Search form

لوقا 14

14‏-نجی باب

عیسی بیر فَریسی‌نینگ اُیونده

1بیر سَبَّت گونی عیسی فَریسی‌لِرینگ باشلیغلاریندان بیرینینگ اُیونه ناهارا گِلدی.‏ هِمّه‌لِر اُنگا دیقّات بیلِن سِرِدیَردیلِر.‏ 2اُنونگ قارشیسیندا اِلی-آیاغی چیشِن بیر آدام اُتیردی.‏ 3عیسی فَریسی‌لِردِن و دین عُلَمالاردان:‏ ‏«‏سَبَّت گونی بیر مِریض شِفا بِرمِکلیک شِریغاتا دُغری گِلیَرمی یا-دا یُق؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ 4اُلار سِسینی چیقارمادیلار.‏ عیسی هِم یانگقی آداما اِلینی دِگریپ، اُنگا شِفا بِردی و اُیونه ایبِردی.‏ 5سُنگرا اُلاردان:‏ ‏«‏سَبَّت گونی سیزلِردِن اُغلونگیز یا-دا سیغیرینگیز قویا قاچسا، اُنی دِرِّو چیقارمازمی؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ 6اُلار بو سُراغلارا جُغاپ بِریپ بیلمِدیلِر.‏

7عیسی چاغیریلانلارینگ یُقاری جایی سایلایاندیقلارینی گُروپ، اُلارا شو میثالی آیتدی:‏ 8‏«‏بیری سِنی طُویا چاغیراندا، باریپ باشا گِچمه.‏ اُل سِندِن خاص حُرماتلی بیرینی چاغیران بُلایماسین.‏ 9طُوی اِیه‌سی گِلیپ، سانگا:‏ ‏”‏یِرینگی بو آداما بِر“‏ دییَیمِسین.‏ سُنگرا سِن اوتانیپ، اینگ آیاغوچدا اُتورمالی بُلارسینگ.‏ 10شُنونگ اوچین بیر یِره چاغیرلانگدا، آیاغوچدا اُتور.‏ سِنی چاغیران یانینگا گِلیپ:‏ ‏”‏اِی، دُست!‏ باشا گِچ“‏ دییسین.‏ شُندا ساچاق باشینداقی اُتورانلارینگ یانیندا حُرماتینگ بُلار.‏ 11کیم اُزونی یُقاری توتسا پِسِلدیلِر، کیم اُزونی آشاق توتیان بُلسا بِیگِلدیلِر.‏»‏

12سُنگرا عیسی اُزونی چاغیرانا:‏ ‏«‏گونُرتانلیق یا-دا آغشاملیق ناهارینی بِرِنینگده، دُست-یارلارینگی، دُغان-قارینداشلارینگی، بای هِمسایانگی چاغیرما.‏ اِگِر چاغیرسانگ، اُلار هِم سِنی چاغیریپ، مونونگ عُوِضینی قایتارارلار.‏ 13ضیافات قورانینگدا قاریپلاری، ماییپلاری، آغساقلاری و کُرلِری چاغیر.‏ 14شُندا سِن بِرِکِت تاپارسینگ.‏ چونکی اُلار سانگا عُوِضینی قایتاریپ بیلمِزلِر، مونونگ عُوِضی سانگا دُغری آداملارینگ قیامات گونی بِرلِر»‏ دییدی.‏

