Search form

لوقا 3

3‏-نجی باب

یحیی تَعمید بِریَنچینینگ واغظی

مَتّیٰ 3‏:1‏-12؛ مَرقُس 1‏:1‏-8؛ یوحنا 1‏:19‏-28

1روم ایمپِراطُری تیبِریوسینگ حُکومدارلیغینینگ اُن بَشینجی ییلیندا، پُنتیوس پیلاتُس یهودیه‌نینگ حاکیمی زاماندا هیرودیس — جلیله‌نی، اُنونگ دُغانی فیلیپُس — ایتوریه بیلِن تراخونیتیس وِلایاتینی، لیسانیوس-دا آبلیه دُلاندیریاردی.‏ 2حَنّا بیلِن قیافا هِم باش کاهیندی.‏ شُندا زِکاریانینگ اُغلی یحیایا خودایینگ سُزی گِلدی.‏ اُل بیاباندا یاشایاردی.‏ 3یحیی اُردُن آرناسینینگ تُوِرِگیندَکی هِمّه یِرلِره آیلانیپ، آداملارا گونَه‌لِرینینگ باغیشلانماغی اوچین توبا اِدیپ، تَعمید آلماقلارینی واغیظ اِدیَردی.‏ 4- اِشعیا پیغامبارینگ کیتابیندا شِیله یازیلاندیر:‏

‏«‏بیاباندا قیغیریانینگ سِسی:‏

‏”‏خودایینگ یُلونی تاییارلانگ!‏

اُنونگ یُلّارینی دُغرولانگ!‏

5هِمّه دِره‌لِر دُلدوریلار،

هِمّه داغ-دِپه‌لِر پِسِلدیلِر،

اِگرِم-بوغرام یُلّار دُغرولانار،

بودور-سودور یُلجاغازلار تِکیزلِنِر.‏

6شُندا هِمّه اینسانلار خودایینگ نِجات بِرشینی گُرِرلِر.‏“‏»‏

7بیر اولی جِماغات تَعمید آلماق اوچین، یحیانینگ یانینا گِلدیلِر.‏ یحیی اُلارا شِیله یوزلِندی:‏ ‏«‏اِی، ییلانینگ نِسلی!‏ گِلجِک غاضابدان قاچماغی سیزه کیم بیلدیردی؟ 8موندان بِیلَک اِدِن توبانگیزا میناسیپ میوه بِرینگ.‏ اُز یانینگیزدان:‏ ‏”‏بیزینگ آتامیز ابراهیمدیر“‏ دیییپ فیکر اِتمَنگ.‏ مِن سیزه شونی آیدایین:‏ خودای ابراهیم اوچین شو داشلاردان هِم فِرزِنت یارادیپ بیلیَندیر.‏ 9و شو زامان پالتا باغلارینگ دویبونده یاتیر:‏ قاوی میوه بِرمِیَن هِر بیر باغ چاپیلیپ، اُدا آتیلار.‏»‏

10خالق اُندان:‏ ‏«‏اِیسِم، بیز نَمه اِتمِلی؟»‏ دیییپ سُرادیلار.‏ 11اُل:‏ ‏«‏ایکی کُینِکلی بیرینی کُینِکسیزه بِرسین.‏ اییمیتی بُلان هِم شُنونگ یالی اِتسین»‏ دیییپ جُغاپ بِردی.‏ 12مالییات آلیانچیلار-دا+ تَعمید آلماق اوچین اُنونگ یانینا گِلیپ:‏ ‏«‏اُستاد، بیز نَمه اِتمِلی؟»‏ دیییپ سُرادیلار.‏ 13یحیی اُلارا:‏ ‏«‏اُزونگیزه بِرلِن دِستوردان کَن مالییات آلمانگ»‏ دییدی.‏ 14سُنگرا سِربازلار-دا:‏ ‏«‏بیز نَمه اِتمِلی؟»‏ دیییپ سُرادیلار.‏ اُلارا:‏ ‏«‏هیچ کیمدِن زُرلوق بیلِن پول آلمانگ، ناحاق یِره تُهمِت اورمانگ، اُز حاقینگیزا راضی بُلونگ»‏ دییدی.‏

15خالق مسیحه اومید بیلِن قاراشیاردی و هِمّه‌لِر یحیی حاقدا یورِکلِرینده:‏ ‏«‏یحیی شُل مسیح دَلمیکَه؟»‏ دیییپ فیکر اِدیَردیلِر.‏ 16یحیی اُلارا:‏ ‏«‏مِن سیزی سووا تَعمید بِریَرین، اِمّا مِندِن سُنگرا گِلجِک مِندِن-ده خاص گویچلیدیر.‏ مِن اُنونگ کُووشینینگ باغینی چُزمَگه-ده میناسیپ دَلدیرین.‏ اُل سیزی مُقادِّس روحا هِم-ده اُدا تَعمید بِرِر.‏ 17اُنونگ خارمان آراسّالایان چارشاخی اِلیندِدیر.‏ اُل خارمان یِرینی سوپوریپ، بوغدایی آمّارینا اویشورِر، سامانی بُلسا سُنمِز اُتدا یاقار»‏ دییدی.‏ 18اُل باشغا-دا کَن ناصیحات اِدیپ، خالقا خوش خاباری واغیظ اِدیَردی.‏

