Search form

Room 9

E Pöl To Tamak A Napan Va Israël

1-2Eöꞌ e Pöl, eöꞌ to teꞌ me noꞌ e Ieesuꞌ Kristo, paröꞌ sosoe ke noꞌ peöm po man, eöꞌ to hikta pikpiuk noꞌ. A komaneoꞌ no a Tuvuh Vasioꞌ to matop i non, ko sosoe ke non peöꞌ pan, eöꞌ to hikta pikpiuk noꞌ pa ö nöꞌ to soe tavus vamanih pan, o tamak peöꞌ to paraꞌ apuh vörep, paröꞌ teꞌ rakah me noꞌ sih a punis apuh manih po kupu peöꞌ. 3Suk eöꞌ to koman rakah noꞌ sih a vaꞌaus a kën poaneoꞌ varih o Jiuꞌ. Paröꞌ koman rakah va noꞌ manih sih pan, eöꞌ se keh ro voh ko varakah e Ieesuꞌ Kristo, paröꞌ vaꞌaus a kën poaneoꞌ, pa ö neꞌ se keh antoen non. Kee vaman e Ieesuꞌ Kristo, pare kon o toꞌtoꞌ tamoaan vëh, nöꞌ to teꞌ me noꞌ. 4-5Ee ra napan va Israël ne Sosoenën to pokaꞌ voh raoe o pus koaꞌ peꞌ. Ee to ep voh ee po maaka pe Sosoenën, pare teꞌ me e ne po vatompoan ne Sosoenën to noh me voh raoe. E Sosoenën to heꞌ voh raoe o Vavaasis peꞌ manih pe Mosës, me a taateꞌ man va pa vasunön eah. Eꞌ to heꞌ me raoe a ma soe vaman peꞌ, ee to tavus taneꞌ pa nap apaꞌpuh pee varih, e re Abraham, ke Aësak, ke Jekop. Keꞌ, ee a kën tom poan va po oeh vëh ne Ieesuꞌ Kristo to koaꞌ voh. Ko teꞌ e non e Sosoenën to matop e non pa ma moeh tah kurus. Ka se kë tamoaan rakah no a ëhnaneah. Oman!

6Eöꞌ to me tatamak in sih a kën poaneoꞌ varih Israël. Suk eöꞌ to nat rakah e noꞌ pa nap peo to tavus voh po vuteꞌ pamëh, to hikta teꞌ ne pan, ee ra Israël vamaman. Ivëhkëk, eöꞌ to hikta sosoe noꞌ pan, a soe pe Sosoenën to oah akuk. Ahik! 7A ma pah teꞌ ro va po vuteꞌ va Israël ivarih ne Abraham to vataman voh, to teꞌ va ne manih o pus koaꞌ vamaman pe Abraham. Suk ataeah, e Sosoenën to soe ke voh e Abraham pan,

“O vuteꞌ nöꞌ to soe voh ka oah, se taneꞌ maꞌ manuh pe Aësak.” Jen 21:12

8Ka tah pamëh to matan va non manih pan, eꞌ to hikta teꞌ non pan, o vuteꞌ kurus pe Abraham se teꞌ ne o pus koaꞌ vamaman pe Sosoenën. Ahik, o pus koaꞌ vamaman rakah pe Abraham ivarih o pus koaꞌ pe Sosoenën, suk a soe vaman ne Sosoenën to nok voh manih pe Abraham. 9A soe ne Sosoenën to nok ke voh e Abraham ivëh,

“Po poen koman nöꞌ to vahoꞌ, nöꞌ se hah maꞌ,

ke Saraꞌ se kon a koaꞌ oeteꞌ” Jen 18:10,14

10Keꞌ hikta teꞌ non pan, a soe varoe pamëh, e Rebëkaꞌ to vahuh a poa koaꞌ punaꞌ. Ka poa koaꞌ poë varih to tavus pa pah tamëëre vëh e Aësak, e tamaara. 11-12Po poen no a poa koaꞌ punaꞌ to meꞌ avoeꞌ voh e ne pa tavus, ka hikta paeh va pee to nok avoeꞌ non ta tah vih, keꞌ, ta tah hat, ke Sosoenën soe ke voh en pe Rebëkaꞌ pan,

