Search form

Matiyu 11

Hi Īsa iban hi Yahiya amu in Mangliliguꞌ

(Lk. 7:18-35)

1Pagꞌubus hi Īsa nagdaak ha hangpuꞌ tagduwa mulid niya, minīg na siya dayn didtu. Miyanaw siya dayn ha hambuuk kawman pa hambuuk kawman ha paghulaꞌ yadtu nanghinduꞌ iban nagnasīhat.

2Na, saꞌbu ha lawm kalabusu hi Yahiya amu in Mangliliguꞌ, kiyarungugan niya bang unu in hinang sin Almasi. Sakali diyaak niya in manga mulid niya kaibanan madtu kan Īsa mangasubu. 3Nākawn mayan sila kan Īsa, laung nila, “Tuwan, baytai kami kunuꞌ. Ikaw na ka in piyagꞌiyan hi Yahiya amu in dumatung mari atawa awn pa huwat-huwatun namuꞌ dumatung dugaing dayn kaymu?”

4In sambung hi Īsa kanila, laung niya, “Balik na kamu iban baytai niyu hi Yahiya sin manga kīkitaꞌ iban diyurungug niyu! 5In tau bakas buta, makakitaꞌ na; in bakas pingkaꞌ, makapanaw na mabuntul; in manga tau bakas īipul, malanuꞌ na in baran nila; in bakas bisu, makarungug na; sampay tau miyatay, nabuhiꞌ na nagbalik; iban piyagnanasīhat na in Baytaꞌ Marayaw ha manga miskin. 6Na, hisiyu-siyu in diꞌ maghawal-hawal mangandul kākuꞌ, makūg-makuyag tuud siya.”

7Ha sasang sin manga mulid hi Yahiya sūng na muwiꞌ, namichara na hi Īsa pa manga tau mataud natitipun sin pasal hi Yahiya. Laung niya, “Ha waktu miyadtu kamu kimitaꞌ kan Yahiya didtu ha hulaꞌ paslangan mahunit paghulaan, unu in hiyuwat-huwat niyu kakitaan didtu? Hambuuk tau ka siya amu in magpinda-pinda in pikilan biyaꞌ sin dahun parang marā sin hangin madtu mari? Tantu bukun. 8Unu bahaꞌ in piyagkitaꞌ niyu madtu? Hambuuk tau ka amu in nagtatamung sin mahargaꞌ? Tantu bukun. In tau nagtatamung biyaꞌ ha yan naghuhulaꞌ ha lawm astanaꞌ. 9Baytai niyu aku tuud, unu in kiyadtu niyu kītaꞌ? Hambuuk nabi? Bunnal hambuuk siya nabi, sagawaꞌ in kiyakitaan niyu mataas māyuꞌ dayn ha manga kaibanan nabi. 10Sabab hi Yahiya in piyagꞌiyan sin Kitab, amu agi sin Tuhan,

‘Pakadtuun ku in kiyawakilan ku muna dayn kaymu

ha supaya maparayaw niya in dān labayan mu.’”

11Laung hi Īsa ha manga tau, “Baytaan ta kamu tuud. Wayruun pa mānusiyaꞌ dayn sin tagnaꞌ kaawn sin mānusiyaꞌ in labi mataas dayn kan Yahiya amu in Mangliliguꞌ. Sagawaꞌ in tau katān ha lawm pamarintahan sin Tuhan sampay pa manga tau amu in bukun mataas in hinang, mataas sila dayn kan Yahiya. 12Dayn ha waktu timagnaꞌ hi Yahiya nagnasīhat sampay pa adlaw ini, mataud tau in simulay nagtuyuꞌ-tuyuꞌ umingat pasal sin pamarinta sin Tuhan. 13Sampay pa waktu gimuwaꞌ hi Yahiya, in katān nabi iban sin saraꞌ piyanaug dayn kan Musa namaytaꞌ pasal sin pamarinta sin Tuhan. 14Nagbaytaꞌ isab in hambuuk nabi sin dumatung hi Ilyas pa dunya. Na, bang kamu mabayaꞌ magkahagad sin baytaꞌ sin manga nabi, hi Yahiya ini amuna hi Ilyas piyagꞌiyan sin manga nabi. 15Na, sasukuꞌ sin kamu nakarungug, dunguga niyu tuud in biyaytaꞌ ku yan kaniyu.”

