Search form

Matiu 24

E Ieesuꞌ To Soe Pan A Iuun Hinhin Apuh Se Takök

Mak 13:1-2, me Luk 21:5-6

1E Ieesuꞌ to këkëh ko non a sinten a Iuun Hinhin Apuh, ka ma vamomhë peꞌ nö ee maꞌ manih peꞌ. Ko vataare poë a ma iuun va pa Iuun Hinhin Apuh. 2Ivëhkëk, e Ieesuꞌ to soe ke rapoë pan, “Eöꞌ to soe vaman rakah keoꞌ peöm, a ma iuun kurus varuh na to ep no, ee kurus se tatakök ee. Ahikta pah vös to onöt non a tok pa tonun a meh. Ahik. Eꞌe se taru kunah kurus ee maꞌ.”

E Ieesuꞌ To Soe Pan A Ma Punis Peo Se Tavus Maꞌ

Mak 13:3-13, me Luk 21:7-19

3Vasuksuk ne Ieesuꞌ to ihoꞌ non Tope Öliv, ka ma vamomhë varoe peꞌ nö ee maꞌ manih peꞌ, pare hi poë pan, “Soe ka möm ah o poen poanheh no a ma tah poë varih se tavus. Me o vëknöm taeoh nemöm se inan suk to tavus maꞌ, pamöm nat poꞌ o poen hah pën me o poen no oeh vëh se hik.”

4-5Ke Ieesuꞌ piun rapoë, pareꞌ soe pan, “Matop vavih nem, ta pah teꞌ tomeꞌ piuk ka neöm. A nap peo rakah se nö maꞌ, pare popokaꞌ ne a ëhnaneoꞌ, pare soe vamanih pan, ‘Eöꞌ ivëh e Kristo’, pare piuk ee pa napan. 6Eöm se tënan o vapus me o vahutët va po vapus, to nönö non maꞌ. Ivëhkëk, eöm se koe a naöp. A ma tah kurus poë varih se tavus ee. Ivëhkëk, o poen no oeh se hik to meꞌ e non pa tavus maꞌ. 7A napan va pa pah muhin se sun, pare vapus me ee pa napan va pa meh muhin. Ka matop vih pa pah teꞌ sunön se sun, pareꞌ vapus me en pa teꞌ matop vih pa meh teꞌ sunön. Ka manih pa ma meh muhin no o maë apuh se tavus, ka rikrik kö en. 8A ma tah poë varih se tavus momoaan vamanih pa ö ne köövo to haraꞌ o kamis va pa ö neꞌ to kehkeh vahuh non.”

9“O teꞌ se öt a neöm, pare vakmis ee peöm ko ip vamët ee peöm. A ma muhin kurus se heve ov e ne peöm, suk eöm to vaman, paröm vatet a nem neoꞌ. 10Manih po poen pamëh, a nap peo rakah to vaman voh ee peöꞌ se tarih, ko vikuh ee peöm pa nap hat. 11Ko teꞌ vanënën soe pikpiuk se tavus maꞌ, pare piuk a ma nap peo rakah. 12Ka napan heꞌ tonun ee pa taateꞌ vih vëh, a taateꞌ iu teꞌ, suk a taateꞌ hat to pupu vaꞌpuh nö e non maꞌ. 13Ivëhkëk, o teꞌ varih to teꞌ vakis ne pa teꞌ a ma punis, pare öök na po poen no o oeh se hik, e Sosoenën se hehe en pee. 14Ka Soe Vih va pa Matop Vih Pe Sosoenën no a napan se vavaasis manih po oeh avoes, ka napan sih tenan voh, ko oeh pah hik poꞌ en.”

