Search form

Room 10

A Napan Va Israël To Hikta Nat Ne Pa Taateꞌ Pe Sosoenën

1Kën poaneoꞌ, manih pa ëhnan e Ieesuꞌ, a tah nöꞌ to iu oah rakah noꞌ ivaꞌih pan, e Sosoenën se kon hah o Jiuꞌ. Eꞌ a hin rakah sih peöꞌ manih pe Sosoenën. 2Eöꞌ se soe va keoꞌ peöm manih, suk a taateꞌ po Jiuꞌ, ee to iu rakah e ne pa vatet a taateꞌ pe Sosoenën. Ivëhkëk, ee to hikta nat ne pa ö see vatet vah va in a taateꞌ pamëh. 3Ee to hikta nat ne pa ö ne Sosoenën to vatompoan vavih vah me va i non a napan. Ee to pupunöꞌ rakah e ne pa vatompoan vavih me e Sosoenën, suk a ma kokoman koman pee. Ivëh. kee hikta iu vatet ne o iu pe Sosoenën manih pa vatompoan vavih me poë. 4Ea to nat vavih e no pe Ieesuꞌ Kristo to no maꞌ, marën vahik o Vavaasis pe Mosës. Ivëh, ka napan varih to vaman ne poë se vatompoan vavih me poꞌ e Sosoenën.

5E Mosës to kiun a soe va po Vavaasis pe Sosoenën neꞌ to heꞌ moaan voh poan, pan a napan se suksuk ne, ke Sosoenën se vatompoan vavih me poꞌ raoe. Eꞌ to soe voh pan,

“A teꞌ vëh to vavatet non o Vavaasis peöꞌ, nöꞌ to heꞌ moaan voh e Mosës,

eꞌ se teꞌ toꞌtoꞌ e non.” Lev 18:5

6Ivëhkëk, eꞌ ivaꞌih a tah no a ma kiun va po Puk pe Sosoenën to vaato suk non a ö no a teꞌ se vatompoan vavih me e Sosoenën, po poen neꞌ to vaman, a ma kiun poë varih to soe ne pan,

“Eën se nat nom soe pan,

‘Eteh se peah manuh pa vöön va kin?’” Lo 30:13

Eöm se keh vapöh kokoman me nem a soe pamëh, eꞌ to teꞌ akuk va kov e non manih pa ö nöm to soe vamanih pan, “Ea to iu no ta teꞌ se nö manuh pa vöön va kin, ko me kunah maꞌ e Kristo manih po oeh”.

7Paröm nat nem koman pet va nem manih pan,

“Eteh to onöt non a kunah manuh pa vöön pa nap mët?” Lo 30:13

Eöm se keh vapöh kokoman me nem a soe pamëh, eꞌ to teꞌ akuk va kov e non manih pa ö nöm to soe vamanih pan, “Ea to iu no ta teꞌ se nö manuh pa vöön pa nap mët, ko me peah hah maꞌ e Kristo.” 8Ivëhkëk eꞌ to hikta teꞌ non pan, eꞌ a ö no a teꞌ se vatompoan vavih me e Sosoenën, suk ataeah, a ma kiun va po Puk pe Sosoenën to soe va ne manih pan,

“A soe pamëh to teꞌ vatët rakah e non manih peöm,

eꞌ to teꞌ e non manih pa ma rivoeeneöm,

me manih pa ma kupu peöm.” Lo 30:14

Ka soe pamëh, eꞌ o vavaasis va po vaman möm to vavaasis nem sih. 9Eöm se keh popokaꞌ nem e Ieesuꞌ e Sunön pa ma rivoeeneöm, me eöm se keh vaman nem e Sosoenën to kunkuin taneꞌ hah e Ieesuꞌ manih pa nap mët, eöm se kon em po toꞌtoꞌ tamoaan. 10Ea to vaman no sih e Sosoenën pa ma kupu pea, ivëh, ke Sosoenën vatompoan vavih me en pea. Ka sosoe tavus no o vaman pamëh pa rivoora, ivëh, ke Sosoenën sih kon hah en pea.

