Search form

Matiu 8

E Ieesuꞌ To Vatoꞌ Hah A Pah Teꞌ, To Teꞌ Me Non A Mët Töpaꞌ

Mak 1:40-45, me Luk 5:12-16

1E Ieesuꞌ to kunah taneꞌ maꞌ manuh pa tope, ka nap peo rakah vatet poë. 2Ka pah teꞌ to teꞌ me non a mët töpaꞌ nö maꞌ manih pe Ieesuꞌ. Pareꞌ vatokon, ko soe ke poan pan, “Sunön, eën se keh iu nom kën vatoꞌ hah eom peöꞌ.” 3Ke Ieesuꞌ vaket en peꞌ, pareꞌ soe pan, “Eöꞌ to iu e noꞌ. Voon ah.” Ka varuꞌ rakah vakomanih no a mët töpaꞌ to hik këh en pa sionineah. 4Ke Ieesuꞌ vuhvuh poan pareꞌ soe pan, “Eën se nat nom vavatët ta meh teꞌ a tah vaꞌih to tanok manih pa sioniumah. Ivëhkëk, eën se nö parën vataare varoe a sioniumah manuh pa teꞌ ësës heꞌ po Jiuꞌ, köm ip ta vönaꞌ paröm ës ke na e Sosoenën vamanih pa ö no Vavaasis pe Mosës to soe vavoh, ka tah pamëh se vataare non a napan a ö no mët pën to hik en, kën voon hah eom.”

E Ieesuꞌ To Vatoꞌ Hah A Teꞌ Kikiu Pe Susun Pa Nap Vëvënsun Va Room

Luk 7:1-10

5E Ieesuꞌ to nö en manuh pa vöön va Kapaneam. Ko poen neꞌ to vos nën ka pah teꞌ susun pa 100 teꞌ vëvënsun va Room nö en maꞌ manih peꞌ. Pareꞌ hin poan o vaꞌaus, ko soe pan, 6“Sunön a teꞌ kikiu peöꞌ to haraꞌ non a kamis pareꞌ koroh e non maꞌ iuun. Eꞌ to hikta onöt non a riu a sionineah. Me eꞌ to haraꞌ suntan e non po kamis.” 7Ke Ieesuꞌ soe ken pe susun pa nap vëvënsun pan, “Eöꞌ se nö eoꞌ nös paröꞌ vatoꞌ hah eoꞌ peꞌ.” 8Ivëhkëk, e susun pa nap vëvënsun to piun a soe pe Ieesuꞌ, pareꞌ soe pan, “Sunön sipoan, eöꞌ to hikta teꞌ vih onöt noꞌ a ö sën nö na pa iuun peöꞌ. Eën se soe varoe ko maꞌ ka teꞌ kikiu peöꞌ toꞌ hah. 9Suk ataeah, eöꞌ me to teꞌ noꞌ paan in a teꞌ vëh to vovoh ka non eoꞌ pa heꞌ a neoꞌ a kiu. Eöꞌ koman to teꞌ me noꞌ po teꞌ vëvënsun to teꞌ ne paan. Eöꞌ se këh soe ke a teꞌ pamëh, ‘Nö ah,’ keꞌ nö en. Eöꞌ se keh soe ke a teꞌ pan, eꞌ se nö maꞌ, keꞌ se nö en maꞌ. Eöꞌ se keh taꞌ a teꞌ kikiu peöꞌ, ‘Nok a kiu vaꞌih’, eꞌ se pënton en pa soe peöꞌ. Pareꞌ nok en pa kiu pamëh.” 10E Ieesuꞌ to pënton a soe vaꞌih, pareꞌ pah kokoman vörep e non. Pareꞌ soe ke ra napan varih to teꞌ vaꞌpeh me ne poë pan, “O pöh man rakah, eöꞌ to soe ka neöm, manih pa muhin va Israël eöꞌ to hikta ep noꞌ ta pah teꞌ no vaman peꞌ to eh va non manih pa teꞌ susun pa nap vëvënsun vëh.

