Search form

Markus 11

Lagguun sin Manga Tau Hi Īsa Pagdatung Niya pa Awrusalam

(Mat. 21:1-11; Lk. 19:28-40; Yh. 12:12-19)

1Manjari, masuuk mayan hinda Īsa pa Awrusalam kītaꞌ nila na in lūngan Bitpaji iban Bitani duun ha Būd Jaytun. Na, diyaak hi Īsa in duwa mulid niya paunahun dayn kanila. 2Laung niya ha duwa mulid niya, “Kadtu kamu pa lūngan amu in sūngun niyu yaun. Pagdatung niyu na mayan madtu magtūy kamu makabāk hambuuk kuraꞌ hiyuhukutan, mabataꞌ pa, amu in walaꞌ pa tuud kiyapanguraan. Hubari niyu ampa niyu dāha mari. 3Bang awn mangasubu kaniyu bang maytaꞌ niyu kiyawaꞌ in kuraꞌ, baytai niyu kagunahan sin Panghuꞌ iban baytai niyu sin hiuliꞌ da magtūy.”

4Na, miyadtu na in duwa mulid niya. Pagdatung nila, kītaꞌ nila na in kuraꞌ hiyuhukut ha lawang bāy ha dān paglalabayan. Na, magtūy nila kiyadtu hiyubaran. 5Ha saꞌbu nila naghuhubad, iyasubu sila sin manga kaibanan tau nagtitindug duun, laung nila, “Maytaꞌ niyu hiyubaran in kuraꞌ yan?”

6Siyambungan nila biyaꞌ sin agi hi Īsa kanila. Hangkan piyasāran na sila sin manga tau. 7Na diyā nila na madtu kan Īsa in kuraꞌ. Liyampikan nila in kuraꞌ sin juba nila ampa simakat nanguraꞌ hi Īsa. 8Hīklad isab sin manga tau mataud in manga juba nila ha dān. Hāti in kaibanan tau nanuꞌtuꞌ manga sanga dahunan dayn ha kabbun, ampa nila kiyanat ha dān labayan hi Īsa+ . 9Na, in manga tau nagpapanaw ha unahan iban ha ulihan hi Īsa nagꞌulang nagsama-sama. Laung nila,

“Pudjihun natuꞌ siya!

Bang mayan barakatan in siya, amu in kiyawakilan sin Tuhan!

10Bang mayan barakatan sin Tuhan in pamarinta sūng niya patindugun amu in biyaꞌ pamarinta sin nanubuꞌ kātuꞌniyu, hi Sultan Daud!

Pudjihun natuꞌ in Tuhan didtu ha surgaꞌ, amu in mataas dayn ha katān!”

11Na, pagdatung hi Īsa pa Awrusalam, miyadtu siya pa lawm Bāy sin Tuhan ampa niya līling in unu-unu katān ha lawm. Na, pagga sin himapun na tuud, miyadtu na siya pa Bitani iban sin hangpuꞌ tagduwa mulid niya.

Suknaan hi Īsa in Kahuy Tina

(Mat. 21:18-19)

12Pagꞌadlaw hambuuk, ha saꞌbu nila miyamanaw harap pa Awrusalam, dayn ha Bitani, nakananam hapdiꞌ hi Īsa. 13Sakali awn kītaꞌ niya dayn ha kalayuan kahuy tina hipuꞌ sin dahun. Na, kiyadtu niya kītaꞌ bang awn bunga. Sagawaꞌ pagkadtu wayruun bunga kiyabaakan niya luwal da manga dahun, sabab bukun pa musim hipagbubunga sin kahuy tina. 14Laung hi Īsa ha kahuy tina, “Tagnaan dayn ha adlaw ini diꞌ na tuud kaw magbunga magbalik.”

Na, diyungug sin manga mulid hi Īsa in bichara niya.

Madtu hi Īsa pa Bāy sin Tuhan

(Mat. 21:12-17; Lk. 19:45-48; Yh. 2:13-22)

15Manjari dimatung mayan sila pa Awrusalam, miyadtu hi Īsa simūd pa halaman Bāy sin Tuhan, ampa niya diyūy pa guwaꞌ in manga tau katān mamī-mī iban magdaragang ha lawm sin Bāy sin Tuhan. Biyalintuwad niya in manga lamisahan sin manga tau magsasambiꞌ sīn sin sīn dayn ha dugaing hulaꞌ, iban sin lingkuran sin manga tau magdaragang assang. 16Walaꞌ niya isab diyūlan minsan hisiyu in magdā sin kapanyapan nila lumabay dayn ha lawm Bāy sin Tuhan. Liyāngan niya katān. 17Pagꞌubus ampa niya niyasīhatan in manga tau. Laung niya, “Kiyasulat ha lawm Kitab sin nagparman in Tuhan, amu agi,

‘In bāy ku subay ngānan bāy pagtataatan sin katān kabangsahan!’

