Search form

Room 12

Ea Se Heꞌ Rakah A Ma Toꞌtoꞌ Pea Manih Pe Sosoenën

1Ivëh, köꞌ hinhin vakis rakah e noꞌ peöm a kën poaneoꞌ va po vaman, manih pa ëhnan e Ieesuꞌ, eöm se heꞌ avoes rakah a ma toꞌtoꞌ peöm manih pe Sosoenën, vamanih po heꞌ vëh o toꞌtoꞌ. Suk a ö ne Sosoenën to vataare voh a ra o ururuan peꞌ. A ma toꞌtoꞌ peöm varih ne Sosoenën to vaneah non, se teꞌ voon ne, ko teꞌ vih ne manih po epep peꞌ. Ivëh, köm se kë rakah nem a ëhnaneah pa ma kupu peöm, suk eöm to inan voh em pa ma vih neꞌ to nok voh ka neöm. 2Paröm nat nem ririu va nem manih pa ö no a napan va po oeh vëh to ririu va nee sih. Eöm se vavoon a ma kokoman peöm, marën a ö nöm se teꞌ nem pa vavoon tamoaan hah a ma toꞌtoꞌ peöm. Eöm se keh nok va nën, eöm se inan em, paröm maaka em pa ö ne Sosoenën to iu non, a ö nöm se ririu va nem. Eꞌ to iu non a ö nöm se ririu va nem manih pan, eöm se nonok nem a ma taateꞌ vih, me a ma riu peöm se teꞌ totoopin non, me a ma taateꞌ peöm se vavaeö i ne poë.

Ea Se Nonok Rakah No A Ma Kiu Va Pa Ma Heꞌ Ne Sosoenën To Heꞌ Voh A Ra

3E Sosoenën to ururuan voh a neoꞌ, pareꞌ vateꞌ va ka neoꞌ manih pe tövavaasis peöm. Ivëh, köꞌ vakömköm e noꞌ peöm papaeh. Eꞌ hikta vih non pa ö nën se këëkë koman hah a nom, parën nat nom koman nom pan, eën to vih oah e nom pa ö nën to teꞌ va nom. Eën se kokoman hah a nom, ko kokoman pën teꞌ vatoe me non o vaman ne Sosoenën to heꞌ voh a oah. 4Ea papaeh to teꞌ me no o sionin to teꞌ me non a ma ö peo, ka ma ö poë varih to teꞌ me ne a ma kiu vakëkëh. 5Eꞌ to vatoe akuk va kov e non manih, pea to peo. Ivëhkëk, manih pe Ieesuꞌ Kristo na to teꞌ no o pöh sionin ro. Kea papaeh to teꞌ va no manih pa ma meh ö va po sionin pamëh, a ma papaeh ö to vatös me ne a ma meh ö kurus va po sionin. 6Ea kurus to teꞌ no a ma heꞌ vakëkëh, ka ma papaeh heꞌ poë varih na to öt suk no, o ururuan ne Sosoenën to heꞌ a ra. A teꞌ vëh to teꞌ me non o heꞌ va pa vanënën soe, eꞌ se vakiu rakah o heꞌ pamëh, pa taateꞌ to vapöh kokoman me non a tah neꞌ to vaman non, pan e Sosoenën to soe ke poan. 7Eꞌ se keh teꞌ me non o heꞌ va pa vaꞌaus o upöm, eꞌ se vavaꞌaus rakah me non o kupu peꞌ. Keꞌ se keh teꞌ me non o heꞌ va pa vavaasis, eꞌ se vavaasis rakah me non o kupu peꞌ. 8Eteh to teꞌ me non o heꞌ va pa vakikis o upöm teꞌ, eꞌ se teꞌ rakah non pa vakikis o upöm. Keteh to teꞌ me non o heꞌ va pa heꞌ vaꞌaus o upöm teꞌ, eꞌ se teꞌ rakah non pa heꞌ vatëh. Keteh to teꞌ me non o heꞌ va pa sun vamanih pa teꞌ susun, eꞌ se sun vakis rakah non pa vovoh ke ra napan. Keteh to teꞌ me non o heꞌ ururuan, eꞌ se ururuan rakah me non o vaeö.

