Search form

Room 11

E Sosoenën To Ururuan A Napan Kurus

1Ivëh, köꞌ se hi va eoꞌ manih pan, “E Sosoenën kës to vanun voh en pa napan peꞌ?” Ahik, eꞌ to hikta vanun raoe, suk ataeah, eöꞌ koman a teꞌ va Israël to taneꞌ maꞌ po vuteꞌ vëh ne Abraham to vasipun i non sih. Keöꞌ a teꞌ va po vuteꞌ pe Bënjamin. 2-3Moaan voh e Sosoenën to vateꞌ voh en pa napan va Israël, kee tavus ee a napan peꞌ. Eꞌ to hikta heꞌ tonun avoeꞌ voh non raoe. Eöm to hikta nat pöꞌ nem po vahutët voh pa teꞌ vanënën soe vëh e Elaëjaꞌ, to kiun non po Puk pe Sosoenën? E Elaëjaꞌ to hinhin voh non manih pe Sosoenën, pan eꞌ se vahoꞌ a napan va Israël po vahutët, pareꞌ sosoe va non manih pan,

“Sunön, ee to ip vamët voh ee pa teꞌ vanënën soe pën.

Pare miröꞌ me ee pa ma pok vapenpen pën.

Eöꞌ ro ko a pah teꞌ vanënën soe to teꞌ noꞌ,

ka kuru nee to kehkeh ip vamët pet me e ne peöꞌ.” 1 Kin 19:10,14

4Ivëhkëk, a piun taeah poꞌ ne Sosoenën to soe ke Elaëjaꞌ? E Sosoenën to soe voh ke poan pan,

“Eöꞌ to teꞌ avoeꞌ me e noꞌ pa 7,000 teꞌ peöꞌ manuh Israël,

a napan poë varih to hikta vatokon,

ko vapeoꞌ pasun ke voh e sunön vapikpiuk vëh e Bal.” 1 Kin 19:18

5Kuru, neꞌ to vatoe e non, eꞌ to hikta teꞌ non pan, a napan kurus va Israël ivarih to heꞌ tonun e Sosoenën. Ahik, eꞌ to ururuan voh a siꞌ nap keok akuk va pa napan poë varih, pareꞌ vateꞌ en pee a napan peꞌ. 6Eꞌ to hikta koman non a kiu me a ma tah nee to nonok ne. Eꞌ to vateꞌ raoe, suk eꞌ to uruan raoe. Ee se keh nok a ma kiu, ke Sosoenën vateꞌ raoe, ka tah vëh na to popokaꞌ no o ururuan, eꞌ to hikta teꞌ non pan o ururuan vamaman.

7Ivëh, ka se poꞌ soe vanih? Eꞌ to teꞌ va non manih, a napan va Israël to kehkeh vatompoan vavih me ne e Sosoenën. Ivëhkëk, ee to hikta vatompoan vavih me ne poë, suk e Sosoenën to vavösvös kokoman e non pee, kee hikta iu pënton ne a soe peꞌ. Ivëhkëk, a siꞌ nap keok akuk va Israël ne Sosoenën to vateꞌ voh, kee vatompoan vavih me ne poë. 8Ivëh, no Puk pe Sosoenën to vavaato suk non a nap vatösoe poë varih, pareꞌ sosoe va non manih pan,

“E Sosoenën to nok a napan poë varih,

kee teꞌ va e ne manih pa teꞌ to koroh varo. Ais 29:10

Eꞌ to nok raoe, kee hikta onöt ne a inan a ma tah,

nee to ep pa matëëre,

me a ö nee to hikta onöt ne a kon a ma tah

nee to pënton pa ma tenëëre.

Ee to teꞌ avoeꞌ va e ne nën kuru.” Lo 29:4

9Keꞌ teꞌ akuk va kov e non manih pa ö ne King Devit to soe vavoh manih po Puk Vaëhëh,

“Sunön, eöꞌ to iu noꞌ pan, eën se nok a ma taëën peo me a ma moeh tah vihvih pee,

kee tavus vamanih pa kë me o vasuꞌ,

kee sih vaon raoe,

marën a ö nën se tek raoe.”

10“Sunön, eöꞌ to iu noꞌ pan, eën se vapopoen a ma matëëre,

kee hikta antoen ne a maaka in a ma kokoman pën.

Sunön, eöꞌ to iu noꞌ pan, eën se vatarom tonun raoe,

pa teꞌ a ma kokoman punis pee,

vamanih pa ö no teꞌ kikiu akuk to teꞌ va ne.” Sng 69:22-23

E Sosoenën To Kon Hah O Teꞌ Varih To Hikta Teꞌ Ne Pan Ee Ro Jiuꞌ

11Ivëh, köꞌ se hi va eoꞌ manih pan, “A napan va Israël kës to kuꞌ voh, ka kuꞌ pamëh tek vahik rakah en pee, pa tëëm nee to koman vapiun voh ne a ö nee se vatompoan vavih me e Sosoenën, ha?” Ahik, o kokoman pamëh to nok e Sosoenën, keꞌ kon hah o teꞌ varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ. Eꞌ to nok a hanan pamëh, pan a napan va Israël se ep ko puhioꞌ a tah neꞌ to nok manih pa napan poë varih. 12A tëëm no a napan va Israël to kuꞌ voh, pare heꞌ tonun in poë, pa tëëm nee to hikta vaman ne pan, e Sosoenën to tapui vörep rakah en pa napan kurus va po oeh vëh. Ka kuꞌ pee to vatvus a tapui apuh manih pa napan varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ. Ivëh, ka tëëm no a napan va Israël se keh tarih hah ke maꞌ manih pe Sosoenën, a, ea to nat e no pe Sosoenën se tapui vörep oah rakah en pa napan kurus va po oeh vëh.

