Search form

Lukas 10

Daakun hi Īsa Magnasīhat in Kapituwan-tagduwa Tau

1Pagꞌubus yadtu awn isab kapituwan-tagduwa tau in pinīꞌ sin Panghuꞌ papagnasīhatun pa manga kawman iban kahulaꞌ-hulaan amu in sūng niya da isab kadtuun baran niya. Piyapagbunyug niya duwa-ruwangka-tau in manga diyaak niya piyauna dayn kaniya. 2Laung niya kanila, “In manga tau (mabayaꞌ na magad ha hinduꞌ sin Baytaꞌ Marayaw) biyaꞌ sapantun manga bunga sin tiyanum amu in tūp na tuud pusuun, sagawaꞌ hangkatiyuꞌ da in magpupusuꞌ. Hangkan pangayuꞌ-ngayuꞌ kamu duwaa ha tagdapu sin tiyanum bang mayan siya magdaak mari manga tau tumabang magpusuꞌ sin manga bunga sin tiyanum. 3Kadtu na kamu. In kamu yan biyaꞌ sapantun manga anak bili-bili pakadtuun pa lawm baanan iruꞌ talun amu in mangangaun kanila. 4Ayaw na kamu magsusa magdā pitakaꞌ, atawa pagluluunan sin kapanyapan niyu atawa tawmpaꞌ. Ayaw na kamu humundung sumagina ha manga tau hipaglanggal niyu ha dān.

5“Bang kamu sumūd pa lawm bāy sin tau haunu-haunu, magtūy niyu pangayui duwaa pa marayaw. Laung niyu, ‘Bang mayan awn kasannyangan sin lawm bāy ini.’ 6Na, bang in manga tau ha lawm bāy yan tūpun dihilan kasannyangan, na maawn in kasannyangan piyangayuꞌ niyu duwaa kanila. Sagawaꞌ bang sila diꞌ tūpun dihilan kasannyangan, na diꞌ maawn in kasannyangan piyangayuꞌ niyu duwaa kanila. 7Tutug kamu ha hambuuk bāy. Kauna iban inuma niyu in unu-unu hilabut nila kaniyu, sabab amu yan in balanjaꞌ niyu. Karnaꞌ in manga maghihinang tūp gadjihan sin manga tau piyaghulas-sangsaan nila. Ayaw na kamu maglayn dayn ha hambuuk bāy pa hambuuk bāy.

8“Kuꞌnu-kuꞌnu kamu makakawn pa hambuuk kawman, ampa kamu hulmatun sin manga tau, kauna in unu-unu hilabut kaniyu. 9Paulia niyu in manga nasasakit ha kawman yan iban baytai niyu in manga tau duun, laung niyu, ‘In pamarinta sin Tuhan yari na dimatung kaniyu.’ 10Sagawaꞌ kuꞌnu-kuꞌnu kamu makakawn pa hambuuk kawman, ampa kamu diꞌ asipun sin manga tau, kadtu kamu pa manga karān-dānan ampa niyu iyana in manga tau, laung niyu, 11‘Minsan in bagunbun dayn ha hulaꞌ ini amu in mikit ha siki namuꞌ pakpakun namuꞌ da, (amu in tandaꞌ sin diꞌ na kamu parulihun namuꞌ). Sagawaꞌ ini in tumtuma niyu. In pamarinta sin Tuhan bakas na dī kaniyu.’” 12Na, laung hi Īsa, “Baytaan ta kamu, bang ha adlaw paghukum na ha manga mānusiyaꞌ, mabuggat pa in hukuman hibutang sin Tuhan ha manga tau ha kawman yan dayn sin hukuman hibutang niya ha manga tau sin hulaꞌ Sudum, (amu in hulaꞌ bakas tanyag in kangīan niya).”

In Manga Kawman Diꞌ Magparachaya ha Almasi

(Mat. 11:20-24)

13“Anduꞌ, in kamu yan manga tau Kurasin iban manga tau Bitsayda diꞌ hikasipat in kasusahan niyu ha susūngun! Sabab maytaꞌ? Mataud muꞌjijat bakas piyakitaꞌ kaniyu, sagawaꞌ walaꞌ niyu da iyasip. Malayngkan bang in manga muꞌjijat yan napakitaꞌ muna ha manga tau ha dāira Tirus iban ha dāira Sidun, tantu magtūy sila magsulug badjuꞌ karut iban magbutang abu pa ū nila, tandaꞌ sin piyagtawbatan nila na in dusa nila. 14Na bang ha adlaw paghukum na ha manga mānusiyaꞌ, mabuggat in hukuman hibutang sin Tuhan kaniyu. Labi pa in buggat niya dayn sin hukuman hibutang pa manga tau Tirus iban manga tau Sidun. 15Na, in manga kamu isab manga tau Kapirnaum, nagbantug-bantug kamu sin makasampay kamu pa surgaꞌ. Sagawaꞌ narkaꞌ in sampayan niyu!”

