Search form

Lukas 1

Panagnaan sin Sulat

1Alamat ini sulat naug dayn kan Lukas mawn kan Tiyupilas+ . Kaingatan mu mataud tau in bakas nagsulat sin manga pakaradjaan pasal sin Almasi amu in naawn ha masa natuꞌ+ . 2Siyulat nila in manga pakaradjaan biyaytaꞌ kātuꞌniyu sin manga tau nakakitaꞌ sin manga pakaradjaan ini dayn ha panagnaan, amu in manga tau nagpamahalayak sin baytaꞌ dayn ha Tuhan. 3Na, hangkan, Tuwan, pagga napariksaꞌ ku tuud marayaw in katān pakaradjaan ini dayn ha panagnaan, napikil ku marayaw hisulat ku, tagidꞌirun kaymu in manga pakaradjaan ini, 4ha supaya mu kaingatan sin tantu tuud in kasabunnalan sin manga katān kiyahinduꞌ kaymu.

Hibaytaꞌ in Paglahil hi Yahiya Mangliliguꞌ

5Manjari ha waktu hi Hirud in nagsusultan ha hulaꞌ Yahudiya, awn hambuuk imam pagngānan Jakariyas. In siya ini agad ha tumpuk sin manga imam agad kan Imam Abiyas. In ngān sin asawa niya hi Hashiba, hambuuk da isab panubuꞌ hi Imam Harun. 6Kiyasulutan tuud in Tuhan ha duwa magtiyaun ini. Iyaagad nila tuud in katān saraꞌ iban daakan sin Tuhan. 7Sagawaꞌ wayruun anak nila sabab in hi Hashiba diꞌ makaanak, ampa in siya iban hi Jakariyas maas na tuud.

8Sakali hambuuk adlaw duun hi Jakariyas ha Bāy sin Tuhan naghihinang, karnaꞌ naabut na in waktu sumubli siya sin hinang duun. 9Biyaꞌ sin pagkabiyaksahan sin manga kaimaman pagkuut-kuutan nila bang hisiyu in magtugtug kamanyan ha lawm Bāy sin Tuhan+ . Na, hi Jakariyas in napīꞌ, hangkan siya in simūd pa lawm sin bilik suchi. 10Ha waktu sin pagpaasu kamanyan, in manga tau mataud duun ha guwaꞌ nangangarap pa Tuhan.

11Sakali awn hambuuk malāikat naraak sin Tuhan nagpanyataꞌ mawn kan Jakariyas. Duun timitindug in malāikat ha dapit pa tuu sin pagtutugtugan kamanyan. 12Pagkitaꞌ hi Jakariyas ha malāikat kiyublaan iban miyugaꞌ siya. 13Sagawaꞌ laung sin malāikat kaniya, “Ayaw kaw mabugaꞌ, Jakariyas! Karnaꞌ in aku ini miyari mamaytaꞌ kaymu sin hirihil na sin Tuhan kaymu in piyangayuꞌ mu kaniya. In asawa mu hi Hashiba makaanak na. Magꞌanak siya usug iban subay mu ngānan Yahiya in anak mu. 14Magkūg-kuyag tuud kamu iban mataud tau in kumuyag bang siya hipagꞌanak na! 15Mahinang siya hambuuk tau dakulaꞌ tuud in kalagguan pa Tuhan. Subay siya diꞌ minum sin unu-unu na makahilu. Pagbugsak namān kaniya pa sikān magtūy siya hūpun sin Rū sin Tuhan. 16Mataud tau bangsa Israil in marā niya magpabuntul sin atay nila tudju pa Tuhan, Panghuꞌ nila. 17Hiyuhūp siya sin Rū sin Tuhan iban mabarakat siya biyaꞌ kan Nabi Ilyas. Muna siya dayn ha Panghuꞌ bat niya mapasakap in manga tau sin pagdatung sin Panghuꞌ. Papagsulutun niya magbalik in manga magtalianak amu in nagkakaniya-kaniya. Pabuntulun niya in pikilan sin manga tau, amu in diꞌ magkahagad sin daakan, paagarun ha pikilan sin tau mabuntul.”