11Ka tah pamëh to teꞌ man e non, suk a ma kiun va po Puk pe Sosoenën to soe va non nën,

“Keteh to vaman non poan, eꞌ hikta se haraꞌ vahat non eah.” Ais 28:16

12Suk ataeah, o Jiuꞌ me ra napan varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ, ee to vatoe e ne manih po kokoman pe Sosoenën. A paeh a Sunön eꞌ e Sunön pea kurus. Pareꞌ heꞌheꞌ non sih a ma tapui peo rakah po teꞌ varih to hinhin ne sih poë, pan eꞌ se vaꞌaus raoe. 13Suk ataeah, o kiun to teꞌ non po Puk pe Sosoenën to soe avoeꞌ va e non manih pan,

“Eteh to vaoe a ëhnan e Sunön, e Sunön se hehe en peꞌ.” Jol 2:32

14Ivëhkëk, ee se keh hikta vaman ne poë, ee se poꞌ hin vah va in poë o vaꞌaus nih? Me a ö nee se keh hikta tënan a soe peꞌ, ee se poꞌ vaman vah va in poë nih? Me a ö neꞌ se keh hikta teꞌ non ta teꞌ se vatvus a soe manih pee, ee se poꞌ tënan vah va in poë nih? 15Ka napan se keh hikta vanö maꞌ o teꞌ varih se vatvus a soe, o teꞌ poë varih se poꞌ vatvus vah va in a soe nih? O Puk pe Sosoenën to soe non pan,

“Eꞌ to paraꞌ vih, pa ö no a napan to teꞌ maꞌ a Soe Vih pe Sosoenën.” Ais 52:7

16Ivëhkëk, eꞌ to hikta teꞌ non pan, a napan kurus va Israël ivarih to vaman voh a Soe Vih pe Sosoenën. A teꞌ vanënën soe vëh e Aisaëaꞌ to soe voh pan,

“Sunön, etereh to pënton voh,+ pare vaman ee pa soe nöꞌ to soe ke voh raoe?” Ais 53:1

17Ea to nat e no, pea to tënan a Soe Vih pe Sosoenën, ka Soe pamëh kunkuin en po vaman pea. Ka Soe Vih pamëh to vavaato suk non e Ieesuꞌ Kristo.

18Eöꞌ to teꞌ noꞌ a hi nöꞌ to kehkeh hi noꞌ, to hi va non manih pan, “O Jiuꞌ to pënton kës voh ee pa Soe Vih pe Sosoenën, ha?” A, ea to nat e no pee to pënton voh ee pa Soe Vih pamëh, suk a ma kiun va po Puk Vapenpen to soe va ne manih pan,

“A napan kurus va po oeh to pënton voh ee pa soe pee,

ka napan va pa ma vöön kurus tënan voh ee pa ma soe poë varih.” Sng 19:4

19Eöꞌ to teꞌ me noꞌ a meh hi nöꞌ to kehkeh hi noꞌ, to hi va non manih pan, “A napan va Israël nat vavih kës voh e ne pa pusun in a Soe Vih pamëh, ha?” A, ee to nat vavih voh ee. Vamomoaan nöm se koman hah a soe ne Mosës to soe voh pan,

“Eöꞌ se kon o vuteꞌ to hikta teꞌ me ne to ëhnan,

marën a vapuhioꞌ a neöm,

eöꞌ se vateꞌ o vuteꞌ to hikta teꞌ me ne to nat vih,

marën a vaheve a neöm.” Lo 32:21

20Ka teꞌ vanënën soe vëh e Aisaëaꞌ to hikta nanaöp voh non, eꞌ he vatvus va in a soe pe Sosoenën manih pan,

“O teꞌ varih to inan voh a neoꞌ, ee o teꞌ poë varih,

to hikta hinhin voh a no neoꞌ o vaꞌaus.

Eöꞌ se vataare koman öꞌ po teꞌ varih to hikta koman ne a ep ka neöꞌ.” Ais 65:1

21Ivëhkëk, a teꞌ vanënën soe vëh e Aisaëaꞌ to kokoman voh non a napan va Israël, pareꞌ vatvus va in a soe pe Sosoenën manih pan,

“A ma poen kurus nöꞌ to vaꞌnaꞌ noꞌ,

paröꞌ sun vamatop noꞌ pa kon hah a napan varih o vatösoe,

ivëhkëk, ee to hikta iu tënan ne a ma soe peöꞌ.” Ais 65:2