Search form

لوقا 12

12‏-نجی باب

عیسی ایکییوزلیلیک بارادا بیلدِرییَر

مَتّیٰ 10‏:26‏-31؛ 12‏:32

1شُل واقت مونگلِرچه آدام اویشوپ، بیری-بیرلِرینه قیسیلیشیپ دوردیلار.‏ عیسی اَوَّل اُز شَگیرتلِرینه گورّونگ بِرمَگه باشلادی:‏ ‏«‏اُزونگیزی فَریسی‌لِرینگ خامیرمایاسیندان، یَعنی ایکییوزلیلیکدِن قُرانگ.‏ 2یاپیق بُلوپ، اوستو آچیلماجاق، گوزگین بُلوپ، بیلینمِجِک زات یُقدور.‏ 3قارانگقیلیقدا نَمه آیتسانگیز، یاغتیلیقدا اِشیدیلِر، ایچکی اُتاقلاردا یوواش آیدان زادلارینگ اِعلان اِدیلِر.‏

4‏«‏اِی، دُستلاریم، مِن سیزه شونی آیدایین:‏ بِدِنی اُلدوریَن، اِمّا اُندان سُنگرا هیچ زات اِدیپ بیلمِیَنلِردِن قُرقمانگ.‏ 5مِن سیزه کیمدِن قُرقمالیدیغینگیزی آیدایین:‏ اُلدورِندِن سُنگ دُوزاخا زینگماغا گویجی یِتیَن خودایدان قُرقونگ.‏ هاووا، سیزه آیدیارین، اُندان قُرقونگ.‏ 6بَش سِرچه ایکی سِکّه ساتیلمایارمی نَمه؟ مونگا باقمازدان، خودای اُلارینگ هیچ بیرینی یادّان چیقارمایار.‏ 7سیزینگ باشینگیزداقی ساچینگیز هِم باری ساناغیلیدیر.‏ قُرقمانگ، سیز سِرچه‌لِردِن خاص اَهمییِتلیسینگیز.‏

8‏«‏سیزه شونی دیییَرین:‏ کیم مِنی اینسانلارینگ اُوونده ایقرار اِتسه، اینسان اُغلی هِم اُنی خودایینگ پِریشده‌لِرینینگ اُوونده ایقرار اِدِر.‏ 9کیم مِنی اینسانلارینگ اُوونده اینکَر اِتسه، اُنونگ اُزی-ده خودایینگ پِریشده‌لِرینینگ اُوونده اینکَر اِدیلِر.‏ 10کیم اینسان اُغلونا قارشی بیر سُز آیتسا، باغیشلانار، اِمّا مُقادِّس روحا دیل یِتیرِن باغیشلانماز.‏

11‏«‏سیزی کِنیسه‌لِره، یُلباشچیلارینگ، حُکومدارلارینگ حوضورینا گِتیرِنلِرینده، اُزونگیزی نَهیلی قُراجاقدیغینگیزی و نَمه دییجِکدیگینگیزی قایغی اِتمَنگ.‏ 12مُقادِّس روح سیزه نَمه دییمِلیدیگینگیزی شُل واقتینگ اُزونده اُورِدِر.‏»‏

بای آحماق میثالی

13جِماغاتینگ آراسیندان بیری عیسی:‏ ‏«‏اُستاد!‏ دُغانیما آیت، قُی، اُل میراثی مِنینگ بیلِن پایلاشسین»‏ دییدی.‏ 14عیسی اُنگا:‏ ‏«‏اِی، اینسان، کیم مِنی سیزینگ اوستونگیزدِن قاضی یا-دا حاکیم اِدیپ بِلِّدی؟»‏ دییدی.‏ 15سُنگرا اُلارا:‏ ‏«‏خاباردار بُلونگ!‏ اُزونگیزی هِر هیلی آچگُزلوکدِن قُرانگ، سِبَبی اینسانینگ یاشایشی اُنونگ مال-مولکونینگ بُلّوغینا باغلی دَلدیر»‏ دییدی.‏

16سُنگرا عیسی اُلارا بیر میثال آیدیپ بِردی:‏ ‏«‏بیر بای آدامینگ یِری بُل حاصیل بِریَر.‏ 17اُل آدام:‏ ‏”‏نَمه اِتسِمکَم؟ حاصیلیمی قُیماغا-دا یِریم یُق“‏ دیییپ، ایچینده کِپلِیَر.‏ 18سُنگرا اُل:‏ ‏”‏هَه، مِن اینه، شِیله اِدِرین:‏ آمّارلاریمی سُکوپ، اولوراق آمّارلار سالارین-دا، هِمّه غالّامی، بار زادیمی شُل یِره ییغنارین.‏ 19اُزومه بُلسا، اِی، جانیم، کَن ییل اوچین ییغنالان کَن زادینگ بار، دینجینگی آل، ایی، ایچ، کِیپ چِک دییِرین“‏ دیییَر.‏ 20اِمّا خودای اُنگا:‏ ‏”‏اِی، آحماق!‏ اِدیل شو گیجَه‌نینگ اُزونده جانینگ آلنار.‏ سُنگرا اُزونگ اوچین تاییارلان زاتلارینگ کیمه قالار؟“‏ دیییَر.‏ 21اُزی اوچین خازینا ییغنایان، اِمّا خودایینگ ناظاریندا بای بُلمادیق هِر بیر آدامینگ سُنگی شِیله بُلار.‏»‏