16Laung hi Īsa, “Unu in hikapagsawpama ku pasal sin addat sin manga tau ha masa ini? Na, biyaꞌ sila manga bataꞌ-bataꞌ naglilingkud ha halaman tabuꞌ. In hangka-tumpuk bataꞌ-bataꞌ gumasud pa dugaing ha hansipak, laung nila, 17‘Magpangalay-pangalay kitaniyu.’ Na in sambung sin kaibanan bataꞌ-bataꞌ, laung nila, ‘Diꞌ kami mabayaꞌ.’ Sakali laung sin ha hansipak, ‘Magluguꞌ-luguꞌ kitaniyu makaulung-ulung.’ Na, in sambung isab sin kaibanan, laung nila, ‘Diꞌ kami mabayaꞌ.’ Biyaꞌ da isab ha yan in manga tau masa ini. (Wayruun unu-unu makasulut kanila.) 18In hi Yahiya mahumu diꞌ magkaun, magpuasa sadja siya, iban diꞌ siya magꞌiinum sin unu-unu makahilu. Sakali laung sin manga tau, ‘Siyusūd siya sin saytan.’ 19Ampa in aku, amu in Anak Mānusiyaꞌ, magkaun iban magꞌinum. Sakali laung sin manga tau, ‘Kitaa niyu ba in tau yan. Dahal tuud iban magꞌiinum. Magbagay iban tau mangangawaꞌ sukay pa parinta iban sin manga baldusa kaibanan!’ Sagawaꞌ” laung hi Īsa, “diꞌ da maunu minsan niyu diꞌ kabayaan in hinang namuꞌ kay Yahiha karnaꞌ in kasabunnalan sin ingat dayn ha Tuhan kakitaan da ha manga hinang amu in biyaꞌ bunga niya.+

Pasal Manga Tau Walaꞌ Nagpinda sin Atay Nila

(Lk. 10:13-15)

20Manjari piyagꞌamahan hi Īsa in manga tau naghuhulaꞌ ha manga kawman amu in kiyapakitaan niya sin manga muꞌjijat nahinang niya, sabab walaꞌ sila nagtawbat sin manga dusa nila. 21Laung hi Īsa kanila, “Anduꞌ, in kamu yan manga tau Kurasin iban sin tau Bitsayda. Diꞌ hikasipat in kasusahan niyu ha susūngun! Sabab maytaꞌ? Mataud muꞌjijat bakas piyakitaꞌ kaniyu, sagawaꞌ walaꞌ niyu da iyasip. Malayngkan bang in manga muꞌjijat yan napakitaꞌ muna ha manga tau ha dāira Tirus iban ha dāira Sidun, tantu magtūy sila magsulug badjuꞌ karut, iban magbutang abu pa ū nila, tandaꞌ sin pagtawbatan nila na in dusa nila! 22Baytaan ta kamu, bang ha adlaw paghukum na ha manga mānusiyaꞌ, mabuggat in hukuman hibutang sin Tuhan kaniyu. Labi pa in buggat niya dayn sin hukuman hibutang pa manga tau Tirus iban manga tau Sidun. 23Na, in kamu isab manga tau Kapirnaum, nagbantug-bantug kamu sin makasampay kamu pa surgaꞌ. Sagawaꞌ narkaꞌ in sampayan niyu. Bang in manga muꞌjijat amu in piyakitaꞌ duun kaniyu kiyapakitaꞌ nakauna ha manga tau ha dāira Sudum, tantu sampay bihaun masi namān duun in dāira Sudum! 24Na, baytaan ta kamu, bang ha adlaw paghukum na ha manga mānusiyaꞌ, mabuggat pa in hukuman hibutang sin Tuhan kaniyu dayn sin hukuman hibutang niya ha manga tau Sudum,” (amu in manga tau bakas tanyag in kangīan nila).

Pasal Pagdihil Kasannyangan sin Lawm Atay

(Lk. 10:21-22)

25Pagꞌubus piyagꞌamahan hi Īsa in manga tau yadtu, nangarap siya pa Tuhan. Laung niya, “Ū Amaꞌ ku, ikaw da in makapagbayaꞌ sin unu-unu katān ha langit iban dunya! Magsukul tuud aku kaymu, sabab in piyaglimbung mu dayn ha tau taga ingat sampay taga pangadjiꞌ, amuna in piyahāti mu ha manga tau awam. 26Na, in yan mattan tuud, Amaꞌ ku, sabab biyaꞌ ha yan in kabayaan mu maawn.”

27Pagꞌubus ampa namichara hi Īsa pa manga tau, laung niya, “Kiyarihil na kākuꞌ sin Amaꞌ ku in unu-unu katān. Wayruun makaingat tuud kākuꞌ luwal da in Amaꞌ ku. Damikkiyan da isab wayruun makaingat tuud ha Amaꞌ ku luwal da aku, amu in Anak niya, iban sin manga tau amu in miyaksud ku paingatun.

28“Kari kamu sasukuꞌ sin kamu amu in kiyabubuggatan maghinang sin hinang daakan sin agama iban kiyasisigpitan sin kasusahan, ampa ku dihilan kasannyangan in lawm atay niyu. 29Pagguru kamu kākuꞌ iban kahagara niyu in panghinduꞌ ku, sabab marayaw aku iban mababaꞌ in pangatayan ku. Dayn duun kamu makabaak kasannyangan. 30Sabab in panghinduꞌ ku kaniyu maluhay agarun. In daakan ku amu in hipatanggung ku kaniyu, magaan da.”

Kitab Injil (The New Testament)

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index