Search form

Markus 10

Manghinduꞌ hi Īsa Pasal sin Pagbugit sin Duwa Magtiyaun

(Mat. 19:1-12; Lk. 16:18)

1Manjari minīg na hinda Īsa dayn ha hulaꞌ yaun, ampa sila miyadtu pa hulaꞌ Yahudiya. Dayn didtu isab imuntas sila sin Subaꞌ Jurdan. Na, mataud tuud tau in miyawn nagtipun kan Īsa. Niyasīhatan niya sila biyaꞌ sin asal kabiyaksahan niya paghinangun.

2Sakali awn manga Parisi miyawn nangasubu pasal sin saraꞌ agama ha supaya nila masaggaw hi Īsa ha bichara. Laung nila kan Īsa, “Bang ha saraꞌ sin agama natuꞌ, makajari ka in usug mamugit ha asawa niya?”

3In sambung kanila hi Īsa, iyasubu sila. Laung niya, “Unu in daakan hi Musa kaniyu sin pasal yan?”

4In sambung nila, “Tiyugutan hi Musa in usug magpahinang sulat pasa ampa niya hikabugit in asawa niya.”

5Laung hi Īsa kanila, “In yan bunnal. Sagawaꞌ hangkan kiyasulat hi Musa in daakan yan sabab diꞌ kahinduan in manga kamaasan niyu, biyaꞌ da isab sin tugas sin ū niyu. 6Sagawaꞌ ha tagnaan sin pagpanjari sin Tuhan ha mānusiyaꞌ, in sila piyapanjari usug iban babai. 7Hangkan dayn ha sabab yan, mutas in usug dayn ha inaꞌ-amaꞌ niya, ampa siya humambuuk ha asawa niya, 8ampa in sila duwa matibuuk na. Hangkan bukun na duwa in baran nila sagawaꞌ mahambuuk na in ginhawa-baran nila. 9Na, hangkan, diꞌ makajari magbutas in manga tau piyapaghambuuk sin Tuhan.”

10Manjari, nakabalik mayan sila pa bāy iyasubu hi Īsa sin manga mulid niya sin parkalaꞌ pasal sin pagbugit. 11Laung niya kanila, “Hisiyu-siyu in usug mamugit ha asawa niya, ampa siya magꞌasawa dugaing, na in siya yan makalanggal sin saraꞌ magjina iban magdusa siya ha asawa niya puun. 12Damikkiyan, in babai mamugit ha bana niya ampa siya magbana dugaing, na in hinang niya isab yan nakalanggal na sin saraꞌ magjina.”

Anugharaan hi Īsa in manga Bataꞌ-bataꞌ

(Mat. 19:13-15; Lk. 18:15-17)

13Manjari, awn manga tau miyawn nagdā manga bataꞌ-bataꞌ kan Īsa bat niya kakaputan kapangayuan anugharaꞌ dayn ha Tuhan. Sagawaꞌ piyagꞌamahan sin manga mulid hi Īsa in manga tau ini. 14Na, pagkitaꞌ hi Īsa sin hīnang sin manga mulid niya, diyugalan siya. Laung niya, “Pakaria niyu in manga bataꞌ-bataꞌ yan kākuꞌ, iban ayaw niyu sila lānga, sabab in manga tau, amu in mangandul ha Tuhan biyaꞌ sin pangandul sin manga bataꞌ-bataꞌ yan (ha inaꞌ-amaꞌ nila), amu in makaagad sin pamarinta sin Tuhan. 15Na, ini in mattan hibaytaꞌ ku kaniyu. Hisiyu-siyu in diꞌ magkahagad sin daakan sin pamarinta sin Tuhan biyaꞌ sin pagkahagad sin bataꞌ-bataꞌ (sin daakan sin maas niya), na diꞌ siya makaagad ha lawm pamarintahan sin Tuhan.” 16Pagꞌubus iyagbay hi Īsa in manga bataꞌ-bataꞌ ampa niya biyantang in lima niya piyangayuan anugharaꞌ in manga bataꞌ-bataꞌ dayn ha Tuhan.

Pasal sin Tau Dayahan

(Mat. 19:16-30; Lk. 18:18-30)

17Manjari, sūng mayan hinda Īsa manaw, awn tau dimagan mawn dimukuꞌ pa alupan hi Īsa. Laung niya, “Tuwan Guru, in ikaw tau marayaw. Unu in subay hinangun ku bat aku kasukuan sin kabuhiꞌ salama-lama?”

18“Maytaꞌ kaw imiyan marayaw aku?” laung hi Īsa. “Wayruun tau marayaw, amura in Tuhan. 19Kahagara in manga saraꞌ agama naug dayn kan Musa, amu in asal mu na kaingatan biyaꞌ sin, ‘Ayaw kaw mamunuꞌ, ayaw kaw magjina, ayaw kaw manakaw, ayaw kaw magsaksiꞌ sin puting, ayaw kaw mangulliꞌ sin altaꞌ sin tau, pagꞌaddati in inaꞌ-amaꞌ mu.’”

