Search form

Room 7

Kuru Na To Kiu No Pa Taateꞌ Panih

1Kën kea, eöm kurus to nat vavih rakah e nem po Vavaasis pe Mosës. Ivëh, köm nat e nem po Vavaasis pamëh, to matop e non pa napan kurus. Ivëhkëk, a teꞌ se keh mët, ko Vavaasis pamëh hikta se matop hah non poan. 2Ka soe vapipinoꞌ va peꞌ to teꞌ va non manih pan, e köövo se keh me e voe manot peꞌ, pareꞌ teꞌ vaꞌpeh me non poan, keꞌ onöt rakah këk na po poen neꞌ se mët. Ivëhkëk, e voe se keh mët këh en peꞌ, e köövo pamëh to antoen e non pa me hah ta meh voe, vamanih pa ö no a taateꞌ va po vaen to soe va non. 3Ivëhkëk, e voe se keh teꞌ toꞌtoꞌ avoeꞌ e non, ke köövo peꞌ këh poan, pareꞌ me a meh voe, a napan se soe va ee manih pan, eꞌ a köövo teꞌteꞌvaasiꞌ. Ivëhkëk, e voe pe köövo pamëh se keh mët, e köövo pamëh to teꞌ taihan e non manih pa taateꞌ vaen, pareꞌ antoen e non pa vaen hah. Keꞌ se keh vaen hah en, a, e köövo pamëh to hikta kök a taateꞌ va po vaen.

4Eꞌ to teꞌ akuk va kov e non manih pan, eöm to vatös me voh em pe Ieesuꞌ manih pa sionineah, ka vatös peöm pamëh to ep va non manih pan, a taateꞌ hat vamoaan voh peöm, to mët vaꞌpeh me voh en pe Ieesuꞌ Kristo manih pa kuruse. Ka taateꞌ hat pamëh to hikta matop hah a no neöm, me o Vavaasis pe Mosës hikta se matop hah a no neöm. Ka kuru, ne eöm to vatös me em pa meh teꞌ, ka teꞌ pamëh eꞌ a teꞌ to sun taneꞌ hah pa nap mët. Ivëh, ka kuru ne Sosoenën se kon o ëhnan apuh, suk a ö na to vavatet no a ma taateꞌ totoopin. 5Moaan voh no a taateꞌ hat to teꞌ voh non manih pea, pareꞌ heꞌ a ra o iu hat, suk o Vavaasis pe Mosës to kunkuin vateeraꞌ o iu hat pamëh, ka nonok no a ma taateꞌ hat. Ivëh, ka mët tavus en manih pea. 6Ivëhkëk, kuru ea to mët këh ee po Vavaasis pe Mosës, keꞌ hikta matop hah a rora. Ea to taihan këh voh ee po Vavaasis pamëh to ötöön voh a rora. Ivëh ka kuru, na to kiu suk no a kë a ëhnan e Sosoenën, pa ö na to vavatet no a ma taateꞌ totoopin manih pa taateꞌ voon, no a Tuvuh Vasioꞌ to kunkuin manih pa ma kokoman pea. Para hikta vavatet hah no a taateꞌ va pa kë a ëhnan e Sosoenën, pa ö na to vavatet varoe no o Vavaasis pe Mosës.

A Teꞌ Hat To Miröꞌ Voh A Ra

7Eöm tomeꞌ koman nem pan, eöꞌ to sosoe noꞌ pan, a hat me o Vavaasis pe Mosës, ee a pah tah akuk. Ahik! Ivëh, ko Vavaasis se keh hikta teꞌ non marën a vaꞌaus a neöꞌ pa nat a ma taateꞌ hat, eöꞌ se poꞌ nat vah va in a ma taateꞌ hat nih? Ivëhkëk, a soe vaënpan pe Sosoenën to teꞌ e non, köꞌ nat e noꞌ pa hat ivëh ataeah, peꞌ o Vavaasis pe Mosës to soe va ka rora manih pan,

“Koe a manin a ma tah pa meh teꞌ”. Eks 20:13,15-17

8Ivëhkëk, a taateꞌ hat to teꞌ non manih peöꞌ, pareꞌ taum koe a hanan peꞌ manih pa soe vaënpan pe Sosoenën, pareꞌ vatvus o kokoman hat va pa manin a ma tah pa meh teꞌ manih pa komaneoꞌ. Eꞌ se keh hikta teꞌ non ta soe vaënpan pe Sosoenën, a taateꞌ hat to hikta se teꞌ hah me non to kikis. 9-10Eöꞌ to hikta nat avoeꞌ voh noꞌ pa soe vaënpan pe Sosoenën, paröꞌ teꞌ toꞌtoꞌ voh e noꞌ. Ivëhkëk, eöꞌ to kon vahik eoꞌ pa soe vaënpan pe Sosoenën, ka taateꞌ hat tavus vakikis, köꞌ mët eoꞌ manih po apen. A soe vaënpan pe Sosoenën to teꞌ suk voh non a ö neꞌ se heꞌ a neöꞌ o toꞌtoꞌ. Ivëhkëk, manih peöꞌ, neꞌ to teꞌ en maꞌ pa mët va po apen. 11Suk ataeah, a taateꞌ hat to vaiu a hanan va pa ö neꞌ se piuk a neöꞌ pa ö neꞌ to koe maꞌ manih pa soe vaënpan pe Sosoenën, marën a ip vamët a neöꞌ manih po apen. 12Ivëh, ka nat kurus e no, po Vavaasis pe Mosës to taneꞌ koman voh en maꞌ manuh pe Sosoenën, pareꞌ vivihan. Ka ma soe vaënpan pe Sosoenën varih pa koman o Vavaasis pe Mosës, ee kurus to vivihan, ko totoopin, pare vih.

