Search form

لوقا 22

22‏-نجی باب

یهودا اِسخریوطینینگ عیسی خایینلیق اِتمِگی

مَتّیٰ 26‏:1‏-5، 14‏-16؛ مَرقُس 14‏:1‏-2، 10‏-11؛ یوحنا 11‏:45‏-53

1اینه، پِسَح دییلیپ آدلاندیریلیان پِتیر بایرامی یاقینلاشیپدی.‏ 2یُلباشچی کاهینلار بیلِن دین عُلَمالار عیسانی اُلدورمِگینگ یُلونی آغتاریاردیلار، اِمّا خالقدان قُرقیاردیلار.‏

3شِیطان اُن ایکی شَگیرتلِرینگ بیری بُلان یهودا اِسخریوطینینگ یورِگینَه گیردی.‏ 4یهودا یُلباشچی کاهینلار و عیباداتخاناداقی سِردارلارنینگ یانینا باریپ، عیسی نَدیپ خایینلیق اِتمِگی بارادا گورّونگ اِتدی.‏ 5اُلار هِم بِگِنیشیپ، اُنگا پول بِرمَگه راضی بُلدولار.‏ 6یهودا اُلار بیلِن ایلالاشدی و خالق یُق واقتی عیسانی اُلارا تابشیرماق اوچین، قاوی فورصاتینگ ایزیندا گِزدی.‏

پِسَح شامی

مَتّیٰ 26‏:17‏-30؛ مَرقُس 14‏:12‏-26؛ یوحنا 13‏:21‏-30؛ 1 قُرِنتُس‌لیلار 11‏:23‏-25

7پِسَح قربانی اِدیلیَن گونی، یَعنی پِتیر بایرامی یِتیپ گِلدی.‏ 8عیسی:‏ ‏«‏گیدینگ-ده، پِسَح بایرامینی گِچیرِر یالی تاییارلیق گُرونگ»‏ دیییپ، پِطرُس بیلِن یوحنانی ایبِردی.‏ 9اُلار:‏ ‏«‏اُنی نیرِده تاییارلاماغیمیزی ایسلِیَرسینگ؟»‏ دیییپ سُرادیلار.‏ 10عیسی اُلارا:‏ ‏«‏شَهره گیرِنینگیزده، کویزه‌لی سو آلیپ باریان بیر آداما ساتاشارسینگیز.‏ ایزینا دوشوپ گیدینگ-ده، اُنونگ گیرِن اُیونه گیرینگ.‏ 11سُنگرا اُی اِیه‌سیندِن:‏ ‏”‏شَگیرتلِریم بیلِن پِسَح شامینی اییِر یالی، میهمان اُتاقی نیرِده دیییپ اُستاد سُرایار“‏ دییینگ.‏ 12اُل هِم سیزه یُقارقی مِرتِبِدَه دوشِلیپ هِمّه زات تاییارلانیپ قُیلان گینگ بیر اُتاقی گُرکِزِر.‏ شُل یِرده تاییارلیق گُرونگ»‏ دییدی.‏ 13اُلار گیتدیلِر و هِمّه زادی عیسانینگ آیدیشی یالی تاپیپ گُردولِر و پِسَح شامینی تاییارلادیلار.‏

14شام واقتی بُلاندا، عیسی رِسولّاری بیلِن ساچاق باشینا گِچدی.‏ 15عیسی اُلارا:‏ ‏«‏مِن بو پِسَح شامینی عاذاپ چِکمِزیمدِن اُوال، سیزینگ بیلِن بیله اییمِگی قاتی آرزو اِدیپدیم.‏ 16چونکی خودایینگ پاتیشاهلیغیندا پِسَح شامینی اییمِک اوچین هِمَّمیز ییغنانیانچاق، مِن اُندان قایدیپ اییمِرین»‏ دییدی.‏ 17عیسی اِلینه بیر کَسه آلیپ شوکور اِتدی-ده:‏ ‏«‏مونی آلینگ-دا، ایچینگ.‏ 18سیزه شونی آیدیارین:‏ خودایینگ پاتیشاهلیغی گِلیَنچَه، اوزوم شِرابینی قایتادان ایچمِرین»‏ دییدی.‏

