Search form

لوقا 10

10‏-نجی باب

عیسی یِتمیش شَگیردی ایبِریَر

1شوندان سُنگ عیسی باشغا یِتمیش+ آدامی بِلَّپ، اُلاری اُزونینگ گیتمِکچی بُلیان هِمّه شَهرلِرینه و یِرلِرینه ایکی-ایکیدِن اُووندِن یُلّادی.‏ 2اُلارا شِیله دییدی:‏ ‏«‏حاصیل بُل، یُنه ایشچی آز.‏ شُنونگ اوچین هِم اُز حاصیلینی ییغماغا ایشچی ایبِرِر یالی، حاصیل اِیه‌سینه یالبارینگ.‏ 3گیدینگ!‏ اینه، مِن سیزی قورتلارینگ آراسینا قوزولار یالی یُلّایارین.‏ 4یانینگیزا پول حالتا-دا، تُربا-دا، کُووش-ده آلمانگ.‏ یُلدا هیچ کیم بیلِن سالاملاشمانگ.‏ 5هایسی اُیه بارسانگیز، اُوونچَک:‏ ‏”‏اُیونگیز آبادان بُلسون!‏“‏ دییینگ.‏ 6اُل اُیده پاراحاتلیغی سُییَن آدام بار بُلسا، سیزینگ دیلَن پاراحاتلیغینگیز اُنونگ اوستونه اینِر، یُق بُلسا-دا، یِنه اُزونگیزه دُلانار.‏ 7اُل اُیده قالیپ، اُلارینگ بِرِنلِرینی ایییپ-ایچینگ، سِبَبی ایشچی اُز ایشینه میناسیپدیر.‏ اُیدِن-اُیه گُچوپ یُرمَنگ.‏

8‏«‏بیر شَهره بارانینگیزدا، قابول اِدیلسِنگیز، اُوونگیزده نَمه قُیولسا، شُنی اییینگ.‏ 9اُل یِردَکی مِریضلِری شِفا بِرینگ و اُلارا:‏ ‏”‏خودایینگ پاتیشاهلیغی سیزه قُلایلادی!‏“‏ دییینگ.‏ 10اِمّا باشغا بیر شَهره بارانینگیزدا، قابول اِدیلمِسِنگیز، اُنونگ کُچه‌لِرینه چیقینگ-دا، اُلارا:‏ 11‏”‏شَهرینگیزده آیاغیمیزا یاپیشان تُزانی-دا سیزه قارشی قاقیاریس.‏ اِمّا شونی بیلینگ:‏ خودایینگ پاتیشاهلیغی قُلایلاندیر!‏“‏ دییینگ.‏ 12مِن سیزه قیامات گونی اُل شَهرینگ یاغدایینینگ سُدومینگ یاغداییندان خاص بِتِر بُلجاقدیغینی آیدیارین.‏

13‏«‏وای گونونگه، اِی، خورازین!‏ وای گونونگه، اِی، بِیت‌صِیدا!‏ سیزده گُرکِزیلِن قودراتلار صور بیلِن صیدوندا گُرکِزیلِن بُلسادی، اُندا اُلار بیراِییَم پالاس گِینیپ، کول اوستونده اُتوریپ توبا اِدِردیلِر.‏ 14اِمّا قیامات گونی سیزینگ یاغدایینگیز صور بیلِن صیدونینگ یاغداییندان خاص بِتِر بُلار!‏ 15اِی، کَفَرناحوم!‏ سِن عارشا گُتِریلِسین دییییپ گومَن اِدیَرسینگمی؟ یُق، سِن دُوزاخا زینگیلارسینگ.‏

16‏«‏سیزی دینگلَن مِنی دینگلَر، سیزی رِت اِدِن مِنی رِت اِدِر.‏ مِنی رِت اِدِن بُلسا مِنی ایبِرِنی رِت اِدِر.‏»‏

17سُنگرا شُل یِتمیش شَگیرت اولی شاتلیق بیلِن دُلانیپ گِلیپ:‏ ‏«‏اِی آقام!‏ سِنینگ آدینگی آغزامیزدا، جینلار هِم بیزه موطیع بُلیارلار»‏ دییدیلِر.‏ 18عیسی اُلارا:‏ ‏«‏مِن شِیطانینگ آسماندان ییلدیریم یالی بُلوپ آشاق اینِنینی گُردوم.‏ 19مِن سیزه ییلانلاری، عقرابلاری و دوشمانینگ هِمّه گویجونی دِپِلِمَگه ایختییار بِردیم، هیچ زات سیزه ضِرِر یِتیرمِز.‏ 20شِیله هِم سیز جینلارینگ اُزونگیزه موطیع بُلماغینا دَل-ده، آدلارینگیزینگ آسماندا یازیلماغینا بِگِنینگ»‏ دییدی.‏

21شُل واقت عیسی مُقادِّس روح سِبَبی شاتلانیپ:‏ ‏«‏اِی، آتام، یِرینگ و آسمانینگ حُکومداری!‏ بو زاتلاری عاقیلدارلاردان و دانالاردان گوزگَپ، چاغالارا آیان اِدِندیگینگ اوچین، سانگا شوکور اِدیَرین.‏ هاووا، آتام، سِنینگ ایسلِگینگ شِیله‌دی.‏

22‏«‏آتام هِمّه زادی مانگا تابشیردی.‏ اُغلونگ کیمدیگینی آتادان باشغا هیچ کیم بیلمِز.‏ آتانینگ هِم کیمدیگینی اُغولدان و اُغلونگ اَشگَر اِتمِک ایسلِیَن آداملاریندان باشغا هیچ کیم بیلمِز»‏ دییدی.‏