20“Tuwan Guru,” laung sin tau, “iyaagad ku in katān daakan yan dayn sin kabataꞌ-bataꞌ ku pa.”

21Na, iyatud hi Īsa in tau ini iban limasa siya kaniya. Laung hi Īsa, “Na, awn pa hambuuk kulang sin hinang mu. Kadtu kaw dagangan in katān unu-unu mu ampa pagdihilan in bīhan ha manga miskin ha supaya awn altaꞌ mu didtu ha surgaꞌ. Pagꞌubus, ampa kaw kari agad kākuꞌ.” 22Pagdungug sin tau ini sin agi hi Īsa, magtūy napinda in aymuka niya sartaꞌ minīg na siya, susa in lawm atay niya, sabab in siya landuꞌ tuud altaan.

23Na, limingiꞌ hi Īsa pa manga mulid niya ampa siya namung, laung niya, “Kahunitan tuud in manga tau dayahan magad ha pamarinta sin Tuhan!”

24Na, nainu-inu tuud in manga mulid hi Īsa sin bichara niya. Sagawaꞌ laung pa isab hi Īsa, “Na, manga kaanakan, mahunit tuud in magad ha pamarinta sin Tuhan! 25Amu in pagꞌiyanun, kaluhayan pa in untaꞌ lumabay dayn ha buliꞌ jawm dayn sin tau dayahan magad ha pamarinta sin Tuhan.”

26Na, nainu-inu tuud in manga mulid hi Īsa. Laung sin pakaniya-pakaniya, “Na, bang biyaꞌ hādtu in hāti niya wayruun tau malappas.”

27Iyatud sila hi Īsa ampa siya simambung, laung niya, “Asal bang ha pikilan sin mānusiyaꞌ in biyaꞌ ha yan diꞌ tuud marapat mahinang, sagawaꞌ wayruun mahunit ha Tuhan, sabab marapat sin Tuhan hinangun in unu-unu katān.”

28Na, namung hi Pitrus, laung niya, “Na, biyaꞌ diin in kami ini? Tiyaykuran namuꞌ na in unu-unu katān ampa kami miyagad kaymu.”

29In sambung hi Īsa, laung niya, “Baytaan ta kamu sin tuman. Hisiyu-siyu in atas mamīn sin pamāy-bāy niya atawa sin manga taymanghud niya usug-babai, atawa sin inaꞌ-amaꞌ niya, atawa sin manga anak niya atawa sin manga lupaꞌ niya sabab-karnaꞌ sin lasa niya kākuꞌ iban pasal sin pagpamahalayak sin Baytaꞌ Marayaw, 30na lipat-manglipat in hitungbas kaniya sin Tuhan ha masa bihaun. Tumaud in hulaan niya, in manga taymanghud niya usug-babai, in inaꞌ niya, in manga anak niya iban manga lupaꞌ niya, iban lumabay da isab siya manga kabinsanaan sabab sin pagꞌagad niya kākuꞌ, iban ha masa susūngun awn kabuhiꞌ niya salama-lama. 31Malayngkan mataud in tau amu in ha unahan bihaun, ha adlaw mahuli sila in ha ulihan, ampa mataud in tau amu in ha ulihan bihaun, ha adlaw mahuli sila in ha unahan.”

Mamichara hi Īsa Magbalik Pasal sin Kamatay Niya

(Mat. 20:17-19; Lk. 18:31-34)

32Manjari nakaabut na sila pa dān tumukad pa Awrusalam. In hi Īsa miyumuna dayn ha manga mulid niya. In manga mulid niya hiyanggaw iban in manga tau miyamagad ha ulihan nila miyumugaꞌ da isab. Na, tīpun na isab nagbalik hi Īsa in manga hangpuꞌ tagduwa mulid niya mawn pa daig niya, ampa niya biyaytaan sin manga kahālan kumugdan kaniya. 33“Kitaa niyu ba,” laung hi Īsa kanila, “in kitaniyu ini tudju madtu pa Awrusalam. Didtu aku, amu in Anak Mānusiyaꞌ, hiungsud pa lawm lima sin manga nakuraꞌ kaimaman iban manga guru sin saraꞌ agama. Laung nila subay kamatay in hukuman hibutang kākuꞌ. Hiungsud nila aku pa lawm lima sin manga tau bukun bangsa Yahudi amu in namamarinta sin hulaꞌ. 34Na, paglikiꞌ-likian aku sin manga tau ini iban luraan nila aku, lapdusan sin lulubak, pagꞌubus ampa nila aku patayun. Sagawaꞌ pagꞌabut hikatū sin adlaw dayn ha kamatay kākuꞌ mabuhiꞌ aku magbalik.”