19سُنگرا چُرِگی آلدی-دا شوکور اِتدی، اُنی بُلوپ، شَگیرتلِره بِریپ:‏ ‏«‏بو مِنینگ سیزینگ اوچین قربانی اِدیلیَن بِدِنیمدیر، مونی مِنی یادلاماق اوچین بِرجای اِدینگ»‏ دییدی.‏ 20شِیله هِم شامدان سُنگ، شِراپلی کَسَنی آلیپ، اُلارا:‏ ‏«‏بو کَسه مِنینگ سیزینگ اوچین دُکولیَن قانیم سِبَبی باغلانیشیلان تَزه عَهدّیر.‏ 21اینه، مانگا خایینلیق اِتجِک آدام مِنینگ بیلِن بیر ساچاغینگ باشیندا اُتیر.‏ 22هاووا، اینسان اُغلی اُووندِن بِلِّنیشی یالی جان بِرِر، اِمّا اُنگا خایینلیق اِدِنینگ حالینا وای!‏»‏ دییدی.‏ 23اُلار مونی کیمینگ اِتجِکدیگینی بیری-بیرلِریندِن سُراپ باشلادیلار.‏

24اُلار اُز آراسیندا هایسی بیریسینینگ اینگ بِییکدیگی حاقدا جِدِلِّشدیلِر.‏ 25عیسی اُلارا شِیله دییدی:‏ ‏«‏بیگانه خالقلارینگ پاتیشاهلاری اُلارا اُز حُکومینی یُریدیَرلِر، حُکومدارلار هِم اُزلِرینی نیغمات بِریَنچی دیییپ آدلاندیریارلار.‏ 26اِمّا سیز بِیله بُلمانگ.‏ آرانگیزدا اینگ اولی اینگ کیچی یالی بُلسون، حاکیم، قُی، خیدماتکَر کیمین بُلسون.‏ 27هایسیسی خاص اولی:‏ ساچاق باشیندا اُتورانمی یا-دا خیدمات اِدیَن؟ ساچاق باشیندا اُتوران دَلمی؟ اِمّا مِن سیزینگ آرانگیزدا بیر خیدمات اِدیَن کیمیندیرین.‏

28‏«‏باشیمدان گِچیرِن ایمتِحانلاریمدا مِنینگ یانیمدا بُلان سیزسینگیز.‏ 29آتامینگ مِنی پاتیشاه بِلِّیشی یالی، مِن-ده سیزی پاتیشاه اِدیپ بِلِّیَرین.‏ 30سیز مِنینگ شاهلیغیمدا ایییپ-ایچِرسینگیز و تاختلاردا اُتوریپ، اسرائیل‌ینگ اُن ایکی طایفاسینینگ اوستوندِن قاضیلیق اِدِرسینگیز.‏»‏

عیسی پِطرُسینگ اینکَر اِتجِکدیگینی آیدیار

مَتّیٰ 26‏:31‏-35؛ مَرقُس 14‏:27‏-31؛ یوحنا 13‏:36‏-38

31اُنسُنگ عیسی سُزونی دُوام اِدیپ:‏ ‏«‏اِی، شمعون، شمعون!‏ شِیطان سیزی بوغدای یالی سُوورماق اوچین دیلِدی.‏ 32اِمّا مِن ایمانینگ کِمِلمِسین دیییپ، سِنینگ اوچین دُغا اِتدیم.‏ سِن هِم بیر واقت اُورولیپ گِلِنینگده، دُغانلارینگا قوواتی بِر.‏»‏ 33اُل:‏ ‏«‏آقام، مِن سِنینگ بیلِن زیندانا-دا، حتّیٰ اُلومه-ده گیتمَگه تاییار»‏ دییدی.‏ 34عیسی:‏ ‏«‏پِطرُس، سانگا دیییَرین، سِن بو گون خُرُز قیغیرمازدان اُنگ، مِنی تانییاندیغینگی اوچ گِزِک اینکَر اِدِرسینگ»‏ دییدی.‏

35سُنگرا عیسی اُلاردان:‏ ‏«‏مِن سیزی پول حالتاسیز، تُرباسیز و کُووشسیز یُلّان زامانیم کِم زادینگیز بارمیدی؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ اُلار:‏ ‏«‏یُقدی»‏ دیییپ جُغاپ بِردیلِر.‏ 36عیسی اُلارا:‏ ‏«‏ایندی پول حالتانگیز بار بُلسا، یانینگیزا آلینگ، بیر تُربا هِم آلینگ.‏ قیلیجینگیز یُق بُلسا، لِباسلارینگیزی ساتینگ-دا، بیر قیلیچ اِدینینگ.‏ 37- ‏”‏اُل گونَه‌کَرلِر بیلِن بیر ساییلدی“‏ دیییپ یازیلاندیر.‏ مِن سیزه دیییَرین:‏ بو مِن بارادا بِرجای بُلمالیدیر.‏ دُغرودان-دا، مِن حاقدا یازیلانلار بِرجای بُلوپ باریار»‏ دییدی.‏ 38شَگیرتلِر:‏ ‏«‏اِی آقام!‏ اینه، بو یِرده ایکی قیلیچ بار»‏ دییدیلِر.‏ عیسی هِم اُلارا:‏ ‏«‏شُل بُلیار»‏ دییدی.‏

