Search form

Matiyu 18

Hisiyu in Mataas Tuud ha Lawm Pamarinta sin Tuhan

(Mk. 9:33-37; Lk. 9:46-48)

1Na, nagsartaꞌ isab miyawn in manga mulid hi Īsa nangasubu kaniya, laung nila, “Tuwan, hisiyu in itungun mataas tuud ha lawm pamarintahan sin Tuhan?”

2Sakali tiyawag hi Īsa in hambuuk bataꞌ-bataꞌ, ampa niya piyatindug ha alupan sin manga mulid niya. 3Ampa siya namung, laung niya, “Na, ini in mattan hibaytaꞌ ku kaniyu. Bang in pamikil niyu diꞌ da mapinda mabiyaꞌ sin pamikil sin bataꞌ-bataꞌ ini (amu in diꞌ magpikil magpataas sin baran niya), na tantu diꞌ tuud kamu makaagad ha lawm pamarintahan sin Tuhan. 4Sabab amu in itungun mataas ha lawm pamarintahan sin Tuhan in tau mababaꞌ in atay biyaꞌ sin bataꞌ ini. 5Na, hisiyu-siyu in magparuli tuud ha hambuuk bataꞌ-bataꞌ biyaꞌ sin bataꞌ ini, sabab-karnaꞌ agad in tau yaun kākuꞌ, na, biyaꞌ da tuud isab baran ku in piyaruli niya.

Pasal sin Makarā Magdusa ha Tau

(Mk. 9:42-48; Lk. 17:1-2)

6“Sagawaꞌ hisiyu-siyu in makarā magdusa ha manga tau nangangandul kākuꞌ, amu in piyagꞌiyan ku biyaꞌ sapantun bataꞌ-bataꞌ, na marayaw pa in tau yan malumus ha giꞌtung tawid iban sin gilingan batu dakulaꞌ hiyuhukut ha liug niya bat siya diꞌ makahinang sin biyaꞌ ha yan. 7Anduꞌ, makaluuy tuud in manga mānusiyaꞌ sabab awn manga sasat amu in makarā kanila magdusa. Na, asal in manga sasat biyaꞌ ha yan diꞌ katangkisan sin manga mānusiyaꞌ, sagawaꞌ labi awla tuud anduꞌ kailu in tau amu in makarā ha kaibanan niya magdusa (sabab siksaun siya sin Tuhan)!

8“Na, bang sawpama in siki atawa lima niyu amu in makarā kaniyu magdusa, na, amu in pagbahasahun marayaw pa uturan niyu in siki atawa lima niyu. Labi pa marayaw mapukul in siki atawa lima niyu, bang mayan kamu makasūd pa surgaꞌ dayn sin jukup in siki-lima niyu, saꞌ in uwian niyu pa lawm narkaꞌ jahannam amu in nalalaga kasaumulan. 9Damikkiyan, bang sawpama in mata niyu amu in makarā kaniyu magdusa, na, amu in pagbahasahun marayaw pa lugitun niyu in mata niyu, ampa niyu bugitan. Labi pa marayaw maīg in hansipak mata niyu, bang mayan kamu makasūd pa surgaꞌ, dayn sin jukup in duwa mata niyu saꞌ pa lawm narkaꞌ nalalaga in uwian niyu.

Dalilan pasal sin Bili-bili Nalawaꞌ

(Lk. 15:3-7)

10“Na, kamayaꞌ-mayaꞌ kamu. Ayaw niyu babaꞌ-babaa in manga tau agad kākuꞌ amu in mababaꞌ in atay. Sabab baytaan ta kamu, in sila yan piyaparuli tuud sin manga malāikat ha surgaꞌ. Piyapangayuan sila tabang pa Tuhan sin manga malāikat yadtu didtu ha haddarat sin Tuhan, Amaꞌ ku, 11Karnaꞌ in aku, amu in Anak Mānusiyaꞌ limahil mari pa dunya lumappas ha manga tau nalawaꞌ dayn ha dān tudju pa Tuhan.

12“Biyaꞌ diin in pikil niyu?” laung hi Īsa ha manga dimurungug kaniya. “Bang sawpama awn hambuuk tau nagꞌiipat hanggatus bili-bili ampa malawaꞌ in hambuuk, unu in hinangun niya? Bukun ka hibīn niya in kasiyaman tagsiyam bili-bili duun ha kaparangan ampa niya lawagun in hambuuk bili-bili nalawaꞌ? 13Na, bang niya kabaakan na in hambuuk bili-bili nalawaꞌ, kūgan tuud siya minsan da awn pa kasiyaman tagsiyam bili-bili niya amu in way simihaꞌ dayn ha baanan. 14Na, biyaꞌ da isab ha yan in Tuhan, Amaꞌ niyu, ha surgaꞌ. Diꞌ siya mabayaꞌ sin awn tau sukuꞌ niya in malawaꞌ dayn ha lawm ukuman niya, minsan da in tau yan biyaꞌ lupa way hargaꞌ niya.