13Eꞌ teꞌ vah va non nih, a soe vaënpan kës pe Sosoenën ivëh, to heꞌ a neoꞌ a mët? Ahik! A taateꞌ hat to tavus manih pa soe vaënpan pamëh, pan a mët peöꞌ se tavus. Keꞌ a tah pamëh to tavus, pan eöꞌ se inan a taateꞌ hat, eꞌ matan vah va non nih? E Sosoenën to heꞌ voh a soe vaënpan peꞌ pan, eꞌ se vataare va ka neöꞌ manih pan, a taateꞌ hat, eꞌ a tah a pah hat rakah.

A Hat To Pöm Voh A Ra

14Ea to nat rakah e no po Vavaasis pe Mosës, eꞌ a tah va po apen to taneꞌ voh en maꞌ manuh pe Sosoenën. Ivëhkëk, eöꞌ a teꞌ to teꞌ me noꞌ o sionin va po oeh vëh, paröꞌ hikta antoen noꞌ a vatet o iu pe Sosoenën. Suk ataeah, eöꞌ to teꞌ va e noꞌ manih pa teꞌ nohnoh, nee to vavoen, kee voh a taateꞌ hat. Ka taateꞌ hat vaneah e non peöꞌ. 15Eöꞌ to hikta inan noꞌ pataeah nöꞌ to nonok noꞌ, paröꞌ hikta nonok noꞌ ataeah nöꞌ to iu noꞌ a nok. Ivëhkëk, eöꞌ to nonok e noꞌ sih pa ma tah rërës nok peöꞌ. 16Keöꞌ se keh hikta iu nok noꞌ a ma tah rërës peöꞌ varih nöꞌ to nonok noꞌ sih, a tah pamëh to soe va non manih pan, eöꞌ to vapöh kokoman e noꞌ pan, o Vavaasis pe Mosës to teꞌ vih e non. Suk ataeah, eꞌ to soe non pan, a taateꞌ hat nöꞌ to nonok noꞌ, eꞌ a tah nöꞌ se nat noꞌ nok. 17Ivëh, ke eöꞌ koman to hikta nonok noꞌ sih a ma taateꞌ hat poë varih. Ahik, a taateꞌ hat vëh to teꞌ non manih pa komaneoꞌ. Eꞌ ivëh, to taꞌtaꞌ a no neoꞌ a nok a ma taateꞌ hat poë varih. 18Oman, eöꞌ to nat e noꞌ pa hikta vih to teꞌ non pa komaneoꞌ, manih po iu hat va pa komaneoꞌ, eꞌ to hikta onöt non a nok a taateꞌ vih. Eöꞌ to iu e noꞌ pa nok a ma taateꞌ vih. Ivëhkëk, eöꞌ to hikta nonok noꞌ a ma taateꞌ poë varih. 19Eöꞌ to kehkeh nok noꞌ sih, a ma taateꞌ vih. Ivëhkëk, eöꞌ to hikta nonok noꞌ, ka taateꞌ hat nöꞌ to rërës noꞌ sih a nok, nöꞌ to nonok e noꞌ. 20Ivëh, ke eöꞌ se keh nok eoꞌ pa ma taateꞌ nöꞌ to rërës noꞌ sih a nok, a, eꞌ to hikta teꞌ non pan, eöꞌ ivëh to nonok noꞌ a ma taateꞌ poë varih. A taateꞌ hat vëh to teꞌ non pa komaneoꞌ, ivëh to taꞌ a neoꞌ köꞌ nok a ma taateꞌ hat poë varih.

21Ivëh, köꞌ taum eoꞌ peꞌ to teꞌ man e non, pa tëëm nöꞌ to kehkeh nok noꞌ a taateꞌ vih, ka taateꞌ hat vëh to teꞌ non pa komaneoꞌ to taꞌtaꞌ e non peöꞌ, pa nok a ma taateꞌ hat poë varih. 22Manih po kokoman rakah peöꞌ, ne eöꞌ to iu rakah e noꞌ pa ma soe vaënpan pe Sosoenën. 23Ivëhkëk, eöꞌ to inan vamanih pan, eꞌ to teꞌ non o meoh kikis to matop e non pa sionin avoes neoꞌ. O kikis pamëh to hikta vapöh kokoman me non a ma tah varih no kokoman peöꞌ to iu ne a nok, pareꞌ vahoꞌ rakah en peöꞌ paan o matop va po iu hat vëh to teꞌ non pa sionineoꞌ. 24Varenan rakah peöꞌ, eteh se hehe a neoꞌ, köꞌ këh o sionin vaꞌih to se me koe en peöꞌ pa hat vëh, to se ip en peöꞌ? 25Eöꞌ se vavihvih ke na e Sosoenën. Manih pa koren e Sunön pea Ieesuꞌ Kristo, eꞌ se hehe en peöꞌ. Ivëh, ka ma iu vih peöꞌ, me a ma kokoman vih peöꞌ to teꞌ e ne paan a ma soe vaënpan pe Sosoenën. Ivëhkëk, o iu hat va pa komaneoꞌ to teꞌ e non paan in o kikis va pa taateꞌ hat vëh to matop non a sionineoꞌ, pareꞌ mimiröꞌ a no neoꞌ.