عیسی زِیتون داغیندا خودایا دُغا اِدیَر

مَتّیٰ 26‏:36‏-46؛ مَرقُس 14‏:32‏-42

39عیسی داشاری چیقیپ، هِمیشِکیسی یالی زِیتون داغینا گیتدی.‏ شَگیرتلِری هِم اُنونگ ایزینا دوشدولِر.‏ 40اُل یِره بارانلاریندا، عیسی اُلارا:‏ ‏«‏ایمتِحاندا دوشمِز یالی دُغا اِدینگ!‏»‏ دییدی.‏ 41اُزی بُلسا اُلاردان بیر داش آتیم چِته چِکیلدی-ده، دیزا چُکوپ:‏ 42‏«‏اِی، آتام!‏ اِگِر ایسلِسِنگ، بو عاذاپ کَسه‌سینی مِندِن داشلاشدیر!‏ یُنه مِنینگ خاییشیم دَل، سِنینگ ایسلِگینگ بُلسون!‏»‏ دیییپ، دُغا اِتمَگه دوردی.‏ 43آسماندان بیر پِریشده گُرنوپ، اُنی گویچلِندیردی.‏ 44اُل آغیر غاما باتیپ، تاغالّا بیلِن خودایا دُغا اِتدی.‏ عیسادان آقیان دِر یِره دامیان قان دامجالاری یالیدی.‏ 45دُغا اِدیپ بُلاندان سُنگ توروپ، عیسی شَگیرتلِرینگ یانینا گِلدی.‏ اُلارینگ اوقلاپ یاتاندیقلارینی گُردی، اُلار قایغی-حاسراتدان یانگا حالدان دوشوپدیلِر.‏ 46عیسی اُلارا:‏ ‏«‏نَمه اوچین اوقلاپ یاتیرسینگیز؟ ایمتِحاندا دوشمِز یالی، تورونگ-دا، دُغا اِدینگ!‏»‏ دییدی.‏

عیسی توتولیار

مَتّیٰ 26‏:47‏-58؛ مَرقُس 14‏:43‏-54؛ یوحنا 18‏:3‏-11

47اُل حَضیر کِپلَپ دورقا، بیر جِماغات گُزونه گُروندی.‏ اُن ایکی شَگیرتلِرینگ بیری یهودا جِماغاتینگ اُوونه دوشوپ گِلیَردی.‏ یهودا عیسانی اُغشاجاق بُلوپ، اُنونگ قُلایینا گِلدی.‏ 48عیسی اُنگا:‏ ‏«‏اِی، یهودا!‏ سِن بیر اُغشوق بیلِن اینسان اُغلونا خایینلیق اِدیَرسینگمی؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ 49عیسانینگ یانینداقیلار نَمه بُلجاغینی گُروپ:‏ ‏«‏اِی آقام!‏ قیلیچ بیلِن اورایلیمی؟»‏ دییدیلِر.‏ 50اُلارینگ بیری باش کاهینینگ خیدماتکَرینی اوروپ، اُنونگ ساغ قولاغینی کِسدی.‏ 51اِمّا عیسی:‏ ‏«‏هانی، بِس اِدینگ!‏»‏ دییدی.‏ سُنگرا خیدماتکَرینگ قولاغینا اِلینی دِگریپ، اُنی شِفا بِردی.‏ 52سُنگرا عیسی اُزونی اِله دوشورمَگَه گِلِن یُلباشچی کاهینلارا، عیباداتخاناداقی قاراوولّانگ سِردارلارینا، یاشولیلارا یوزلِنیپ:‏ ‏«‏نَمه اوچین بیر یُل کِسِنینگ قارشیسینا چیقیان یالی، مِنی توتماق اوچین قیلیچلی هِم تایاقلی گِلیپسینگیز؟ 53مِن هِر گون سیزینگ بیلِن بیرلیکده عیباداتخاناداقام، مِنی توتماندینگیز.‏ اِمّا ایندی بو واقت سیزینگکیدیر، قارانگقیلیغینگ حُکوم سوریَن ساغاتیدیر»‏ دییدی.‏

