Search form

Lukas 9

Daakun na hi Īsa Magnasīhat in Hangpuꞌ Tagduwa Mulid Niya

(Mat. 10:5-15; Mk. 6:7-13)

1Manjari tiyawag hi Īsa mawn kaniya in hangpuꞌ tagduwa mulid niya ampa niya sila dīhilan kusug iban kawasa magpaguwaꞌ sin katān saytan dayn ha lawm baran sin manga tau iban magpauliꞌ sin manga sakit sin manga tau. 2Na, pagꞌubus diyaak niya in manga mulid niya magnasīhat pa kahulaꞌ-hulaan pasal sin pamarinta sin Tuhan iban magpauliꞌ ha manga nasasakit. 3Pagꞌubus niya namichara ha ini, laung niya. “Ayaw kamu magdā unu-unu ha panaw niyu. Ayaw kamu magdā tungkud, pagluluunan sin kapanyapan niyu, kakaun, sīn, iban ayaw kamu magdā badjuꞌ dugaing dayn sin ha baran niyu. 4Hawnu-hawnu bāy kakadtuan niyu, bang marayaw in pagꞌasip kaniyu, duun na kamu hantiꞌ ha bāy yan, ha salugay niyu duun ha kawman yan. 5Na, bang kamu mākawn pa kawman sin manga tau amu in diꞌ magꞌasip kaniyu, īg kamu dayn ha kawman yan ampa niyu paspasi in bagunbun dayn ha siki niyu (ha supaya mapakitaꞌ niyu in tandaꞌ sin in kamu puas na dayn kanila).”

6Na, miyanaw na in manga mulid hi Īsa pa manga katān lūngan nagnasīhat sin Baytaꞌ Marayaw iban nagpauliꞌ ha manga tau nasasakit haunu-haunu in kahapitan nila.

Mahilu in Pamikil hi Hirud

(Mat. 14:1-12; Mk. 6:14-29)

7Manjari kiyarungugan mayan hi Hirud, amu in namamarinta ha Jalil, in manga katān nahinang hi Īsa nahilu tuud in pamikil niya sabab laung sin kaibanan in hi Īsa amuna hi Yahiya Mangliliguꞌ nabuhiꞌ nagbalik. 8Laung isab sin kaibanan in hi Īsa amuna hi Nabi Ilyas nagbalik pa dunya iban laung isab sin kaibanan hambuuk siya nabi sin masa nakauna nabuhiꞌ nagbalik. 9Laung hi Hirud, “In hi Yahiya piyapunggulan ku liug, sagawaꞌ hisiyu bahaꞌ in tau ini diyungug ku nakahinang sin manga muꞌjijat ini?” Hangkan mabayaꞌ tuud siya dumā magkitaꞌ kan Īsa.

Pakaunun hi Īsa in Lima Ngaibu Tau

(Mat. 14:13-21; Mk. 6:30-44; Yh. 6:1-14)

10Sakali nakabalik na in manga kiyawakilan hi Īsa, iban biyaytaan nila hi Īsa sin katān nahinang nila. Piyaagad niya kaniya in manga kiyawakilan niya ampa sila miyadtu pa hambuuk dāira pagngānan Bitsayda. Sila-sila sadja in miyadtu. 11Sakali imurul kaniya in manga tau mataud nakaingat mayan bang piyakain siya. Iyasip niya marayaw in manga tau iban niyasīhatan niya sila pasal sin pamarinta sin Tuhan. Iban napauliꞌ niya isab in manga tau taga sakit hisiyu-siyu sila magkagunahan sin tabang niya.

12Na, pagga sin magsasadlup na in suga miyawn na kan Īsa in hangpuꞌ tagduwa mulid niya, laung nila, “Tuwan, marayaw pa pakadtuun mu in manga tau pa manga lūngan iban pa manga bāy sin manga magꞌuuma amu in masuuk mari bat sila makabāk kakaun iban lugal pagtūgan nila sabab wayruun tau naghuhulaꞌ ha hulaꞌ ini.”

13Sagawaꞌ laung hi Īsa kanila, “Kamu na in dumihil kakaun kanila.”

In sambung nila, “Na, amura lima tinapay iban duwa istaꞌ in kakaun natuꞌ ini. Unu in kabayaan mu hinangun namuꞌ? Madtu ka kami mamī kakaun hipakaun ha manga tau mataud ini?” 14(Awn manga lima ngaibu in taud sin manga tau, amu in usug sadja.)

Laung hi Īsa ha manga mulid niya, “Papalingkura niyu in manga tau kayꞌman-kayꞌman hangka-tumpuk.”

