Search form

Matiyu 17

Mapinda in Lupa hi Īsa

(Mk. 9:2-13; Lk. 9:28-36)

1Manjari nakalabay mayan unum adlaw dayn ha adlaw yadtu diyā hi Īsa timukad hi Pitrus iban sin duwa magtaymanghud, hi Yaꞌkub kay Yahiya, madtu pa būd mataas. Sila-sila da in miyadtu. 2Didtu mayan sila ha taas būd, pagkitaꞌ nila magtūy napinda in lupa hi Īsa. In bayhuꞌ niya similak biyaꞌ sin mata suga, iban makasilaw in putiꞌ sin tamungun niya. 3Pagꞌubus, kītaꞌ sin tū mulid ini in duwa nabi (amu in malugay na nanaykud dayn ha dunya) hi Musa kay Ilyas nagbibichara iban hi Īsa. 4Na, magtūy namung hi Pitrus kan Īsa, laung niya, “Panghuꞌ, marayaw tuud isab sin yari kami dī! Bang kaw mabayaꞌ hinangan ta kamu tū panggung paghantian niyu. In hambuuk kaymu, hambuuk kan Musa, iban in hambuuk kan Ilyas.”

5Ha saꞌbu hi Pitrus namimichara kan Īsa magtūy sila kiyalambungan sin gabun masawa tuud sartaꞌ awn na suwara diyungug nila dayn ha lawm gabun. Amu agi sin suwara, “Amu na ini in Anak ku kalasahan ku. Siya in makasulut tuud kākuꞌ. Dungug kamu sin hinduꞌ niya.”

6Pagdungug sin manga mulid sin suwara, landuꞌ tuud sila miyugaꞌ. Magtūy sila simujud pa lupaꞌ. 7Sakali miyawn hi Īsa pa manga mulid niya ampa niya sila kiyaputan. Laung niya, “Tindug kamu, ayaw kamu mabugaꞌ.” 8Pagtunga nila wayruun tau dugaing kītaꞌ nila luwal da hi Īsa.

9Na, paglūd nila dayn ha taas būd, ībut-ibutan hi Īsa in manga mulid niya, laung niya, “Ayaw kamu magbaytaꞌ minsan hisiyu pasal sin kītaꞌ niyu didtu ha taas būd. Subay na aku, amu in Anak Mānusiyaꞌ mabuhiꞌ magbalik dayn ha kamatay ampa kamu makabaytaꞌ.”

10Sakali iyasubu hi Īsa sin manga mulid niya, laung nila, “Tuwan, maytaꞌ in baytaꞌ sin manga guru sin saraꞌ agama lumahil naa muna mari hi Ilyas ampa in Almasi”?

11Simambag hi Īsa, laung niya, “Bunnal, muna lumahil mari hi Ilyas magsaddiya sin unu-unu katān. 12Sagawaꞌ ini in hibaytaꞌ ku kaniyu. In hi Ilyas bakas na limahil mari, sagawaꞌ walaꞌ siya kīla sin manga mānusiyaꞌ. Gām mayan hīnang sin manga tau in unu-unu kabayaan nila hinangun kaniya. Damikkiyan, in aku, amu in Anak Mānusiyaꞌ numanam da isab kabinsanaan ha lawm lima sin manga tau.”

13Sakali iyampa kiyahātihan sin manga mulid niya sin in tau piyagbichara niya amuna hi Yahiya Mangliliguꞌ.

Mapauliꞌ hi Īsa in Bataꞌ Usug Siyusūd sin Saytan

(Mk. 9:14-29; Lk. 9:37-43a)

14Pagbalik hinda Īsa mawn pa manga tau mataud, awn hambuuk tau miyawn limuhud pa alupan niya. 15Laung niya kan Īsa, “Panghuꞌ, kaulungi in anak ku usug! Pagbabuy-babuyun siya bang siya sūrun na saytan. Binsanaꞌ tuud siya bang siya sūrun na saytan sabab masuhul magpakahantak siya pa kāyu atawa magkahulug siya pa tubig. 16Diyā ku siya pa manga mulid mu, sagawaꞌ diꞌ nila siya mapauliꞌ.”