قایغی اِتمَنگ

مَتّیٰ 6‏:25‏-34

22سُنگرا عیسی شَگیرتلِرینه شِیله دییدی:‏ ‏«‏شُنگا گُرَه سیزه دیییَرین، نَمه ایییپ-ایچِرین دیییپ جانینگیزی، نَمه گِیِرین دیییپ بِدِنینگیزی قایغی اِتمَنگ.‏ 23جان اییمیتدِن، بِدِن لِباسدان خاص اَهمییِتلیدیر.‏ 24قارغالارا گُزَنگ، اُلار نه اِکیَرلِر، نه-ده اُریارلار.‏ اُلارینگ نه آمّارلاری، نه-ده اییمیت ساقلانیان جایی بار.‏ مونگا باقمازدان، خودای اُلاری اییمیتلِندیریَر.‏ سیز قوشلاردان نَچه بِرابار اَهمییِتلیسینگیز!‏ 25سیزینگ هایسی بیرینگیز قایغی اِدیپ، عُمرونگیزی بیر ساغات اوزالدیپ بیلیَرسینگیز؟ 26بو کیچیجیک زادی اِدیپ بیلمِیَن بُلسانگیز، اُندا نَمه اوچین قالان زاتلارینگ قایغیسینی اِدیَرسینگیز؟ 27سوسن‌لارینگ اُسوشینه گُزَنگ:‏ اُلار نه زَحمِت چِکیَرلِر، نه-ده یوپ اِگیریَرلِر.‏ اِمّا مِن سیزه شونی آیدیارین، حتّیٰ سلیمان هِم، اُزونینگ هِمّه بِییکلیگینده بولارینگ هیچ بیری یالی گِیینمَندی.‏ 28اِمّا بو گون بار بُلوپ، اِرتیر تامدیرا زینگیلجاق بیابان اُتونی خودای شِیله گِییندیریَن بُلسا، سیزی اُندان خاص کَن گِییندیریَر، اِی، ایمانی آزلار.‏ 29شُنونگ اوچین هِم نَمه ایییپ-ایچِریس، نَمه گِیِریس دیییپ قایغی اِتمَنگ.‏ 30بو زاتلارینگ بارینی بو دونیَه‌نینگ آداملاری آغتاریاندیر.‏ آتانگیز بولارینگ هِمّه‌سینینگ سیزه گِرِکدیگینی بیلیَر.‏ 31سیز بُلسا خودایینگ پاتیشاهلیغینی آغتارینگ، شُندا بو زاتلار هِم سیزه اُنونگ اوستونه قُشولیپ بِریلِر.‏

32‏«‏قُرقما، اِی، کیچیجیک سوری!‏ چونکی آتانگیز شاهلیغی سیزه بِرمِگی دُغری بیلدی.‏ 33مال-مولکینگیزی ساتینگ، قاریپلارا صاداقا بِرینگ.‏ اُزونگیزه کُنِلمِیَن پول حالتالار، آسماندا توکِنمِیَن خازینا تاییارلانگ.‏ اُل یِره اُغری قُلایلاشیان دَلدیر، گویه ایییَن دَلدیر.‏ 34خازینانگیز نیرِده بُلسا، یورِگینگیز هِم شُل یِرده بُلار.‏

اُیا هِم تاییار بُلونگ

مَتّیٰ 24‏:45‏-51

35‏«‏بیلِّرینگیزی قوشانگ، چیراغلارینگیز یاقیلی بُلسون.‏ 36طُویدان گِلیپ، آقالاری قاپینی قاقاندا، دِرِّو اُنگا قاپینی آچماغا قاراشیان آداملار یالی بُلونگ.‏ 37آقاسی اُوریلیپ گِلِنده، اُنونگ اُیا گُرجِک خیدماتکَرلِری نَهیلی خوشواقتدیر!‏ سیزه دُغروسینی آیدیارین، آقاسی بیلینی قوشاپ، خیدماتکَرلِرینی ساچاق باشیندا اُتوردار.‏ یانینا گِلیپ، اُلارا اُزی خیدمات اِدِر.‏ 38آقا حتّیٰ گیجَه‌نگ یاری، حتّیٰ دانگدان گِلسین، اُنونگ گِلِنده، اُیا گُرجِک خیدماتکَرلِری نَهیلی خوشواقتدیر!‏

39‏«‏اِمّا شونی بیلیپ قُیونگ:‏ اُی اِیه‌سی اُغرینینگ هایسی ساغاتدا گِلجِگینی بیلِن بُلسا، اُیونگ زاتلارینی اُغریلاتمازدی.‏ 40سیز هِم تاییار بُلونگ، سِبَبی اینسان اُغلی سیزینگ قاراشمایان ساغادینگیزدا گِلِر.‏»‏