18Laung hi Jakariyas ha malāikat, “Biyaꞌ diin in kaingat ku bang bunnal in baytaꞌ mu yan? In aku ini maas na iban in asawa ku maas na da isab.”

19In sambung sin malāikat, “In aku ini hi Jibril. Aku in timitindug ha haddarat sin Tuhan, amu in nagdaak kākuꞌ magbichara kaymu iban mamaytaꞌ kaymu sin baytaꞌ marayaw yan. 20Sagawaꞌ in ikaw yan walaꞌ nagkahagad sin amānat piyasampay ku kaymu amu in kakitaan mu da in kasabunnalan bang maabut na in waktu kiyagantaꞌ. Hangkan diꞌ kaw makabichara sampay maabut in waktu magmakbul na in manga kiyabaytaꞌ ku yan kaymu.”

21Manjari in manga tau nagtatagad duun kan Jakariyas nainu-inu bang maytaꞌ siya liyugayan ha lawm sin Bāy sin Tuhan. 22Sakali pagguwaꞌ niya diꞌ na siya makabichara ha manga tau. Hangkan kiyapasihatan nila na sin awn mahal-mahal kiyakitaan hi Jakariyas ha lawm sin Bāy sin Tuhan. Pagga siya diꞌ na makabichara, nagsinyal na sadja siya kanila.

23Pagga naubus na in hinang niya ha Bāy sin Tuhan, minuwiꞌ na hi Jakariyas pa bāy niya. 24Bukun malugay in asawa niya hi Hashiba nagburus na, iban ha lawm lima bulan walaꞌ siya nagꞌīg dayn ha lawm bāy. 25Laung niya, “Na tiyabang da tuud isab aku sin Tuhan. Piyapasan niya na in kasipugan ku!”

Hibaytaꞌ na in Paglahil hi Īsa

26Sakali naabut mayan unum bulan in pagburus hi Hashiba, diyaak na isab sin Tuhan in malāikat Jibril madtu pa kawman Nasarit ha hulaꞌ Jalil. 27Piyakadtu siya magsampay sin amānat pa hambuuk budjang amu in nagtutunang iban sin hambuuk usug pagngānan hi Yusup. Hi Yusup ini hambuuk panubuꞌ hi Sultan Daud, (amu in bakas sultan sin manga tau Israil.) In ngān sin budjang ini hi Mariyam. 28Na, miyawn na in malāikat kaniya ampa namichara, laung niya, “Pagkūg-kuyag kaw, Indaꞌ! In ikaw yan napīꞌ sin Tuhan iban malagguꞌ tuud in karayawan dīhil niya kaymu!”

29Na, pagdungug hi Mariyam sin lapal-kabtangan sin malāikat, nasusa tuud siya iban nainu-inu siya bang unu in hāti sin lapal-kabtangan niya. 30Laung sin malāikat kaniya, “Ayaw kaw mabugaꞌ, Mariyam. In Tuhan kiyasulutan kaymu. 31In ikaw yan maburus iban magꞌanak kaw bataꞌ-bataꞌ usug. Subay mu siya ngānan hi Īsa. 32Dakulaꞌ in kalagguan iban kawasa niya iban siya in gulalun Anak sin Tuhan Mahatinggi. Dihilan siya sin Tuhan Allah kawasa magbayaꞌ ha manga tau, biyaꞌ kan Daud, amu in nanubuꞌ ha kamaasan niya iban nagsultan ha bangsa Israil. 33Siya in magbayaꞌ kasaumulan ha manga panubuꞌ hi Yaꞌkub, iban wayruun kahinapusan sin kawasa niya!”

34Simambung hi Mariyam ha malāikat, laung niya, “Biyaꞌ diin in kaburus kākuꞌ sin masi pa aku budjang?”

35In sambung sin malāikat, “Hūpun kaw sin Rū sin Tuhan, iban tulunan kaw sin kudarat sin Tuhan Mahatinggi. Hangkan dayn ha sabab ini in bataꞌ hipagꞌanak mu mahasuchi iban siya in gulalun Anak sin Tuhan. 36Ingat kaw, in kampung mu hi Hashiba, amu in piyagꞌiyan diꞌ makaanak, burus na unum bulan bihaun, minsan siya maas na. 37Karnaꞌ wayruun mahunit ha Tuhan.”