15Na, iyagad sin manga mulid niya in baytaꞌ niya. 16Nakalingkud mayan in manga tau, kiyawaꞌ hi Īsa in lima tinapay iban duwa istaꞌ. Himangad siya pa taas langit ampa siya nagsarang-sukul pa Tuhan. Pagꞌubus niya piyagꞌutud-utud in manga tinapay, diyuhal niya pa manga mulid niya ampa piyarihil pa manga tau. 17Na, nakakaun in tau katān iban kiyansuban sila. Pagꞌubus sin manga tau nagkaun, tīpun sin manga mulid hi Īsa in nakapin kakaun. Nakahipuꞌ sila hangpuꞌ tagduwa ambung.

In Pamung hi Pitrus Pasal hi Īsa

(Mat. 16:13-19; Mk. 8:27-29)

18Manjari hambuuk adlaw duun hi Īsa isa-isa niya nangangarap pa Tuhan. Sakali miyawn kaniya in manga mulid niya.

Laung hi Īsa kanila, “Bang ha bichara sin manga tau, hisiyu kunuꞌ aku?”

19In sambung nila, “Laung sin kaibanan tau ikaw kunuꞌ hi Yahiya Mangliliguꞌ. Na, in kaibanan isab laung nila, ikaw kunuꞌ hi Ilyas. Ampa isab in kaibanan laung nila, hambuuk kaw kunuꞌ nabi sin masa nakauna yadtu amu in nabuhiꞌ nagbalik.”

20Na, laung hi Īsa kanila, “Na, bang kamu, hisiyu aku?”

In sambung hi Pitrus, “Ikaw in Almasi (amu kiyawakilan sin Tuhan magbayaꞌ ha unu-unu katān).”

Mamichara hi Īsa Pasal sin Kabinsanaan iban Kamatay Niya

(Mat. 16:20-28; Mk. 8:30–9:1)

21Na, ībut-ibutan tuud sila hi Īsa diꞌ pabaytaun minsan hisiyu sin pasal ini. 22Laung niya pa isab kanila. “In aku amu in Anak Mānusiyaꞌ subay tuud makalabay kabinsanaan dakulaꞌ iban kahukawan tuud aku sin manga nagtatau-maas ha hulaꞌ, sin manga nakuraꞌ kaimaman iban sin manga guru sin saraꞌ agama. Hipapatay nila aku, sagawaꞌ ha hikatū sin adlaw dayn ha kamatay kākuꞌ mabuhiꞌ da aku magbalik.”

23Iban laung niya kanila katān, “Bang awn tau mabayaꞌ magad kākuꞌ, subay agarun niya in kabayaan ku bukun in kabayaan niya. Subay siya mangaku sin katān haggut-pasuꞌ ha kuꞌnu-kuꞌnu waktu minsan siya mapatay ha pasal ku ampa siya tūpun magad kākuꞌ. 24Karnaꞌ hisiyu-siyu in maūg ha kabuhiꞌ niya iban magpikil sadja sin kabayaan niya, tantu mapatay da siya. Sagawaꞌ hisiyu-siyu in diꞌ maūg ha kabuhiꞌ niya minsan siya mapatay ha pasal ku, tantu makabaak siya kabuhiꞌ salama-lama. 25Sabab unu in kapūsan sin hambuuk tau magparūl sadja sin katān kanapsuhan niya dī ha dunya bang ha adlaw mahuli masiksaꞌ da in nyawa niya ha lawm narkaꞌ? 26Na, hisiyu-siyu in masipug imiyan sin agad siya kākuꞌ iban masipug magad sin manga hinduꞌ ku, na in aku amu in Anak Mānusiyaꞌ masipug da isab imiyan sin in siya agad kākuꞌ bang aku magbalik na mari pa dunya iban sin manga malāikat. Pagbalik ku mari nalilibut aku sin sahaya ku iban sin sahaya sin Amaꞌ Tuhan, iban sin manga malāikat. 27Ini in mattan hibaytaꞌ ku kaniyu. Awn kaibanan dī kaniyu in masi pa buhiꞌ sampay maabut in waktu kamasahan nila dumatung in pamarinta sin Tuhan.”

Mapinda in Lupa hi Īsa

(Mat. 17:1-8; Mk. 9:2-8)

