Search form

Room 3

A Taateꞌ Hat To Hikta Onöt Non A Miröꞌ A Taateꞌ Vih

1A to Jiuꞌ vamaman ivëh, a teꞌ to vatompoan me e Sosoenën pa tëëm no a Tuvuh Vasioꞌ to pe o kupu peꞌ, keꞌ teꞌ va non manih pa ö no a teꞌ to pe a ö kokoaan peꞌ. A soe pamëh se keh teꞌ man non, eꞌ se vaꞌaus vah va poꞌ in a teꞌ vëh nih to tavus pa to Jiuꞌ?+ Me a vih taeah poꞌ no a taateꞌ va pa pe a ö kokoaan se vaꞌaus vah va in a teꞌ pamëh? 2Eꞌ to teꞌ man rakah e non peꞌ se vaꞌaus en pa teꞌ pa ma hanan peo. Vamomoaan rakah ne Sosoenën to heꞌ voh a ma soe, kee kiun po Puk Vapenpen peꞌ pan, ee se matop ne ko heꞌ pet o upöm teꞌ. 3Ko upöm Jiuꞌ se keh hikta vatet totoopin a soe pe Sosoenën, a taateꞌ vatösoe pee onöt kës e non pa panih o kokoman pe Sosoenën pa nok a tah neꞌ to soe voh? 4Ahik rakah, ea to nat e no pe Sosoenën to hikta nat non pa soe o piuk, ivëhkëk, a napan kurus ee o pikpiuk. Eꞌ to teꞌ va e non manih pa soe pe Sosoenën nee to kiun voh to soe va non manih pan,

“Eꞌ se pah tavus vateeraꞌ rakah en,

eën to pah teꞌ vatotoopin suk e nom pa ö tooto va pën.

Ka napan se keh koman ne a vahoꞌ a oah po vahutët,

ee to hikta onöt ne a vöknah a oah.” Sng 51:4

5Ea se poꞌ soe vanih pa ö no a taateꞌ hat pea to vatvus vateeraꞌ en pa taateꞌ totoopin pe Sosoenën? Eöꞌ to to va nën, eöꞌ to tooto ke noꞌ pan, o teꞌ tooto pinpiun. Ivëh, ka onöt kës e no pa soe pan, eꞌ to ep vahat e non pa ö ne Sosoenën se vakmis a ra? 6Ahik rakah! E Sosoenën se keh hikta onöt non a vakmis a ra, eꞌ me to hikta onöt non a kiiki a napan kurus varih po oeh. Ivëhkëk, ea to nat e no peꞌ se kiiki en pa napan kurus varih. 7Aeoh, eꞌ to teꞌ akuk va e non manih po kokoman pa teꞌ vëh to soe vamanih pan, “A soe piuk peöꞌ se keh vatvus vateeraꞌ in a soe man pe Sosoenën, ka tah pamëh se nok a ëhnan apuh pe Sosoenën keꞌ tavus vaꞌpuh oah en, ivëh, keꞌ teꞌ vahvapoꞌ non nih keꞌ popokaꞌ e non peöꞌ a teꞌ nonok hat, ko piun vahat en peöꞌ?” 8A soe pamëh se keh teꞌ man non, eꞌ to vih e non pa ö na se soe vamanih, “Ea se nok a taateꞌ hat, ivëh, ka taateꞌ vih se tavus.” Eꞌ to teꞌ man e non po upöm teꞌ to soe pan, eöꞌ to soe va nën, ivëh, kee vasosöë me e ne peöꞌ. Ivëhkëk, eꞌ to hikta teꞌ non pan, eꞌ a soe peöꞌ. Po poen ne Sosoenën se kiiki a napan, o kiiki peꞌ se teꞌ totoopin e non. 9Eöm kës to koman nem pan, ea ro Jiuꞌ to vih oah e no po teꞌ varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ? Ahik! Eöꞌ to pokaꞌ kurus voh eoꞌ pa napan varih o Jiuꞌ me o teꞌ varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ, ea kurus to teꞌ no paan o kikis va pa taateꞌ hat.

10Eꞌ to teꞌ akuk va kov e non manih, pa soe pe Sosoenën vëh nee to kiun voh to soe va non manih pan,

“Ahikta pah teꞌ to teꞌ totoopin non.

Ahik rakah!

11A hikta pah teꞌ to maaka rakah non a taateꞌ totoopin pe Sosoenën.

Ka hikta pah teꞌ to vavaiu non sih e Sosoenën,

marën a kë a ëhnaneah.

12A napan kurus to heꞌ tonun voh ee pe Sosoenën,

pare örakuk pa matan e Sosoenën.

Ahikta pah teꞌ to nonok vavih non sih,

Ahik rakah!” Sng 14:1-3

13“A ma rivoeere to koa

ko teꞌ uhioꞌ e ne pa koveꞌ teꞌ mët to panan non.

Ka ma meëre to vavatvus ne sih a ma piuk,” Sng 5:9

“ka ma vaato pee teꞌ hutët e ne po kuruꞌ vamëtmët.” Sng 140:3

14“Ee to vapöpöötan ne sih o upöm teꞌ,

pare sosoe ne sih a ma tah to vaharaꞌ vahat e ne pa napan.” Sng 10:7

15“A ma tamoaan nee to teꞌ vamatop vaviꞌ e ne pa ip vamët ro upöm teꞌ.

16A ma tamoaan nee to vavih vah ne,

pa miröꞌ a napan me a heꞌ punis raoe.

