Search form

مَتّیٰ 17

17‏-نجی باب

عیسانینگ گُرنوشی اویتگِیَر

مَرقُس 9‏:2‏-13؛ لوقا 9‏:28‏-36

1آلتی گوندِن سُنگ عیسی یانینا یِکه پِطرُسی، یعقوبی و یوحنانی آلیپ، بیر بِییک داغینگ اوستونه چیقدی.‏ 2شُل یِرده اُلارینگ گُزلِرینینگ اُوونده اُنونگ یوزی اویتگِدی.‏ اُنونگ یوزی گون کیمین پارلادی، لِباسی نور کیمین دیم-آق بُلدی.‏ 3بیردِن اُلارا موسی بیلِن اِلیاس گُروندی.‏ اُلار عیسی بیلِن کِپلِشیپ دوردیلار.‏ 4پِطرُس عیسی:‏ ‏«‏آقام!‏ بیزه بو یِرده بُلماق قاوی.‏ اِگِر ایسلِسِنگ، بو یِرده اوچ سایِبان دیکِیین:‏ بیری — سانگا، بیری — موسی، بیری — اِلیاسا»‏ دییدی.‏ 5اُل هِنیز کِپلَپ دورقا، یاغتی بیر بولوت اُلارینگ اوستونی اُرتدی.‏ بولوتدان بیر سِس گِلیپ:‏ ‏«‏بو مِنینگ عزیز اُغلومدیر، مِن اُندان کَن راضیدیرین.‏ اُنگا قولاق آسینگ»‏ دییدی.‏ 6شَگیرتلِر مونی اِشیدِنلِرینده، قاتی قُرقوپ، یوزین ییقیلدیلار.‏ 7اِمّا عیسی گِلیپ، اُلارا اِلینی دِگریپ:‏ ‏«‏تورونگ، قُرقمانگ»‏ دییدی.‏ 8اُلار باشینی قالدیریپ سِرِدِنلِرینده، عیسادان باشغا هیچ کیمی گُرمِدیلِر.‏

9داغدان اینیپ گِلیَرکَلِر، عیسی اُلارا:‏ ‏«‏اینسان اُغلی اُلومدِن دیرِلیَنچَه، گُرِن زاتلارینگیزی هیچ کیمه آیتمانگ»‏ دیییپ تابشیردی.‏ 10شَگیرتلِری اُندان:‏ ‏«‏اُندا نَمه اوچین دین عُلَمالار اَوَّل اِلیاس گِلمِلیدیر دیییَرلِر؟»‏ دیییپ سُرادیلار.‏ 11عیسی اُلارا:‏ ‏«‏دُغرودان-دا، اِلیاس گِلیپ، هِمّه زادی بِجِرمِلی.‏ 12اِمّا مِن سیزه شونی آیدایین:‏ اِلیاس اِییَم گِلدی، اُنی تانیمادیلار، اُنگا ایسلَن زاتلارینی اِتدیلِر.‏ اینسان اُغلی-دا اِدیل شُنونگ یالی، اُلارینگ اِلیندِن اِذیِت چِکِر»‏ دیییپ جُغاپ بِردی.‏ 13شُندا شَگیرتلِر اُنونگ اُزلِرینه یحیی تَعمید بِریَنچی بارادا گورّونگ بِریَندیگینه دوشوندیلِر.‏

عیسی دیوانا اُغلانی شِفا بِریَر

مَرقُس 9‏:2‏-13؛ لوقا 9‏:28‏-36

14اُلار جِماغاتینگ یانینا یِتیپ باریارقالار، بیر آدام عیسانینگ یانینا گِلیپ، اُنونگ اُوونده دیزا چُکدی.‏ 15اُل:‏ ‏«‏آقام، اُغلوما رِحم اِت!‏ اُل توتغایلی، آرتیقماچ عاذاپ چِکیَر، باسیم-باسیمدان اُزونی اُدا، سووا اوریار.‏ 16مِن اُنی سِنینگ شَگیرتلِرینگه گِتیردیم، اِمّا اُلار شِفا بِریپ بیلمِدیلِر»‏ دییدی.‏

