Search form

Markus 9

1Na, laung pa isab hi Īsa ha manga tau iban manga mulid niya, “Na, ini in mattan hibaytaꞌ ku kaniyu! Awn kaibanan dī kaniyu in masi pa buhiꞌ sampay maabut in waktu kamasahan nila dumatung in pamarinta sin Tuhan iban sin kawasa niya sangat makusug.”

Mapinda in Lupa hi Īsa

(Mat. 17:1-13; Lk. 9:28-36)

2Manjari, nakalabay mayan unum adlaw dayn ha adlaw yadtu, diyā hi Īsa timukad hinda Pitrus, Yaꞌkub iban hi Yahiya madtu pa būd mataas. Sila-sila da in miyadtu. Didtu mayan sila ha taas būd, magtūy napinda in lupa hi Īsa. 3Nagsinglab in tamungun niya iban landuꞌ tuud maputiꞌ. Karnaꞌ wayruun tamungun in makaatu sin kaputiꞌ niya minsan da makapila dakdakan. 4Pagꞌubus, kītaꞌ sin tū mulid ini in duwa nabi, (amu in malugay na nanaykud dayn ha dunya), hi Ilyas kay Musa, nagbibichara iban hi Īsa. 5Na, magtūy namung hi Pitrus kan Īsa, laung niya, “Tuwan, marayaw tuud isab sin yari kami dī! Hinangan namuꞌ kamu tū panggung, hambuuk kaymu, hambuuk kan Musa iban hambuuk kan Ilyas.” 6Hangkan nakapamung hi Pitrus sin biyaꞌ ha yan sabab diꞌ na siya maingat bang unu na in hibichara niya karnaꞌ landuꞌ tuud siya miyugaꞌ iban sin manga iban niya.

7Na, sartaꞌ awn gimuwaꞌ gabun iban kiyalambungan sila. Pagꞌubus, awn na suwara diyungug nila dayn ha gabun, amu agi sin suwara, “Amu na ini in Anak ku kalasahan. Dungug kamu sin hinduꞌ niya!” 8Na, magtūy nanglingiꞌ-lingiꞌ in tūngka-tau sin katilibut nila, sagawaꞌ way na tau dugaing duun kītaꞌ nila, luwal da hi Īsa.

9Na, paglūd nila dayn ha taas būd, ībut-ibutan hi Īsa in tū mulid niya, laung niya, “Ayaw kamu magbaytaꞌ minsan hisiyu sin manga kītaꞌ niyu didtu ha taas būd. Subay na aku, amu in Anak Mānusiyaꞌ, mapatay iban mabuhiꞌ magbalik dayn ha kamatay.”

10Na, nagkahagad sila sin baytaꞌ hi Īsa, sagawaꞌ nagꞌasubu-iyasubuhi na sila. Laung nila, “Unu bahaꞌ in hātihan sin bichara niya mabuhiꞌ siya magbalik dayn ha kamatay?” 11Na, laung nila kan Īsa, “Tuwan, maytaꞌ in baytaꞌ sin manga guru sin saraꞌ agama lumahil naa muna hi Ilyas (ampa in Almasi)?”

12Na, laung hi Īsa kanila, “Bunnal, muna lumahil mari hi Ilyas magsaddiya sin unu-unu katān. Sagawaꞌ kiyasulat da isab ha lawm Kitab sin in aku, amu in Anak Mānusiyaꞌ, lumabay tuud kabinsanaan iban itungun aku hambuuk tau wayruun guna kaagi sin manga tau. 13Na,” laung hi Īsa, “ini in hibaytaꞌ ku kaniyu. In hi Ilyas bakas na limahil mari, iban hīnang kaniya sin manga tau in unu-unu kabayaan nila, biyaꞌ da sin kiyasulat ha lawm Kitab pasal niya.+

Mapauliꞌ hi Īsa in Bataꞌ Siyusūd Saytan

(Mat. 17:14-21; Lk. 9:37-43a)

14Manjari, nakabalik mayan sila mawn pa manga kaibanan mulid niya, kītaꞌ nila mataud tau nagtitipun duun, iban awn manga guru sin saraꞌ agama in dimarā naglugat ha manga mulid niya. 15Sakali pagkitaꞌ sin manga tau kan Īsa, nainu-inu tuud sila. Dimagan sila madtu kaniya simagina. 16Na, iyasubu hi Īsa in manga mulid niya, laung niya, “Unu in piyaglugatan niyu iban sila?”

17Na, awn hambuuk tau simambung, laung niya, “Tuwan, diyā ku in anak ku usug mari kaymu sabab siyusūd siya sin saytan umaw hangkan diꞌ siya makabichara. 18Bang siya sūrun na sin saytan, dumakdak siya pa lupaꞌ. Magbukal-bukal in simud niya, magkansing in ipun niya iban manugas in baran niya. Piyangayuꞌ ku ha manga mulid mu papaguwaun in saytan dayn ha lawm baran sin anak ku, sagawaꞌ diꞌ nila mahinang.”

