Search form

لوقا 8

8‏-نجی باب

تُخوم میثالی

مَتّیٰ 13‏:1‏-23؛ مَرقُس 4‏:1‏-20

1بو واقادان سُنگرا عیسی شَهرلِری و اُبالاری آیلانیپ، خودایینگ پاتیشاهلیغی باراداقی خوش خاباری واغیظ اِتمَگه باشلادی.‏ اُن ایکی شَگیردی هِم اُنونگ یانیندادی.‏ 2‏-3شِیله هِم، تِلِکه روحلاردان و مِریضچیلیکلِردِن شِفا تاپان بیرنَچه آیالّار، ایچیندِن یِدی جین چیقان مَجدَلَلی مریم هِم-ده هیرودیسینگ اُیونی دُلاندیریان خوزانینگ آیالی یوانّا، سوسن، باشغا-دا بیرتُپار آیالّار عیسانینگ یانیندادی.‏ بو آیالّار اُز مال-مولکلِری بیلِن اُلارا کُمِک اِدیَردیلِر.‏

4اولی بیر جِماغات اویشوپ، هِمّه شَهرلِردِن آداملار عیسانینگ یانینا گِلدی.‏ شُندا عیسی اُلارا شو میثالی گورّونگ بِردی:‏ 5‏«‏بیر تایخان تُخوم سِپلِمَگه چیقیار.‏ سِپیپ یُرکَه، تُخوملارینگ بیرنَچه‌سی یُلونگ اوستونه دوشیَر، اُلار دِپِلِنیَر و قوشلار گِلیپ، اُلاری چُقچُلایارلار.‏ 6بیرنَچه تُخوم داشلی یِره دوشیَر.‏ اُلار گُگِرِن واقتیندا سوسوزلیقدان قوراپ گیدیَرلِر.‏ 7بیرنَچه‌سی تیکِنِکلیگینگ آراسینا دوشیَر.‏ تُخوم بیلِن گُگِرِن تیکِنلِر اُلاری باسیار.‏ 8بیرنَچه‌سی-ده قاوی یِره دوشیَر.‏ اُلار گُگِریپ چیقیپ، هِر بیری یوز بِرابار حاصیل بِریَر.‏»‏ بولاری گورّونگ بِرِندِن سُنگ، عیسی:‏ ‏«‏اِشیتمَگه قولاغی بار آدام اِشیتسین!‏»‏ دیییپ قیغیردی.‏

9شَگیرتلِری اُندان:‏ ‏«‏بو میثالینگ مَعنیسی نَمه؟»‏ دیییپ سُرادیلار.‏ 10اُل شِیله دییدی:‏ ‏«‏خودایینگ پاتیشاهلیغینینگ سیرلارینا دوشونمه سیزه بِریلدی، اِمّا باشغالار گُزلَپ گُرمِسینلِر، اِشیدیپ دوشونمِسینلِر دیییپ، اُلارا میثالّار سِبَبی آیدیلیار.‏ 11میثالینگ مَعنیسی شِیله:‏ تُخوم خودایینگ سُزودیر.‏ 12یُلونگ اوستونه دوشِن تُخوملار سُزی اِشیدیَن آداملاردیر.‏ اِمّا شِیطان گِلیپ، ایمان گِتیرمِسینلِر و نِجات تاپماسینلار دیییپ، اُلارینگ قالبیندان سُزی سُغروپ آلیار.‏ 13داشلی یِره دوشِنلِر بُلسا سُزی اِشیدِنلِرینده، شاتلیق بیلِن قابول اِدیَن آداملاردیر.‏ یُنه اُلار کُک اورماندیغی اوچین، آز واقتلایین ایمان گِتیریپ، ایمتِحان واقتی ایماندان دَنیَرلِر.‏ 14تیکِنِکلیگینگ آراسینا دوشِنلِر بُلسا سُزی اِشیدیَنلِردیر، اِمّا عُمورونگ قایغیلاری، بایلیقلاری، کِیپی-صاپاسی اُلاری باردیغچا بُغیار، اُلار حاصیل بِرمِیَرلِر.‏ 15قاوی یِره سِپیلِنلِر بُلسا، سُزی اِشیدیپ، اُنی یاغشی هِم پَک یورِکده ساقلایانلاردیر.‏ اُلار صابیرلیلیق بیلِن میوه بِریَندیرلِر.‏

