Search form

Matiyu 8:28

Paguwaun hi Īsa in manga Saytan dayn ha Baran sin Duwa Tau

(Mk. 5:1-20; Lk. 8:26-39)

28Pagꞌubus yadtu dimungguꞌ na sila pa hansipak sin hunasan ha hulaꞌ sakup sin Gadara. Manjari awn duwangka-tau siyusūd saytan duun. Naghulaꞌ sila ha lawm kakubulan. Landuꞌ sila makabugaꞌ-bugaꞌ hangkan wayruun maglabay dayn ha dān masuuk pa kanila. Sakali gimuwaꞌ in duwangka-tau ini miyāk kan Īsa.

Kitab Injil (The New Testament)

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index