Search form

لوقا 7

7‏-نجی باب

اَفسَرینگ ایمانی

مَتّیٰ 8‏:5‏-13

1عیسی اُزونی دینگلِیَن خالقا بو سُزلِرینگ هِمّه‌سینی آیدیپ بُلاندان سُنگ، کَفَرناحوم شَهرینه گیتدی.‏ 2بو یِرده بیر اَفسَرینگ عزیز گُروپ حُرماتلایان خیدماتکَری مِریضلَپ، اُلوم یاسّیغیندا یاتیردی.‏ 3اَفسَر عیسی حاقیندا اِشیدِنده، اُز خیدماتکَرینه شِفا بِرمِگینی سُراپ، اُنونگ یانینا بیرنَچه یهودی یاشولیلارینی ایبِردی.‏ 4‏-5اُلار عیسانینگ یانینا گِلیپ، اُنگا یورِکدِن یالباریپ:‏ ‏«‏بو آدام سِنینگ کُمِک اِتمِگینگه میناسیپ، سِبَبی اُل بیزینگ خالقیمیزی سُییَر، حتّیٰ بیزه کِنیسه هِم قوروپ بِردی»‏ دییدیلِر.‏ 6شِیله‌لیکده، عیسی اُلار بیلِن گیتدی.‏

اُلار اَفسَرینگ اُیونه یاقینلاشانلاریندا، اَفسَر دُستلاریندان اُنگا شِیله خابار ایبِردی:‏ ‏«‏آقام، زَحمِتَه قالما، سِبَبی سِنینگ اُیومه گِلمِگینگه مِن میناسیپ دَل.‏ 7شُنونگ اوچین هِم مِن اُزومی سِنینگ یانینگا بارماغا لاییق گُرمِدیم.‏ اِمّا بیرجه سُز آیتسانگ بِس، مِنینگ خیدماتکَریم شِفا تاپار.‏ 8مِن هِم حُکوم آشاغینداقی آدامدیرین، ایختییاریمدا سِربازلاریما بار.‏ اُلارینگ بیرینه ‏”‏گیت“‏ دییسِم گیدیَر، باشغا بیرینه ‏”‏گِل“‏ دییسِم گِلیَر.‏ خیدماتکَریمه-ده ‏”‏شونی اِت!‏“‏ دییسِم اِدیَر.‏»‏

9عیسی بولاری اِشیدیپ، اَفسَره حایران قالدی.‏ اُل ایزینا دوشوپ گِلیَن جِماغاتا طاراف اُورولیپ:‏ ‏«‏سیزه شونی آیدایین:‏ مِن حتّیٰ اسرائیل‌دا-دا شِیله اولی ایمانی گُرمِدیم»‏ دییدی.‏ 10سُنگرا ایبِریلِن آداملار ایزینا اُورولیپ بارانلاریندا، خیدماتکَر شِفا تاپاندیغینی گُردیلِر.‏

عیسی دول آیالینگ اُغلونی دیرِلدیَر

11موندان بیرآز سُنگرا عیسی نائین دییِن شَهره گیتدی.‏ شَگیرتلِری بیلِن اولی جِماغات هِم اُنونگ ایزینا دوشوپ گیتدی.‏ 12عیسی شَهرینگ دِروِزه‌سینه قُلایلان واقتی بیر دول آیالینگ یِکه اُغلونی جایلاماغا آلیپ باریان میشدیغلار.‏ شَهردِن گِلِن اولی جِماغات هِم بو آیالینگ یانیندادی.‏ 13عیسی بو آیالی گُروپ، اُنگا یورِگی آویدی.‏ اُل آیالا:‏ ‏«‏آغلاما!‏»‏ دییدی.‏

14سُنگرا عیسی باریپ، تابوتا اِلینی دِگیردی، اُنی گُتِریپ باریانلار ساقلاندیلار.‏ عیسی:‏ ‏«‏اِی، یاش ییگیت، سانگا دیییَرین، تور!‏»‏ دییدی.‏ 15سُنگرا مِرحوم توروپ، کِپلِمَگه باشلادی.‏ عیسی اُنی اِنه‌سینه قایتاریپ بِردی.‏ 16هِمّه‌لِرینه قُرقی باسدی.‏ اُلار:‏ ‏«‏آرامیزدا اولی بیر نِبی گُروندی!‏ خودای اُز خالقینا ناظار سالدی»‏ دیییپ، خودایی اُودیلِر.‏ 17عیسی باراداقی بو خابار هِمّه یهودیه و داش-تُوِرِکدَکی اِطرافلارا یایرادی.‏