اولی میهمانچیلیق میثالی

مَتّیٰ 22‏:1‏-10

15عیسی بیلِن ساچاق باشیندا اُتورانلارینگ بیری مونی اِشیدِنده، اُنگا:‏ ‏«‏خودایینگ پاتیشاهلیغیندا داماق اییجِک آدام نَهیلی خوشواقت!‏»‏ دییدی.‏ 16عیسی هِم اُنگا شِیله دییدی:‏ ‏«‏بیر آدام اولی میهمانچیلیق قوروپ، بیرتُپار آدامی چاغیریپدیر.‏ 17ناهار واقتی بُلاندا، اُل:‏ ‏”‏گِلینگ، هِمّه زات تاییار“‏ دیییپ، میهمانلارا خابار بِرمِک اوچین، اُز خیدماتکَرینی اوغرادیار.‏ 18اِمّا اُلارینگ هِمّه‌سی دیلِّشِن یالی، باهانا گِتیریَرلِر.‏ بیرینجیسی اُنگا:‏ ‏”‏مِن بیر بُلِک یِر ساتین آلدیم، شُنی گُرمَگه گیتمِلی.‏ خاییش اِدیَرین، مِنی باغیشلا“‏ دیییَر.‏ 19بِیلِکیسی:‏ ‏”‏مِن بَش جوووت سیغیر ساتین آلدیم، شُلاری گُزِمَگَه باریارین.‏ خاییش اِدیَرین، قین گُرمه“‏ دیییَر.‏ 20یِنه بیری:‏ ‏”‏مِن تَزه اُیلِندیم، شُنونگ اوچین گِلیپ بیلمِیَرین“‏ دیییَر.‏ 21خیدماتکَر گِلیپ، بولاری اُز آقاسینا خابار بِریَر.‏ سُنگرا اُی اِیه‌سی قاهارلانیپ، خیدماتکَرینه:‏ ‏”‏دِرِّو شَهرینگ کُچه‌لِرینه، خییابانلارینا گیت-ده، قاریپلاری، ماییپلاری، کُرلِری، آغساقلاری شو یِره گِتیر“‏ دیییَر.‏ 22خیدماتکَر:‏ ‏”‏آقا!‏ سِنینگ آیدانینگ یِرینه یِتیریلدی، یُنه حَضیر هِم یِر بار“‏ دیییَر.‏ 23سُنگرا آقا خیدماتکَرینه:‏ ‏”‏یُلّارا و پییادارُلارا بار-دا، آداملاری گویچ بیلِن گِتیر، اُیوم دُلسون“‏ دیییَر.‏ 24مِن سیزه شونی آیدایین:‏ شُل اَوَّلکی چاغیریلانلاردان یِکِجه‌سی هِم مِنینگ ساچاغیمدان داتماز.‏»‏

شَگیرت بُلماغینگ باهاسی

مَتّیٰ 10‏:37‏-38

25اولی جِماغات عیسی بیلِن بیله باریاردی.‏ عیسی ایزینا اُورولیپ، اُلارا شِیله دییدی:‏ 26‏«‏کیم مِنینگ یانیما گِلیپ، آتاسینی، اِنه‌سینی، آیالینی، اُغلانلارینی، دُغانینی، آیال دُغانینی و حتّیٰ اُز جانینی هِم ییگرِنمِسه، مِنینگ شَگیردیم بُلوپ بیلمِز.‏ 27کیم اُز صلیبینی گُتِریپ، مِنینگ ایزیما دوشمِسه، مِنینگ شَگیردیم بُلوپ بیلمِز.‏

28‏«‏آیدالی، آرانگیزدان بیری مینارا قورماق ایسلِیَر.‏ اُل اَوَّل اُتوریپ، مونی تاماملاماغا پولونینگ یِتیپ-یِتمِجِکدیگینی حاساپلامازمی؟ 29سِبَبی مینارانینگ بُنیادینی توتوپ، سُنگ ایشی تاماملاپ بیلمِسه، مونی گُرِنلِرینگ هِمّه‌سی اُنگا گولِر.‏ 30اُلار:‏ ‏”‏بو آدام مونی قورماغا باشلادی، اِمّا تاماملاپ بیلمِدی“‏ دییِرلِر.‏

31‏«‏یا بُلماسا بیر پاتیشاه باشغا بیر پاتیشاه بیلِن اوروشماغا باریار دییِلی.‏ اوستومه گِلیَن ییگریمی مونگ سِربازا اُن مونگ سِرباز بیلِن قارشیلیق گُرکِزیپ بیلِرمیکَم دیییپ، اَوَّل اُتوریپ ماصلاحاتلاشمازمی؟ 32باشارماجاق بُلسا، اُل دوشمان هِنیز اوزاقداقا، وِکیل ایبِریپ، یاراشیق شِرطلِرینی سُرار.‏ 33شِیله‌لیکده، سیزینگ هِر بیرینگیز هِمّه زادینگیزدان اِل چِکمِسِنگیز، مِنینگ شَگیردیم بُلوپ بیلمِرسینگیز.‏

34‏«‏دوز قاوی زاتدیر، اِمّا اُل اُز طاغامینی ییتیرسه، اُندا اُل نَمه بیلِن دوزلانار؟ 35اُل نه تُپراغا، نه-ده تِزِگه یارار، اُل یاراماز و زینگارلار.‏ اِشیتمَگه قولاغی بار آدام اِشیتسین!‏»‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index