Search form

مَرقُس 9

9‏-نجی باب

1عیسی اُلارا شِیله دییدی:‏ ‏«‏سیزه دُغروسینی آیدیارین:‏ بو یِرده دورانلارینگ کَبیری خودایینگ پاتیشاهلیغینینگ قودرات بیلِن گِلیَنینی اُلمَنکَه گُرِرلِر.‏»‏

عیسانینگ یوزی اویتگِیَر

مَتّیٰ 17‏:1‏-13؛ لوقا 9‏:28‏-36

2آلتی گوندِن سُنگ عیسی یانینا یِکه پِطرُسی، یعقوبی و یوحنانی آلیپ، بیر بِییک داغینگ اوستونه چیقدی.‏ شُل یِرده اُلارینگ گُزلِرینینگ اُوونده اُنونگ یوزی اویتگِدی.‏ 3اُنونگ لِباسی گُزونگی یاشلاندیریپ باریان دیم-آق رِنگکه اُورولدی، یِر یوزونده هیچ کیم اُنی بِیله آقاردیپ بیلجِک دَلدی.‏ 4شُندا شَگیرتلِره اِلیاس بیلِن موسی گُروندی.‏ اُلار عیسی بیلِن کِپلِشیپ دوردیلار.‏ 5پِطرُس عیسی:‏ ‏«‏اُستاد!‏ بیزه بو یِرده بُلماق قاوی، گِل، اوچ سایِبان دیکِلی:‏ بیری — سانگا، بیری — موسی، بیری — اِلیاسا»‏ دییدی.‏ 6قاتی قُرقاندیقلاری اوچین، پِطرُس نَمه دیییَنینی اُزی هِم بیلِنُقدی.‏

7شُل واقت بیر بولوت گِلیپ، اُلارینگ اوستونی اُرتدی.‏ بولوتدان:‏ ‏«‏بو مِنینگ عزیز اُغلومدیر!‏ اُنگا قولاق آسینگ»‏ دییِن بیر سِس گِلدی.‏ 8بیردِن شَگیرتلِر داش-تُوِرِگینه سِرِتدیلِر، اِمّا اُز یانلاریندا عیسادان باشغا هیچ کیمه گُزلِری دوشمِدی.‏

9اُنسُنگ داغدان اینیپ گِلیَرکَلِر، عیسی اُلارا اینسان اُغلی اُلومدِن دیرِلیَنچَه، بو گُرِن زاتلارینی هیچ کیمه آیتمازلیغی تابشیردی.‏ 10شَگیرتلِر اُنونگ بو سُزونی یورِکلِرینده ساقلاپ، اُلومدِن دیرِلمِگینگ نَمه دوشونیَندیگی بارادا بیری-بیرلِریندِن سُرایاردیلار.‏ 11اُلار عیسادان:‏ ‏«‏نَمه اوچین دین عُلَمالار اَوَّل اِلیاس گِلمِلیدیر دیییَرلِر؟»‏ دیییپ سُرادیلار.‏ 12عیسی هِم اُلارا:‏ ‏«‏دُغرودان-دا، هِمّه زادی بِجِرمِک اوچین اَوَّل اِلیاس گِلمِلیدیر.‏ اِمّا اینسان اُغلونینگ کَن عاذاپ گُروپ، رِت اِدیلمِلیدیگی حاقیندا هِم یازیلان آخیرین.‏ 13مِن سیزه شونی هِم آیدیارین:‏ اِلیاس اِییَم گِلدی، اُل حاقدا یازیلیشی یالی، اُنگا ایسلَن زاتلارینی اِتدیلِر»‏ دییدی.‏

