Search form

لوقا 5

5‏-نجی باب

عیسانینگ اَوَّلکی شَگیرتلِری

مَتّیٰ 4‏:18‏-22؛ مَرقُس 1‏:16‏-20

1بیر گون عیسی جِنیسارِت دِریاسینینگ+ کِناریندا واغیظ اِدیَرکَه، خالق خودایینگ سُزونی دینگلِمِک اوچین، اُنونگ داشینا اویشدیلِر.‏ 2شُندا عیسی دِریانینگ کِناریندا دوران ایکی قاییقی گُردی.‏ بالیقچیلار قاییقلاردان دوشوپ، تُرلارینی یوووپ دوردیلار.‏ 3عیسی قاییقلارینگ بیرینه مینیپ، قاییقینگ اِیه‌سی شمعوندان بیرآز اوزاقلاشماغی کِناردان خاییش اِتدی.‏ سُنگرا اُل قاییقدا اُتوران یِریندِن خالقا اُورِتمَگه دوردی.‏ 4عیسی سُزونی تاماملاندان سُنگ، شمعونا:‏ ‏«‏دِریانینگ چونگّور یِرینه گیدینگ-ده، بالیق توتماق اوچین تُرلارینگیزی سووا زینگینگ»‏ دییدی.‏ 5شمعون اُنگا:‏ ‏«‏اُستاد!‏ تامام گیجه جان یاقدیق-دا، هیچ زات توتوپ بیلمِدیک، یُنه سِنینگ سُزونگ خاطیراسینا تُرلاری یِنه زینگایلینگ»‏ دییدی.‏ 6مونی آیدیلیشی یالی اِدِنلِرینده، اُلار شِیله بیر کَن بالیق توتدولار وِلین، تُرلاری-دا ییرتیلیپ باشلادی.‏ 7شُنگا گُرَه اُلار بِیلِکی قاییقداقی یُلداشلارینینگ گِلیپ کُمِکلِشمِکلِری اوچین، اِلِّرینی بولاپ ایشارات اِتدیلِر.‏ اُلار گِلیپ، ایکی قاییقی-دا بالیقدان دُلدوردیلار.‏ قاییقلار تاس سووا باتیپدی.‏ 8شمعون پِطرُس مونی گُرِنده، عیسانینگ آیاغینا ییقیلیپ:‏ ‏«‏اِی، آقام!‏ مِنینگ یانیمدان آیریل، مِن بیر گونَه‌لی آدام!‏»‏ دییدی.‏ 9توتان بالیقلارینینگ کَندیگینه اُنونگ اُزی و یانینداقیلارینگ هِمّه‌سی حایران قالدی.‏ 10شمعونینگ یانینداقی یعقوب بیلِن یوحنا آدلی زِبِدینینگ اُغولّاری هِم مونگا حایران قالدیلار.‏ عیسی شمعونا:‏ ‏«‏قُرقما، سِن موندان بِیلَک بالیق یِرینه اینسانلاری توتارسینگ»‏ دییدی.‏ 11شِیله‌لیکده، اُلار قاییقلارینی کِنارا چیقاریپ، بار زادی قُیوپ، اُنونگ ایزینا دوشدولِر.‏

عیسی جُزامینی شِفا بِریَر

مَتّیٰ 8‏:1‏-4؛ مَرقُس 1‏:40‏-45

12عیسی شَهرلِرینگ بیریندِکَه، جُزاما دوچار بُلان بیر آدام اُنونگ یانینا گِلدی.‏ اُل عیسانی گُرِنده، دیزینا چُکوپ، اُنگا:‏ ‏«‏اِی، آقام، اِگِر ایسلِسِنگ، مِنی جُزامدان پَک اِدیپ بیلِرسینگ»‏ دیییپ یالباردی.‏ 13عیسی هِم اِلینی اوزاتدی-دا، اُنگا دِگریپ:‏ ‏«‏بُلیار، پَک بُل!‏»‏ دییدی.‏ اُل آدام شو واقتدا جُزامیندان پَک بُلدی.‏ 14سُنگرا عیسی اُنگا:‏ ‏«‏مونی هیچ کیمه آیتماغین.‏ یُنه گیت-ده، اُزونگی کاهینا گُرکِز و پَکلِنِندیگینگی هِمّه‌لِره بِلّی بُلار یالی، موسانینگ تابشیران قربانلیغینی بِر»‏ دییدی.‏ 15اِمّا عیسی حاقینداقی خابارلار باردیغچا یایرایاردی.‏ عیسانی دینگلِمِک و مِریضلِریندِن شِفا تاپماق اوچین، اُنونگ یانینا اولی جِماغات ییغنانیاردی.‏ 16عیسی بُلسا، کَن واقت یِکه اُزی بُش یِرلِره گیدیپ، خودایا دُغا اِدیَردی.‏

عیسی بیر فِلِجی شِفا بِریَر

مَتّیٰ 9‏:1‏-8؛ مَرقُس 2‏:1‏-12

17بیر گون عیسی خالقا اُورِدیپ اُتیرقا، جلیلَه‌نینگ هِمّه اُبالاریندان، یهودیه و اورشلیمدِن گِلِن فَریسی‌لِر بیلِن دین عُلَمالار-دا شُل یِردِدیلِر.‏ عیسی خودایینگ قودراتی سِبَبی مِریضلِری شِفا بِریَردی.‏ 18شُل واقت بیرنَچه آدام بیر فِلِجی دوشِگی بیلِن گُتِریپ گِتیردیلِر.‏ اُلار اُنی جایینگ ایچینه سالیپ، عیسانینگ اُوونده یاتیرجاق بُلدولار.‏ 19اِمّا اویشِن جِماغاتدان یانگا اُنی ایچِری سالماغا یُل تاپمانسُنگلار، جایینگ اوستونه چیقیپ، بامی سُکوپ آچدیلار.‏ سُنگرا فِلِجی دوشِگی بیلِن بامدان سالّاپ، عیسانینگ اُوونه دوشوردیلِر.‏ 20عیسی اُلارینگ ایمانینی گُروپ، فِلِجه:‏ ‏«‏دُست، سِنینگ گونَه‌لِرینگ باغیشلاندی»‏ دییدی.‏

