Search form

مَرقُس 5

5‏-نجی باب

عیسی آرخو-جین اِیِلَن آدامی شِفا بِریَر

مَتّیٰ 8‏:28‏-34؛ لوقا 8‏:26‏-39

1عیسی بیلِن شَگیرتلِری دِریانینگ بِیلِکی کِنارینداقی جَدَریلیلِرینگ یوردونا گِلدیلِر.‏ 2عیسی قاییقدان دوشِن واقتینا، اُنگا مازارچیلیقدان چیقیپ گِلیَن بیر آدام دوش گِلدی.‏ بو آدامی آرخو-جین اِیه‌لَپدی.‏ 3اُل قابرلارینگ آراسیندا یاشایاردی.‏ اُنی هیچ کیم حتّیٰ زینجیرلاپ هِم ساقلاپ بیلمِیَردی.‏ 4اُنونگ اِل-آیاقلارینی اِنچِمه گِزِک زینجیرلاسالار-دا، اُل زینجیرلاری قیریپ، بُلِک-بُلِک اِدیَردی.‏ هیچ کیم اُنی یُلا گِتیریپ بیلمِزدی.‏ 5اُل گیجه-گوندیز مازارچیلیقدا، داغلاردا هِمیشه قیغیریپ، اُزونی داش بیلِن یارالاپ یُریردی.‏

6اُل عیسانی داشدان گُروپ، یُرتوپ گِلدی-ده، اُنونگ اُوونده دیزینا چُکوپ، سِجده اِتدی.‏ 7قاتی سِس بیلِن قیغیریپ:‏ ‏«‏اِی، عیسی!‏ اِی، بِییک خودایینگ اُغلی، مِنینگ بیلِن نَمه ایشینگ بار؟ یالباریان، خودایینگ حاقی اوچین مِنی عاذاپلاما!‏»‏ دییدی.‏ 8سِبَبی عیسی اُنگا:‏ ‏«‏اِی، آرخو-جین، بو آدامدان چیق»‏ دیییپدی.‏ 9اُنسُنگ عیسی آرخو-جیندان:‏ ‏«‏آدینگ نَمه؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ اُل هِم:‏ ‏«‏آدیم لِژیون+ ، چونکی بیز کَندیرسیک»‏ دیییپ جُغاپ بِردی.‏ 10اُزلِرینی بو جایدان کُووپ گُیبِرمِزلیگی اوچین، اُلار عیسی کَن یالباردیلار.‏ 11شُل یِرده داغینگ آشاقیندا بیر تُپار دُنگوز اُتلاپ یُردی.‏ 12آرخو-جینلار عیسی:‏ ‏«‏بیزی شُل دُنگوزلارینگ آراسینا گُیبِر، اُلارینگ ایچینه گیرِیلی»‏ دیییپ یالباردیلار.‏ 13عیسی اُلارا اِجازا بِردی.‏ آرخو-جینلار چیقیپ، دُنگوزلارا گیردیلِر.‏ شُندا ایکی مونگه قُلای دُنگوزدان عیبارات بو سوری اُزونی قایادان دِریایا زینگیشیپ غارق بُلدیلار.‏

14دُنگوز چُپانلاری بُلسا قاچیپ گیدیپ، شَهرلِره و اُبالارا بو واقانی خابار بِردیلِر.‏ حالاییق نَمه بُلانینی گُرمَگه گِلدی.‏ 15اُلار عیسانینگ یانینا گِلِنلِرینده، بیر دیوانا آدامینگ لِژیونی باردی، ایندی لِباسلی اُتورانینی و عاقیلی هِم یِریندِدیگینی گُروپ قُرقدولار.‏ 16واقانی گُرِنلِر دیوانا آداما و دُنگوزلارا نَمه بُلاندیغی حاقیندا خالقا گورّونگ بِردیلِر.‏ 17اُنسُنگ خالق اُزلِرینینگ یوردوندان گیتمِگی اوچین، عیسی یالبارماغا باشلادیلار.‏

18عیسی قاییقا مینِنده، اُنگدِن دیوانا بُلان آدام اُنگا:‏ ‏«‏سِنینگ بیلِن گیدَیین»‏ دیییپ یالباردی.‏ 19اِمّا عیسی مونگا اِجازا بِرمِدی.‏ اُنگا:‏ ‏«‏اُیونگه، اُزونگکیلِرینگ آراسینا گیت، خودایین سِنینگ اوچین نَمه‌لِر اِدِندیگینی، سانگا نَهیلی رِحم-شِفاقات گُرکِزِندیگینی اُلارا گورّونگ بِر»‏ دییدی.‏ 20اُل هِم گیدیپ، عیسانینگ اُزونه اِدِن یاغشیلیغینینگ بارینی دِکاپولیسده اِعلان اِتمَگه باشلادی.‏ هِمّه‌لِر مونگا حایران قالدی.‏