Sagawaꞌ,” laung hi Īsa, “hīnang niyu in Bāy sin Tuhan lugal pagꞌaanyayahan sin sīn sin manga tau!”

18Na, sakali diyungug sin manga nakuraꞌ kaimaman iban sin manga guru sin saraꞌ agama in bichara hi Īsa. Miyugaꞌ sila sabab in manga tau mataud nahaylan katān iban kiyaamuhan sin nasīhat hi Īsa. Hangkan limawag sila sin dān hikapatay nila kan Īsa.

19Sakali naabut mayan magalib minīg na hi Īsa iban sin manga mulid niya dayn ha dāira Awrusalam.

In Makawaꞌ Pamintangan dayn ha Kahuy Tina

(Mat. 21:20-22)

20Na, pagꞌadlaw hambuuk, subu-subu pa, ha saꞌbu hinda Īsa miyamanaw ha dān, kītaꞌ nila in kahuy tina nanglanus na sampay pa gamut niya. 21Sakali kiyatumtuman hi Pitrus in pasal sin kahuy tina. Hangkan, laung niya kan Īsa, “Uy, Tuwan, kitaa ba in kahuy tina bakas mu siyuknaan, nanglanus na!”

22In sambung hi Īsa, “Pagparachaya kamu iban pangandul kamu ha Tuhan, 23sabab ini in mattan hibaytaꞌ ku kaniyu. Bang awn tau hisiyu-siyu na, imiyan ha būd ini, ‘Īg kaw dayn ha biyutangan mu, ampa kaw laksu pa lawm dagat,’ na bang diꞌ magduwa-ruwa in lawm atay niya iban magparachaya tuud siya sin maagad in bichara niya, na tantu maagad in kabayaan niya. 24Hangkan, baytaan ta kamu, bang kamu mangarap pa Tuhan ampa awn pangayuun niyu unu-unu na, pagparachaya kamu sin makawaꞌ niyu in piyangayuꞌ niyu, ampa kamu karihilan sin unu-unu na piyangayuꞌ niyu. 25Na, bang kamu mangarap pa Tuhan ampa sumaīgpat pa atay niyu in narusa kaniyu sin pagkahi niyu, maapa niyu siya minsan unu in dusa niya bat isab ampunun in manga dusa niyu sin Tuhan, amu in Amaꞌ natuꞌ ha surgaꞌ. 26Bang niyu diꞌ maapun in tau nakarusa kaniyu, diꞌ isab ampunun in manga dusa niyu sin Tuhan, amu in Amaꞌ natuꞌ ha surgaꞌ.”

In Pangasubu Pasal sin Kawasa hi Īsa

(Mat. 21:23-27; Lk. 20:1-8)

27Manjari, dimatung na sila nagbalik pa Awrusalam. Ha saꞌbu hi Īsa nagpapanaw ha lawm sin Bāy sin Tuhan, miyawn kan Īsa nangasubu in manga nakuraꞌ kaimaman, in manga guru sin saraꞌ agama iban sin manga nagtatau-maas ha hulaꞌ. 28Laung nila kan Īsa, “Unu taꞌ in kawasa mu maghinang sin manga hinang mu yan dī ha lawm Bāy Pagtataatan ini? Hisiyu in nagdihil kaymu sin kawasa maghinang sin manga hīnang mu yan?”

29In sambung hi Īsa kanila, “Awn ini hambuuk hipangasubu ku kaniyu. Bang niyu aku kasambungan sin tuman, na, baytaan ta kamu isab bang dayn ha unu ku nakawaꞌ in kawasa ku maghinang sin manga hinang ku yan. 30Baytai niyu aku, dayn hāin nakawaꞌ hi Yahiya in kawasa niya mangliguꞌ ha manga tau, dayn ha Tuhan atawa dayn ha mānusiyaꞌ?”

31Na, nagꞌisun-isun na sila bang unu in hisambung nila. Laung nila, “Na, unu in hisambung natuꞌ kaniya? Bang kitaniyu imiyan in kawasa hi Yahiya dayn ha Tuhan, na iyanun niya kitaniyu, laung niya, ‘Na, maytaꞌ kamu walaꞌ nagparachaya kan Yahiya?’ 32Sagawaꞌ bang isab kitaniyu imiyan dayn ha mānusiyaꞌ in kawasa niya, na piligru kitaniyu.” (Mabugaꞌ sila maghiluhalaꞌ in manga tau sabab in manga tau katān nagkahagad tuud sin in hi Yahiya hambuuk tuud nabi.) 33Hangkan, in sambung nila kan Īsa, “Inday, diꞌ namuꞌ kaingatan bang dayn diin niya nakawaꞌ in kawasa niya.”

Na, laung isab hi Īsa kanila, “Na, bang biyaꞌ hādtu, diꞌ ta da isab kamu baytaan bang dayn hāin ku nakawaꞌ in kawasa ku huminang sin manga hīnang ku yan.”

Kitab Injil (The New Testament)

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index