A Punöꞌ Hat Rakah Se Tavus

Mak 13:14-23, me Luk 21:20-24

15E Ieesuꞌ to vavaato avoeꞌ e non, pareꞌ soe pan, “Eöm se ep rakah em pa Tah A Pah Hat Rakah no a teꞌ vanënën soe vëh e Dëniël to sosoe suk voh non. A Tah Hat pamëh to sun non pa iuun pe Sosoenën. Ka teꞌ to ëhëh non a soe, eꞌ se maaka vavih rakah non pa pusun in a soe pamëh. 16Manih po poen no a Tah Hat pamëh se tavus maꞌ ka napan varih to teꞌ ne manih pa muhin va Jiutiaꞌ, ee se rusin ee manuh pa moeh totope. 17Ka ta pah teꞌ se keh tok non pa tonun iuun peꞌ, ka Tah Hat pamëh tavus eꞌ to hikta onöt non a kunah taneꞌ tonun iuun pa kokon tavus a ma tah peꞌ to pet ne koman iuun, eꞌ se rusin en. 18Ka teꞌ vëh to teꞌ non pa rak peꞌ, eꞌ to hikta onöt non a tapiun vos hah iuun pa kon ohop rë peꞌ. 19Varenan rakah po köövo kikiuk me ro teꞌ köövo varih to vasisiꞌ ne o koaꞌ pee manih po poen pamëh, suk ee to hikta onöt ne a rusin vëhöꞌ. 20Manih po Poen Apaapo me o poen no a tuvuh apuh rakah se tavus maꞌ, eöm hikta onöt nem a rusin vëhöꞌ këh a punis apuh pamëh, ivëh, köm se hinhin vakis nem manih pe Sosoenën, keꞌ se vaꞌaus a neöm. 21Manih po poen pamëh no a punis apuh rakah se tavus. Moaan voh po poen ne Sosoenën to nok voh o oeh, pareꞌ nö non maꞌ, ko tavus non manih kuru no a punis to matan va non manih to hikta tavus voh. Ka amot me no o vu punis pamëh to hikta onöt non a tavus hah. 22Ke Sosoenën se keh hikta moes a ma poen va pa ma punis poë varih, a napan kurus se ro vahik voh ee. Ivëhkëk, e Sosoenën to koman non a napan varih to vaman ne e Ieesuꞌ. Ivëh, neꞌ to vakökööt suk voh pa ma poen poë varih.

23“Manih pa ma poen poë varih, no teꞌ se keh soe ka neöm pan, ‘Ep këk öm, e Ieesuꞌ Kristo ivëh, keꞌ, eꞌ ivöh.’ Eöm se koe a vaman raoe. 24Suk ataeah, o Kristo vapikpiuk, me ro teꞌ vanënën soe vapikpiuk se tavus maꞌ, pare vatvus a ma kiu apaꞌpuh me a ma tah vatoksean. Ee to hikta onöt ne a nok a ma tah poë varih manih pa napan ne Sosoenën to soe a ö neꞌ se kon hah raoe. Ee se piuk vahok ee pa napan. 25Kuru, nöꞌ to kömköm vovoh a noꞌ neöm a tah pamëh he meꞌ e non pa tanok.

26“Ivëh, ka napan se keh soe ka neöm pan, e Kristo to teꞌ non manuh po meoh oeh, köm nat nem nö nën. Kee se keh soe ka neöm pan, eꞌ to teꞌ vakoaan non manuh, koe a vaman. 27Eöꞌ e Koaꞌ Teꞌ Pa Napan Kurus se nö maꞌ, ka napan se ep a neoꞌ. Eꞌ se matan va non manih pa ö no a vakës to vavakës non manuh pa akis. Ka napan se ep a tah pamëh pa ma muhin kurus.

28Manih pa ö poanheh no a tah koa to pët non, manih pa ö pamëh a ma növan ënëën tah koa to tötönun ne sih nën.”+

A Hah Pe Koaꞌ Teꞌ Pa Napan Kurus

Mak 13:24-27, me Luk 21:25-28

29E Ieesuꞌ to vavaato avoeꞌ e non, pareꞌ soe vamanih pan, “O poen no a ma punis poë varih to hik ee, ka ma teꞌ tah varih tanok pet,

‘A potan se popoen,

ka sivö hikta se paapa non.

O vesun se vuꞌvuꞌ taneꞌ ee maꞌ akis.

Ko kikis vöh akis se panih,

ko takö ee.’” Ais 13:10; 34:4

30“Manih po poen pamëh, eꞌ se teꞌ non o vëknöm se tavus manuh pa akis to vateeraꞌ a no neoꞌ e Koaꞌ Teꞌ Pa Napan Kurus se nö maꞌ, ka napan kurus va po oeh se vaokook. Ee se ep a neoꞌ e Koaꞌ Teꞌ Pa Napan Kurus se nö vaꞌpeh me maꞌ a unöh manuh pa akis. Eöꞌ se nö me maꞌ o kikis apuh me o maaka. 31A suvin se tanih, pareꞌ kopös rakah en po oeh kurus, ke eöꞌ se vanö maꞌ o ankeroꞌ peöꞌ, kee ununun taneꞌ maꞌ a napan ne Sosoenën to soe a ö neꞌ se kon hah raoe po taanaꞌ ö noton in o oeh.”

O Vavaasis Va Po Naon Vëh O Fik To Vamaaka Non A Hah Pe Kristo

Mak 13:28-31, me Luk 21:29-33

32E Ieesuꞌ to vavaato avoeꞌ e non, pare soe pan, “Eöm se kon taneꞌ o vavaasis manih po naon vëh o fik. A ma pean se keh koos maꞌ, pare pau vavoon hah maꞌ, a, köm nat em po poen no a potan se pa, to taneo en. 33Keꞌ teꞌ akuk va kov e non manih pan, o poen ne eöm se ep in a ma tah poë varih se tavus, eöm se nat em po poen hah peöꞌ e Koaꞌ Teꞌ Pa Napan Kurus to öök vatët en maꞌ manih po hopaꞌ. 34Eöꞌ to soe vaman rakah keoꞌ peöm. A ma napan va kuru to hikta se mët vahik ne, ka ma tah poë varih se tavus ee maꞌ. 35A akis me o oeh se hik ee, ivëhkëk, a soe peöꞌ to hikta se hik non, eꞌ se teꞌ tamoaan e non.”