38Laung hi Mariyam, “In aku ini īpun sin Tuhan iban taymaun ku in unu-unu kiyahandak kākuꞌ sin Tuhan. Bang mayan isab maagad in kiyabaytaꞌ mu kākuꞌ.” Na, pagꞌubus minīg na in malāikat.

Mamisita hi Mariyam kan Hashiba

39Na, bukun malugay nagsakap hi Mariyam ampa siya nagꞌūs-ꞌūs miyadtu pa gimba pa hambuuk kawman ha hulaꞌ mabūd ha Yahudiya. 40Miyadtu siya pa bāy hi Jakariyas. Pagdatung niya, sīyum niya hi Hashiba. 41Sakali, pagdungug hi Hashiba sin kabtangan hi Mariyam, himibal in bataꞌ-bataꞌ ha lawm tiyan hi Hashiba. In hi Hashiba hiyuhūp sin Rū sin Tuhan. 42Namichara matanug hi Hashiba, laung niya, “Ikaw tuud in kiyaanugharaan dayn ha katān babai iban iyanugharaan da isab in bataꞌ-bataꞌ hipagꞌanak mu! 43Maytaꞌ bahaꞌ aku dīhilan sin kalagguan ini, bisitahun sin inaꞌ sin Panghuꞌ ku? 44Amu sadja pikila, pagdungug ku na mayan sin manga kabtangan mu kākuꞌ, nagtūy himibal in bataꞌ-bataꞌ ha lawm tiyan ku sabab sin kakuyagan niya. 45Landuꞌ in kakuyagan mu sabab nagkahagad kaw sin mabunnal iban maagad da in janjiꞌ kaymu sin Tuhan.”

Kalangan hi Mariyam Pamudji pa Tuhan

46Manjari nagbichara hi Mariyam laung niya,

“Piyupudji ku tuud in Tuhan ha lawm atay ku,

47Makuyag in ginhawa-baran ku pasal sin Tuhan, Manglalappas kākuꞌ,

48karnaꞌ tiyumtum niya aku

amu in hambuuk īpun niya mababaꞌ atay!

Na, dayn ha bihaun in aku tawagun na sin manga tau katān babai kiyasukuan karayawan,

49sabab sin pakaradjaan makainu-inu kimugdan kākuꞌ amu in piyaawn sin Tuhan Mahatinggi.

In siya mahasuchi.

50Bayngꞌulungun siya ha katān nagmamabugaꞌ kaniya dayn ha awal jaman sampay pa huling bataꞌ.

51Piyakitaꞌ niya in kusug sin kawasa niya dayn ha manga hinang niya.

Piyulak-palik niya in manga tau abbuhan amu in nagpipikil sin mataas sila.

52Inīgan niya kawasa in manga sultan,

iban piyataas niya in manga tau mababaꞌ amu in way kawasa.

53Diyūlan niya in manga hikarayaw sin manga tau mabayaꞌ tuud magad sin kabayaan niya,

sagawaꞌ walaꞌ niya diyūlan in kabayaan sin manga dayahan.

54Iyagad niya in janjiꞌ niya ha manga kamaasan natuꞌ.

Tiyabang niya in manga īpun niya amu in panubuꞌ hi Israil.

55Tiyumtum niya in janjiꞌ niya kan Ibrahim,

iban sin katān panubuꞌ niya sin kaulungan niya sila kasaumulan.”

56Na, dimuun hi Mariyam kan Hashiba awn manga tū bulan ampa siya minuwiꞌ.

In Pagꞌanak kan Yahiya Mangliliguꞌ

57Manjari, naabut na in waktu pagꞌanak hi Hashiba. Nagꞌanak siya bataꞌ-bataꞌ usug. 58Nagkūg-kuyag tuud katān in manga pangdaig bāy iban kampung hi Hashiba, pagdungug nila sin karayawan dīhil sin Tuhan kaniya.

59Na, pagga naabut na walu adlaw dayn ha kapagꞌanak ha bataꞌ-bataꞌ, miyawn na sila himadil sin pagꞌislam ha bataꞌ-bataꞌ. Ambayaꞌ nila ngānan Jakariyas in bataꞌ-bataꞌ, hisangay ha ngān sin amaꞌ. 60Sagawaꞌ laung sin inaꞌ, “Ayaw! Subay Yahiya in hingān kaniya.”

