Search form

Lukas 7

Pauliun hi Īsa in Daraakun sin Kapitan Bangsa Rūm

(Mat. 8:5-13)

1Na, naubus mayan hi Īsa nagnasīhat sin katān yan pa manga tau, miyadtu siya pa dāira Kapirnaum. 2Sakali awn duun hambuuk kapitan, tau dayn ha hulaꞌ Rūm. In hambuuk īpun niya amu in kalasahan niya tuud nasasakit iban nagdarā na napas. 3Pagdungug sin kapitan sin pasal sin nahinang hi Īsa, magtūy niya piyakadtu in kaibanan Yahudi amu in nagtatau-maas ha hulaꞌ mangayuꞌ tabang kan Īsa, pakawnun magpauliꞌ ha īpun niya. 4Na, pagkadtu nila kan Īsa, nangayuꞌ tuud sila junjung, laung nila, “Anduꞌ Tuwan, in tau nagdaak kāmuꞌ tūpun tuud tabangun mu, 5sabab malasa tuud siya ha bangsa natuꞌ iban piyahinangan niya kitaniyu langgal.”

6Na, miyagad na hi Īsa kanila. Masuuk mayan sila pa bāy, miyawn nagbāk kanila in manga bagay sin kapitan amu in diyaak niya magpasampay sin lapal-kabtangan niya kan Īsa. Tiyukbal nila kan Īsa in kabtangan sin kapitan, amu agi, “Tuwan, ayaw na kaw magpahapus sin baran mu lumaus mari pa bāy ku. Diꞌ aku tūpun magpakari kaymu pa taas sin bāy ku sabab labi in kawasa mu dayn kākuꞌ. 7Iban diꞌ da isab aku tūpun dumā magkitaꞌ kaymu. Malayngkan minsan kaw umiyan sadja dayn duun, tantu kaulian na in daraakun ku dī ha bāy. 8Kaingatan ku maagad in uldin mu, sabab in aku ini hambuuk da isab tau ha babaan sin kawasa sin manga nakuraꞌ ku, iban awn da isab manga sundalu ha babaan ku. Bang laung ku ha sundalu ku, ‘Kadtu kaw’, madtu siya. Bang laung ku ha hangka-tau, ‘Kari kaw’, mari siya. Bang laung ku ha īpun ku, ‘Hinanga ini’, na magtūy niya hinangun.”

9Na, nainu-inu tuud hi Īsa, pagdungug niya. Himarap siya pa ulihan ampa siya namung ha manga tau mataud imuurul kaniya, laung niya, “Na, baytaan ta kamu, walaꞌ aku nakalanggal minsan hambuuk tau bangsa natuꞌ Israil amu in biyaꞌ ha yan in kusug sin parachaya iban pangandul.”

10Na, nagbalik na in manga tau naraak pa bāy sin kapitan. Pagbalik nila, kiyaulian na in īpun sin kapitan.

Buhiun hi Īsa Magbalik in Anak sin Balu

11Pagꞌubus yadtu, bukun malugay, miyadtu hi Īsa pa dāira pagngānan Nain iban sin manga mulid niya iban mataud da isab tau in miyagad kanila. 12Na, masuuk mayan sila pa lawang amu in guwaan iban sūran pa lawm sin dāira, nagsartaꞌ isab awn manga tau sūng gumuwaꞌ dayn ha lawm dāira magkubul. In mayat tiyatanggung nila, tunggal anak usug sin hambuuk babai balu. Mataud tau dayn ha dāira in miyagad kaniya nagkubul. 13Na, pagkitaꞌ hi Panghuꞌ Īsa ha babai balu, landuꞌ tuud siya limuuy kaniya, sartaꞌ laung niya kaniya, “Ayaw kaw magtangis.”

14Pagꞌubus ampa niya kiyadtu iyulinan in lalungan. Na, himundung in manga tau nagdarā sin lalungan. Laung hi Īsa, “Utuꞌ, bangun kaw.” 15Na, nagbangun na in mayat ampa nagbichara sabab nabuhiꞌ na siya nagbalik. Ubus, piyakadtu na siya hi Īsa nagbalik pa inaꞌ niya.

16Na, miyugaꞌ tuud in tau katān duun. Piyudji nila in Tuhan, laung nila, “Awn na hambuuk nabi dakulaꞌ in yari dī kātuꞌniyu.” Iban laung nila pa isab, “Piyakitaꞌ na sin Tuhan in pagparuli niya kātuꞌ, manga tau sukuꞌ niya.”

17Na, magtūy simaplag in suysuy pasal sin nahinang hi Īsa ha katilingkal sin hulaꞌ Yahudiya iban pa manga dugaing hulaꞌ ha katilibut niya.