عیسی بیلِن یحیی تَعمید بِریَنچی

مَتّیٰ 11‏:2‏-19

18‏-19یحیانینگ شَگیرتلِری بو واقالارینگ بارینی اُنگا گورّونگ بِردیلِر.‏ یحیی اُلاردان ایکیسینی یانینا چاغیریپ:‏ ‏«‏گِلمِلی شُل سِنمی یا-دا بیز باشغا بیرینه قاراشمالیمی؟»‏ دیییپ، عیسادان سُراماق اوچین اُلاری ایبِردی.‏ 20اُلار عیسانینگ یانینا گِلیپ:‏ ‏«‏یحیی تَعمید بِریَنچی:‏ ‏”‏گِلمِلی شُل سِنمی یا-دا بیز باشغا بیرینه قاراشمالیمی؟“‏ دیییپ، سُراماغا بیزی سِنینگ یانینگا ایبِردی»‏ دییدیلِر.‏

21شُل واقتلار عیسی کَن مِریضلِری، ناخُشلاری، تِلِکه روح اِیِلَنلِری شِفا بِریپدی، اِنچِمه کُرلِرینگ گُزلِرینی آچیپدی.‏ 22شونلوقدا، عیسی گِلِنلِره:‏ ‏«‏بارینگ-دا، گُروپ-اِشیدِنلِرینگیزی یحیی خابار بِرینگ:‏ کُرلِر گُریَر، آغساقلار یُرییَر، جُزامیلار پَکلِنیَر، کِرلِر اِشیدیَر، اُلولِر دیرِلیَر، قاریپلارا خوش خابار واغیظ اِدیلیَر.‏ 23مِندِن اِل چِکمِدیک خوشواقتدیر!‏»‏ دیییپ جُغاپ بِردی.‏

24یحیانینگ ایبِرِنلِری گیدِندِن سُنگ، عیسی جِماغاتا یحیی بارادا گورّونگ بِرمَگه باشلادی:‏ ‏«‏بیابانا نَمه گُرمَگه گیتدینگیز؟ یِله ایرغیلییان قامشیمی؟ 25اُندا، سیز نَمه گُرمَگه گیتدینگیز؟ نِفیس لِباسلار گِیِن آدامیمی؟ اِمّا باهالی لِباسلارا گِینیپ، شادی-خُرّاملیقدا یاشایانلار پاتیشاه کُشکلِریندِدیر.‏ 26اُندا، سیز نَمه گُرمَگه گیتدینگیز؟ بیر نِبینیمی؟ هاووا!‏ مِن سیزه شونی آیدیارین، اُل گُرِن کیشینگیز حتّیٰ نِبیدِن هِم اولیدیر.‏ 27- ‏”‏اُووندِن یُل تاییارلار یالی، اینه، مِن اُز رِسولیمی ایبِریَرین“‏ دیییپ یازیلان سُزلِر هِم خاص شُنگا دِگیشلیدیر.‏ 28سیزه شونی آیدیارین، اِنه‌دِن دُغلانلارینگ آراسیندا یحیی تَعمید بِریَنچیدِن بِییگی یُقدور، اِمّا خودایینگ پاتیشاهلیغیندا اینگ کیچیسی هِم اُندان بِییکدیر.‏ 29هِمّه خالق، حتّیٰ مالییات آلیانچیلار هِم یحیانینگ سُزلِرینی اِشیدیپ، یحیی طارافیندان تَعمید آلماق بیلِن خودایینگ یُلونینگ دُغرودیغینی تاصدیقلادیلار.‏ 30اِمّا فَریسی‌لِر و دین عُلَمالار یحیی طارافیندان تَعمید آلمادان بُیون تُولاماق بیلِن خودایینگ اُزلِری اوچین نییِتلَن ماقصادیندان یوز اُووردیلِر.‏»‏

31عیسی سُزونی دُوام اِتدیردی:‏ ‏«‏مِن بو نِسلی کیمه مِنگزِدِیین؟ اُلار کیمه مِنگزِیَر؟ 32اُلار بازاردا اُتوریپ، بیری-بیریلِرینه:‏ ‏”‏سیزه تویدوک چالدیق، راقص اِتمِدینگیز؛ یاس توتدیق، آغلامادینگیز“‏ دیییپ قیغیریان چاغالارا مِنگزِیَرلِر.‏ 33اینه، یحیی تَعمید بِریَنچی گِلدی، اُل نه ایییَر نه ایچیَر.‏ سیز بُلسا اُنگا ‏”‏جینلی“‏ دیییَرسینگیز.‏ 34اینسان اُغلی گِلدی، اُل هِم ایییَر، هِم ایچیَر، سیز اُنگا:‏ ‏”‏اینه، بو اییِگِنه و آراقخُرا سِرِدینگ!‏ اُل مالییات آلیانچیلار و گونَه‌کَرلِر بیلِن دُست بُلدی“‏ دیییَرسینگیز.‏ 35اِمّا دانالیغینگ حاقدیغی اُنونگ اُغلانلارینینگ هِمّه‌سی طارافیندان تاصدیقلانار.‏»‏