In Pangayuun hi Yaꞌkub kay Yahiya

(Mat. 20:20-28)

35Sakali miyawn kan Īsa hi Yaꞌkub kay Yahiya, amu in manga anak hi Sibidi. Laung nila, “Tuwan, awn kabayaan namuꞌ pangayuun kaymu.”

36“Unu in kabayaan niyu pangayuun kākuꞌ?” laung hi Īsa.

37In sambung nila, “Bang dumatung na in waktu ikaw na in limingkud mamarinta ha manga mānusiyaꞌ, in kabayaan namuꞌ palingkurun mu kami ha daig mu, in hambuuk ha dapit pa tuu mu, hāti in hambuuk dapit pa lawa mu.”

38Laung hi Īsa kanila, “Diꞌ niyu kaingatan bang unu in piyapangayuꞌ niyu yan. Ha pikil niyu, makasandal kamu minum sin luun sin sawan, amu in subay inumun ku+ ? Iban mangaku ka kamu mapatay biyaꞌ sin pagpatay kākuꞌ?”

39“Huun, makasandal kami,” in sambung nila.

Laung hi Īsa kanila, “Na, tantu, minum kamu sin luun sin sawan inumun ku, iban mangaku kamu mapatay biyaꞌ sin pagpatay kākuꞌ, 40sumagawaꞌ wayruun kapatut ku magpīꞌ bang hisiyu in lumingkud ha dapit pa tuu iban pa lawa ku, sabab in manga yan tiyatagama sin Tuhan, amu in magbayaꞌ dumihil ha manga kiyasukuan niya.”

41Na, pagdungug sin kaibanan hangpuꞌ mulid hi Īsa sin piyangayuꞌ hi Yaꞌkub kay Yahiya, diyugalan sila. 42Hangkan tiyawag sila katān hi Īsa pakawnun kaniya, ampa siya namung kanila, laung niya, “Kaingatan niyu in addat sin manga tau amu in tiyaymaꞌ sin manga tau bukun bangsa Yahudi mamarinta kanila dī ha dunya, matagi sila magkawasa ha manga tau iban in manga tau mataas in kawasa amuna in magbayaꞌ-bayaꞌ sin hinangun nila ha manga tau. 43Sagawaꞌ in kamu dugaing in hinang niyu dayn kanila. Bang awn dayn kaniyu in mabayaꞌ tumaas, subay siya maghulas-sangsaꞌ ha kaibanan niya. 44Iban bang awn kaniyu in mabayaꞌ tumaas tuud dayn ha katān, na subay siya magtagꞌīpun ha katān. 45Karnaꞌ, minsan in aku, amu in Anak Mānusiyaꞌ, miyari pa dunya bukun ha supaya paghulas-sangsaan sin manga tau, sagawaꞌ aku in naghulas-sangsaꞌ kanila. Miyari aku lumillaꞌ sin duguꞌ-nyawa ku, amu in hipanglukat ha manga tau mataud dayn ha manga dusa nila.”

Pauliun hi Īsa in Tau Buta Pagngānan Bartimiyus

(Mat. 20:29-34; Lk. 18:35-43)

46Manjari, nākawn hinda Īsa iban sin manga mulid niya pa dāira Ariha. Ha sūng na hi Īsa gumuwaꞌ dayn ha dāira iban sin manga mulid niya iban sin manga tau mataud, awn duun hambuuk tau buta naglilingkud ha higad dān nanglilimus. In ngān niya hi Bartimiyus amu in anak hi Timiyus. 47Pagdungug niya sin yaun hi Īsa, amu in tau Nasarit, magtūy siya magsuwara matanug, laung niya, “Anduꞌ Īsa, hambuuk panubuꞌ hi Daud, kaulungi aku!”

48Sakali piyagꞌamahan siya sin manga tau mataud iban īyan siya diꞌ papaghibukun. Sagawaꞌ gām mayan piyatanug niya tuud in pagsuwara niya. Laung niya, “Anduꞌ, hambuuk panubuꞌ hi Daud, kaulungi aku!”

49Sakali himundung hi Īsa, laung niya, “Tawaga niyu pakaria.”

Na, tiyawag nila na in tau buta. Laung sin tau nagtawag, “Ayaw na kaw masusa. Tindug na kaw, yari kaw piyatawag hi Īsa.”

50Na, magtūy niya kiyatiluꞌ in siub niya ampa siya limungkahad miyadtu kan Īsa.

51“Unu in kabayaan mu hitabang ku kaymu?” laung hi Īsa kaniya.

“Tuwan Guru,” laung sin tau buta, “in kabayaan ku makakitaꞌ aku magbalik.”

52“Na, makajari na kaw muwiꞌ,” laung hi Īsa. “Dayn ha sabab sin parachaya iban pangandul mu in ikaw kiyaulian na.”

Saruun-duun magtūy nakakitaꞌ in tau buta iban miyagad na siya imurul kanda Īsa.

Kitab Injil (The New Testament)

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index