Madtu kan Īsa in Manga Mulid hi Yahiya Mangliliguꞌ

(Mat. 11:2-19)

18Manjari, diyungug sin manga mulid hi Yahiya in pasal sin manga nahinang hi Īsa. Na, biyaytaan nila isab hi Yahiya. Na, tiyawag hi Yahiya in duwa mulid niya 19ampa niya diyaak piyakadtu, mangasubu kan Panghuꞌ Īsa. Laung niya, “Biyaꞌ ha ini in pangasubu niyu kaniya, ‘Ikaw na ka in piyagꞌiyan hi Yahiya amu in dumatung mari atawa awn pa huwat-huwatun namuꞌ dumatung mari dugaing dayn kaymu?’”

20Na, pagdatung nila mawn kan Īsa, laung nila, “In kami ini naraak mari kaymu hi Yahiya amu in mangliliguꞌ mangasubu bang ikaw na in piyagꞌiyan niya amu in magdaratung mari atawa awn pa ka huwat-huwatun namuꞌ dumatung mari dugaing dayn kaymu?”

21Na, ha waktu yadtu sin duun pa in duwa tau, mataud na tau in napauliꞌ hi Īsa dayn ha manga sakit nila malawm iban bukun. Napaguwaꞌ niya na in manga saytan dayn ha lawm baran sin manga tau iban kiyarihilan niya na nagbalik pangitaꞌ in manga tau buta. 22In sambung niya kanila, laung niya, “Balik na kamu madtu iban baytai niyu hi Yahiya sin manga piyagkakitaan iban piyagkarungugan niyu. In tau bakas buta makakitaꞌ na, in bakas pingkaꞌ makapanaw na mabuntul, in manga tau bakas īipul malanuꞌ na in baran nila, in bakas bisu makarungug na, sampay tau miyatay nabuhiꞌ na magbalik, iban piyagnasīhat na in Baytaꞌ Marayaw ha manga miskin. 23Na, hisiyu-siyu in diꞌ maghawal-hawal mangandul kākuꞌ, makūg-kuyag tuud siya!”

24Pagꞌubus, nakaīg mayan in manga mulid hi Yahiya, namichara na hi Īsa ha manga tau mataud natitipun sin pasal hi Yahiya. Laung niya, “Ha waktu miyadtu kamu kimitaꞌ kan Yahiya didtu ha hulaꞌ paslangan mahunit paghulaan, unu in hiyuwat-huwat niyu kakitaan didtu? Hambuuk tau ka siya amu in magpinda-pinda in pikilan biyaꞌ sin dahun parang marā sin hangin madtu mari? Tantu bukun. 25Unu bahaꞌ in kiyadtu niyu kītaꞌ? Hambuuk tau bahaꞌ amu in nagtatamung sin mahargaꞌ? Tantu bukun. Sabab in tau nagtatamung biyaꞌ ha yan iban marayaw tuud in parasahan, naghuhulaꞌ ha lawm astanaꞌ! 26Baytai niyu aku tuud. Unu in kiyadtu niyu kītaꞌ? Hambuuk nabi? Bunnal hambuuk siya nabi, sagawaꞌ in kiyakitaan niyu mataas māyuꞌ dayn ha manga kaibanan nabi. 27Sabab in hi Yahiya in piyagꞌiyan sin Kitab, amu agi sin Tuhan,

‘Pakadtuun ku in kiyawakilan ku muna dayn kaymu

ha supaya maparayaw niya in dān labayan mu!’

28Baytaan ta kamu,” laung hi Īsa, “wayruun pa mānusiyaꞌ dayn sin tagnaꞌ kapanjari ha mānusiyaꞌ in labi mataas dayn kan Yahiya. Sagawaꞌ in tau katān ha lawm pamarintahan sin Tuhan, sampay pa manga tau amu in bukun mataas in hinang, mataas sila dayn kan Yahiya.”

29Na, diyungug sin manga tau katān duun in bichara niya. In manga tau ini, labi awla na in manga tau mangangawaꞌ sukay pa parinta amuna in timaayun sin mabuntul in manga kiyawajib kanila sin Tuhan. Sila in nagpaliguꞌ kan Yahiya. 30Sagawaꞌ in manga Parisi iban sin manga guru sin saraꞌ agama siyulak nila in kabayaan sin Tuhan kanila. Diꞌ sila mabayaꞌ magpaliguꞌ kan Yahiya.

31Laung pa isab hi Īsa, “Na, unu in hikapagsawpama ku sin addat sin manga tau ha masa ini? Biyaꞌ diin in hantang nila? 32Na, biyaꞌ sila manga bataꞌ-bataꞌ naglilingkud ha halaman tabuꞌ. In hangka-tumpuk sin manga bataꞌ-bataꞌ gumasud pa dugaing ha hansipak, laung nila,

‘Nagtabungguꞌ kami, saꞌ diꞌ kamu mabayaꞌ mangalay!

Nagluguꞌ-luguꞌ kami sin luguꞌ patay, saꞌ walaꞌ da kamu nagtangis!’