عیسی آرخو-جین اِیِلَن اُغلانی شِفا بِریَر

مَتّیٰ 17‏:14‏-23؛ لوقا 9‏:37‏-45

14اُلار بِیلِکی شَگیرتلِرینگ یانینا گِلِنلِرینده، اُلارینگ داشینا اویشوپ دوران اولی جِماغاتی گُردولِر.‏ کَبیر دین عُلَمالار شَگیرتلِر بیلِن جِدِلِّشیپ دوردولار.‏ 15هِمّه جِماغات عیسانی گُرِن واقتینا، گِنگ قالدیلار و هِمّه‌لِر دِرِّو یُرتوپ گِلیپ، اُنگا سالام بِردیلِر.‏ 16عیسی آداملاردان:‏ ‏«‏بولار بیلِن نَمه حاقدا جِدِلِّشیَرسینگیز؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ 17جِماغاتینگ ایچیندِن بیری اُنگا:‏ ‏«‏اُستاد!‏ سِنینگ یانینگا اُغلومی گِتیردیم.‏ آرخو-جین اُل کِپلِمِز یالی، اُنونگ دیلینی باغلادی.‏ 18آرخو-جین اُنی توتاندا یِره اوریار.‏ اُغلان آغزینی کُپوکلِدیپ، دیشلِرینی قیجیردادیپ بِدِنی قاتیپ قالیار.‏ سِنینگ شَگیرتلِرینگدِن اُغلومدان آرخو-جینی کُووپ چیقارماقلارینی خاییش اِتدیم، یُنه اُلار باشارمادی»‏ دیییپ جُغاپ بِردی.‏ 19عیسی اُلارا:‏ ‏«‏اِی، ایمانسیز نِسل، مِن هاچانا چِنلی سیزینگ بیلِن بیله بُلوپ، سیزه جیدایین؟ اُغلانی مِنینگ یانیما گِتیرینگ»‏ دییدی.‏ 20اُلار اُنی عیسانینگ یانینا گِتیردیلِر.‏ آرخو-جین عیسانی گُرِن واقتینا، اُغلانی قاتی سیلتِرلِدی.‏ اُغلان یِره یازیلیپ، آغزینی کُپوکلِدیپ، تُغالانماغا باشلادی.‏ 21عیسی اُغلانینگ آتاسیندان:‏ ‏«‏مونونگ بِیله بُلانینا نَچه واقت بُلدی؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ آتاسی:‏ ‏«‏چاغالیغیندان بَری شِیله.‏ 22آرخو-جین اُنی هِلَکلِجِک بُلوپ، نَچه گِزِک اُدا، سووا آتدی.‏ قایرات اِت-ده، باشاردیغینگدان کُمِک اِت، بیزه یورِگینگ آویسین!‏»‏ دییدی.‏ 23عیسی اُنگا:‏ ‏«‏باشاردیغینگدان دییمَنگ نَمه؟ ایمان گِتیریَن اوچین هِمّه زات مومکیندیر!‏»‏ دییدی.‏ 24شو واقتدا اُغلانینگ آتاسی آغلاپ:‏ ‏«‏ایمان گِتیریَرین، ایمانسیزلیغیمی یِنگمَگه کُمِک اِت!‏»‏ دیییپ قیغیردی.‏ 25عیسی جِماغاتینگ یُرتوپ گِلیَنینی گُرِنده، آرخو-جینا کَیَپ:‏ ‏«‏اِی، کِرلیک هِم لالّیق روحی!‏ سانگا بویوریارین، اُغلانینگ ایچیندِن چیق، اُنگا قایدیپ گیرمه!‏»‏ دییدی.‏ 26آرخو-جین قیغیریپ، اُغلانی خاص بِتِر سیلتِرلِدی-ده، اُندان چیقدی.‏ اُغلان اُلِنه مِنگزِیَردی، شُنونگ اوچین اُل یِردَکیلِرینگ کَنسی:‏ ‏«‏اُل اُلدی»‏ دیییشیَردی.‏ 27اِمّا عیسی اُغلانینگ اِلیندِن توتوپ قالدیردی، اُل هِم یِریندِن توردی.‏

28عیسی اُیه گیرِندِن سُنگ، شَگیرتلِری اُز-اُزلِریکَه اُندان:‏ ‏«‏بیز نَمه اوچین آرخو-جینی چیقاریپ بیلمِدیک؟»‏ دیییپ سُرادیلار.‏ 29عیسی اُلارا:‏ ‏«‏بو هیلی آرخو-جینلاری خودایا دُغا-دیلِگ اِتمِکدِن باشغا هیچ زات بیلِن چیقاریپ بُلیان دَلدیر»‏ دییدی.‏

عیسی اُلوپ دیرِلجِگینی ایکینجی گِزِک آیدیار

30اُلار اُل یِردِن چیقیپ، جلیلَه‌نینگ اوستوندِن گِچدیلِر.‏ عیسی اُزلِرینینگ نیرِدِدیکلِرینی هیچ کیمینگ بیلمِگینی ایسلِمِیَردی.‏ 31اُل شَگیرتلِرینه:‏ ‏«‏اینسان اُغلی آداملارینگ اِلینه تابشیریلار، اُنی اُلدورِرلِر، یُنه اُلدورِن‌لِریندِن اوچ گوندِن سُنگ، اُل دیرِلِر»‏ دییدی.‏ 32اِمّا اُلار بو سُزلِره دوشونمِدیلِر، سُراماغا-دا قُرقدولار.‏