چیراغ میثالی

مَرقُس 4‏:21‏-25

16‏«‏هیچ کیم چیراغی یاقیپ، اُنونگ اوستونی قاپ بیلِن اُرتیَن دَلدیر یا-دا اُنی میزینگ آشاغیندا قُییان دَلدیر.‏ قایتام، ایچِری گیرِنلِر نوری گُرِر یالی، اُنی چیراغدانینگ اوستونده قُییاندیر.‏ 17اِلبِتّه بِلّی بُلماجاق گوزگین زات یُقدور، بیلینمِجِک، اوستو آچیلماجاق ییغشیرین زات یُقدور.‏ 18شُنونگ اوچین هِم اِشیدیَنینگیزه دیقّات بِرینگ.‏ کیمده بار بُلسا، اُنگا یِنه بِریلِر، یُنه کیمده یُق بُلسا، اُزونینگکی حاساپ اِدیَن زادی هِم اِلیندِن آلنار.‏»‏

عیسانینگ اِنه‌سی بیلِن دُغانلاری

مَتّیٰ 12‏:46‏-50؛ مَرقُس 3‏:31‏-35

19عیسانینگ اِنه‌سی بیلِن دُغانلاری اُنی گُرمَگه گِلدیلِر، اِمّا اویشِن جِماغاتدان یانگا اُنونگ یانینا گیریپ بیلمِدیلِر.‏ 20اُنگا:‏ ‏«‏اِنه‌نگ بیلِن دُغانلارینگ سِنی گُرمِک اوچین داشاردا گُزِشیپ دورلار»‏ دیییپ خابار بِردیلِر.‏ 21اِمّا عیسی:‏ ‏«‏مِنینگ اِنِم، دُغانلاریم — خودایینگ سُزونی دینگلَپ، اُنی بِرجای اِدیَنلِردیر»‏ دیییپ جُغاپ بِردی.‏

عیسی طوفانی یاتیریار

مَتّیٰ 8‏:23‏-27؛ مَرقُس 4‏:35‏-41

22بیر گون عیسی شَگیرتلِری بیلِن قاییقا مینیپ، اُلارا:‏ ‏«‏گِلینگ، دِریانینگ بِیلِکی طارافینا گِچِلینگ»‏ دییدی.‏ شِیدیپ، اُلار یُلا دوشدولِر.‏ 23اُلار قاییقدا مینیپ باریارقالار، عیسی اوقا گیتدی.‏ دِریادا بیردِن گویچلی طوفان توردی.‏ قاییق بُلسا سودان دُلوپ باشلادی، اُلار قُرقولی یاغدایا دوشدولِر.‏ 24شَگیرتلِر باریپ، عیسانی اُیاندیریپ:‏ ‏«‏اُستاد، اُستاد، بیز هِلَک بُلوپ باریاریس!‏»‏ دییدیلِر.‏ عیسی توروپ، یِله هِم مُوج آلیان سولارا کَیِدی.‏ طوفان یاتیپ، اومسوملیک بُلدی.‏ 25عیسی شَگیرتلِرینه:‏ ‏«‏سیزینگ ایمانینگیز هانی؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ اُلار بُلسا قُرقوشیپ هِم حایران قالیپ، بیری-بیریندِن:‏ ‏«‏بو آدام کیمکَه؟ اُل یِله هِم سووا دِستور بِریَر، اُلار-دا اُنگا قولاق آسیار!‏»‏ دیییشدیلِر.‏