19اِمّا باش حاکیم هیرودیس اُز دُغانینینگ آیالی هیرودیا اُیلِنِنی اوچین و باشغا-دا کَن تِلِکه ایشلِری اِدِنی اوچین، یحیانینگ کَیینجینه سِزِوار بُلدی.‏ 20اُل یحیانی زیندانا سالماق بیلِن اُوالقی اِدِن هِمّه تِلِکه‌لیکلِرینینگ اوستونه یِنه بیر تِلِکه‌لیک قُشدی.‏

عیسی تَعمید بِرلیپ چیقاریلیار

مَتّیٰ 3‏:13‏-17؛ مَرقُس 1‏:9‏-11

21هِمّه خالق تَعمید بِرلیپ چیقاریلاندان سُنگ، عیسی-دا تَعمید بِرلیپ چیقاریلدی.‏ اُل خودایا دُغا اِدیَرکَه، آسمان آچیلیپ، 22مُقادِّس روح کِپدِره مِنگزِش اُنونگ اوستونه ایندی.‏ آسماندان:‏ ‏«‏سِن مِنینگ عزیز اُغلومسینگ.‏ مِن سِندِن کَن راضیدیرین»‏ دییِن سِس گِلدی.‏

عیسانینگ نِسلی

مَتّیٰ 1‏:1‏-17

23عیسی اُز خیدماتینا باشلان واقتی اُتوز یاشلاریندادی.‏ اُل یوسفینگ اُغلی حاساپلانیاردی.‏ یوسف هالییینگ اُغلی، 24هالی ماتّاتینگ، ماتّات لاوینینگ، لاوی مَلکینینگ، مَلکی یانّانینگ، یانّا یوسفینگ، 25یوسف مِتّاتیانینگ، مِتّاتیا عاموسینگ، عاموس ناحومینگ، ناحوم حسلینینگ، حسلی نَجینینگ، 26نَجی ماتینگ، مات مِتّاتیانینگ، مِتّاتیا شِمعینینگ، شِمعی یوسفینگ، یوسف یهودانینگ، 27یهودا یوحنانینگ، یوحنا ریسانینگ، ریسا زِروبابِلینگ، زِروبابِل سالتیئیلینگ، سالتیئیل نِرینینگ، 28نِری مَلکینینگ، مَلکی اَدّینینگ، اَدّی قوسامینگ، قوسام ایلمودامینگ، ایلمودام عیرینگ، 29عیر یوسانینگ، یوسا الیعازَرینگ، الیعازَر یوریمینگ، یوریم ماتّاتینگ، ماتّات لاوینینگ، 30لاوی شمعونینگ، شمعون یهودانینگ، یهودا یوسفینگ، یوسف یونامینگ، یونام ایلیاقیمینگ، 31ایلیاقیم مَلیانینگ، مَلیا مینانینگ، مینان ماتّاتانینگ، ماتّاتا ناتانینگ، ناتان داوودینگ، 32داوود یَسانینگ، یَسا عوبیدینگ، عوبید بوعَزینگ، بوعَز شالمونینگ، شالمون نَحشونینگ، 33نَحشون عمینادابینگ، عمیناداب آرامینگ، آرام حِصرونینگ، حِصرون فارِصینگ، فارِص یهودانینگ، 34یهودا یعقوبینگ، یعقوب اسحاقینگ، اسحاق ابراهیمینگ، ابراهیم تارَح‌ینگ، تارَح ناحورینگ، 35ناحور سِروج‌ینگ، سِروج رَعونینگ، رَعو فالاجینگ، فالاج عابِرینگ، عابِر صالَح‌ینگ، 36صالَح قِینان‌ینگ، قِینان اَرفَکشادینگ، اَرفَکشاد سامینگ، سام نوحونگ، نوح لاماکینگ، 37لاماک ماتُشالاح‌ینگ، ماتُشالاح خانوخینگ، خانوخ یارِدینگ، یارِد مَهَلَلیلینگ، مَهَلَلیل قِینان‌ینگ، 38قِینان آنوشینگ، آنوش شیث‌ینگ، شیث آدامینگ اُغلودی، آدام بُلسا خودایینگ اُغلودی.‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index