“A teꞌ a tavus vamomoaan, se kiu akuk ke non a teꞌ a tavus suksuk.” Jen 25:23

E Sosoenën to koman vavoh manih pan, eꞌ se vateꞌ ta paeh va pee, ivëh, neꞌ to soe suk vavoh nën, marën o kokoman peꞌ se tavus vaman. Ivëhkëk, eꞌ to hikta iu voh non o kokoman peꞌ se tavus vaman suk varoe a ma taneah, no a poa koaꞌ to nok. Ahik. Eꞌ to iu voh non o kokoman peꞌ se tavus vaman suk a ö ne eꞌ koman se vateꞌ ta paeh va pee. 13Ivëh, ka soe pe Sosoenën to teꞌ non manih po komön o Puk Vapenpen to soe non pan,

“Eöꞌ to iu noꞌ e Jekop,

ivëhkëk eöꞌ to rës e noꞌ pe Isoꞌ.” Mal 1:2-3

14Ivëh, ka se poꞌ soe vah vanih pa tah pamëh? Eꞌ kës to ep vahat pa ö ne Sosoenën to iu varoe non a paeh va pee? Ahik rakah! 15Suk ataeah, e Sosoenën to soe ke voh e Mosës pan,

“Eöꞌ se uruan eoꞌ peteh nöꞌ to koman noꞌ,

paröꞌ kamöꞌ eoꞌ peteh nöꞌ to koman noꞌ.” Eks 33:19

16Ivëh, ke Sosoenën se vateꞌ a teꞌ vëh neꞌ to iu non pa vataare o ururuan peꞌ. O iu peꞌ to hikta han non pataeah no a napan to iu ne, pare punöꞌ ne pa nok. 17Peꞌ a soe to teꞌ non po Puk Vapenpen, ne Sosoenën to soe ke a teꞌ sunön va Isip pan,

“Eöꞌ to vasunön voh a oah, marën a ö nöꞌ se vataare o kikis peöꞌ manih pën,

suk a ö no a ëhnaneoꞌ se tavus po oeh avoes.” Eks 9:16

18Ivëh, ke Sosoenën se uruan en peteh neꞌ to koman non, pareꞌ vavösvös koman en pe retereh neꞌ to koman non.

19Ivëh, ka paeh peöm se keh hi a neoꞌ pan, “Suk ataeah poꞌ, ne Sosoenën to vateen suk a ra pa ma taateꞌ hat pea? Ahik rakah ta pah teꞌ to onöt non a kök o iu pe Sosoenën.” 20Eën a teꞌ va po oeh vëh. Ka teꞌ akuk va po oeh vëh to hikta teꞌ non ta soe vaonöt pa hi e Sosoenën. Ahikta tah to antoen non a hi a teꞌ vëh to nok poan pan, “Eën nok suk va ka neoꞌ manih ataeah?” 21A teꞌ nonok nöh to antoen rakah e non pa nok a ma taneah neꞌ to koman non a nok. Eꞌ to onöt e non pa nok a poa nöh manih po pöh manean, a paeh, eꞌ a nöh vih marën a nöhnöh varoe pa ma poen apaꞌpuh, ka meh, eꞌ a nöh akuk marën a nöhnöh pa ma poen kurus.