23سُنگرا عیسی شَگیرتلِرینه یوزلِنیپ، اُلارا یِکِلیکده بِلَّپ:‏ ‏«‏سیزینگ گُریَن زاتلارینگیزی گُریَن گُزلِر ناقادار خوشواقت!‏ 24سیزه شونی آیدیارین:‏ کَن پیغامبارلار و کَن پاتیشاهلار سیزینگ گُریَنلِرینگیزی گُرمِک ایسلِدیلِر، اِمّا گُرمِدیلِر، سیزینگ اِشیدیَنلِرینگیزی اِشیتمِک ایسلِدیلِر، اِمّا اِشیتمِدیلِر»‏ دییدی.‏

قاوی سامِره‌لی

25بیر دین عالیم عیسانی ایمتِحان اِتمِک اوچین، یِریندِن توروپ:‏ ‏«‏اُستاد!‏ اِبِدی یاشایشی میراث آلماق اوچین مِن نَمه اِتمِلی؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ 26عیسی اُنونگ اُزونه سُراق بیلِن یوزلِنیپ:‏ ‏«‏تُورات‌دا نَمه یازیلیپدیر؟ سِن مونگا نَهیلی دوشونیَرسینگ؟»‏ دییدی.‏ 27- اُل:‏ ‏«‏تانگری خودایینگیزی هِمّه یورِگینگیز، هِمّه جان-تِنینگیز، هِمّه گویجونگیز و بار دوشونجَنگیز بیلِن سُیونگ.‏ شِیله هِم:‏ هِمسایانگی اُزونگی سُیشونگ یالی سُی»‏ دییدی.‏ 28عیسی اُنگا:‏ ‏«‏دُغری جُغاپ بِردینگ، سِن هِم شِیله اِت، شُندا یاشارسینگ»‏ دییدی.‏ 29اِمّا اُل اُزونی آغلاجاق بُلوپ، عیسادان:‏ ‏«‏مِنینگ هِمسایام کیم بُلیار؟»‏ دیییپ سُرادی.‏

30عیسی اُنگا شِیله جُغاپ بِردی:‏ ‏«‏بیر آدام اورشلیمدِن اَریحا باریارقا، یُل کِسیانچیلارینگ اِلینه دوشیَر.‏ اُلار اُنونگ لِباسلارینی سیپیریپ آلیارلار-دا، اُزونی یِنجیپ، چالاجان حالدا آتیپ گیدیَرلِر.‏ 31شُماحال بیر کاهین شُل یُلدان باریارقا، اُل آدامی گُروپ، یُلونگ اُل طارافینا گِچیپ گیدیَر.‏ 32سُنگرا بیر لاوی-ده شُل یِره یِتِن واقتی اُنی گُروپ، یُلونگ بِیلِکی طارافینا گِچیپ گیدیَر.‏ 33شُل یُلدان گِچیپ باریان بیر سامِره‌لی بُلسا، بو آدامی گُروپ، اُنگا یورِگی آوییار.‏ 34اُنونگ یانینا باریپ، زِیتون یاغی بیلِن شِراپ قویوپ، یارالارینی سارایار.‏ سُنگرا اُل آدامی اُز اِشِگینه میندیریپ، بیر میهمانخانا گِتیریپ، اُنگا باقیار.‏ 35شُل گونونگ اِرتِسی میهمانخانانینگ اِیه‌سینه ایکی دینار چیقاریپ بِریپ:‏ ‏”‏مونگا قُووجا سِرِت، کَن خارج اِتسِنگ، ایزیما گِلیَرکَم بِرِرین“‏ دیییَر.‏ 36سِنینگ فیکرینگچه، بو اوچ آدامینگ هایسیسی یُل کِسیَنچیلِرینگ اِلینه دوشِن آدامینگ هِمسایاسی بُلیار؟»‏ 37دین عالیم:‏ ‏«‏اُنگا رِحم اِدِن آدام»‏ دیییپ جُغاپ بِردی.‏ عیسی هِم اُنگا:‏ ‏«‏بار، سِن-ده شُنونگ یالی اِت»‏ دییدی.‏

عیسی مارتا بیلِن مریمینگ اُیونده

38عیسی بیلِن شَگیرتلِری یُلّارینی دُوام اِدیپ، بیر اُبا یِتدیلِر.‏ عیسی اُبا گیرِنده، مارتا آدلی بیر آیال اُنی میهمان آلدی.‏ 39بو آیالینگ مریم آدلی بیر قیز دُغانی باردی.‏ اُل عیسانینگ آیاق باشیندا اُتوریپ، اُنونگ سُزلِرینی دینگلِیَردی.‏ 40مارتا بُلسا ایشلِرینینگ کَندیگیندِن یانگا باشاغایدی.‏ اُل عیسانینگ یانینا گِلیپ:‏ ‏«‏آقام!‏ آیال دُغانیم مِنینگ یِکه اُزومه خیدمات اِتدیریپ اُتورماغی سانگا هیچ اَهمییِتی یُقمی؟ اُنگا آیت، مانگا کُمِکلِشسین»‏ دییدی.‏ 41عیسی اُنگا:‏ ‏«‏واخ، مارتا، مارتا!‏ سِن کَن زاتلار بارادا قایغیلانیپ باشاغای بُلیارسینگ.‏ 42یِکه بیر زات گِرِکلیدیر.‏ مریم اینگ قاووسینی سایلادی و بو اُنونگ اِلیندِن هیچ آلینماز»‏ دیییپ جُغاپ بِردی.‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index