13Kuru nöꞌ to kehkeh soe ka noꞌ neöm a napan varih to hikta teꞌ nem pan eöm ro Jiuꞌ. Ke eöꞌ! Eöꞌ a aposol peöm, eöm a napan varih to hikta teꞌ nem pan eöm ro Jiuꞌ. Ivëh, köꞌ se nok rakah a kiu peöꞌ vamanih po aposol, suk e Sosoenën to heꞌ voh a neoꞌ a kiu pamëh. 14Suk ataeah, eöꞌ to kehkeh kunkuin noꞌ o kokoman pa napan peöꞌ varih o Jiuꞌ, pan ee se puhioꞌ a taateꞌ vëh ne Sosoenën to nok manih peöm, pa ö neꞌ to vatompoan vavih me a neöm. A taateꞌ pamëh nöꞌ to nonok noꞌ, marën a ö nöꞌ se rëh hah maꞌ ta ma meh pee, kee hah ke maꞌ manih pe Sosoenën. 15Suk eꞌ to teꞌ man rakah e non pe Sosoenën to heꞌ tonun voh a napan va Israël, pareꞌ vatompoan me en pa napan varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ, ivëh, ka tëëm neꞌ to vatös hah me a napan va Israël, eꞌ to vatoe rakah va e non manih pan, ee to sun taneꞌ hah manih pa nap mët.

16Eꞌ to teꞌ non a soe vapipinoꞌ to soe non pan, a ma aan naon se keh teꞌ vih ne, ke Sosoenën vaneah non raoe, ka ma pean me se tavus vavih ee, ke Sosoenën vaneah me e non pee. Moaan voh e Abraham me ra kën sipuiiro Jiuꞌ to teꞌ voh e ne a napan pe Sosoenën. Keꞌ teꞌ va e non manih, amot me, no kën supnaiꞌ pee se tavus amot ee a napan pe Sosoenën. 17Eꞌ to ep rakah ke non pan, a ma pöh pea öliv to takök voh ee. Ee to vëknöm ne a napan va Israël. Ke eöm a napan varih to hikta teꞌ nem pan eöm ro Jiuꞌ, eöm to teꞌ va e nem manih po veoh in o öliv poa, nee to vatös me o öliv vëh to tavus momoaan voh. Ka kuru vëh nöm to pëtpët kon e nem po kikis me a taëën manih po naon vamomoaan pamëh, ko naon vamomoaan pamëh ivarih o Jiuꞌ. 18Ivëh, köm se nat nem koman nem pan, eöm to vih oah e nem pa ma pea naon varih to takök voh. Eöm se keh teꞌ me nem o kokoman pamëh, eöm se nat va nem manih pan, eöm to hikta vavaꞌaus nem o aan, ahik, o aan to vavaꞌaus a non neöm.

19Ivëh, köm se poꞌ soe va em manih pan, “A ma pea naon to takök voh, marën a ö nöꞌ se vatös hah raoe po rumun.” 20Oman, e Sosoenën to nok vavoh en nën. Ivëhkëk, a ma pea öliv varih to takök voh, suk ee to hikta vaman ne, ke eöm teꞌ avoeꞌ e nem a ö va po naon pamëh, suk a ö nöm to vaman nem. Eöm se nat nem këëkë koman hah a nem, paröm nanaöp varoe nem, ko matop vavih nem o vaman peöm. 21Ea to nat e no pe Sosoenën to moes vi voh en pa ma pea naon totoopin va po naon pamëh, suk ee to hikta vaman voh ne, ivëh, keꞌ hikta onöt non a vaonöt a neöm, pan eöm se teꞌ va nem manih pa ma pean in o naon pamëh, pa ö nöm se keh hikta vaman nem. 22Pënton öm! E Sosoenën to paraꞌ vih, ivëhkëk, a ma taateꞌ me peꞌ to paraꞌ hivaꞌ. Eꞌ se vakmis en po teꞌ varih to hikta iu vatet ne a soe peꞌ. Ivëhkëk, eꞌ se vih ke non peöm, pö nöm se keh vavatet vakis nem a taateꞌ vih peꞌ. Eöm se keh hikta vavatet nem a ma taateꞌ vih peꞌ, eꞌ se moes vi këh en peöm po naon vamomoaan. 23Ka napan va Israël se keh vaman hah ee pe Sosoenën, eꞌ to antoen rakah e non pa kon hah raoe, ko vatös hah en pee pa ö neꞌ to moes kurus taneꞌ voh raoe. 24Eꞌ hikta teꞌ va non pa ö na to koman va no sih pan, o pea naon poa se tavus vamanih pa meh ö va po naon vih. Ke eöm o teꞌ varih to hikta teꞌ nem pan eöm ro Jiuꞌ, eöm to teꞌ va e nem manih po pea naon nee to moes taneꞌ po öliv poa, pare vatös me o öliv vih. Ivëhkëk, peꞌ o Jiuꞌ poë varih to teꞌ va e ne po pea öliv to pu taneꞌ maꞌ po naon vih, ke Sosoenën to antoen rakah e non pa vatös hah raoe manih po naon koman moaan voh pee.