9Eöm se vataare tamoaan rakah nem o iu peöm manih po upöm peöm. O iu pamëh se taneꞌ rakah non maꞌ pa ma komëneöm. Eöm se koe rakah a taateꞌ hat, ko iu varoe rakah nem a nok a ma taateꞌ vih. 10Eöm se iu koman rakah nem o upöm peöm, vamanih pa ö nöm to iu va nem sih a ma kën kea koman peöm. Paröm ta rakah nem a ëhnëëra ma meoh teꞌ peöm, ka ëhnëëre se apuh oah non a ma ëhnëëneöm. 11A ma poen kurus nöm se nat nem kakarauh nem, paröm koe ka Tuvuh Vasioꞌ ësës non manih pa ma kupu peöm, pa nok a kiu pe Sosoenën. 12Eöm se teꞌ vaeö nem, suk eöm to anoeh avoeꞌ e nem pa ma tah ne Sosoenën to vamatop keon voh ka neöm. Eöm se sun vakis nem pa tëëm no punis se nö maꞌ, paröm nat nem anoe in a taateꞌ hin pa ma poen kurus.

13Eöm se vaꞌaus a napan pe Sosoenën varih to kökööt ne pa ma meh tah. Eöm se vaoe ho o upöm teꞌ va pa ma meh muhin varih o arus manih pa ma iuun peöm, paröm matop vavih nem raoe.

14Eöm se hin e Sosoenën, keꞌ tapui o teꞌ varih to kehkeh miröꞌ a ne neöm, a, eöm se nat nem hin eah, pan eꞌ se tek raoe, ivëhkëk, eöm se hin varoe eah, keꞌ tapui raoe. 15Paröm vaeö me ro teꞌ varih to haraꞌ ne o vaeö, ko tamak vaꞌpeh me o teꞌ varih to haraꞌ ne o tamak. 16Eöm se teꞌ vakamöꞌ nem, paröm koe a kë koman hah ëm. Ivëhkëk, eöm se vamomhë me nem o teꞌ varih to hikta teꞌ ne to ëhnan. Paröm nat nem koman nem pan, eöm to paraꞌ natnat.

17Ka teꞌ se keh nok a hat manih peöm, koe a piun hah keah, a hat neꞌ to nok manih peöm. Paröm punöꞌ pa nok ataeah no a napan to koman ne to teꞌ vih non. 18Paröm punöꞌ vakis rakah pa teꞌ vakamöꞌ me a napan kurus. 19-20Eöm varih nöꞌ to iu noꞌ, koe a teꞌ vamanih pa teꞌ kiiki vöhioꞌ, paröm vakmis o upöm teꞌ, suk a ö nee to nok a hat manih peöm. Ivëhkëk, eöm se koe ke Sosoenën kiiki raoe, pareꞌ vakmis raoe me o heve peꞌ, vamanih pa ö neꞌ to soe vavoh manih po Puk Vapenpen,

“Eöꞌ koman se kiiki,

paröꞌ vakmis a napan varih to nok a hat.

Eöꞌ se piun hah ke raoe a ma hat

nee to nok voh.” Lo 32:35

Ivëh, ka soe pe Sosoenën to soe va non manih pan,

“E tövakihat pën se keh maë,

kën makën eah,

keꞌ se keh manoe,

kën vakaak eah.

Ka tëëm nën to nok va nën,

eën se heꞌ rakah eom peꞌ po poet.” Prov 25:21-22

21Eöm se koe a kunah ke a hat pa meh teꞌ, keꞌ vöknah a neöm, paröm vöknah varoe koe in a ma taateꞌ hat, nee to nok manih peöm pa taateꞌ vih peöm.