19Laung hi Īsa kanila, “In manga tau sin masa ini wayruun tuud pangandul pa Tuhan. Maunu pa in lugay ku dī kaniyu, (ampa niyu kahātihan in kusug sin kawasa sin Tuhan)? Maunu pa in lugay sandalan ku (ampa kamu magparachaya)? Dāha mari in bataꞌ kākuꞌ.” 20Na, diyā na in bataꞌ madtu kan Īsa.

Pagkitaꞌ na mayan sin saytan kan Īsa, magtūy niya piyapagpaspad in bataꞌ diyakdak pa lupaꞌ. Nagpaspad iban nagbukal-bukal in simud sin bataꞌ. 21Na, iyasubu hi Īsa in amaꞌ, laung niya, “Maunu na in lugay sin bataꞌ yan nabiyaꞌ ha yan?”

“Dayn sin kabataꞌ-bataꞌ niya pa,” in sambung sin amaꞌ. 22“Mawmu siya pagdāhun sin saytan pa lawm kāyu iban pa lawm tubig ha supaya siya matay. Anduꞌ, Tuwan, kaluuyi kami iban tabanga kami bang awn da dapat mu,” laung sin amaꞌ sin bataꞌ.

23“Maytaꞌ kaw imiyan bang aku makarapat? Tantu, hisiyu-siyu in magparachaya iban mangandul ha Tuhan, makarapat huminang sin unu-unu katān,” laung hi Īsa.

24Na, magtūy namichara matanug in amaꞌ sin bataꞌ, laung niya, “Magparachaya iban mangandul aku. Tabanga aku bat sumūng pa in pagparachaya iban pangandul ku.”

25Na, pagkitaꞌ hi Īsa sin magtataud in tau harap mawn kanila, magtūy niya iyuldinan in saytan, laung niya, “In ikaw saytan umaw iban bisu, guwaꞌ kaw dayn ha lawm baran sin bataꞌ ini iban ayaw na kaw tuud sumūd magbalik kaniya.”

26Na, similawak in saytan sartaꞌ nagpaspad in bataꞌ sabab sin saytan ha lawm baran niya. Pagꞌubus ampa gimuwaꞌ in saytan. Nabiyaꞌ lupa mayat in bataꞌ, hangkan in pangannal sin katauran tau miyatay in bataꞌ. 27Sagawaꞌ kiyaputan hi Īsa in lima sin bataꞌ ampa niya piyatindug. Na, timindug in bataꞌ.

28Pagꞌubus yadtu, nakasūd mayan hi Īsa pa lawm bāy, iyasubu siya sin manga mulid niya, ha wayruun tau dugaing nagdurungug. Laung nila, “Tuwan, maytaꞌ kami diꞌ makapaguwaꞌ sin saytan dayn ha lawm baran sin bataꞌ?”

29In sambung hi Īsa, “In saytan biyaꞌ hādtu diꞌ mapaguwaꞌ bang kitaniyu diꞌ mangayuꞌ naa muna tabang dayn ha Tuhan.”

Mamichara hi Īsa Magbalik Pasal sin Kamatay Niya

(Mat. 17:22-23; Lk. 9:43-45)

30Manjari minīg na hinda Īsa dayn ha hulaꞌ yaun iban limabay sila dayn ha hulaꞌ Jalil. In kabayaan hi Īsa wayruun tau makaingat bang hawnu siya, 31sabab naghihinduꞌ siya, ha manga mulid niya, laung niya, “In aku amu in Anak Mānusiyaꞌ hiungsud na pa lawm lima sin manga tau. Hipapatay nila aku, sagawaꞌ maabut hikatū sin adlaw dayn ha kamatay kākuꞌ mabuhiꞌ aku magbalik.”

32Na, walaꞌ nakahāti in manga mulid niya bang unu in hātihan sin bichara niya, sagawaꞌ mabugaꞌ sila mangasubu kaniya.

Hisiyu in Itungun Mataas Tuud ha Lawm Pamarinta sin Tuhan?

(Mat. 18:1-5; Lk. 9:46-48)

33Sakali, dimatung na hinda Īsa pa Kapirnaum iban nakasūd mayan sila pa lawm bāy, iyasubu hi Īsa in manga mulid niya. Laung niya, “Unu in piyaglugatan niyu didtu ha dān?”

