Search form

Matiu 7

A Taateꞌ Va Pa Vöknah A Taateꞌ Pa Meh Teꞌ

Luk 6:37-38; 6:41-42

1“Eöm se nat nem kiiki a ma taateꞌ hat pa meh teꞌ. E Sosoenën me se hikta kiiki a ma teꞌ taateꞌ hat peöm. 2E Sosoenën se kiiki me en pa ma taateꞌ peöm, vamanih pa ö ne eöm to kiiki va i nem a ma teꞌ taateꞌ po upöm teꞌ. A ma tah varih nöm to heꞌheꞌ akuk nem sih o upöm teꞌ, eꞌ a ma tah poë varih ne Sosoenën se piun hah ken peöm.

3“Vahvanih kën kuteꞌ vaviꞌ nom a tapisik soneꞌ vëh to teꞌ non pa matan e kea pën, ivëhkëk, eën to hikta koman nom a tanaon apuh vëh to teꞌ non pa matömah? 4Vahvanih, kën soe ke kea pën pan, ‘Kea köꞌ kan këh na a matömah pa tapisik vëh pa matömah.’ Ivëhkëk vamomoaan nën se inan hah voh eo, eën to teꞌ vanun e nom pa tanaon apuh vëh to teꞌ non pa teꞌ matömah. 5Eën a teꞌ mokoꞌ rivon, kon momoaan a tanaon apuh vëh to teꞌ non pa matömah. Ko vasuksuk poꞌ nën se ep vamaaka nom, parën pah kan takin poꞌ a tapisik soneꞌ vëh to teꞌ non pa matan e kea pën. A pusun in a soe vaꞌih to soe va non manih pan, ‘Eën se ep momoaan voh pa hat pën, parën pah vatotoopin poꞌ e kea pën.’”

6“Koe a heꞌ o këh a tah vapenpen to vaneah non pe Sosoenën. O këh tomeꞌ tapiun maꞌ pare ëën ee peöm. Paröm nat nem vi ke na o kuꞌ a ma mök vihvih peöm. O kuꞌ to meꞌ kom tötöön i rapoë pa ma moeere.”+

Hin Vakis E Sosoenën Ataeah Nën To Kökööt Nom

Luk 11:9-13

7E Ieesuꞌ to vavaato avoeꞌ e non pareꞌ soe pan, “Hin vakis rakah na manuh pe Sosoenën, keꞌ sih heꞌ a neöm ataeah ne eöm to kökööt nem. Me eöm se keh vavaiu vah nem e Sosoenën, eöm se taum em peꞌ. Me eöm se keh tekteok o hopaꞌ, ke Sosoenën se peret ken peöm. 8Suk ataeah, o teꞌ varih to hinhin vakis ne pe Sosoenën, ee se kon ee pa ma taneah nee to kökööt e ne. Ko teꞌ varih to vaiu vah ne e Sosoenën, ee se taum ee peꞌ. Ko teꞌ varih to tekteok ne o hopaꞌ, e Sosoenën se peret ken pee.

9“Eöm se poꞌ nok vahvanih pa ö no ta pah koaꞌ peöm se keh hin e tamaneah to muꞌ, e tamaneah se kës heꞌ en peꞌ pa vös? Ahik. 10Keꞌ e koaꞌ se keh hin e tamaneah ta iian, e tamaneah se kës heꞌ en peꞌ pa kuruꞌ? Eꞌ me ahik. 11Eöm ro teꞌ hat, eöm to heꞌheꞌ nem sih a ma tah vihvih manih pa ma koaꞌ peöm. Ivëh, köm se nat vavih va nem manih pan, e Tamëneöm to teꞌ non manuh pa vöön va kin, eꞌ se heꞌ en maꞌ pa ma tah vihvih manih po teꞌ varih to hinhin ne poë.”

12“A ma taateꞌ ne eöm to iu nem pan o upöm teꞌ se nok ka neöm, eꞌ a ma taateꞌ poë varih ne eöm se nok varuꞌ ke raoe. Ivaꞌih a pusun rakah in o Vavaasis pe Mosës, me o Vavaasis po Teꞌ Vanënën Soe.”

A Hanan To Nö Non Pa Vöön Va Kin To Parin A Hivaꞌ

Luk 13:24

13-14E Ieesuꞌ to vavaato avoeꞌ e non pareꞌ soe pan, “Eöm se suk rakah a hanan kopih. Peꞌ a hanan to nö non manuh pa vöön va pa kon kamis to parin a papanöꞌ, pareꞌ tö rakah pa suk, ivëh, ka nap peo vavatet ne a hanan pamëh. Ivëhkëk, a teꞌ hanan vëh to koe ke non manih pa vöön va po toꞌtoꞌ tamoaan, to parin soneꞌ pareꞌ kopih. Keꞌ hivaꞌ rakah e non pa napan pa suk, ivëh, ka siꞌ nap keok akuk to vavatet ne a hanan pamëh. Ivëh, keöm se suk rakah a hanan pamëh.”