61Laung nila kaniya, “Sagawaꞌ wayruun kampung mu in taga ngān biyaꞌ ha yan!” 62Sakali nagsinyal na sila ha amaꞌ, iyasubu bang unu in kabayaan niya hingān ha bataꞌ-bataꞌ.

63Siminyal hi Jakariyas nangayuꞌ pagsulatan, ampa niya siyulat, “In ngān niya, hi Yahiya.” Na, kiyublaan tuud sila katān! 64Sakali saruun-duun nakabichara na nagbalik hi Jakariyas iban nagkabtangan na siya sin pamudji pa Tuhan. 65Na, miyugaꞌ tuud in manga tau pangdaig bāy nila, iban simaplag na in suysuy pa katān kagimbahan mabūd sin hulaꞌ Yahudiya. 66In katān tau nakarungug sin suysuy nangannal-ngannal na. Laung nila, “Unu bahaꞌ in kasūngan sin bataꞌ-bataꞌ yan?” Karnaꞌ mattan na tuud sin yan in kawasa sin Tuhan ha bataꞌ-bataꞌ yan.

Hibaytaꞌ hi Jakariyas in Pakaradjaan Pasal sin Susūngun

67Sakali hi Jakariyas, amaꞌ hi Yahiya, hiyūp sin Rū sin Tuhan, ampa siya nagbichara pamudji pa Tuhan iban sin pakaradjaan maawn ha susūngun pasal hi Yahiya. Laung niya,

68“Pudjihun natuꞌ in Panghuꞌ, Tuhan sin bangsa Israil,

sabab pagkitaꞌ niya sin kahālan sin manga tau sukuꞌ niya,

tiyabang niya sila bat sila mapuas dayn ha manga dusa nila.

69Parāhan niya kitaniyu hambuuk Manglalappas makawasa.

Hambuuk siya panubuꞌ hi Daud, īpun sin Tuhan.

70Piyasampay sin manga kanabihan suchi sin jaman nakauna in janjiꞌ niya kātuꞌniyu,

71sin lappasun niya kitaniyu dayn ha manga banta taniyu,

iban dayn ha kawasa sin manga katān marugal kātuꞌniyu.

72Biyaꞌ na sin kiyajanjiꞌ niya hipakitaꞌ niya in ulung niya ha manga kamaasan natuꞌ

iban tumtumun niya in paljanjian diꞌ magbaluba,

amu in kiyajanjiꞌ niya kanila.

73-74Siyapahan niya in janjiꞌ niya kan Ibrahim amu in nanubuꞌ ha kamaasan taniyu, sin lappasun niya kitaniyu dayn ha manga banta taniyu,

ampa kitaniyu makahinang sin daakan sin Tuhan ha wayruun bugaꞌ taniyu,

75ha supaya ha salugay taniyu buhiꞌ, suchi in lawm atay taniyu iban mabuntul in kawl-piil taniyu huminang sin daakan sin Tuhan.

76In ikaw, Utuꞌ, gulalun hambuuk nabi sin Tuhan Mahatinggi.

Muna kaw dayn ha Panghuꞌ magsakap sin labayan niya.

77Ikaw in mamaytaꞌ ha manga tau sukuꞌ niya sin malappas sila,

bang sila mangayuꞌ kaampunan sin manga dusa nila.

78In Tuhan natuꞌ bayngꞌulungun iban makasi-malasa.

Pakariun niya mari kātuꞌniyu in kasawahan dayn ha surgaꞌ amu in makarihil kalappasan kātuꞌniyu,

79iban sumilak in kasawahan yan pa katān ha lawm katigidluman,

amu in manga tau mabugaꞌ mapatay,

iban manghinduꞌ kātuꞌniyu sin dān pa kasannyangan.”

80Na, simulig na in bataꞌ-bataꞌ iban simūng na in pamikil niya. Duun siya naghulaꞌ ha hulaꞌ paslangan mahunit paghulaan sampay naabut na in waktu gimuwaꞌ na siya pa mayran magnasīhat ha manga tau Israil.

Kitab Injil (The New Testament)

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index