16Na, laung hi Īsa ha manga mulid niya, “Hisiyu-siyu in dumungug kaniyu, saliꞌ da aku in diyungug niya. Damikkiyan, hisiyu-siyu in sumulak kaniyu, saliꞌ da aku in siyulak niya, iban hisiyu-siyu in sumulak kākuꞌ biyaꞌ niya da isab siyulak in nagdaak kākuꞌ.”

In Pagꞌuwiꞌ sin Manga Kapituwan-tagduwa Tau Naraak Nagnasīhat

17Manjari nakabalik na in manga kapituwan-tagduwa tau naraak niya nagnasīhat. Landuꞌ tuud sila kiyūgan. Laung nila kan Īsa, “Panghuꞌ, minsan in manga saytan ha lawm baran sin manga tau nagkahagad da sin uldin namuꞌ, pagsabbut namuꞌ sin ngān mu!”

18In sambung hi Īsa kanila, “Mattan tuud yan, sabab kītaꞌ ku in Puntukan Saytan nahulug biyaꞌ sin kasay sin kilat magsiꞌnag ha langit. Diyaug in kusug niya. 19Kitaa niyu ba, dihilan ta kamu barakat ha supaya minsan kamu makagiik hās atawa tangangngang diꞌ kamu maunu. Iban ha supaya kamu isab diꞌ daugun sin katān kusug sin Saytan Puntukan, amu in kuntara taniyu. Way tuud makamula kaniyu minsan unu. 20Malayngkan, subay kamu makuyag bukun pasal kapagꞌagihan niyu in manga saytan, sagawaꞌ pasal sin kiyasulat na in manga ngān niyu ha surgaꞌ.”

Magkūg-kuyag hi Īsa

(Mat. 11:25-27, 13:16-17)

21Na sartaꞌ ha waktu da isab yan, in hi Īsa nahipuꞌ sin kakuyagan dīhil kaniya sin Rū sin Tuhan. Laung niya, “Ū Amaꞌ ku, ikaw da in makapagbayaꞌ sin unu-unu katān ha langit iban dunya! Magsukul tuud aku kaymu, sabab in piyaglimbung mu dayn ha tau taga ingat sampay taga pangadjiꞌ, amuna in piyahāti mu ha manga tau awam. Na, in yan mattan tuud, Amaꞌ ku, sabab biyaꞌ ha yan in kabayaan mu maawn.”

22Laung pa isab hi Īsa, “Kiyarihil na kākuꞌ sin Tuhan, Amaꞌ ku in unu-unu katān. Wayruun makaingat tuud kākuꞌ amu in Anak Tuhan luwal da in Amaꞌ Tuhan. Damikkiyan da isab wayruun na makaingat tuud ha Amaꞌ Tuhan luwal da aku, amu in Anak niya, iban sin manga tau amu in miyaksud ku paingatun.”

23Pagꞌubus, ampa hi Īsa himarap pa manga mulid niya ampa siya namung kanila ha wayruun tau dugaing makarungug kanila. Laung niya, “Awn da karayawan niyu sabab nakakitaꞌ na kamu sin manga piyakitaꞌ sin Tuhan kaniyu! 24Baytaan ta kamu, mataud in manga nabi iban manga sultan ha masa nakauna yadtu in mabayaꞌ tuud kumitaꞌ sin manga kīkitaꞌ niyu bihaun, sagawaꞌ walaꞌ nila kītaꞌ. Iban mabayaꞌ tuud sila dumungug sin manga diyurungug niyu bihaun, sagawaꞌ walaꞌ nila diyungug.”

Isturi Dalil Pasal sin Tau Marayaw dayn ha Samariya, amu in Bangsa Kaastulan sin Manga Yahudi

25Sakali awn hambuuk guru, amu in mapanday tuud pasal sin saraꞌ agama in miyawn sumulay lumusut kan Īsa ha bichara. Laung niya, “Tuwan, unu in hinangun ku ha supaya aku kasukuan sin kabuhiꞌ salama-lama?”

26In sambung hi Īsa kaniya, “Unu in baytaꞌ ha lawm Kitab sin saraꞌ daakan naug dayn kan Musa? Biyaꞌ diin in panghāti mu?”