28Manjari, manga hangka-pitu na in nakalabay pagꞌubus niya namung sin manga pasal yan, diyā hi Īsa timukad hi Pitrus, hi Yahiya iban hi Yaꞌkub madtu pa taas būd nangarap pa Tuhan. 29Ha saꞌbu niya nangangarap pa Tuhan, magtūy napinda in lupa sin pamayhuan niya iban nagsahaya tuud sin kaputiꞌ sin tamungun niya. 30Sakali magtūy awn duwa tau duun iban hi Īsa nagbichara. In duwangka-tau ini hi Musa kay Ilyas, manga nabi amu in malugay na nanaykud dayn ha dunya. 31Nagsasahaya sila nagpanyataꞌ mawn kan Īsa. Nagbichara sila iban hi Īsa pasal sin kamatay hi Īsa ha Awrusalam amu in masuuk na dumatung ha susūngun iban amu in dumihil kamakbulan ha maksud sin Tuhan. 32Na, in hi Pitrus iban sin duwa iban niya nahahaluk natūg, sagawaꞌ nakabatiꞌ sila iban kītaꞌ nila nagsahaya hi Īsa iban sin duwa tau nagtitindug duun. 33Sūng mayan mīg in duwa tau ini, laung hi Pitrus kan Īsa, “Tuwan, marayaw tuud isab sin yari kami dī! Hinangan namuꞌ kamu tū panggung, hambuuk kaymu, hambuuk kan Musa iban hambuuk kan Ilyas.” (Biyaꞌ hantang bukun ha lawm sayu hi Pitrus namung sin biyaꞌ ha yan.)

34Ha saꞌbu niya pa nagbibichara, awn gabun gimuwaꞌ sartaꞌ kiyalambungan sila. Na, miyugaꞌ tuud in manga mulid hi Īsa kiyalambungan mayan sila sin gabun. 35Sakali awn na kiyarungugan nila suwara dayn ha gabun. Amu agi sin suwara, “Amu na ini in Anak ku, amu in asal kiyasukuan ku huminang sin maksud ku. Dungug kamu sin hinduꞌ niya!”

36Himundung mayan in suwara, amu dakuman hi Īsa in kītaꞌ nila duun. Na, walaꞌ tuud nagkaybaꞌ in manga mulid hi Īsa sin manga pasal ini. Iban ha waktu yadtu walaꞌ tuud sila namaytaꞌ minsan hisiyu pasal sin manga kītaꞌ nila.

Pauliun hi Īsa in Bataꞌ Siyusūd Saytan

(Mat. 17:14-18; Mk. 9:14-27)

37Na, pagꞌadlaw hambuuk limūd na hi Īsa iban sin tū mulid niya dayn ha taas būd. Biyāk hi Īsa sin manga tau mataud. 38Sakali awn duun hambuuk tau in imulak, laung niya, “Tuwan Guru, pangayuun ku junjung kaymu. Kaluuyi in anak ku usug. Tunggal siya anak ku. 39Magtaghaꞌ sadja siya magsilawak iban dumakdak magpaspad bang siya sūrun na saytan. Magbukal-bukal in simud niya iban agun siya diꞌ paghundungan binasahun sampay wayruun na makapin kusug niya. 40Jiyunjung ku ha manga mulid mu papaguwaun in saytan dayn ha lawm baran sin anak ku, sagawaꞌ diꞌ nila mahinang.”

41In sambung hi Īsa, “Anduꞌ, in manga tau sin masa ini wayruun tuud pangandul pa Tuhan iban bingkuk tuud in pamikil. Maunu pa in lugay ku dimī kaniyu ampa niyu kahātihan in kusug sin kawasa sin Tuhan? Maunu pa in lugay sandalan ku ampa kamu magparachaya?” Pagꞌubus laung niya ha tau, “Dāha mari kākuꞌ in anak mu.”

42Nakasuuk mayan mawn in bataꞌ, dimakdak siya pa lupaꞌ sartaꞌ nagpaspad na siya sabab sin saytan ha lawm baran niya. Sagawaꞌ iyuldinan hi Īsa in saytan paguwaun sartaꞌ kiyaulian na in bataꞌ. Na, piyakadtu niya na in bataꞌ pa amaꞌ niya. 43Na, nahaylan tuud in tau katān pagkitaꞌ nila sin kusug sin kawasa sin Tuhan.

Mamichara hi Īsa Magbalik Pasal sin Kamatay Niya

(Mat. 17:22-23; Mk. 9:30-32)

Na, ha saꞌbu sin manga tau katān masi namān nagꞌiinu-inu pasal sin manga katān nahinang hi Īsa, namung hi Īsa ha manga mulid niya, laung niya, 44“Ayaw niyu kalupahi in hibaytaꞌ ku bihaun kaniyu! In aku amu in Anak Mānusiyaꞌ masuuk na hiungsud pa lawm lima sin manga tau.” 45Sagawaꞌ walaꞌ kiyahātihan sin manga mulid niya in maana sin bichara niya, sabab in yan līlibun dayn kanila bat nila diꞌ kaingatan. Iban mabugaꞌ isab sila mangasubu kan Īsa sin pasal yan.