Bang in Pagkahi mu Makarusa Kaymu

15“Na, bang awn pagkahi mu makarusa kaymu, kadtua siya baytai pasal sin narusa niya kaymu, sagawaꞌ subay duwa-ruwa niyu sadja in magbichara pasal yan. Bang niya akuhun in dusa niya iban mabayaꞌ siya magdayaw iban ikaw, na napatibuuk mu nagbalik in pagbagay iban paghangka-atay sin kamu hangka-agaran. 16Sumagawaꞌ bang niya diꞌ akuhun in dusa niya iban diꞌ siya mabayaꞌ magdayaw iban ikaw, na, kawaꞌ kaw hambuuk atawa duwa tau sumaksiꞌ sin bichara mu kaniya, ha supaya maagad mu in Parman sin Tuhan ha lawm Kitab, amu agi, ‘In unu-unu dusa hibutang ha hambuuk tau, diꞌ masabunnal bang wayruun duwa tū tau sumaksiꞌ sin kasabunnalan niya.’ 17Sagawaꞌ bang siya diꞌ pa dumungug sin hinduꞌ sin tau dugaing diyā mu, na, baytaan na in parakalaꞌ niyu pa katān pagkahi niyu agad ha Almasi. Na, bang siya diꞌ na mayan dumungug sin hinduꞌ sin manga katān pagkahi niyu, na, niyatun niyu in siya bukun na lamud ha paghambuuk niyu. Niyatun niyu na siya biyaꞌ sin tau nagtutuhan dugaing dayn sin Tuhan tuud atawa biyaꞌ sin tau magkakawaꞌ sukay pa parinta (amu in pangugut).

18“Na, hangkan ini in hibaytaꞌ ku kaniyu. Unu-unu in hilāng niyu dī ha dunya, hirūl kaniyu sin Tuhan, iban unu-unu in hitugut niyu dī ha dunya, hirūl da isab kaniyu sin Tuhan.

19“Lāgiꞌ, ini pa isab in hibaytaꞌ ku kaniyu. Bang awn duwa tau duun kaniyu maghangka-pikilan mangayuꞌ pa Tuhan sin unu-unu na, hirihil yan kanila sin Amaꞌ ku ha surgaꞌ. 20Karnaꞌ bang awn duwa tū tau magtipun mangayuꞌ duwaa pa Tuhan sabab sin parachaya iban pangandul nila kākuꞌ, in aku yaun da isab miyamagad kanila.”

Dalilan Pasal sin Daraakun Diꞌ Magmaap ha Pagkahi Niya

21Pagꞌubus miyawn hi Pitrus nangasubu kan Īsa, laung niya, “Panghuꞌ, makapila ku maapun in pagkahi ku bang makarusa kākuꞌ? Makapitu bahaꞌ?”

22“Bukun makapitu,” in sambag hi Īsa, “sagawaꞌ subay makakapituan lipatun magpitu+ .

23“Karnaꞌ in hantang sin pamarinta sin Tuhan hikadalil ta pa kahālan sin pagpasukut sin sultan sin manga utang kaniya sin manga daraakun niya. 24Na, timagnaꞌ mayan in pagpasukut niya, awn hambuuk daraakun narā mawn kaniya. In daraakun ini nakautang salaksaꞌ pilak kaniya. 25Na, kulang in sīn hipamayad sin daraakun ini kaniya. Hangkan nagꞌuldin siya hipaparagang in daraakun ini sampay sin manga unu-unu niya katān iban na sin manga anak-asawa niya, ha supaya kabayaran in utang kaniya. 26Sagawaꞌ simujud duun ha alupan niya in daraakun ini sartaꞌ jimunjung kaniya, amu agi, ‘Ū, Ampun, patangguha naa aku. Tantu bayaran ku tuud in katān nautang ku kaymu.’ 27Limuuy in sultan ha daraakun ini. Na, hangkan miyaap na siya sin sultan iban walaꞌ na siya piyabayad sin utang niya.

28“Na, pagguwaꞌ sin daraakun ini piyagbāk niya in hambuuk daraakun biyaꞌ kaniya. In daraakun ini nakautang hangkatiyuꞌ da kaniya. Na, magtūy niya giyanggut in daraakun ini, sūng niya pikulun. Laung niya, ‘Bayari na in nautang mu kākuꞌ.’

29“Limuhud na jimunjung kaniya in daraakun ini nakautang kaniya sartaꞌ namung na, laung niya, ‘Anduꞌ, maluuy na kaw kākuꞌ. Patangguha naa aku. Bayaran ta da kaw sin utang ku kaymu!’

30“Sagawaꞌ diꞌ siya katangguhan iban wayruun luuy niya ha pagkahi niya daraakun. Gām mayan piyarasuk niya pa lawm jīl iban diꞌ papaguwaun sampay diꞌ makabayad sin utang kaniya. 31Pagkitaꞌ sin kaibanan daraakun sin sultan sin hīnang niya ha nakautang kaniya, iyastulan tuud sila. Hangkan miyadtu sila namaytaꞌ pasal sin katān kītaꞌ nila pa sultan.

32“Na, piyakawaꞌ sin sultan in daraakun yadtu. Pagdatung mawn sin daraakun, laung sin sultan kaniya, ‘In ikaw ini jahulakaꞌ tuud. Wayruun ulung mu ha pagkahi mu. In ikaw mataud in utang mu kākuꞌ, sagawaꞌ walaꞌ ta na kaw piyabayad sabab nagpaulung-ulung kaw tuud kākuꞌ. 33Na, hangkan subay kaw isab maluuy ha pagkahi mu biyaꞌ sin luuy ku kaymu!’ 34Na, diyugalan tuud in sultan kaniya. Hangkan, piyarasuk iban piyabinasa niya in daraakun ini ha lawm jīl ha salugay diꞌ makabayad sin katān utang niya.”

35Mahuli dayn duun, namung hi Īsa, laung niya, “Na, in Amaꞌ ku ha surgaꞌ biyaꞌ da isab ha sultan yan in kaagi niya magdā kaniyu. Bang niyu diꞌ maapun in pagkahi niyu, damikkiyan, in kamu diꞌ niya da isab ampunun. Iban subay guwaꞌ tuud dayn ha lawm atay niyu in pagmaap niyu ha pagkahi niyu.”

Kitab Injil (The New Testament)

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index