27In sambung sin guru, “In baytaꞌ sin Kitab, ‘Wajib puspusun niyu in lasa niyu ha Tuhan, Panghuꞌ niyu, labi dayn ha unu-unu katān ha lawm atay niyu, ha kabuhiꞌ niyu iban ha lawm pikilan niyu, iban diꞌ niyu hipagꞌūg kaniya in hulas-sangsaꞌ niyu. Iban subay in lasa niyu ha pagkahi niyu mānusiyaꞌ, biyaꞌ sin lasa niyu ha baran niyu.’”

28“Nakaamu tuud in sambung mu,” laung hi Īsa. “Kahagara in manga daakan yan bat awn kabuhiꞌ mu salama-lama.”

29Sagawaꞌ in kabayaan sin guru sin saraꞌ agama wayruun sawayun kaniya hi Īsa. Hangkan iyasubu niya hi Īsa, laung niya, “Hisiyu bahaꞌ in pagkahi ku subay kalasahan ku?”

30In sambung hi Īsa, “Awn yaun hambuuk tau Yahudi limūd dayn ha Awrusalam madtu pa Ariha. Sakali ha saꞌbu niya ha dān pa, liyangpasan siya sin manga tau mangīꞌ. Hiyubuan siya ampa bīnasa tuud. Walaꞌ siya hiyundungan bīnasa sampay agun-agun na siya matay ampa minīg in manga manglalangpas. 31Sakali nagtaghaꞌ isab awn hambuuk imam Yahudi in limabay dayn ha dān yaun. Sagawaꞌ pagkitaꞌ niya ha tau bakas liyangpasan, simikuꞌ siya pa hansipak sin dān limabay dayn ha kalayuan. 32Damikkiyan, awn da isab hambuuk bilal Yahudi in nakalabay. Sagawaꞌ iyatud niya sadja in tau bakas liyangpasan, ubus ampa siya simikuꞌ limabay ha hansipak sin dān. 33Manjari awn hambuuk tau Samariya in nakalabay isab dayn ha dān yaun. Piyaglanggal niya in tau kiyalangpasan. Pagkitaꞌ niya ha tau, limuuy tuud siya. 34Kiyadtu niya in tau iyubatan in paliꞌ sin lana iban alak ampa niya piyutus. Pagꞌubus ampa niya piyasakat in tau pa hayup piyanguraan niya. Diyā niya in tau pa hambuuk bāy paghahantian ampa niya iyupiksaꞌ marayaw. 35Pagꞌadlaw hambuuk, giyuwaꞌ niya in duwa pilak batu ampa niya dīhil pa tau tagdapu sin bāy paghahantian. Laung niya ha tagdapu, ‘Ipata siya marayaw. Pila-pila na in hikabalanjaꞌ mu labi dayn sin sīn ini bayaran ku kaymu paghapit ku ha uwiꞌ ku.’”

36Na, mahuli dayn duun, laung hi Īsa. “Na, ha pikil mu hisiyu ha tūngka-tau in nagpakitaꞌ sin lasa niya ha pagkahi niya liyangpasan sin manga tau mangīꞌ?”

37In sambung sin guru sin saraꞌ agama, “Amu in tau limuuy iban nagꞌupiksaꞌ kaniya.”

Laung hi Īsa, “Na kadtu na kaw ampa mu hinanga in biyaꞌ sin nahinang niya.”

Mamisita hi Īsa kan Marta iban Mariyam

38Manjari limanjal na miyanaw hi Īsa iban sin manga mulid niya. Nākawn sila pa kawman piyaghuhulaan sin hambuuk babai pagngānan hi Marta. Siyawmbibi niya hinda Īsa ha lawm bāy niya. 39Awn hambuuk taymanghud niya babai pagngānan hi Mariyam. In siya ini limingkud ha tungud siki sin Panghuꞌ Īsa dimungug sin pagnasīhat niya. 40Na, nahilu in ū hi Marta sin taud sin hinangun niya. Hangkan miyawn siya kan Īsa, laung niya, “Anduꞌ Tuwan, diꞌ mu ka maparuli in kahālan ku ini? Piyasāran aku sin taymanghud ku maghinang sin katān hinang. Bang mu bahaꞌ siya iyanun patabangun kākuꞌ?”

41In sambung sin Panghuꞌ Īsa kaniya, “Marta, maytaꞌ kaw magsusa iban magpahilu sin pikilan mu pasal sin manga unu-unu katān, 42malayngkan, hambuuk da in kagunahan niyu tuud, amu in napīꞌ hi Mariyam. In hinang niya nakaamu iban subay yan diꞌ īgan dayn kaniya.”

Kitab Injil (The New Testament)

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index