Hisiyu in Itungun Mataas Tuud ha Lawm Pamarinta sin Tuhan

(Mat. 18:1-5; Mk. 9:33-37)

46Sakali naglugat in manga mulid hi Īsa pasal bang hisiyu in mataas tuud dayn kanila. 47Kiyaiingatan hi Īsa bang unu in pīpikil nila. Hangkan kimawaꞌ siya hambuuk bataꞌ-bataꞌ ampa niya piyatindug ha daig niya. 48Ubus ampa siya namung, laung niya, “Hisiyu-siyu in magparuli tuud ha bataꞌ-bataꞌ biyaꞌ ha ini, sabab-karnaꞌ agad siya kākuꞌ, na biyaꞌ da tuud isab baran ku in piyaruli niya, iban hisiyu-siyu in magparuli kākuꞌ, na piyaruli niya da isab in nagdaak mari kākuꞌ. Sabab hisiyu-siyu dayn kaniyu in magpatibabaꞌ amu in itungun sin Tuhan labi mataas dayn ha katān.”

Hisiyu in Bukun Kimukuntara kan Īsa Agad Kaniya

(Mk. 9:38-40)

49Namung hi Yahiya, laung niya, “Tuwan, awn kītaꞌ namuꞌ hambuuk tau simabbut sin ngān mu nagpaguwaꞌ manga saytan dayn ha lawm baran sin tau. Liyāng namuꞌ siya sabab bukun siya agad kātuꞌniyu.”

50“Ayaw niyu siya lāngi,” laung hi Īsa kan Yahiya iban sin manga kaibanan mulid niya, “sabab hisiyu-siyu in bukun kimukuntara kaniyu na amuna in agad kaniyu.”

Diꞌ Parulihun sin Manga Tau Samariya hi Īsa

51Manjari pagga magsusuuk na in waktu sin pagbalik hi Īsa pa surgaꞌ, hiyambuuk niya na in pikilan niya sin madtu siya pa Awrusalam. Na miyanaw na siya. 52Nagdaak siya manga tau miyuna dayn kaniya madtu pa hambuuk kawman ha hulaꞌ Samariya ha supaya makapagsakap in manga tau datungan niya. 53Sagawaꞌ in manga tau didtu ha kawman yadtu diꞌ mabayaꞌ magparuli kan Īsa sabab matampal kanila sin harap pa Awrusalam in gawi hi Īsa. 54Na, pagꞌingat sin duwa mulid niya, hi Yaꞌkub kay Yahiya, sin diꞌ magparuli kan Īsa in manga tau, diyugalan sila. Laung nila kan Īsa, “Panghuꞌ, mabayaꞌ kaw mangayuꞌ kami duwaa bang mayan sila panaugan kāyu dayn ha langit bat sila maubus mapatay?”

55Iyatud sila hi Īsa ampa piyagꞌamahan. 56Pagꞌubus ampa hi Īsa iban sin manga mulid niya limanjal pa dugaing kawman.

In Manga Tau Apit Magad kan Īsa

(Mat. 8:19-22)

57Sakali ha saꞌbu nila miyamanaw, awn hambuuk tau imiyan kan Īsa, laung niya, “Tuwan, magad aku kaymu minsan kaw pakain.”

58In sambung hi Īsa kaniya, “In manga iruꞌ talun awn lugal pagꞌuwian nila iban in kamanuk-manukan awn pugad paghali-halihan nila, sagawaꞌ in aku amu in Anak Mānusiyaꞌ wayruun tantu lugal pagtūgan iban paghali-halihan ku.”

59Laung hi Īsa ha hambuuk tau, “Agad na kaw kākuꞌ.”

Sagawaꞌ laung sin tau, “Huun, Tuwan, saꞌ pauwia naa aku magbalik pa bāy. Bang ku hikakubul na in amaꞌ ku, ampa aku mari magbalik magad kaymu.”

60Sagawaꞌ laung hi Īsa kaniya, “Ayaw na kaw mabimbang sin pasal yan, sabab in manga tau patay (in pagtaat nila pa Tuhan), amu in matūp magkubul ha manga patay. Kadtu na kaw pagpamahalayak pasal sin pamarinta sin Tuhan.”

61Laung sin hambuuk tau, “Tuwan, magad aku kaymu, sagawaꞌ pakadtua naa aku muna pa bāy mamaid ha manga anak-asawa ku.”

62Laung hi Īsa kaniya, “Hisiyu-siyu in magꞌararu ampa siya daran naglilingiꞌ pa ulihan, hāti niya, wayruun ha lawm pikilan niya in pagꞌararu niya. Mataud dugaing in pīpikil niya. Damikkiyan, in tau mabayaꞌ magad kākuꞌ, ampa awn pa dugaing kabimbangan niya, na hāti niya diꞌ siya tūpun lumamud ha lawm pamarinta sin Tuhan.”

Kitab Injil (The New Testament)

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index