17Simambung hi Īsa, laung niya, “In manga tau sin masa ini wayruun tuud pangandul pa Tuhan iban bingkuk tuud in pamikil! Maunu pa in lugay ku dī kaniyu ampa niyu kahātihan in kusug sin kawasa sin Tuhan? Maunu pa in lugay sandalan ku ampa kamu magparachaya? Dāha mari in bataꞌ kākuꞌ!” 18Narā mayan in bataꞌ mawn kaniya, magtūy na iyuldinan hi Īsa in saytan paguwaun dayn ha lawm baran sin bataꞌ! Na, saruun-duun gimuwaꞌ in saytan dayn ha lawm baran sin bataꞌ sartaꞌ kiyaulian na in bataꞌ.

19Sakali iyasubu sin manga mulid niya hi Īsa, ha wayruun tau dugaing nakarungug. Laung nila, “Tuwan, maytaꞌ kami diꞌ makapaguwaꞌ sin saytan dayn ha lawm baran sin bataꞌ?”

20“Sabab kulang pa tuud in pangandul niyu pa Tuhan,” in sambag hi Īsa kanila. “Ini in tumtuma niyu! Bang in pangandul niyu pa Tuhan mabiyaꞌ sadja sin lagguꞌ sin bigi sibiꞌ-sibiꞌ, mahinang niyu in unu-unu katān mahunit tuud hinangun. Amu in pagꞌiyanun minsan in būd mīg dayn ha biyutangan niya bang niyu uldinan paīgun.” 21Laung pa isab hi Īsa, “Sagawaꞌ in saytan biyaꞌ ha yan diꞌ niyu mapaīg dayn ha lawm baran sin tau bang kamu diꞌ mangayuꞌ duwaa pa Tuhan iban magpuasa naa muna.”

Mamichara hi Īsa Magbalik Pasal sin Kamatay Niya

(Mk. 9:30-32; Lk. 9:43-45)

22Sakali nakapagtipun mayan in katān mulid hi Īsa duun ha hulaꞌ Jalil, namichara hi Īsa kanila, laung niya, “In aku amu in Anak Mānusiyaꞌ masuuk na hiungsud pa lawm lima sin manga tau. 23Hipapatay nila aku sagawaꞌ pagꞌabut hikatū sin adlaw dayn ha kamatay kākuꞌ mabuhiꞌ aku magbalik.”

Na, nasusa tuud in manga mulid niya.

Pasal sin Pagbayad Sukay pa Bāy sin Tuhan

24Pagdatung hi Īsa iban sin manga mulid niya pa Kapirnaum, nangasubu kan Pitrus in manga tau magkakawaꞌ sukay ha Bāy sin Tuhan, laung nila, “Magbayad ka sukay pa Bāy sin Tuhan in guru mu?”

25“Huun,” in sambag hi Pitrus.

Pagsūd hi Pitrus pa bāy, magtūy hi Īsa namung kaniya, laung niya, “Simun, bang ha pikil mu hisiyu bahaꞌ in kawaan sukay sin sultan namamarinta ha hulaꞌ, in manga anak-kampung niya atawa in manga tau dugaing?”

26“In manga tau dugaing,” in sambung hi Pitrus.

“Na, bang biyaꞌ ha yan,” in sambung hi Īsa, “in hāti niya bukun wajib ha manga anak-kampung in magbayad sukay. 27Sagawaꞌ diꞌ kita mabayaꞌ kumangīꞌ in atay sin manga tau yan. Hangkan kadtu kaw pamingit pa dagat yaun. Hillaa magtūy bang awn na istaꞌ tuminduk sin bingit mu. Pagkawaꞌ mu sin istaꞌ ukaba in simud. Makabāk kaw sīn ha lawm simud sin istaꞌ sarang hipamayad ta sukay pa Bāy sin Tuhan. Pagꞌubus kadtu kaw pa Bāy sin Tuhan ampa mu bayari in sukay ta duwa.”

Kitab Injil (The New Testament)

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index