54عیسانی توتوپ، باش کاهینینگ اُیونه آلیپ گیتدیلِر.‏ پِطرُس هِم قارانگقیلیق بیلِن اُلارینگ ایزینا دوشوپ گیتدی.‏

پِطرُس عیسانی اینکَر اِدیَر

مَتّیٰ 26‏:67‏-75؛ مَرقُس 14‏:65‏-72؛ یوحنا 18‏:15‏-18، 25‏-27

55حایاطینگ اُرتاسیندا اُت یاقیپ اُتیرقالار، پِطرُس-دا اُلارینگ آراسیندا اُتیردی.‏ 56پِطرُسی اُدونگ یاغتیسینا گُرِن بیر کِنیز اُنگا چیندان سِرِتدی-ده:‏ ‏«‏بو آدام هِم اُنونگ بیلِن بیلِدی»‏ دییدی.‏ 57اِمّا پِطرُس:‏ ‏«‏اِی، هِلِی، مِن اُنی تانیمییارین»‏ دیییپ اینکَر اِتدی.‏

58آز واقتدان سُنگ باشغا بیری اُنی گُروپ:‏ ‏«‏سِن هِم شُلاردان»‏ دییدی.‏ اِمّا پِطرُس:‏ ‏«‏قارداش، مِن اُلاردان دَل»‏ دییدی.‏

59آرادان بیر ساغادا یاقین واقت گِچِنسُنگ، باشغا بیر آدام:‏ ‏«‏دُغرودان-دا، بو آدام اُنونگ بیلِن بیلِدی، سِبَبی بو جلیله‌لی»‏ دییدی.‏ 60اِمّا پِطرُس:‏ ‏«‏اِی، قارداش، مِن سِنینگ نَمه آیدیانینگی بیلِمُق»‏ دییدی.‏ اِدیل شُل واقت، پِطرُس کِپلَپ دورقا، خُرُز قیغیردی.‏ 61عیسی قانگریلیپ، پِطرُسا گُزِدی.‏ پِطرُس عیسانینگ:‏ ‏«‏خُرُز قیغیرمازدان اُنگ، سِن مِنی اوچ گِزِک اینکَر اِدِرسینگ»‏ دییِن سُزونی یادلادی.‏ 62پِطرُس داشاری چیقیپ، مُنگّوریپ آغلادی.‏

63عیسانی ساقلایان آداملار اُنی ماسغارالاپ، اورماغا باشلادیلار.‏ 64گُزونی دانگیپ:‏ ‏«‏هانی، وِلیلیک اِت!‏ سِنی اوران کیم؟»‏ دیییپ سُرادیلار.‏ 65یِنه-ده اُنگا کَن تِلِکه سُزلِر آیتدیلار.‏

عیسی مِجلِسینگ اُوونده

مَتّیٰ 26‏:59‏-66؛ مَرقُس 14‏:55‏-64؛ یوحنا 18‏:19‏-24

66دانگ آتاندا، خالقینگ یاشولیلاری، یُلباشچی کاهینلار و دین عُلَمالار ییغنانیشیپ، اُنی اُزلِرینینگ مِجلِسینه گِتیردیلِر.‏ 67اُلار عیسادان:‏ ‏«‏بیزه آیت، سِن مسیحمی؟»‏ دیییپ سُرادیلار.‏ عیسی اُلارا:‏ ‏«‏آیتسام، اینانمارسینگیز؛ 68سُراسام، جُغاپ بِرمِرسینگیز.‏ 69اِمّا موندان بِیلَک اینسان اُغلی قودراتلی خودایینگ ساغیندا اُتورار»‏ دییدی.‏ 70اُلارینگ هِمّه‌سی:‏ ‏«‏اُندا سِن خودایینگ اُغلی-دا؟»‏ دیییپ سُرادیلار.‏ عیسی اُلارا:‏ ‏«‏مِنینگ کیمدیگیمی اُزونگیز آیدیپ دورسونگیز»‏ دیییپ جُغاپ بِردی.‏ 71اُلار:‏ ‏«‏بیزه موندان باشغا شاهاتلیق نَمَه گِرِک؟ بیز مونی اُنونگ اُز دیلیندِن اِشیتدیک آخیری»‏ دیییشدیلِر.‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index