Eöm Se Matop Vavih Nem Po Teꞌ Vanënën Soe Pikpiuk

Luk 6:43-44; 13:25-27

15“Eöm se vamatop vavih rakah nem po teꞌ vanënën soe pikpiuk. Ee to nat vi ne a nok a ma to marën a vamanman a neöm. Pare teꞌ va ne manih po këh poa to ohop maꞌ o peos sipsip ko huk vatët maꞌ po sipsip to not ta teꞌ. 16Eöm se inan koe raoe manih pa taateꞌ hat nee to nonok ne. A taateꞌ vih to hikta antoen non a taneꞌ maꞌ manih pa nap hat. Eꞌ to teꞌ akuk va kov e non manih, po noꞌ voaën to hikta antoen non a pu taneꞌ maꞌ po komön o noꞌ uris toꞌtoꞌ, me o kakau to hikta antoen non a vaveoh taneꞌ maꞌ pa vu kensun. 17Eꞌ to ep va kov e non manih, o nöꞌ vih to vovoaꞌ non sih o voaꞌ vih. Ko nöꞌ hat to vovoaꞌ non sih o voaꞌ hat. 18O naon vih to hikta onöt non a voaꞌ o voaꞌ hat. Ko naon hat hikta antoen non a voaꞌ o voaꞌ vih. 19Ka naon kurus varih to hikta vovoaꞌ vavih ne, no a napan se moes vi ko vi ee pee po suraꞌ. 20Eöm se inan koe i ro teꞌ vanënën soe pikpiuk, manih pa ma taateꞌ pee.”

O Vamomhë Vamaman

Luk 13:25-27

21E Ieesuꞌ to vavaato avoeꞌ e non, pareꞌ soe pan, “Eꞌ to hikta teꞌ non pan o teꞌ kurus to popokaꞌ a no neoꞌ pan, ‘Sunön, Sunön, eën e Sunön pemöm’, se hop manih pa Matop Vih va pa Vöön va Kin. O teꞌ varoe varih to vavatet ne a ma tah ne Tamön vöh pa vöön va kin to iu non se hop manih pa Matop Vih va pa Vöön va Kin. 22Manih po poen ne Sosoenën se kiiki a ma taateꞌ pa napan, a nap peo rakah se soe ka neoꞌ pan, ‘Sunön, Sunön, eën e Sunön pemöm. Emöm to nonok nem a ma kiu vanënën soe manih pa ëhnöömah. Manih pa ëhnöömah nemöm to veveo tavus nem o oraꞌ hat, pamöm nonok nem a ma tah vatoksean.’ 23Köꞌ se soe vamaaka rakah keoꞌ pee pan, ‘Këh a na neoꞌ öm, peöꞌ to hikta nat noꞌ peöm. Suk eöm o teꞌ va pa nok vatëh a ma taateꞌ hat.’”

A Poa Taateꞌ Va Pa Eok A Iuun

Luk 6:47-49

24“O teꞌ varih to pënton ne a ma tah nöꞌ to sosoe noꞌ pare vatet, ee to teꞌ va ne manih pa teꞌ natnat to eok a iuun peꞌ tonun a vös. 25Ka uhön nus ka ruen unat ka ivat ip maꞌ, pareꞌ kö en pa iuun. Ivëhkëk a iuun to hikta vuꞌ. Suk ataeah a teꞌ natnat to eok a iuun peꞌ tonun a vös. 26Ivëhkëk o teꞌ varih to pënton varo ne a soe nöꞌ to vavaasis noꞌ, pare hikta vatet, eꞌe to teꞌ va ne manih pa teꞌ papön to eok a iuun peꞌ pa tonun o kösan. 27Ka uhön nus suntan maꞌ, ka ruen unat maꞌ ka ivat ip pet en maꞌ, pareꞌ kö en pa iuun. Ka iuun takök, pareꞌ vuꞌ vakëkëh rakah en manih po oeh.”

28E Ieesuꞌ to sosoe vahik ko non a ma soe peꞌ ka napan töhkak vahat rakah ee po vavaasis peꞌ. 29E Ieesuꞌ to hikta vavaasis va non manih po teꞌ nat in o Vavaasis pe Mosës. Ahik, eꞌ to vavaasis va non manih pa teꞌ to teꞌ me non a tasun.