Search form

Matiu 3

E Jon Tövapupui to Vavatvus Non A Soe

Mak 1:1-8, me Luk 3:1-18, me Jon 1:19-28

1Manih po poen pamëh ne Jon Tövapupui teꞌ to tavus maꞌ, pareꞌ teꞌ non pa moeh upin va Jiutiaꞌ. Eꞌ to taneo en pa vavaasis a napan varih to nö maꞌ manih peꞌ, pareꞌ soe ke rapoë pan, 2“Panih öm a ma taateꞌ hat peöm, paröm vatet a taateꞌ vih, suk ataeah, a Matop Vih va pa Vöön va Kin to öök vatët en maꞌ!” 3E Jon pamëh no a teꞌ vanënën soe vëh eꞌ Aisaëaꞌ, to soe suk voh pan,

“Manih pa moeh upin no a pah teꞌ to vavaoe non maꞌ pan,

‘Vamatop öm a hanan pe Sunön,

paröm vatotoopin a ma hanan peꞌ.’” Ais 40:3

4Ko ohop ne Jon to ohop non nee to nok voh pa uvin këmol, pareꞌ voh non o voh to tavi non a vuvuhuneah, pareꞌ ënëën non sih o kokaꞌ, ko kakaaktön non po hun tankekvö va muhin. 5Eꞌ to këh maꞌ a moeh upin, pareꞌ nö ko teꞌ non pa muhin to teꞌ non sinten a ruen Jödën, ka napan varih to nönö ne maꞌ manih peꞌ to tataneꞌ ne maꞌ manuh Jerusalëm me a ma ö kurus va Jiutiaꞌ me manih pa muhin vëh neꞌ to teꞌ non. 6Ee to nö maꞌ, pare soe tavus a ma hat pee, ke Jon pupui raoe manih pa ruen Jödën.

7E Jon to ep in o Jiuꞌ varih to vavatet vakis ne sih a taateꞌ pa kën sipun, me ro Sëdiusi to nö maꞌ manih peꞌ pan eꞌ se pupui rapoë, ivëhkëk, ee to hikta soe tavus momoaan a ma hat pee. Ke Jon soe ke raoe pan, “Eöm to teꞌ rakah va e nem manih po kuruꞌ to rurusin këh ne o suraꞌ. Eteh to kömköm a neöm, köm rurusin këh e nem po heve pe Sosoenën neꞌ to se vanö maꞌ? 8Eöm se panih, paröm këh a ma taateꞌ hat, ko vataare a panih manih pa taateꞌ peöm. 9Paröm nat nem soe vamanih pan, ‘E Abraham e sipuura, ivëh, ke Sosoenën hikta se vakmis a rora a ma vuteꞌ peꞌ.’ Eöꞌ to soe vaman rakah keoꞌ peöm, e Sosoenën to onöt e non pa vateꞌ a ma vös varih, kee tarih ee a ma pus koaꞌ pe Abraham. 10A ipoaꞌ pe Sosoenën to vamatop e non pa taka a ma aan in a ma naon kurus varih to hikta vovoaꞌ ne a ma voaꞌ vih, a ma naon poë varih se moes, ko vi ee po suraꞌ, kee ës ee. Ke tövaneah pa rak taka en pee, pareꞌ vi en pee po suraꞌ kee ës ee. E Sosoenën se nok va ka neöm nën.”

11“Eöꞌ to pupui a noꞌ neöm pa ruen to vëknöm e non peöm to panih em pa ma taateꞌ hat peöm. Ivëhkëk, a teꞌ vëh se suk a maꞌ neoꞌ, no o kikis peꞌ to teꞌ oah e non po teꞌ kikis peöꞌ. Eöꞌ to hikta vih onöt noꞌ a ihan këh eah o uris vëh pa poa suꞌ peꞌ. Eꞌ se pupui a neöm pa Tuvuh Vasioꞌ me o suraꞌ. 12Eꞌ se nö maꞌ, ko pitöꞌ këh a kon hat manih pa kon vih peꞌ. Pareꞌ ununun a kon vih peꞌ manih pa iuun vavahoꞌ kon. Ko ës en pa kon hat manih po suraꞌ ësës tamoaan.”

E Jon To Pupui E Ieesuꞌ

Mak 1:9-11, me Luk 3:21-22

13Manih po poen pamëh ne Ieesuꞌ to këh maꞌ a muhin va Galiliꞌ, pareꞌ nö en manuh pa ruen Jödën. Eꞌ to nö manuh pe Jon pareꞌ iu non a ö ne Jon se pupui poan. 14Ivëhkëk, e Jon to punöꞌ poan teꞌ panih o kokoman peꞌ, pareꞌ hi poan pan, “Eꞌ to vih non pa ö nën se pupui varoe a neoꞌ. Vahvanih kën nö maꞌ parën taꞌ a neoꞌ a pupui a oah?” 15Ivëhkëk, e Ieesuꞌ to piun a soe pe Jon pareꞌ soe ke poan pan, “Koe ah, parën nok vamanih pa ö nöꞌ to sosoe va noꞌ. Ea se keh nok va nën, ea se vapuh rakah ee pa tah ne Sosoenën to iu non na se nok.” Ivëh, ke Jon vatet en pa soe pe Ieesuꞌ, pareꞌ pupui en peꞌ.

16E Jon to pupui vahik en pe Ieesuꞌ, keꞌ tatakin nö non, pareꞌ ep in a akis to nö vakëh. Ka Tuvuh Vasioꞌ pe Sosoenën kunah va maꞌ manih pa panuh, ko atantön e non peꞌ. 17Ka to taneꞌ maꞌ manuh pa vöön va kin to soe va non manih pan,

“Ivaꞌih e koaꞌ peöꞌ nöꞌ to iu oah vi noꞌ eah,

paröꞌ vaeö me noꞌ eah.”