Search form

Lukas 13

Pasal sin Pagtawbat sin Dusa

1Na, ha waktu da isab yadtu awn manga tau duun in namaytaꞌ kan Īsa pasal sin manga tau Jalil piyapatay hi Pilatu ha saꞌbu nila nagsusumbayꞌ sin manga hayup pagkulbanan pa Tuhan. 2In sambung hi Īsa kanila, “Na, pagga biyaꞌ hādtu in kamatay ha manga tau Jalil yadtu, ha pikil niyu bahaꞌ amu yadtu in tandaꞌ sin in sila landuꞌ tuud baldusa dayn ha kaibanan tau Jalil? 3Tantu bukun! Na, ingat kamu bang kamu diꞌ magtawbat sin manga dusa niyu in kamu yan magmula da isab biyaꞌ kanila. 4Na, biyaꞌ na isab pasal sin hangpuꞌ tagwalu tau miyatay kiyaraꞌganan sin bāy mataas pagjajagahan, nalubu didtu ha Siluwam. Bang kamu, in kamatay nila yadtu tandaꞌ sin baldusa tuud sila dayn ha kaibanan tau naghuhulaꞌ ha Awrusalam? 5Tantu, bukun! Na, ingat kamu, bang niyu diꞌ pagtawbatan in manga dusa niyu, na magmula da isab kamu biyaꞌ kanila.”

Dalilan Pasal sin Kahuy tina Diꞌ Magbunga

6Manjari niyasīhatan hi Īsa in manga tau. Diyalil niya kaagi in pagnasīhat niya. Laung niya, “Bakas awn hambuuk tau taga lupaꞌ tiyatanuman anggul. Sakali awn hambuuk kahuy tina timutubuꞌ duun ha lupaꞌ niya. Na miyadtu siya kimitaꞌ bang awn na bunga sin kahuy tina, sagawaꞌ wayruun kiyabaakan niya. 7Hangkan laung niya ha nagtutungguꞌ sin tiyanum niya, ‘Kitaa ba, awn na tū tahun aku magkari maglāg bunga sin kahuy tina yan, sagawaꞌ sampay bihaun wayruun bunga kabaakan ku. Pilai na in kahuy yan! Makakangīꞌ sadja yan sin lupaꞌ.’

8“Sagawaꞌ in sambung sin nagtutungguꞌ sin tiyanum niya, ‘Tuwan, ayaw naa kaw magꞌūs-ꞌūs. Pasāri naa duun ha lawm hangka-tahun. Sungkalun ku naa in bulian niya ampa ku butangan tayꞌ sapiꞌ. 9Na, bang magbunga in kahuy tina yan ha tahun balik, labi marayaw, sagawaꞌ bang diꞌ, na ampa mu hipapilaꞌ kākuꞌ.’”

Pauliun hi Īsa in Hambuuk Babai Buggul ha Adlaw Paghali-hali pa Tuhan

10Manjari hambuuk adlaw Sabtuꞌ, adlaw paghali-hali iban pagpudji pa Tuhan sin manga Yahudi, nagnasīhat hi Īsa duun ha langgal. 11Sakali awn duun ha langgal hambuuk babai nasasakit, kiyalabhaan sin saytan. Awn na hangpuꞌ tagwalu tahun in lugay niya nasasakit. Nabuggul na in taykud niya iban diꞌ na tuud mapabuntul. 12Pagkitaꞌ kaniya hi Īsa, tiyawag siya ampa īyan, amu agi, “Indaꞌ, kaulian na in sakit mu. Puas na kaw.” 13Kiyaputan niya sin lima niya in babai. Na, saruun-duun miyuntul in baran sin babai sartaꞌ piyudji niya in Tuhan.

14Na, diyugalan kan Īsa in tau nagkakaput sin langgal sabab nagpauliꞌ siya ha tau nasasakit ha saꞌbu adlaw paghali-hali iban pagpudji pa Tuhan. Hangkan nagkabtangan siya ha manga tau, laung niya, “Unum adlaw in kiyasukuꞌ kātuꞌniyu maghinang. Hangkan bang kamu mabayaꞌ magpauliꞌ sin sakit niyu, kari kamu ha lawm sin unum adlaw yan, sagawaꞌ bukun ha adlaw Sabtuꞌ, amu in adlaw paghali-hali iban pagpudji pa Tuhan!”

15In sambung hi Panghuꞌ Īsa kaniya, “In kamu yan magpabawꞌ-bawꞌ sadja! Sabab wayruun sa yan minsan hambuuk dayn kaniyu in diꞌ humubad sin sapiꞌ niya atawa kuraꞌ niya dayn ha kural ampa niya dāhun gumuwaꞌ painumun tubig minsan da adlaw paghali-hali iban pagpudji pa Tuhan. 16Na, bihaun yari awn hambuuk panubuꞌ hi Ibrahim amu in giyugunggungan sin Puntukan Saytan ha lawm likusan niya awn na hangpuꞌ tagwalu tahun. Na, bukun ka patut puasan siya dayn ha yan ha adlaw paghali-hali iban pagpudji pa Tuhan?” 17Na, pagbichara hi Īsa biyaꞌ hādtu, simipug tuud in manga tau simasaggaꞌ kaniya. Sagawaꞌ in kamatauran sin manga tau nagkūg-kuyag pasal sin katān muꞌjijat nahinang hi Īsa.