41شُندا پِطرُس:‏ ‏«‏یا آقام!‏ بو میثالی یِکه بیزه آیدیارسینگمی یا-دا هِمّه‌لِره؟»‏ دیییپ سُرادی.‏

42عیسی مسیح شِیله جُغاپ بِردی:‏ ‏«‏آقاسینینگ صادیق هِم عاقیلّی ایش دُلاندیریجیسی کیم؟ بِیلِکی خیدماتکَرلِرینه واقتلی-واقتیندا ناهار بِرمِک اوچین، اُلارینگ اوستوندِن قُیان آدامی دَلمی؟ 43آقاسی دُلانیپ گِلِنده، اُز ایشینینگ باشیندا گُرِن خیدماتکَری نَهیلی خوشواقت!‏ 44سیزه دُغروسینی آیدیارین، آقاسی هِمّه مال-مولکونی شُنگا اینانار.‏

45‏«‏اِمّا شُل خیدماتکَر اُز ایچیندِن:‏ ‏”‏آقام گیچ گِلِر“‏ دیییپ، قولّاری و کِنیزلِری اورماغا، ایییپ-ایچیپ، سِرخُش بُلماغا باشلاسا.‏ 46اُل خیدماتکَرینگ آقاسی بُلسا اُنونگ قاراشمایان گونونده، گومَن اِتمِیَن ساغادیندا گِلِر.‏ سُنگرا اُنی پارچا-پارچا اِدیپ و بیوِپا آداملارینگ گونی یالی جِزالاندیرار.‏

47‏«‏آقاسینینگ ایسلِگینی بیلسه-ده، تاییار بُلمایان، اُنونگ ایسلِگینی یِرینه یِتیرمِیَن خیدماتکَر کَن یِنجیلِر.‏ 48اِمّا بیلمِزلیکدِن تایاغا میناسیپ ایش اِدِن آدام آز یِنجیلِر.‏ کیمه کَن بِرلِن بُلسا، اُندان خاص کَن طالاب اِدیلِر.‏ کیمه کَن زات آمانات بِرلِن بُلسا، اُندان کَن زات هِم ایسلِنِر.‏

پاراحاتلیق دَل-ده، بُلونچیلیک

مَتّیٰ 10‏:34‏-36

49‏«‏مِن یِر یوزونه اُت یاغدیرماغا گِلدیم.‏ اِگِر دییسِم، شُل اُت ایندی توتاشیپ یانیپ باشلادی!‏ 50مِن قاتی قایغی-حاسراتا باتیارین.‏ بو یِرینه یِتیَنچَه، مِن قیسیلیارین!‏ 51مِنی یِر یوزونه پاراحاتلیق گِتیرمَگه گِلِندیر گومَن اِدیَرسینگیزمی؟ یُق، بُلونچیلیک گِتیرمَگه گِلدیم دیییَرین.‏ 52موندان بِیلَک بیر اُیده یاشایان بَش آدام بُلونیشیپ، اوچوسی ایکیسینه قارشی، ایکیسی هِم اوچوسینه قارشی بُلار.‏ 53آتا اُغلونا، اُغول آتاسینا قارشی، اِنه قیزینا، قیز اِنه‌سینه قارشی، قایین اِنه گِلنینه، گِلین قایین اِنه‌سینه قارشی بُلار.‏»‏

عالاماتلارا دوشونمِک

مَتّیٰ 16‏:2‏-3؛ 5‏:25‏-26

54عیسی جِماغاتا یوزلِنیپ، شِیله دییدی:‏ ‏«‏سیز گونباتاردان بیر بولودینگ گِلیَنینی گُرِن واقتینگیزدا:‏ ‏”‏یاغین یاغار“‏ دیییَرسینگیز، شِیله هِم بُلیار.‏ 55ایلِرکی یِلی اُوسِن بُلسا:‏ ‏”‏هُوا قیزغین بُلجاق“‏ دیییَرسینگیز، شِیله هِم بُلیار.‏ 56اِی، ایکییوزلیلِر!‏ یِرینگ هِم آسمانینگ گُرنوشیندِن مَعنی چیقاریپ بیلیَنگیز-ده، نَمه اوچین بو حَضیرکی زاماندان مَعنی چیقاریپ بیلِنگیزُق؟

57‏«‏نَمه اوچین اُزونگیزه دُغری زادی سایلاپ آلیپ بیلمِیَرسینگیز؟ 58سِن داعواچینگ بیلِن قاضینگ یانینا گیدِن واقتینگ، اُنونگ بیلِن حَضیر یُلداقانگ یاراشماغا چالیش.‏ یُغسام اُل سِنی قاضییا، قاضی هِم زیندان ساقچیسینا تابشیریپ، زیندانا دوشمِگینگ آخمال.‏ 59سانگا شونی آیدایین:‏ اینگ آخیرقیجا سِکّه‌نگی تُلِیَنچَنگ، اُل یِردِن آصلا چیقمارسینگ.‏»‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index