عیسی آرخو-جین اِیِلَن آدامی شِفا بِریَر

مَتّیٰ 8‏:28‏-34؛ مَرقُس 5‏:1‏-20

26اُلار جلیلَه‌نینگ قارشیسیندا یِرلِشیَن جَدَریلیلِرینگ یوردونا گِلدیلِر.‏ 27عیسی کِناردا قاییقدان دوشِنده، اُنگا جینلار اِیِلَن بیر آدام دوش گِلدی.‏ اُل آدام کَن واقت بَری هیچ هیلی لِباس گِیمِیَردی، اُیده یاشامان، قابرلارینگ آراسیندا یاشایاردی.‏ 28اُل عیسانی گُرِنده، قیغیریپ گُیبِردی.‏ اُنونگ اُوونده یِره یوزین ییقیلیپ، قاتی سِس بیلِن:‏ ‏«‏اِی، عیسی، بِییک خودایینگ اُغلی!‏ مِنینگ بیلِن نَمه ایشینگ بار؟ یالباریارین، مانگا عاذاپ بِرمه»‏ دییدی.‏ 29چونکی عیسی آرخو-جینا اُل آدامدان چیقماغی دِستور بِردی.‏ جین اُنی باسیم-باسیمدان توتیاردی.‏ مونونگ اوچین اُل آدامی زینجیرلاپ، کوندِلَپ ساقلایاردیلار، اِمّا اُل زینجیرلارینی قیریپ آتاردی، جین اُنی بیابانلارا اَکیدِردی.‏ 30عیسی اُندان:‏ ‏«‏آدینگ نَمه؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ اُل هِم:‏ ‏«‏لِژیون»‏+ دیییپ جُغاپ بِردی، سِبَبی اُنگا سانسیز جین گیریپدی.‏ 31آرخو-جینلار اُزلِرینه دُوزاخا گیتمِگی بویورماسین دیییپ، عیسی یالباردیلار.‏ 32شُل یِرده داغینگ اوستونده اولّاقان بیر دُنگوز سوروسی اُتلاپ یُردی.‏ آرخو-جینلار دُنگوزلارینگ ایچینه گیرمَگه اِجازا بِرمِگینی سُراپ، عیسی یالباردیلار.‏ اُل هِم اِجازا بِردی.‏ 33اُلار یانگقی آدامدان چیقیپ، دُنگوزلارا گیردیلِر.‏ شُندان سُنگ سوری قایادان دِریایا زینگیشیپ غارق بُلدیلار.‏

34بُلان زادی گُرِنلِرینده، چُپانلار قاچیپ، شَهر و اُبالارا مونی خابار بِردیلِر.‏ 35خالق بُلان واقانی گُرمِک اوچین گِلدیلِر.‏ اُلار عیسانینگ یانینا گِلِنلِرینده، ایچیندِن جینلار چیقان آدامینگ گِینیپ، عیسانینگ آیاغوجوندا اُتوراندیغینی، عاقیلینینگ هِم یِریندِدیگینی گُروپ قُرقدولار.‏ 36بو واقانی گُرِنلِر بُلسا، اُلارا دیوانا آدامینگ نَهیلی شِفا تاپدیغی بارادا گورّونگ بِردیلِر.‏ 37سُنگرا جَدَریلیلِرینگ هِمّه ایلاتی عیسادان اُز یانلاریندان گیتمِگینی خاییش اِتدیلِر، سِبَبی اُلاری اولی قُرقی توتوپ آلیپدی.‏ عیسی هِم قاییقا مینیپ، ایزینا گیتدی.‏ 38اِمّا ایچیندِن جینلار چیقان آدام عیسادان اُزی بیلِن گیتمَگه اِجازا سُراپ یالباردی.‏ 39عیسی بُلسا:‏ ‏«‏بار، اُیونگه گیت، خودایینگ سانگا نَمه‌لِر اِدِندیگینی گورّونگ بِر»‏ دیییپ، اُنی اوغراتدی.‏ اُل هِم گیدیپ، عیسانینگ اُزونه اِدِنلِرینی هِمّه شَهره اِعلان اِتدی.‏