22E Sosoenën me to antoen e non pa nok va nën. Eꞌ to kehkeh vataare non o heve peꞌ, me o kikis peꞌ, manih pa napan. Ivëhkëk, eꞌ to teꞌ me voh non a taateꞌ anoeh manih po teꞌ varih neꞌ to heve ov i non raoe. A napan poë varih to anoeh ro ko ne a ö ne Sosoenën se tek raoe. 23E Sosoenën to iu vamaaka e non po kikis apuh peꞌ, neꞌ to koep kunah voh maꞌ manih pea o teꞌ varih to kon voh o ururuan peꞌ. Eꞌ to vamatop a ra a napan poë varih to anoeh ro no, a ö neꞌ se heꞌ a ra o kikis apuh peꞌ. 24Ke ea ivarih a napan varih ne Sosoenën to vateꞌ voh. Eꞌ to hikta vateꞌ varoe voh a möm, suk emöm ro Jiuꞌ, ahik, eꞌ to vateꞌ me voh en peöm, o teꞌ to hikta teꞌ nem pan eöm ro Jiuꞌ. 25Manih po Puk pa teꞌ vanënën soe vëh, e Hoseaꞌ ne Sosoenën to soe vavoh manih pan,

“Eöꞌ se soe va eoꞌ manih pan, ‘Eöm a napan peöꞌ’,

manih po teꞌ varih, ‘to hikta teꞌ voh ne pan ee a napan peöꞌ’.

Ko teꞌ varih nöꞌ to hikta iu voh noꞌ,

nöꞌ se vataare eoꞌ pee, po iu peöꞌ.” Hos 2:1,23

26“Ka manih totoopin rakah pa ma ö nöꞌ to soe ke voh raoe pan,

‘Eöm to hikta teꞌ nem pan eöm a napan peöꞌ’,

Amot nee se pokaꞌ ee pee, ‘O pus koaꞌ pe Sosoenën a toꞌtoꞌ tamoaan.’” Hos 1:10

27E Aisaëaꞌ, to koman voh non a napan va Israël, pareꞌ soe vamanih pan,

“A napan va Israël to peo

va e nee manih po kösan va sinten tahiꞌ.

Ivëhkëk, a nap keok akuk ivarih

ne Sosoenën se kon hah.

28Suk ataeah, e Sunön se vakmis vëhöꞌ rakah en pa napan va po oeh vëh.” Ais 10:22-23

29A ma tah kurus to tavus va ee manih pa ö ne Aisaëaꞌ to soe vavoh,

“E Sunön A Kikis Vi,

se keh hikta hehe voh a siꞌ nap keok akuk manih po vuteꞌ pea,

ea se voh tatek kurus rakah vavoh ee manih pa ö no a poa vöön varih,

Södom me Gomoraꞌ to tatek vavoh.” Ais 1:9

A Napan Va Israël To Kiu Vëhvaꞌ Suk Voh Ee Pa Kon a Taateꞌ Vih

30Ivëh, ka ma vavaasis peöꞌ sosoe poꞌ ka rora ataeah? A napan varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ, ee to hikta pupunöꞌ vakis rakah voh ne pa vatompoan vavih me e Sosoenën. Ivëhkëk, e Sosoenën to vatompoan vavih me raoe, suk o vaman pee. 31Ivëhkëk, a napan va Israël varih to pupunöꞌ vakis voh ne pa vatet a ma taateꞌ varih to vataare ne a hanan, ne Sosoenën to vatompoan vavih me non sih a teꞌ. Ivëhkëk, ee to hikta antoen voh ne a vatet vahik vavih rakah a ma taateꞌ poë varih. 32Suk ataeah, ee to hikta vatet a ma taateꞌ poë varih me o vaman. Ee to koman vapiun ne pan a kiu hivaꞌ vëh, nee to nonok ne pa vatet a ma taateꞌ poë varih se nok raoe kee vatompoan vavih me ee pe Sosoenën. A vös vavahan teꞌ to vahan a ma moeere, kee kuꞌ ee. 33Eꞌ to teꞌ akuk va kov e non manih pa ö ne Aisaëaꞌ to kiun vavoh manih po Puk pe Sosoenën, pareꞌ soe pan,

“Ep öm, eöꞌ to vahoꞌ voh a vös manih Saëon.

Ka vös pamëh to vavahan non sih a napan,

kee kuꞌkuꞌ ne.

Ivëhkëk, eteh to vaman non poan, eꞌ hikta se haraꞌ vahat non.” Ais 8:14; 28:16