakah peöm o teꞌ vavaasis to nat i nem o Vavaasis pe Mosës, me ro Parësiꞌ, eöm o teꞌ o pöh mokoꞌ rivon rakah, paröm pikpiuk. Eöm to nok vavavih a ma koveꞌ no teꞌ vanënën soe to mët ko pe ne, paröm vatëk vavavih o koveꞌ po teꞌ varih to nonok ne a ma taateꞌ totoopin to mët ko pe ne. 30Paröm sosoe nem sih pan eöm se keh teꞌ voh nem po poen voh pa kën sipun, eöm to hikta onöt nem a vaꞌaus raoe pa ip vamët o teꞌ vanënën soe. 31Ivëh, ka soe koman peöm ivëh to vataare en peöm ivarih o pus koaꞌ po teꞌ varih to ipip vamët voh ne po teꞌ vanënën soe. 32Ivëh, köm vapuh rakah em pa taateꞌ hat voh pa kën sipuineöm.

33“Eöm to teꞌ rakah va e nem manih po kuruꞌ, eöm to hikta onöt nem a rusin këh e Sosoenën pö neꞌ se vanö a neöm manuh po suraꞌ ësës tamoaan. 34Ivëh, köꞌ se soe keoꞌ peöm pa tah vaꞌih, eöꞌ se vanö ka nös neöm o teꞌ vanënën soe, me ro teꞌ varih to teꞌ me ne a ma kokoman vih, me ro tövavaasis. Ka ma pa paeh va pee nöm se ip vamët. Paröm ni em po upöm pee manih pa kuruse. Paröm öt o upöm pee, ko rëp raoe po uris koman a ma iuun hinhin soneꞌ peöm. Ko nö vavah pa vaiu raoe pa ma vöön peöm marën a vakmis raoe. 35Ivëh, ka hat va pa napan varih to ip vamët voh o teꞌ vanënën soe, me ro teꞌ varih to nonok ne a ma taateꞌ totoopin, ne eöm varih se teen rakah. O teꞌ varih ne sipuineöm to ip vamët voh to taneo non manih pe Ebel, a teꞌ totoopin, pare ipip vamët voh ne sih o teꞌ vih poë varih, ko hik non manih pa mët pe Sakarias sunaiꞌ Berekiaꞌ. E Sakarias, eꞌ a teꞌ ësës heꞌ sunön po Jiuꞌ nee to ip vamët voh poë manih topnin a iuun pe Sosoenën me a pok vapenpen peꞌ. A taateꞌ va pa ip vamët o teꞌ ësës heꞌ sunön po Jiuꞌ, ne Sosoenën to vateꞌ voh manih po teꞌ to teꞌ toꞌtoꞌ ne kuru se kon kamis suk a ma teꞌ poë varih. 36Eöm me to nonok e nem pa taateꞌ pamëh, ivëh, köꞌ soe vaman rakah keoꞌ peöm, e Sosoenën se vateen a neöm o Jiuꞌ pa ma mët poë varih, pareꞌ vakmis suk en peöm.”

E Ieesuꞌ To Tamak A Vöön Va Jerusalëm

Luk 13:34-35; 19:41-44

37E Ieesuꞌ to vavaato avoeꞌ e non, pareꞌ soe pan, “Jerusalëm, Jerusalëm, eöm a ma nap susunön to töstösvös nem sih a ma teꞌ vanënën soe ne Sosoenën to vanö nös manem peöm. A ma poen peo neöꞌ to iu ununun noꞌ sih a ma koaꞌ pën, vamanih pa ö ne toaꞌ sin to ununun va non sih a ma soneꞌ peꞌ manih pa paan a paknaneah. Ivëhkëk, eöm to hikta iu nem. 38Pënton nem öm, eöꞌ e Sunön to këh voh eoꞌ pa vöön peöm me a Iuun Hinhin Apuh peöm. 39Eöꞌ to soe va keoꞌ peöm manih pan, eöm hikta se ep hah a nem neoꞌ manih po oeh vëh, keꞌ onöt rakah pa ö söꞌ hah va maꞌ manih pe Sunön peöm, köm soe em pan,

‘E Sosoenën se tapui a teꞌ vëh to nö maꞌ pa ëhnan e Sunön.’” Sng 118:26