دیرِلِن قیز، شِفا تاپان آیال

مَتّیٰ 9‏:18‏-26؛ مَرقُس 5‏:21‏-43

40عیسی ایزینا دُلانیپ گِلِنده، خالق اُنی قیزغین قارشیلادی، سِبَبی هِمّه‌لِر اُنگا گُزِشیَردی.‏ 41شُل واقت کِنیسه‌نینگ باشلیغی یایروس دییِن آدام گِلیپ، عیسانینگ آیاغینا ییقیلیپ، اُندان اُیونه بارماغینی خاییش اِتدی.‏ 42مونونگ سِبَبی اُنونگ اُن ایکی یاشلارینداقی یِکِجه قیزی اُلوم یاسّیغیندا یاتیردی.‏ عیسی اُل یِره گیدیپ باریارقا، جِماغات اُنی هِر یاندان قیسیپ-قُوروپ باریاردی.‏ 43جِماغاتینگ ایچینده اُن ایکی ییلدان بَری قان آقما دِرتلی بیر آیال هِم باردی.‏ اُل هیچ کیمدِن خاییر تاپماندی.‏ 44اُل عیسانینگ آرقا طارافیندان باریپ، اُنونگ دُنونینگ آشاغینا اِلینی دِگیردی وِلین، شو واقتا اُنونگ قان آقماسی کِسیلدی.‏ 45عیسی:‏ ‏«‏مانگا کیم اِلینی دِگیردی؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ هیچ کیم بُیون آلمادی.‏ شُندا پِطرُس:‏ ‏«‏اُستاد!‏ خالق داشینگی آلیپ، سِنی قیسیپ-قُوروپ باریار، سِن بُلسا:‏ ‏”‏مانگا کیم اِلینی دِگیردی؟“‏ دیییَرسینگ»‏ دییدی.‏ 46اِمّا عیسی:‏ ‏«‏مانگا بیری اِلینی دِگیردی، سِبَبی مِن اُزومدِن بیر گویجونگ چیقاندیغینی بیلدیم»‏ دییدی.‏ 47آیال اِدِن ایشینینگ موندان آنگری گوزگین قالماجاقدیغینی بیلِنسُنگ، تیترَپ گِلیپ، عیسانینگ آیاغینا ییقیلدی.‏ هِمّه خالقینگ اُوونده اُزونینگ نَمه اوچین عیسی اِلینی دِگرِندیگینی، شو واقتا هِم شِفا تاپاندیغینی گورّونگ بِردی.‏ 48عیسی اُنگا:‏ ‏«‏اِی، قیز، ایمانینگ سانگا شِفا بِردی.‏ ساغامان گیت»‏ دییدی.‏ 49عیسی بو سُزلِری آیدیپ دورقا، کِنیسه باشلیغینینگ اُیوندِن گِلِن بیر آدام یایروسا:‏ ‏«‏قیزینگ اُلدی.‏ اُستادی بیدِرِک زَحمِته قُیما»‏ دییدی.‏ 50اِمّا عیسی مونی اِشیدیپ، اُنگا:‏ ‏«‏قُرقما، یِکه ایمان گِتیر، قیزینگ شِفا تاپار»‏ دییدی.‏ 51عیسی اُنونگ اُیونه گِلِنده، پِطرُس، یوحنا، یعقوب و قیزینگ اِنه-آتاسیندان باشغا هیچ کیمه اُزی بیلِن ایچِری گیرمَگه اِجازا بِرمِدی.‏ 52هِمّه‌لِر آغلاشیپ، یاس توتوپ اُتیردیلار.‏ اِمّا عیسی:‏ ‏«‏آغلامانگ، اُل اُلِنُق، اوقلاپ یاتیر»‏ دییدی.‏ 53آداملار قیزینگ اُلِندیگینی بیلیَندیکلِری اوچین اُنونگ اوستوندِن گولدیلِر.‏ 54اِمّا عیسی هِمّه‌سینی داشاری کُووپ، قیزینگ اِلیندِن توتدی-دا، چاغیریپ:‏ ‏«‏قیزیم، تور!‏»‏ دییدی.‏ 55اُنگا جان گیریپ، قیز شو واقتا یِریندِن توردی.‏ سُنگرا عیسی قیزا ناهار بِرمِکلِرینی بویوردی.‏ 56قیزینگ اِنه-آتاسی حایران قالدی.‏ عیسی بُلسا اُلارا بُلوپ گِچِن واقانی هیچ کیمه آیتمازلیغی تابشیردی.‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index