17Pare hikta teꞌ vakamöꞌ me ne o upöm teꞌ.” Sng 59:7-8

18“Pare hikta ta ne e Sosoenën,

ko naöp i ne poë.” Sng 36:1

19Ivëh, ka nat e no pa ma soe teraꞌ pe Sosoenën varih to soe ne pan, o teꞌ varih to teꞌ ne paan o Vavaasis pe Mosës, ee to hikta onöt ne a vonih a ma taateꞌ hat pee. Ivëh, no a napan kurus varih po oeh avoes se sun suk po kiiki pe Sosoenën. 20Suk ahikta pah teꞌ to onöt non a vonih manih pa taateꞌ hat pa matan e Sosoenën. Ahik, o Vavaasis pe Mosës to onöt e non pa vataare a ra a ma hat na to nonok no sih.

A Teꞌ To Vaman Non E Ieesuꞌ Kristo Eꞌ A Teꞌ Vih, Pareꞌ Teꞌ Me Non O Ëhnan Vih

21Ivëhkëk kuru, eꞌ to tavus vateeraꞌ en, e Sosoenën vëh no a taateꞌ peꞌ a totoopin, to soe vateeraꞌ voh en pan, a napan varih to vatompoan vavih me ne poë. Ko vatompoan pamëh hikta se tavus suk non a taateꞌ va pa vatet o Vavaasis pe Mosës. Moaan rakah voh no Vavaasis pe Mosës, me o Vavaasis po Teꞌ Vanënën Soe, to vavaato suk voh e ne pa hanan pamëh. 22Ko vatompoan pamëh se taneꞌ maꞌ pa ö no teꞌ varih o Jiuꞌ, me ro teꞌ varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ se vaman e Ieesuꞌ Kristo. Suk e Sosoenën to ep kurus e non pa napan to teꞌ va e ne manih pa pah ö. 23Suk ea kurus rakah a nap nonok hat. Para hikta iu vatet no a taateꞌ pe Sosoenën. 24Ivëhkëk, e Sosoenën to vatompoan rakah me voh en pea manih pa taateꞌ ururuan peꞌ. Eꞌ to antoen e non pa nok ka ra a tah pamëh, suk eꞌ to vanö maꞌ e Ieesuꞌ Kristo pa voen hah a ra, pareꞌ kon hah a ra manih pa mët peꞌ. 25E Sosoenën to vataare voh a napan a ö ne Ieesuꞌ se mët vah va vamanih pa tah nee to ës ke na e Sosoenën marën a vahik o heve peꞌ. Eꞌ to nok va nën manih pa napan, pa tëëm nee to vaman ne pan, e Ieesuꞌ to mët suk raoe. E Sosoenën to nok a tah pamëh pa vataare a napan, pan eꞌ a totoopin, suk ataeah, a tëëm vamomoaan voh neꞌ to tö ke voh a napan, ko hikta vavakmis tiroëꞌ voh non o teꞌ varih to nonok ne a ma taateꞌ hat. 26Kuru e Sosoenën vëh no a taateꞌ peꞌ a totoopin to soe pan, a napan varih to vatompoan vavih me ne poë, pare vaman ne poë, o vaman pee, me o vatompoan pee, to vataare e non pa napan kurus, peꞌ a teꞌ totoopin, pa ö neꞌ to vatompoan me a napan varih to vaman e Ieesuꞌ.

27Ivëh, ke ea ro Jiuꞌ varih to vavatet no sih o Vavaasis pe Mosës, ea onöt kës e no pa kë koman hah a? Ahik rakah! Ahikta tah na se këëkë koman suk hah a no, suk ataeah, e Sosoenën to soe tavus voh en pan, a hikta pah teꞌ to onöt non a vatompoan me eah pa ö neꞌ se keh vavatet varoe non o Vavaasis pe Mosës. Ivëhkëk, eꞌ to soe varoe pan, a teꞌ se vatompoan me non poan, pa ö neꞌ se vaman varoe e Ieesuꞌ. 28Ea to soe va nën, suk ea to nat e no peꞌ to teꞌ man e non, pan o vaman varoe pea ivëh, se vataare a ra a ö na to vatompoan vavih me e no pe Sosoenën. Ka hik manih pa ö na se keh vavatet varoe no o Vavaasis pe Mosës. 29Eöm kës to koman nem pan, e Sosoenën se kon varoe o Jiuꞌ, pareꞌ hikta se kon me non o teꞌ varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ? Ahik rakah! Eꞌ se kon me en po teꞌ varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ. 30E Sosoenën varoe a paeh to antoen non a vatompoan vatotoopin me ro Jiuꞌ pa ö nee se keh vaman e Ieesuꞌ Kristo, suk eꞌeꞌ varoe kuru a paeh to teꞌ voh non. Me eꞌ varoe se vatompoan vatotoopin me ro teꞌ varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ, pa ö nee se keh vaman e Ieesuꞌ Kristo. 31Eöꞌ kës to onöt e noꞌ pa miröꞌ o Vavaasis pe Mosës, pa a ö nöꞌ to vavaasis noꞌ pan, e Sosoenën to vatompoan vavih varoe me non sih a napan pa ö nee se keh vaman e Ieesuꞌ Kristo? Ahik rakah! O vavaasis peöꞌ to soe va non manih pan, o Vavaasis pe Mosës o pöh kikis to soe non pan, a napan kurus to teen voh ee pa hat.