Search form

Matiyu 28

Mabuhiꞌ Magbalik hi Īsa

(Mk. 16:1-10; Lk. 24:1-12; Yh. 20:1-10)

1Manjari napuas mayan in adlaw paghali-hali iban pagpudji pa Tuhan sin manga Yahudi, amu in adlaw Sabtuꞌ, iban naabut na subu-subu sin adlaw Ahad, in hi Mariyam, amu in babai dayn ha dāira Magdala, iban sin isay niya isab hi Mariyam, miyadtu kimitaꞌ sin kubul hi Īsa.

2Na, magtūy naglinug makusug sabab awn hambuuk malāikat naraak sin Tuhan nimaug dayn ha surgaꞌ. Giyulung niya inīgan in batu tambul sin sūran pa lawm kubul ampa niya līngkuran. 3In lupa sin malāikat ini, magsiꞌnag biyaꞌ sin kilat iban in tamungun niya landuꞌ tuud maputiꞌ. 4Na, pagkitaꞌ sin manga jaga namidpid tuud sila sin bugaꞌ iban nalawaꞌ sila ha sayu.

5Namung in malāikat ha manga babai, laung niya, “Ayaw kamu mabugaꞌ. Kaingatan ku miyari kamu naglawag kan Īsa, amu in bakas liyansang pa usuk. 6Way na siya dī ha lawm kubul sabab nabuhiꞌ na siya nagbalik biyaꞌ sin asal kiyabaytaꞌ niya. Kari kamu, kitaa niyu in lugal bakas kiyabutangan kaniya. 7Na, bihaun kadtu kamu samut, baytai niyu in manga mulid niya sin nabuhiꞌ na siya nagbalik iban muna na siya dayn kanila madtu pa hulaꞌ Jalil. Kakitaan nila siya didtu. Tumtuma niyu in baytaꞌ ku kaniyu.”

8Na, nagꞌūs-ꞌūs na in manga babai minīg dayn ha kubul. Miyumugaꞌ sila sagawaꞌ hipuꞌ da isab sin kakuyagan in lawm atay nila. Dimagan na sila madtu namaytaꞌ ha manga mulid hi Īsa.

9Sakali ini magtūy sila piyagbāk hi Īsa. Laung hi Īsa kanila, “Na, kamu na sa yan!” Simuuk sila mawn kan Īsa ampa sila simujud duun ha tungud siki niya. 10“Ayaw kamu mabugaꞌ,” laung hi Īsa kanila. “Kadtu kamu, baytai niyu in manga mulid ku subay sila madtu pa hulaꞌ Jalil. Didtu nila aku kakitaan.”

In Baytaꞌ sin Manga Jaga

11Na, ha saꞌbu sin manga babai harap madtu pa manga mulid hi Īsa, in manga kaibanan sundalu jaga sin kubul miyadtu pa dāira namaytaꞌ ha manga nakuraꞌ sin kaimaman sin katān kītaꞌ nila naawn. 12Na, nagtipun na in manga nakuraꞌ sin kaimaman iban sin manga nagtatau-maas ha hulaꞌ, ampa sila nagꞌisun. Ubus nila nagꞌisun ampa nila dīhilan sīn mataud in manga sundalu bakas nagjaga sin kubul. 13Laung nila ha manga sundalu, “Suysuyi niyu in manga tau sin in bangkay hi Īsa tiyakaw sin manga mulid niya sin tungaꞌ dūm ha saꞌbu niyu natutūg. 14Bang in suysuy yan makaabut pa gubnul ayaw kamu masusa. Kami na in maingat mamichara kaniya bat kamu diꞌ kapagꞌamahan.”

15Na, kiyawaꞌ na sin manga sundalu in sīn iban iyagad nila in baytaꞌ kanila. Na, sampay pa waktu bihaun amu yan in suysuy kiyahagad sin manga Yahudi.

Magpakitaꞌ hi Īsa ha Manga Mulid Niya

(Mk. 16:14-18; Lk. 24:36-49; Yh. 20:19-23; Kiy. 1:6-8)

16Na, in hangpuꞌ tagꞌisa mulid hi Īsa timukad na madtu pa taas būd-būd sin hulaꞌ Jalil sabab piyabaytaan sila hi Īsa pakadtuun. 17Pagkitaꞌ nila duun kan Īsa magtūy sila simujud nanglagguꞌ kaniya, sagawaꞌ in kaibanan hawal-hawal bang hi Īsa da tuud in kītaꞌ nila yaun. 18Simuuk hi Īsa kanila ampa namung, laung niya, “Kiyatukbal na pa lawm lima ku in katāntan kawasa dī ha dunya iban ha surgaꞌ. 19Hangkan kadtu kamu, baytai niyu in mānusiyaꞌ katān sin pasal ku, ha supaya isab sila magad kākuꞌ. Ligui niyu sila amu in tandaꞌ magpakitaꞌ sin in sila agad na tuud ha Amaꞌ Tuhan, kākuꞌ amu in Anak Tuhan iban ha Rū sin Tuhan. 20Iban hindui niyu in manga tau kumahagad sin katān daakan ku kaniyu. Na, ini in tumtuma niyu. Aku in taptap iban niyu, mananabang kaniyu, hawnu-hawnu iban kuꞌnu-kuꞌnu waktu sampay pa kahinapusan sin masa sin dunya.”

Kitab Injil (The New Testament)

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index