11Eöꞌ to soe vaman rakah keoꞌ peöm, a nap peo rakah to hikta teꞌ ne ro Jiuꞌ se taneꞌ maꞌ manuh pa ö no a potan to pepeah ke non maꞌ. Me manih pa ö no a potan to kukunah koe ke non, ee se nö maꞌ pare ihoꞌ ko vaëën me Abraham, ke Aësak, ke Jekop, manih pa koman a Matop Vih va pa Vöön va Kin. 12O Jiuꞌ varih to koman vapiun ne pan ee se hop ee pa Matop Vih va pa Vöön va Kin, ivëhkëk, e Sosoenën se vateꞌ en pee pa vöön popoen. Ka manih pa vöön pamëh no a napan se okook kov e ne, ko vakuskus rivon me e ne po kamis o apuh rakah.

13E Ieesuꞌ to soe ken pe susun pa nap vëvënsun pan, “A teꞌ kikiu pën se toꞌ en, suk eën to vaman nom pan eꞌ se toꞌ hah en.” Ka varuꞌ vakomanih no a teꞌ kikiu to toꞌ en.

E Ieesuꞌ To Vatoꞌ Hah E Noan E Pitaꞌ

Mak 1:29-31, me Luk 4:38-39

14E Ieesuꞌ to nö en manuh pa iuun pe Pitaꞌ, pareꞌ taum e köövo noan e Pitaꞌ to koroh non. Eꞌ to haraꞌ non a hiinana. 15E Ieesuꞌ to vaket pa koreneah ka hiinana pamëh hik këh en peꞌ, keꞌ sun ko vamatop ken pe Ieesuꞌ pa taëën.

E Ieesuꞌ To Vavatoꞌ Hah A Ma Nap Peo To Haraꞌ Ne A Ma Vu Mët

Mak 1:32-34, me Luk 4:40-41

16Pa matan poen no a napan to teꞌteꞌ kov e ne maꞌ po teꞌ öt po oraꞌ manih pe Ieesuꞌ. Ke Ieesuꞌ taꞌ o oraꞌ, kee këh ee po teꞌ. E Ieesuꞌ to vavahik a ma vu mët varih to öt ne a napan. 17E Ieesuꞌ to nok a ma tah vatoksean poë varih, marën a vapuh a to to tavus taneꞌ voh manih pa rivon a teꞌ vanënën soe vëh, e Aisaëaꞌ. Eꞌ to soe voh pan,

“Eꞌ to teꞌ a ma kamis pea,

pareꞌ vahik en pa ma vu mët pea.” Ais 53:4

A Pah Teꞌ To Kehkeh Vatet Non E Ieesuꞌ

Luk 9:57-62

18Manih Kapaneam e Ieesuꞌ to ep a napan to parin a peo vörep to tönun töön ne poë, pareꞌ soe ke ra ma vamomhë peꞌ pan, “Ea se pahan ee manuh pa pap tonon vöh.” 19Ivëhkëk, a pah teꞌ vavaasis to nat non o Vavaasis pe Mosës to nö maꞌ manih pe Ieesuꞌ, pareꞌ soe ke poan pan, “Apuh, a ma vöön kurus nën to nönö nom, ne eöꞌ se suk eoꞌ pën.” 20Ke Ieesuꞌ soe ke poan pan, “O këh poa to teꞌ me ne a ma koveꞌ teꞌteꞌ pee, ko növan teꞌ me ne pa ma heꞌ teꞌteꞌ pee. Ivëhkëk, eöꞌ e Koaꞌ Teꞌ pa Napan Kurus to hikta teꞌ me noꞌ ta ö ne eöꞌ se koroh ko vanot.” 21Ka meh teꞌ, eꞌ e vamomhë koman pe Ieesuꞌ to soe ke poan pan, “Topoan, vaonöt ka neoꞌ ah, köꞌ nö paröꞌ pe voh maꞌ e tamön.” 22Ivëhkëk, e Ieesuꞌ to piun poan pareꞌ soe pan, “Ahik, suk a maꞌ neoꞌ ah, parën koe o teꞌ varih to hikta kon avoeꞌ ne o toꞌtoꞌ tamoaan, kee nö, pare pe o upöm teꞌ mët pee.”