21دین عُلَمالار بیلِن فَریسی‌لِر:‏ ‏«‏خودایا دیل یِتیریَن بو آدام کیم؟ گونَه‌لِری یِکه خودایدان باشغا کیم گِچیپ بیلِر؟»‏ دیییپ، ایچینده کِپلِمَگه باشلادیلار.‏ 22اِمّا عیسی اُلارینگ نَمه فیکر اِدیَندیکلِرینی بیلیپ، اُلارا:‏ ‏«‏نَمه اوچین یورِگینگیزَه بِیله فیکرلِر گِتیریَرسینگیز؟ 23هایسینی آیتماق آنگسات:‏ ‏”‏گونَه‌لِرینگ باغیشلاندی“‏ دییمِکمی یا-دا ‏”‏تور-دا، یُری“‏ دییمِک؟ 24اِمّا سیز اینسان اُغلونینگ یِر یوزونده گونَه‌لِری باغیشلاماغا-دا ایختییارینینگ باردیغینی بیلیپ قُیونگ»‏ دییدی.‏ سُنگرا اُل فِلِجه:‏ ‏«‏سانگا دیییَرین، تور، دوشِگینگی آل-دا، اُیونگه گیت»‏ دییدی.‏ 25اُل هِم هِمّه‌لِرینگ گُزونینگ اُوونده دِرِّو یِریندِن توردی و دوشِگینی ییغنادی، خودایی اُووپ اُیونه گیتدی.‏ 26هِمّه آداملار حایران قالیپ، خودایی اُودیلِر.‏ اُلاری قُرقی قاپلاپ آلدی، اُلار:‏ ‏«‏بو گون شِیله بیر گِنگ زاتلار گُردوک»‏ دیییشدیلِر.‏

عیسی لاوینی چاغیریار

مَتّیٰ 9‏:9‏-13؛ مَرقُس 2‏:13‏-17

27شوندان سُنگ عیسی داشاری چیقاندا، مالییات آلیانچی لاوینی اُتیرقا گُروپ، اُنگا:‏ ‏«‏مِنینگ ایزیما دوش!‏»‏ دییدی.‏ 28اُل هِم یِریندِن توردی-دا، هِمّه زادی گُیبِریپ، اُنونگ ایزینا دوشدی.‏ 29لاوی اُز اُیونده عیسی اوچین بیر اولی میهمانچیلیق قوردی.‏ ساچاغینگ باشیندا اُلار بیلِن بیرتُپار مالییات آلیانچیلار و باشغا-دا کَن آداملار ناهار ایییپ اُتیردیلار.‏ 30فَریسی‌لِر بیلِن دین عُلَمالار اُنونگ شَگیرتلِرینه:‏ ‏«‏نَمه اوچین مالییات آلیانچیلار و گونَه‌کَرلِر بیلِن بیله ایییپ-ایچیَرسینگیز؟»‏ دیییپ زِیرِنیَردیلِر.‏ 31عیسی اُلارا:‏ ‏«‏طِبیب ساغ آداملارا دَل-ده، مِریضلِره گِرِکدیر.‏ 32مِن دُغری آداملاری دَل-ده، گونَه‌کَرلِری توبا چاغیرماغا گِلدیم»‏ دیییپ جُغاپ بِردی.‏

آرازا توتماق بارادا سُراق

مَتّیٰ 9‏:14‏-17؛ مَرقُس 2‏:18‏-22

33اُلار عیسی:‏ ‏«‏یحیانینگ شَگیرتلِری باسیم-باسیمدان آرازا توتوپ، دُغا-دیلِگ اِدیَرلِر، فَریسی‌لِرینگ شَگیرتلِری هِم شِیله، اِمّا سِنینگ شَگیرتلِرینگ ایییپ-ایچیپ یُرلِر»‏ دییدیلِر.‏ 34عیسی:‏ ‏«‏طُویدا داماد دُستلارینینگ یانینداقا، سیز اُنونگ میهمانلارینا آرازا توتدوروپ بیلِرسینگیزمی؟ 35اِمّا داماد اُلاردان آلینجاق گونلِری گِلِر، شُندا اُلار آرازا توتارلار»‏ دیییپ جُغاپ بِردی.‏

36عیسی اُلارا شو میثالی آیدیپ بِردی:‏ ‏«‏هیچ کیم تَزه لِباسدان ییرتیپ، کُنه لِباسا یاما سالماز.‏ بِیتسه، تَزه لِباس هِم ییرتیلار، تَزه لِباسدان آلنان یاما-دا کُنه لِباسا گِلیشمِز.‏ 37هیچ کیم تَزه شِرابی کُنه مِشیکلِره قویماز.‏ یُغسا تَزه شِراپ مِشیکلِری بُوسوپ، شِراپ یِره دُکولِر، مِشیکلِر-ده ضایالانار.‏ 38تَزه شِراپ تَزه مِشیکلِره قویولمالیدیر.‏ 39هیچ کیم کُنه شِرابی ایچِندِن سُنگ تَزَنی ایسلِمِز، ‏”‏کُنه‌سی قاوی“‏ دییِر.‏»‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index