(Biyaꞌ da isab ha yan in manga tau sin masa ini. Wayruun unu-unu makasulut kanila.) 33Na,” laung hi Īsa, “in hi Yahiya Mangliliguꞌ, mahumu diꞌ magkaun, magpuasa sadja siya, iban diꞌ siya magꞌinum sin tubig anggul (biyaꞌ tubaꞌ). Sakali laung niyu, ‘Siyusūd siya saytan.’ 34Ampa, in aku, amu in Anak Mānusiyaꞌ, magkaun iban magꞌinum. Sakali laung niyu, ‘Kitaa niyu ba in tau yan, dahal tuud iban magꞌiinum. Magbagay iban sin manga tau mangangawaꞌ sukay pa parinta iban sin manga kaibanan baldusa!’ 35Sagawaꞌ,” laung hi Īsa, “in kami kay Yahiya naraak sin Tuhan. Kahātihan da sin tau amu in taga ingat dayn ha Tuhan.”

Hi Īsa Duun ha Bāy hi Simun, amu in Parisi

36Manjari, hambuuk adlaw piyakawaꞌ sin hambuuk tau Parisi hi Īsa piyakaun ha bāy niya. Na, miyadtu hi Īsa pa bāy niya ampa siya simaꞌday kimaun. 37Sakali awn hambuuk babai mangīꞌ in naghuhulaꞌ duun ha kawman yaun. Pagdungug niya sin yaun hi Īsa nagkakaun ha bāy sin hambuuk Parisi, miyadtu siya iban pagdā niya hambuuk kibut-kibut habaꞌ liug, pagtawagun alabistrus. In kibut-kibut ini hipuꞌ sin lana mahamut. 38Pagkawn niya, duun siya timindug ha taykuran, ha tungud sin siki hi Īsa ampa siya nagtangis. Nabasaꞌ mān in siki hi Īsa sin luhaꞌ niya piyahiran niya in siki hi Īsa iban sin buhuk niya ampa niya sīyum. Pagꞌubus ampa niya biyutangan lana mahamut. 39Pagkitaꞌ sin tau Parisi sin hīnang sin babai, laung niya ha lawm atay niya, “Bang in tau ini bunnal tuud nabi, tantu kaingatan niya bang hisiyu in babai imuulin sin siki niya. Tantu kaingatan niya sin in babai yaun naghihinang mangīꞌ!”

40Sakali namichara hi Īsa, laung niya, “Simun, awn hibaytaꞌ ku kaymu.”

“Na, baytai aku, Tuwan Guru, bang unu.”

41Laung hi Īsa, “Awn yaun duwa tau nakautang sīn ha tau magpabubūs sīn. In hambuuk nakautang limanggatus pilak tibuuk, hāti in hangka-tau nakautang kayꞌman. 42Pagga diꞌ na sila makabayad sin utang nila, na walaꞌ na sila piyabayad sin kiyautangan nila. Na, ha pikil mu, hisiyu ha duwangka-tau ini in malabi in lasa ha tau nagpautang kanila?”

43“Na, ha pikil ku,” laung hi Simun, “amu in tau nakautang mataud.”

“Nakaamu in sambung mu,” laung hi Īsa.

44Limingiꞌ hi Īsa pa babai ampa niya īyan hi Simun, laung niya, “Kītaꞌ mu in hīnang sin babai ini? Piyakawaꞌ mu aku mari pa bāy mu, sagawaꞌ pagdatung ku mari, walaꞌ mu aku dīhilan tubig hipanghugas sin siki ku. Walaꞌ mu iyagad in addat. Sagawaꞌ in babai ini hiyugasan niya in siki ku sin luhaꞌ niya, iban piyahiran niya sin buhuk niya. 45In ikaw walaꞌ mu aku sīyum pagdatung ku mari, sagawaꞌ in babai ini way paghundung in pagsiyum niya sin siki ku dayn sin tagnaꞌ karatung ku mari. 46Walaꞌ mu minsan liyanahan in ū ku, sagawaꞌ in babai ini biyutangan niya liyatag in siki ku sin lana mahamut mahargaꞌ. 47Na, baytaan ta kaw, in manga dusa mataud sin babai yan naampun na, karnaꞌ piyakitaꞌ niya in lagguꞌ sin lasa niya. Sagawaꞌ in tau naampun amu in hangkatiyuꞌ da in dusa niya, na hangkatiyuꞌ da isab in lasa hipakitaꞌ niya.”

48Pagꞌubus laung hi Īsa ha babai, “Naampun na in manga dusa mu.”

49Na, in manga kaibanan tau duun nagkakaun ha lamisahan nagbichara na ha lawm atay nila, laung nila, “Ay kaw naa, hisiyu bahaꞌ in tau ini makaampun sin manga dusa sin tau?”

50Na, laung hi Īsa ha babai, “In parachaya iban pangandul mu amu in nakalappas kaymu. Uwiꞌ na kaw iban pasannyanga na in lawm atay mu.”

Kitab Injil (The New Testament)

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index