Dalilan Pasal sin Bigi Sibiꞌ-sibiꞌ Tuud

(Mat. 13:31-32; Mk. 4:30-32)

18Na, tiyuy hi Īsa in pagnasīhat niya, laung niya, “Biyaꞌ diin in hantang sin pamarinta sin Tuhan? Biyaꞌ diin bahaꞌ in kapapata ku kaniyu? 19Na, in pamarinta sin Tuhan biyaꞌ hantang sin kahālan sin pagtanum sin hambuuk tau sin bigi sibiꞌ-sibiꞌ tuud ha lupaꞌ niya. Na, timubuꞌ in bigi iban nanjari kahuy dakulaꞌ iban duun ha manga sanga niya naghinang pugad in manga manuk-manuk.”

Dalilan Pasal sin Pasulig

(Mat. 13:33)

20Laung pa isab hi Īsa, “Biyaꞌ diin bahaꞌ in kapapata ku kaniyu sin pamarinta sin Tuhan? 21Na, biyaꞌ ha ini in hantang niya. Biyaꞌ yan sapantun sin pasulig amu in hilamud sin babai pa tūngka-kāgaꞌ tirigu, ampa muskag in addun.”

Pasal sin Lawang Makiput

(Mat. 7:13-14,21-23)

22Na, liyanjal na hi Īsa in panaw niya tudju pa Awrusalam. Ha sakabaꞌ awn manga dāira iban kawman kalabayan humapit siya magnasīhat ha manga tau. 23Sakali awn hambuuk tau nangasubu kan Īsa, laung niya, “Tuwan, hangkatiyuꞌ da ka in tau malappas, amu in makapasurgaꞌ?”

24In sambung hi Īsa kanila, “Bang kamu mabayaꞌ sumūd pa lawman sin Tuhan, pagtuyuꞌ tuud kamu lumabay dayn ha lawang makiput, sabab tantu mataud tau in sumulay sumūd, sagawaꞌ diꞌ sila makarapat sumūd. 25Karnaꞌ bang in tagdapu sin bāy tumindug na tumambul sin lawang sin bāy, in kamu duun na tumindug ha guwaꞌ kumuꞌkuꞌ sin lawang. Laung niyu, ‘Tuwan, ukabi kami lawang!’

“In sambung niya kaniyu, ‘Diꞌ ta kamu kaingatan bang tau dayn diin kamu!’

26“Na, sumambung kamu, laung niyu, ‘Bakas kami nagsāw nagkaun iban ikaw iban nagnasīhat kaw didtu ha kawman namuꞌ!’

27“Sagawaꞌ in sambung niya kaniyu, ‘Diꞌ ku kaingatan bang tau dayn diin kamu. Īg kamu katān dayn kākuꞌ. In manga kamu yan naghihinang sin manga hinang mangīꞌ tuud!’

28“Na, magtangis tuud kamu iban manatat in takuꞌ niyu pagkitaꞌ niyu kanda Ibrahim, Isahak, Yaꞌkub iban sin manga katān kanabihan ha lawm pamarintahan sin Tuhan, sagawaꞌ in kamu minsan mabayaꞌ sumūd hilaruk da pa guwaꞌ. 29Malayngkan magtipun in manga tau dayn ha katilingkal dunya, dayn ha subangan, sadlupan, iban uttaraꞌ, sātan, mawn na sumāw sin pagjamu ha lawm pamarintahan sin Tuhan. 30Na, in manga tau amu in ha ulihan bihaun, in kaibanan dayn kanila ha adlaw mahuli amu in makapaunahan, ampa in manga tau ha unahan bihaun, awn dayn kanila ha adlaw mahuli amu in makapaulihan.”

In Lasa hi Īsa ha Manga Tau Awrusalam

(Mat. 23:37-39)

31Manjari ha saꞌbu hi Īsa duun nagnanasīhat miyawn in manga Parisi kan Īsa namaytaꞌ, laung nila, “Subay kaw mīg dayn dī, pakain-pakain na kaw, sabab kabayaan kaw hipabunuꞌ hi Hirud.”

32In sambung hi Īsa kanila, “Kadtu kamu baytai niyu in tau panipu yan sin hilanjal ku in hinang ku magpaguwaꞌ ha manga saytan dayn ha lawm baran sin manga tau iban magpauliꞌ sin sakit sin manga tau ha adlaw ini sampay pa kinsum. Subay ha hikatū sin adlaw ampa maubus in hinang ku. 33Kaingatan ku diꞌ aku maunu dī ha ini sabab in kamatauran sin manga nabi piyatay sin manga tau didtu ha Awrusalam, hangkan subay ku hilanjal in panaw ku ini pa Awrusalam adlaw ini iban sampay pa kuꞌnisa.”

34(Na, nasusa hi Īsa pasal sin hinang sin manga tau Awrusalam.) Laung niya, “Anduꞌ kailu in kamu manga tau Awrusalam. Masi-masi in pagpamunuꞌ niyu ha manga kanabihan iban pagpamatu niyu ha manga tau daraakun sin Tuhan magpasampay sin Parman niya mawn kaniyu! Nakapila ku na piyakitaꞌ kaniyu in bayaꞌ ku magꞌayad kaniyu. Amu in pagꞌiyanun biyaꞌ aku sapantun hambuuk inaꞌ manuk magtipun sin manga anak niya ha sawm pikpik niya bat sila diꞌ magmula. Sagawaꞌ diꞌ kamu mabayaꞌ ayaran ku! 35Na, ingat kamu, bihaun pasāran na sin Tuhan in Bāy niyu dakulaꞌ pagtataatan. Iban in aku bukun na malugay diꞌ niyu na kakitaan, lāgiꞌ diꞌ aku magbalik sampay diꞌ maabut in waktu in kamu makaiyan na, laung niyu, ‘Saginahun natuꞌ in kiyawakilan sin Tuhan.’”

Kitab Injil (The New Testament)

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index