34Na, diꞌ na sila makasambung kan Īsa, sabab in piyaglugatan nila ha dān pasal bang hisiyu in mataas tuud sin sila manga mulid niya. 35Na, limingkud hi Īsa ampa niya tiyawag in hangpuꞌ tagduwa mulid niya. Laung niya kanila, “Hisiyu-siyu in mabayaꞌ tumaas tuud subay siya magpababaꞌ sin baran niya iban subay siya magtagꞌīpun ha katān.” 36Sakali, kiyawaꞌ hi Īsa in hambuuk bataꞌ-bataꞌ, ampa niya piyatindug ha alupan sin manga mulid niya. Kiyamputan niya in bataꞌ, pīpi niya, ampa siya namichara kanila, 37laung niya, “Hisiyu-siyu in magparuli tuud ha hambuuk bataꞌ-bataꞌ biyaꞌ sin bataꞌ ini, sabab-karnaꞌ in tau yaun agad kākuꞌ, na biyaꞌ da tuud isab baran ku in piyaruli niya, iban hisiyu-siyu in magparuli kākuꞌ, na piyaruli niya da isab in nagdaak kākuꞌ mari.”

Hisiyu in Bukun Kimukuntara kan Īsa Agad Kaniya

(Lk. 9:49-50)

38Na, laung hi Yahiya, “Tuwan, awn kītaꞌ namuꞌ hambuuk tau simabbut sin ngān mu nagpaguwaꞌ manga saytan dayn ha lawm baran sin tau. Liyāng namuꞌ siya sabab bukun siya agad kātuꞌniyu.”

39“Ayaw niyu siya lāngi,” laung hi Īsa kanila, “sabab hisiyu-siyu in sumabbut sin ngān ku huminang muꞌjijat, in siya yan diꞌ makapamung sin mangīꞌ pasal ku. 40Karnaꞌ hisiyu-siyu in bukun kimukuntara kātuꞌniyu, na agad kātuꞌniyu. 41Na, baytaan ta kamu sin tuman, hisiyu-siyu in dumihil kaniyu tubig inumun sabab in kamu agad kākuꞌ, sukuꞌ sin Almasi, na tantu tuud tungbasan da siya sin Tuhan pa marayaw.”

In Manga Makarā ha Tau Magdusa

(Mat. 18:6-9; Lk. 17:1-2)

42Laung pa isab hi Īsa, “Na, hisiyu-siyu in makarā magdusa ha manga tau nangangandul kākuꞌ, amu in piyagꞌiyan ku biyaꞌ sapantun bataꞌ-bataꞌ, na marayaw pa in tau yan hilaruk pa giꞌtung tawid iban sin gilingan batu dakulaꞌ hiyuhukut ha liug niya bat siya diꞌ makahinang sin biyaꞌ ha yan. 43Na, bang sawpama in lima niyu amu in makarā kaniyu magdusa, na, amu in pagbahasahun marayaw pa uturan niyu in lima niyu. Labi pa marayaw pukul in lima niyu bang mayan kamu makasūd surgaꞌ, dayn sin jukup in lima niyu, sagawaꞌ in uwian niyu pa narkaꞌ jahannam, amu in diꞌ tuud magkapūng in kāyu niya.

44‘Sangat tuud makalap in kasiksaan didtu,

amu in pagꞌiyanun minsan in manga ūd mīmikit ha manga sīsiksaꞌ diꞌ magkamatay

iban in kāyu didtu diꞌ tuud magkapūng.’

45Na, bang sawpama in siki niyu amu in makarā kaniyu magdusa, na amu in pagbahasahun marayaw pa uturan niyu in siki niyu. Labi pa marayaw pukul in siki niyu bang mayan kamu makasūd surgaꞌ, dayn sin jukup in siki niyu, sagawaꞌ harap pa narkaꞌ jahannam in uwian niyu.

46‘Sangat tuud makalap in kasiksaan didtu,

amu pagꞌiyanun minsan in manga ūd mīmikit ha manga sīsiksaꞌ diꞌ magkamatay

iban in kāyu didtu diꞌ tuud magkapūng.’

47Na, bang sawpama in mata niyu amu in makarā kaniyu magdusa, na amu in pagbahasahun marayaw pa lugitun niyu in mata niyu. Labi pa marayaw hansipak da in mata niyu bang mayan kamu makasūd surgaꞌ, dayn sin jukup in mata niyu, sagawaꞌ harap pa lawm narkaꞌ jahannam in uwian niyu.

48‘Sangat tuud makalap in kasiksaan didtu,

amu in pagꞌiyanun minsan in ūd ha sīsiksaꞌ diꞌ magkamatay

iban in kāyu didtu diꞌ tuud magkapūng.’

49“Asal,” laung hi Īsa, “in tau katān lumabay kāyu, hāti niya lumabay kabinsanaan biyaꞌ sapantun sin hayup amu in pagkulbanan asinan ampa hilabay ha kāyu. 50Asal da isab,” laung hi Īsa, “in asin marayaw, (amu in tandaꞌ sin paglillaꞌ sin tau pa Tuhan), sagawaꞌ bang sawpama in asin maīg na in kaasin niya, na, way na dapat paasinun magbalik. Hangkan baytaan ta kamu, patantuha niyu in paglillaꞌ niyu pa Tuhan iban pagsulut-siyuluti kamu.”

Kitab Injil (The New Testament)

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index