E Ieesuꞌ To Soe Ka Tuvuh Keꞌ Tö

Mak 4:36-41, me Luk 8:22-25

23E Ieesuꞌ to tok po paröꞌ me a ma vamomhë peꞌ, kee nö ee. 24Ka ivat ip maꞌ, ka supa susurap hop e non manih po komön o paröꞌ. Ivëhkëk, e Ieesuꞌ a koroh varo. 25Ka ma vamomhë nö, pare kunkuin poë, pare soe pan, “Topoan, Topoan, hehe a ra ah, a siꞌ ö hat, ko paröꞌ rokoꞌ me en pea.” 26E Ieesuꞌ to piun rapoë pareꞌ soe pan, “Eöm nanaöp suk nem ataeah? Eöm to teꞌ me nem o vaman to parin a soneꞌ.” Ke Ieesuꞌ sun, pareꞌ taꞌ a tuvuh me a supa, ka tuvuh tö en, ka supa hikta ririu hah non. 27Ka ma vamomhë peꞌ pah töhkak vahat ee, pare soe ee pan, “A teꞌ vëh, eꞌ rakah eteh? Ka tahiꞌ me a tuvuh tënan ee pa soe peꞌ?”

E Ieesuꞌ To Veo Këh A Poa Teꞌ Pa Tuvuh Hat

Mak 5:1-20, me Luk 8:26-37

28E Ieesuꞌ to pahan pet en manuh pa pap tonon vöh, pareꞌ takin en pa muhin pa napan va Gadaraꞌ. Nën no a poa teꞌ no oraꞌ hat to teꞌ ne manih pee, to nö ee maꞌ pe Ieesuꞌ. A poa teꞌ poë varih to teꞌteꞌ ne sih po vapeepe. Ee pon to vavaꞌnaöp ne sih a napan. Ka napan hikta onöt ne a suk a hanan to koe ke non po vapeepe pamëh. 29Ee pon to nö maꞌ manih pe Ieesuꞌ, pare kokoeꞌ vakis rakah ee maꞌ pan, “Koaꞌ pe Sosoenën, eën se nok ataeah manih pemöm? Eën to nö pöꞌ maꞌ pa vakmis a möm, ha? O poen pën pa vakmis a möm to meꞌ avoeꞌ e non maꞌ.” 30Ee to teꞌ vatët ne pa ö no vasun kuꞌ peo to ënëën ne. 31Ko oraꞌ hat hin vakis ee pe Ieesuꞌ, pare soe maꞌ pan, “Eën se keh veo a möm, emöm se nö ko hop em po kuꞌ varuh.”

32Ke Ieesuꞌ soe ke rapoë. “Nö öm.” Ka ma oraꞌ hat poë varih këh ee pa poa teꞌ pare nö ko hop ee po kuꞌ poë varih. Ko vasun kuꞌ poë varih vavaveo kunah ee pa ö vaere, ko susurap ee na pa tonon, pare vuk, ko mët vahik ee.

33Ka napan varih to matop ne sih po vasun kuꞌ pamëh ep a tah vaꞌih, pare varurusin ee. Ee to vos manuh pa vöön apuh, pare vahutët ee pa ma taneah to tanok töön rapoë manih pa poa teꞌ poë varih. 34Ka napan kurus va pa vöön apuh pamëh nö ee pa ep këh e Ieesuꞌ. Ee to ep ee peꞌ, pare hin vakis poë, pan eꞌ se këh tavus a muhin pee, pareꞌ nö pa ta meh muhin.