دیرِلِن قیز و شِفا تاپان آیال

مَتّیٰ 9‏:18‏-26؛ لوقا 8‏:40‏-56

21عیسی قاییق بیلِن یِنه بِیلِکی کِنارا گِچِنده، داشینا اولی جِماغات اویشدی.‏ عیسی دِریانینگ کِناریندادی.‏ 22کِنیسه باشلیقلاریندان یایروس آدلی بیر آدام گِلدی.‏ اُل عیسانی گُروپ، اُنونگ آیاغینا ییقیلدی.‏ 23اُنگا کَن یالباریپ:‏ ‏«‏مِنینگ قیزجاغازیم اُلوم حالیندا یاتیر.‏ گِل-ده، اِلِّرینگی اُنونگ اوستونده قُی، شِفا تاپیپ یاشاسین!‏»‏ دییدی.‏ 24عیسی بو آدام بیلِن گیتدی.‏ ایزینا دوشوپ گِلیَن اولی جِماغات اُنی هِر یاندان قیسیپ-قُوروپ باریاردی.‏

25اُل یِرده اُن ایکی ییلدان بَری قان آقماسی بُلان بیر آیال هِم باردی.‏ 26اُل کَن خُرلوق چِکیپ، اِنچِمه طِبیبلِره گُرنوپ، بار-یُغونی خارج اِدیپدی، یُنه هیچ خاییر تاپمان، قایتام، یاغدایی خاص بِتِرلِشیپدی.‏ 27بو آیال عیسی حاقدا آیدیلیان زاتلاری اِشیدیپ، جِماغاتینگ ایچی بیلِن اُنونگ آرقا طارافیندان گِلدی و دُنونا اِلینی دِگیردی.‏ 28چونکی اُل ایچیندِن:‏ ‏«‏دینگه دُنونی اِلِّسِم-ده، شِفا تاپاریم»‏ دیییپ فیکرلِنیاردی.‏ 29شُل واقتینگ اُزونده اُنونگ قان آقماسی کِسیلدی.‏ آیال دِردیندِن شِفا تاپاندیغینی بِدِنینده بیلدی.‏ 30عیسی اُزوندِن بیر گویجونگ چیقاندیغینی شو واقتدا بیلیپ، جِماغاتا طاراف اُورولیپ:‏ ‏«‏دُنوما کیم اِلینی دِگیردی؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ 31شَگیرتلِری اُنگا:‏ ‏«‏سِن اُزونگی قیسیپ-قُوروپ گِلیَن جِماغاتی گُریَرسینگ-اَ !‏ اُنسُنگ نَدیپ:‏ ‏”‏مانگا کیم اِلینی دِگیردی؟“‏ دیییپ سُرایارسینگ؟»‏ دییدیلِر.‏ 32اِمّا عیسی مونی اِدِنی گُرجِک بُلوپ، داش-تُوِرِگینه سِرِدیَردی.‏ 33اُزونه نَمه بُلاندیغینی بیلِندِن سُنگ، یانگقی آیال قُرقوپ، تیترَپ گِلدی.‏ عیسانینگ اُوونده یِره ییقیلیپ، اُنگا هِمّه حاقیقاتی آیدیپ بِردی.‏ 34عیسی اُنگا:‏ ‏«‏اِی، قیز، ایمانینگ سانگا شِفا بِردی.‏ ساغامان گیت، دِردینگدِن آزاد بُل»‏ دییدی.‏ 35اُل بو سُزلِری آیدیپ دورقا، کِنیسه باشلیغینینگ اُیوندِن بیرنَچه آدام گِلیپ:‏ ‏«‏قیزینگ اُلدی.‏ نَمه اوچین اُستادی کَن زَحمِت بِریَرسینگ؟»‏ دییدی.‏ 36عیسی مونی اِشیدِن واقتینا، کِنیسه باشلیغینا:‏ ‏«‏قُرقما، دینگه ایمان گِتیر!‏»‏ دییدی.‏

37عیسی پِطرُسدان، یعقوبدان و اُنونگ دُغانی یوحنادان باشغا هیچ کیمه اُزی بیلِن گیتمَگه اِجازا بِرمِدی.‏ 38کِنیسه باشلیغینینگ اُیونه گِلِنلِرینده، عیسی باشاغایلیغی، آغلاشیپ، دادی-پِریات اِدیپ اُتورانلاری گُردی.‏ 39ایچِری گیریپ، اُلارا:‏ ‏«‏نَمه اوچین دادی-پِریات اِدیپ، آغلاشیپ اُتیرسینگیز؟ قیز اُلِنُق، اُل دینگه اوقلاپ یاتیر»‏ دییدی.‏ 40اُلار بُلسا اُنونگ اوستوندِن گولدولِر.‏ اِمّا عیسی هِمّه‌سینی داشاریق کُووپ، دینگه قیزینگ اِنه-آتاسینی و اُزی بیلِن گِلِنلِری آلیپ، اُنونگ یاتان اُتاقینا باردی.‏ 41قیزینگ اِلیندِن توتوپ، اُنگا:‏ ‏«‏تالیتا قوم!‏»‏ دییدی.‏ بو بُلسا ‏«‏قیزجاغاز، سانگا دیییَرین:‏ تور!‏»‏ دییمِکدیر.‏ 42قیز دِرِّو یِریندِن قالیپ یُریپ باشلادی.‏ اُل اُن ایکی یاشیندادی.‏ مونی گُرِنلِرینگ هِمّه‌سی قاتی گِنگ قالدیلار.‏ 43عیسی اُلارا مونی هیچ کیمه بیلدیرمِزلیگی قاتی تابشیریپ و قیزا ناهار بِرمِکلِرینی آیتدی.‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index