Ahikta Teꞌ To Nat Non Po Poen Me A Aoaꞌ No A Ma Tah Poë Varih Se Tavus

Mak 13:32-37, me Luk 17:26-30; 17:34-36

36“Ivëh, ka hikta pah teꞌ to nat non, po poen me a aoaꞌ ne eöꞌ to sosoe suk noꞌ. O ankeroꞌ va pa vöön va kin, me eöꞌ e koaꞌ pe Sosoenën, emöm to hikta nat nem po poen ne eöꞌ se hah maꞌ, e Tamön varoe to nat non. 37A ma taateꞌ varih to tanok voh manih po poen pe Noaꞌ se tanok pet ee manih po poen ne eöꞌ e Koaꞌ Teꞌ Pa Napan Kurus se hah maꞌ. 38O poen no a unat apuh to hikta tavus avoeꞌ voh non maꞌ, a napan to ënëën e ne ko kakaak e ne. Pare vavaen e ne, keꞌ antoen rakah po poen ne Noaꞌ to hop en po paröꞌ me ra kën tom sinan peꞌ. 39Ee to posean voh ne pa ma taateꞌ varih, pare hikta nat ne pataeah se tavus manih pee. Ee to teꞌteꞌ pinpiun vah ne ka unat tavus maꞌ ko kopös rapoë, kee mëtmët vahik ee. A ma taateꞌ poë varih to se vatoe e non po poen ne eöꞌ e Koaꞌ Teꞌ Pa Napan Kurus se nö maꞌ. 40Manih po poen pamëh no a poa teꞌ to kikiu ne pa rak, ke Sosoenën se me en pa paeh, ko këh en pa meh. 41A poa köövo se nonok praoaꞌ, ke Sosoenën se me en pa paeh, ka meh neꞌ to këh en.

42Ivëh, köm se ut vavih nem ko teꞌ vamatop nem, suk eöm to hikta nat nem po poen poanheh ne Sunön peöm Ieesuꞌ Kristo se hah maꞌ manih po oeh vëh. 43Eöm se nat va nem manih pan, e tövaneah pa iuun se keh nat momoaan en po poen no a teꞌ kakaveo se nö maꞌ, eꞌ hikta se vatö ke non a teꞌ kakaveo a iuun, keꞌ kök, pareꞌ ho. 44Ivëh, köm se teꞌ vamatop nem pa ma poen kurus, suk eöꞌ e Koaꞌ Teꞌ Pa Napan Kurus tomeꞌ vöhnun a maꞌ neöm.”

A Soe Vapipinoꞌ Va Pa Poa Teꞌ Kikiu, A Teꞌ A Vih Me A Teꞌ A Hat

Luk 12:42-46

45E Ieesuꞌ to vavaato avoeꞌ e non, pareꞌ soe pan, “A teꞌ kikiu to teꞌ me pöꞌ e non po kokoman vih, pareꞌ matop vavih e non pa kiu peꞌ? E sunön koman peꞌ se kon poan e susun po teꞌ kikiu peꞌ, pareꞌ heꞌheꞌ non raoe a taëën po poen ne sunön to vateꞌ. 46Amot no e sunön peꞌ se hah maꞌ, pareꞌ këh taum a teꞌ kikiu peꞌ to teꞌ avoeꞌ va e non pa ö neꞌ to soe va voh in poan, a, a teꞌ sunön se heꞌ poan o voen vih peꞌ. 47Eöꞌ to soe vaman rakah keoꞌ peöm, a teꞌ sunön se vahoꞌ en pa teꞌ kikiu peꞌ pa matop a ma tah kurus peꞌ. 48Ivëhkëk, ataeah poꞌ se tavus pa ö no a teꞌ kikiu se keh teꞌ non a teꞌ kikiu hat, pareꞌ keh koman va non manih pan, ‘E sunön peöꞌ hikta se nö vëhöꞌ hah no maꞌ.’ 49Ivëh, ka teꞌ kikiu pamëh taneo en pa ip o upöm teꞌ kikiu, pareꞌ vavaëën me e non po teꞌ kakaak vatëh. 50A teꞌ sunön peꞌ se vöhnun maꞌ poan po poen neꞌ to hikta vamatop non, me a aoaꞌ neꞌ to hikta nat non. 51Ka teꞌ sunön se vakmis rakah en pa teꞌ kikiu pamëh. Pareꞌ veo en peꞌ, keꞌ nö ko teꞌ vaꞌpeh me non pa nap mokoꞌ rivon. Manuh nën no a napan se vaokook kov e ne, pare vakuskus rivon kov e ne po kamis.