گونَه‌لی آیال عیسایا یاغ چالیار

36بیر گون فَریسی‌لِردِن بیری عیسانی ناهارا چاغیردی.‏ اُل هِم فَریسی‌نینگ اُیونه باریپ، ساچاق باشیندا اُتوردی.‏ 37شُل شَهرده گونَه‌کَر بیر آیال باردی.‏ اُل آیال عیسی فَریسی‌نینگ اُیونده ناهارلانیاندیغینی بیلیپ، مِرمِر قاپدا عاطیرلی یاغ گِتیردی.‏ 38آیال عیسانینگ اُوونده دیزینا چُکوپ آغلاپ، گُزیاشلاری بیلِن اُنونگ آیاقلارینی یووماغا باشلادی.‏ سُنگرا آیاقلارینی ساچی بیلِن سوپوریپ اُغشادی و عاطیرلی یاغ چالدی.‏ 39عیسانی چاغیران فَریسی مونی گُروپ:‏ ‏«‏اِگِر بو آدام نِبی بُلیان بُلسا، اُزونی اِلِّیَن آیالینگ کیمدیگینی، نَهیلیدیگینی بیلِردی.‏ بو آیال گونَه‌کَر آخیرین»‏ دیییپ، ایچینده کِپلِدی.‏ 40مونونگ اوچین عیسی اُنگا:‏ ‏«‏شمعون، مِنینگ سانگا آیتمالی زادیم بار»‏ دییدی.‏ اُل هِم:‏ ‏«‏آیدیبِر، اُستاد»‏ دییدی.‏ 41‏«‏بیر آدام ایکی آداما قارض پول بِریپدیر:‏ بیرینه — بَش یوز کوموش سِکّه، بِیلِکیسینه — اِلّی کوموش سِکّه.‏ 42بِرگیسینی بِرمَگه هیچ پولّارینینگ یُقدوغی اوچین، اُل بولارینگ ایکیسینینگ هِم بِرگیسینی گِچیپدیر.‏ مونونگ اوچین اُلارینگ هایسیسی اُنی خاص کَن سُیِر؟»‏ 43شمعون:‏ ‏«‏مِنینگ فیکریمچه، بِرگیسی کَن گِچیلِن آدام»‏ دیییپ جُغاپ بِردی.‏ عیسی:‏ ‏«‏دُغری فیکر اِتدینگ»‏ دییدی.‏

44سُنگرا عیسی آیالا طاراف اُورولیپ، شمعونا شِیله دییدی:‏ ‏«‏بو آیالی گُریَنگمی؟ مِن سِنینگ اُیونگه گِلدیم، سِن بُلسا آیاقلاریمی یووماغا سو-دا بِرمِدینگ، اِمّا بو آیال آیاقلاریمی گُزیاشی بیلِن یوووپ، ساچی بیلِن سوپوردی.‏ 45سِن مِنی اُغشامادینگ، اِمّا بو آیال مِن اُیه گیرِنیمدِن بَری آیاقلاریمی اُغشاپ اُتیر.‏ 46سِن باشیما یاغ چالمادینگ، اِمّا بو آیال آیاقلاریما خوش ایسلی یاغ چالدی.‏ 47شُنونگ اوچین هِم مِن سانگا آیدیارین:‏ بو آیالینگ کَن گونَه‌لِری باغیشلاناندیر.‏ چونکی اُنونگ سُیگوسی کَندیر.‏ گونَه‌لِری آز باغیشلانانلارینگ بُلسا سُیگوسی آزدیر.‏»‏ 48سُنگرا عیسی اُل آیالا:‏ ‏«‏سِنینگ گونَه‌لِرینگ باغیشلاندی»‏ دییدی.‏ 49عیسی بیلِن بیر ساچاقدا اُتورانلار اُز آرالاریندا:‏ ‏«‏گونَه‌لِری-ده باغیشلایان بو کیمکَه؟»‏ دیییشمَگه باشلادیلار.‏ 50عیسی بُلسا آیالا:‏ ‏«‏سِنی ایمانینگ نِجات بِردی، آرقایین گیدیبِر»‏ دییدی.‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index