17عیسی:‏ ‏«‏اِی، ایمانسیز هِم یُلدان چیقان نِسل!‏ مِن هاچانا چِنلی سیزینگ بیلِن بیله بُلوپ، سیزه جیدایین؟ اُغلانی شو یِره، مِنینگ یانیما گِتیرینگ»‏ دییدی.‏ 18عیسی جینا چیقماغینا قاتی دِستور بِردی، جین اُغلاندان چیقیپ گیتدی.‏ اُغلان شُل واقتینگ اُزونده شِفا آلدی.‏

19سُنگرا شَگیرتلِر عیسانینگ یانینا گِلیپ، اُز-اُزلِریکَه اُندان:‏ ‏«‏بیز نَمه اوچین آرخو-جینی چیقاریپ بیلمِدیک؟»‏ دیییپ سُرادیلار.‏ 20عیسی هِم اُلارا:‏ ‏«‏گِرِکلی ایمانینگیزینگ یُقدوغی اوچین شِیله بُلدی.‏ سیزه دُغروسینی آیدیارین:‏ بیر خَردِل دَنه‌سی یالی ایمانینگیز بُلوپ، شو داغا:‏ ‏”‏بو یِردِن اُل یِره گُچ“‏ دییسِنگیز، اُل گُچِر.‏ سیزه باشارتماجاق زات بُلماز.‏ ‏[‏ 21بو هیلی آرخو-جینلاری خودایا آرازا توتوپ، دُغا-دیلِگ اِتمِکدِن باشغا هیچ زات بیلِن چیقاریپ بُلیان دَلدیر]‏»‏ دییدی.‏

عیسی اُز اُلومیندِن ایکیلِنجی گِزِگ آیدیار

22بیر گون جلیله‌ده اویشِنلِرینده، عیسی اُلارا:‏ ‏«‏اینسان اُغلی آداملارینگ اِلینه تابشیریلار.‏ 23اُنی اُلدورِرلِر، اِمّا اُل اوچولِنجی گون دیرِلِر»‏ دییدی.‏ شَگیرتلِر مونگا خاص قیناندیلار.‏

عیباداتخانانینگ مالییاتی

24عیسی بیلِن شَگیرتلِر کَفَرناحوما گِلِنلِریندِن سُنگ، عیباداتخانانینگ مالییاتینی ییغنایانلار پِطرُسینگ یانینا گِلیپ:‏ ‏«‏سیزینگ اُستادینگیز عیباداتخانا حاقینی بِرِنُقمی؟»‏ دیییپ سُرادیلار.‏ 25پِطرُس:‏ ‏«‏بِریَر»‏ دییدی.‏ پِطرُس اُیه گِلِنده، عیسی اُندان:‏ ‏«‏شمعون، سِن نَمه دیییَرسینگ؟ یِر یوزوندَکی پاتیشاهلار مالییاتی کیمدِن آلیارلار؟ اُز اُغولّاریندانمی یا بیگانه‌لِردِن؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ 26پِطرُس اُنگا:‏ ‏«‏بیگانه‌لِردِن»‏ دییِنده، عیسی اُنگا:‏ ‏«‏اُندا اُغولّار آزاتدیر.‏ 27اِمّا اُلار نارضا بُلماز یالی، دِریا گیت-ده، قانگراق اُقلا.‏ قانگراقا دوشِن اَوَّلکی بالیغی آلیپ، آغزینی آچسانگ، مالییات بِرمَگه گِرِک سِکَّنی تاپارسینگ.‏ اُنی آل-دا، مِنینگ اوچین و اُزونگ اوچین هِم مالییات بِرمِگی حُکمونده اُلارا بِر»‏ دییدی.‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index