اینگ بِییک کیم؟

مَتّیٰ 18‏:1‏-5؛ لوقا 9‏:46‏-48

33اُلار کَفَرناحوما باردیلار.‏ اُیه گیرِندِن سُنگ، عیسی اُلاردان:‏ ‏«‏یُلدا نَمه حاقدا جِدِلِّشیَردینگیز؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ 34اِمّا اُلارینگ هیچ بیریندِن سِس چیقمادی، سِبَبی یُلدا بیری-بیرلِری بیلِن کیمینگ اینگ بِییکدیگی حاقدا جِدِلِّشیپدیلِر.‏ 35عیسی اُتوریپ، اُن ایکی شَگیرتلِری یانینا چاغیریپ، اُلارا:‏ ‏«‏بیری اَوَّلکی بُلماق ایسلِیَن بُلسا، هِمّه‌لِرینگ آخیرقیسی هِم خیدماتکَری بُلمالیدیر»‏ دییدی.‏ 36اُنسُنگ بیر چاغانی آلیپ، اُلارینگ اُرتاسیندا قُیدی-دا، اُنی قوجاقلاپ، اُلارا:‏ 37‏«‏هِر کیم شونونگ یالی بیر چاغانی مِنینگ آدیمدان قابول اِتسه، مِنی قابول اِتدیگیدیر.‏ هِر کیم مِنی قابول اِتسه، مِنی دَل-ده، مِنی ایبِرِنی قابول اِدیَندیر»‏ دییدی.‏

بیزه قارشی بُلمادیق بیزینگ طارافیمیزدادیر

لوقا 9‏:49‏،50

38یوحنا عیسی یوزلِنیپ:‏ ‏«‏اُستاد!‏ بیز سِنینگ آدینگ بیلِن جینلاری چیقاریان بیر آدامی گُردوک، اِمّا اُنی ساقلادیق، سِبَبی اُل بیزینگ بیلِن سِنینگ ایزینگا دوشِنُق»‏ دییدی.‏ 39عیسی:‏ ‏«‏اُنی ساقلامانگ!‏ چونکی مِنینگ آدیم بیلِن مُعجِزه اِدیپ، باسیم سُنگراسی مِنی یامانلاپ بیلجِک آدام یُقدور.‏ 40کیم بیزه قارشی بُلماسا، بیزینگ طارافیمیزدادیر.‏ 41مسیحه باغلیدیغینگیز اوچین، کیم مِنینگ آدیم بیلِن سیزه بیر کَسه سو بِرسه، سیزه دُغروسینی آیدیارین، اُل آصلا سیلاغسیز قالماز»‏ دییدی.‏

بیر آداما گونَه اِتدیرمِگینگ جِزاسی

مَتّیٰ 18‏:6‏-9؛ لوقا 17‏:1‏-2

42عیسی یِنه سُزه باشلادی:‏ ‏«‏هِر کیم مانگا اینانیان بو چاغالارینگ بیرینینگ گونَه اِتمِگینه سِبَپ بُلسا، اُنونگ بُینوندان اولی دِگیرمِن داشی آسیپ، دِریایا زینگیلماغی خاص قاوی بُلار.‏ 43اِلینگ سِنینگ گونَه اِتمِگینگه سِبَپ بُلسا، اُنی چاپ.‏ قُلسوز بُلوپ باقی یاشایشا قُووشماق، ایکی اِلّی بُلوپ دُوزاخا، سُنمِز اُدا زینگیلماقدان قُوودیر.‏ ‏[‏ 44اُلارینگ جِسِتلِرینی ایییَن قورچوق اُلمِز، اُلاری یاقیان اُت سُنمِز.‏]‏ 45اِگِر آیاغینگ سِنینگ گونَه اِتمِگینگه سِبَپ بُلسا، اُنی چاپ.‏ سانگا چُلاق بُلوپ یاشایشا قُووشماق، ایکی آیاقلی بُلوپ دُوزاخا، سُنمِز اُدا زینگیلماقدان قُوودیر.‏ ‏[‏ 46اُلارینگ جِسِتلِرینی ایییَن قورچوق اُلمِز، اُلاری یاقیان اُت سُنمِز.‏]‏ 47اِگِر گُزونگ گونَه اِتمِگینگه سِبَپ بُلسا، اُنی سُغروپ چیقار.‏ سانگا یِکه گُزلی بُلوپ خودایینگ پاتیشاهلیغینا گیرمِک، ایکی گُزلی بُلوپ دُوزاخا زینگیلماقدان قُوودیر.‏ 48- اُلارینگ جِسِتلِرینی ایییَن قورچوق اُلمِز، اُلاری یاقیان اُت سُنمِز.‏

49‏«‏هِر کِس اُتدا دوزلانار.‏ 50دوز قاوی زاتدیر، یُنه دوز طاغامینی ییتیرسه، اُندا اُل نَمه بیلِن دوزلانار؟ دوز یالی طاغاملی بُلونگ، اُزآرانگیزدا پاراحاتلیقدا یاشانگ.‏»‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index