E Sosoenën Se Kon Hah A Napan Kurus Va Israël

25Kën poaneoꞌ va po vaman, manih pa ëhnan e Ieesuꞌ, eöꞌ to iu a noꞌ neöm se maaka vavih vamanih pan, eöm to hikta nat vahik nem pa ma tah kurus. A tah vëh nöm to meꞌ avoeꞌ e nem pa nat vahik to teꞌ va non manih pan, e Sosoenën to vavösvös kokoman voh a napan va Israël pa siꞌ tëëm kökööt akuk. Ivëhkëk, a vatösoe pee se hik en pa tëëm no a ma pöh teꞌ varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ ne Sosoenën to vateꞌ voh, se vaman, pare kon o toꞌtoꞌ tamoaan. 26Eꞌ a ö ne Sosoenën se kon koe hah a napan va Israël. Eꞌ to kiun va non manih po Puk pe Sosoenën pan,

“A teꞌ vëh se hehe hah a napan

se taneꞌ maꞌ manih Saëon.

Eꞌ se nö maꞌ pa kon këh o vuteꞌ pe Jekop pa hat.

27Ko poen pamëh nöꞌ se nok o vatompoan peöꞌ

me a napan poë varih,

pa tëëm nöꞌ se kon ke a ma hat pee.” Ais 59:20-21; 27:9

28Ivëhkëk kuru no a napan va Israël to heꞌ tonun avoeꞌ e ne pa soe vih pe Ieesuꞌ Kristo. Ke Sosoenën heve ov e non pee. A taateꞌ pamëh to tavus marën a vaꞌaus a neöm a napan to hikta teꞌ nem pan eöm ro Jiuꞌ. Ivëhkëk, a napan va Israël to teꞌ avoeꞌ e ne a napan pe Sosoenën varih neꞌ to iu suntan non sih raoe, suk a ma soe vaman neꞌ to nok ke voh a kën sipuiire. 29E Sosoenën to hikta nat non sih pa panih o kokoman peꞌ manih pa napan neꞌ to vateꞌ,+ me a ma heꞌ neꞌ to heꞌ marën a vaꞌaus raoe.

30Moaan voh eöm varih a napan to hikta teꞌ nem pan eöm ro Jiuꞌ, eöm to hikta iu pënton voh nem e Sosoenën. Ivëhkëk kuru, nöm to kon em po ururuan, suk a napan varih o Jiuꞌ to hikta iu pënton voh ne. 31Ivëh, ka kuru a napan varih o Jiuꞌ to hikta iu pënton ne a soe pe Sosoenën, suk ataeah, e Sosoenën to heꞌ voh o ururuan peꞌ manih peöm. Ivëhkëk, a tah pamëh to tavus voh, marën a ö nee se kon pet o ururuan manih peꞌ. 32E Sosoenën to vaonöt ken pa napan kurus va po oeh vëh pa nok a ma taateꞌ vatösoe, marën a ö neꞌ se vataare o ururuan peꞌ manih pee.

Ea Se Kë A Ëhnan E Sosoenën

33Oman! E Sosoenën e tövaneah pa ma moeh tah kurus, ko kokoman me o nat vih peꞌ to paraꞌ ruruvun vörep. Ahikta pah teꞌ to nat varuruvun rakah non a ma kokoman peꞌ, me a maaka in a ma taateꞌ peꞌ. 34Ivëh, no a ma kiun va po Puk pe Sosoenën to sosoe suk va ne manih pan,

“Eteh to nat vahik voh en pa ma kokoman pe Sunön,

me eteh to heꞌheꞌ non sih poan a ma kokoman?” Ais 40:13

35“Ahik rakah ta pah teꞌ to heꞌ voh e Sosoenën ta tah,

pareꞌ iu non a ö neꞌ se piun hah ke poan.

Ahik rakah!” Job 41:11

36Oman, a ma tah kurus to taneꞌ voh maꞌ manih pe Sosoenën, ka manih varoe ko peꞌ, ka ma moeh tah kurus teꞌ ne, ka ma moeh tah kurus poë varih teꞌ suk ne a vih peꞌ. Ea se këëkë tamoaan rakah no eah. Eꞌ rakah a ö neꞌ se teꞌ tamoaan va non! Oman.