Search form

مَتّیٰ 24

24‏-نجی باب

دونیَه‌نینگ آخیرینینگ عالاماتلاری

مَرقُس 13‏:1‏-31؛ لوقا 21‏:5‏-33

1عیسی عیباداتخانادان چیقیپ باریارقا، شَگیرتلِری عیباداتخانانینگ بینالارینا قووانیپ، اُنی عیسی گُرکِزمِک اوچین، اُنونگ یانینا گِلدیلِر.‏ 2اِمّا عیسی اُلارا:‏ ‏«‏بو زاتلارینگ هِمّه‌سینی گُریَنگیزمی؟ سیزه دُغروسینی آیدیارین:‏ بو یِرده داش اوستونده داش قالماز، هِمّه‌سی وِیران بُلار»‏ دییدی.‏

3بیرآز سُنگرا عیسی زِیتون داغیندا اُتیرقا، شَگیرتلِری اُنونگ یانینا گِلیپ:‏ ‏«‏بیزه آیت، بو زاتلار هاچان بُلار؟ سِنینگ گِلمِگینگی و دونیَه‌نینگ آخیرینی گُرکِزیَن عالامات نَهیلی بُلار؟»‏ دیییپ سُرادیلار.‏ 4عیسی اُلارا شِیله جُغاپ بِردی:‏ ‏«‏خاباردار بُلونگ، هیچ کیم سیزی آلدایماسین.‏ 5اِنچِمه‌لِر:‏ ‏”‏مِن مسیح“‏ دیییپ، مِنینگ آدیم بیلِن گِلیپ، کَن آداملاری آلدارلار.‏ 6سیز اوروش توراندیغی و اوزاقداقی اوروشلار بارادا خابارلاری اِشیدِنینگیزده قُرقمانگ.‏ بولار بُلمالیدیر، یُنه هِنیز دونیَه‌نینگ آخیری دَلدیر.‏ 7چونکی میلِّت-میلِّته و پاتیشاهلیق-پاتیشاهلیغا قارشی چیقار.‏ آیری-آیری یِرلِرده آچلیقلار بُلار و یِر تیترِمِلِر.‏ 8بولارینگ هِمّه‌سی دُغورما دِرتلِرینگ باشلانیانجیسیدیر.‏

9‏«‏سُنگرا سیزی آزار بِرمِکلِره سِزِوار اِدِرلِر، اُلدورِرلِر، مِنینگ آدیم سِبَپلی هِمّه میلِّتلِر سیزدِن ییگرِنِرلِر.‏ 10شُندا کَن آداملار مِندِن اِل چِکیپ، بیری-بیریلِرینه خایینلیق اِدِرلِر، بیری-بیریلِریندِن ییگرِنِرلِر.‏ 11کَن یالان نِبیلِر دُرَپ، کَن آداملاری آزدیرارلار.‏ 12یامان ایشلِرینگ آرتانلیغی سِبَپلی، کَن آداملارینگ سُیگوسی سُوار.‏ 13اِمّا آخیرنا چِنلی جیدان نِجات تاپار.‏ 14آسمانینگ پاتیشاهلیغی بو خوش خاباری هِمّه میلِّتلِره شاهاتلیق حُکمونده دونیَه‌نینگ هِمّه یِرینده واغیظ اِدیلِر، یِکه شُندان سُنگ دونیَه‌نینگ آخیری گِلِر.‏

15- ‏«‏شُنونگ اوچین هِم دانیال پیغامبار سِبَبی آیدیلان وِیرانچیلیق گِتیریَن ییگرِنجی زادینگ مُقادِّس یِرده دیکیلِنینی گُرِنینگیزده — قُی، اُقیجی مونگا دوشونسین — 16یهودیه‌دَکیلِر داغلارا قاچسین.‏ 17بامداقی آدام بیر زات آلماق اوچین آشاق دوشوپ، اُیه گیرمِسین.‏ 18اِکینچیلیگیندَکیلِر دُنونی آلماق اوچین اُیونه دُلانماسین.‏ 19اُل گونلِرده گُورِلی آیالّارینگ و چاغا اِمدیریَنلِرینگ وای گونونه!‏ 20قاچا-قاچلیغینگیز قیشدا یا-دا سَبَّت گونی بُلماسین دیییپ دُغا اِدینگ.‏ 21اُل گونلِرده شِیله بیر قاتی قینچیلیقلار بُلار، دونیَه‌نینگ باشلانان واقتیندان تا شو واقتا چِنلی مونونگ یالی زات هیچ هاچان بُلان دَلدیر و بُلمازام.‏ 22اُل گونلِر قیسغالدیلمادیق بُلسادی، اُندا هیچ کیم نِجات تاپمازدی، اِمّا سایلانان‌لارینگ خاطیراسینا اُل گونلِر قیسغالدیلار.‏

23‏«‏شُندا بیری سیزه:‏ ‏”‏اینه، مسیح بو یِرده“‏ یا-دا ‏”‏حُنّا، اُل یِرده“‏ دییسه، اینانمانگ.‏ 24چونکی یالان مسیحلِر، یالان نِبیلِر دُرَپ، سایلانان‌لاری-دا مومکین بُلدیغیچا آزدیرجاق بُلوپ، بِییک عالاماتلار و مُعجِزه‌لِر گُرکِزِرلِر.‏ 25اینه، مِن سیزه اُووندِن آیتدیم.‏ 26شِیله‌لیکده، سیزه:‏ ‏”‏اینه، مسیح بیاباندا“‏ دییسِلِر، گیتمَنگ.‏ ‏”‏اینه، اُل اُیونگ ایچینده“‏ دییسِلِر-ده، اینانمانگ.‏ 27اینسان اُغلونینگ گِلشی گوندُغاردا چاقیپ، گونباتاردا هِم گُرونیَن ییلدیریم یالی بُلار.‏ 28قاراغوشلارینگ اویشمِگی ماسلیغینگ باردیغینینگ بیر عالاماتیدیر.‏

29- ‏«‏شُل گونلِرینگ قینچیلیغینگ ایز یانی گون قارالار، آی نورینی بِرمِز.‏ ییلدیزلار آسماندان قاچار و آسمانینگ قودراتلاری تیترِشِر.‏ 30سُنگرا آسماندان اینسان اُغلونینگ عالاماتی گُرنِر، شُندا یِر یوزوندَکی هِمّه خالقلار یاس توتوپ پِریات اِدِرلِر.‏ اینسان اُغلونینگ بولوتلاردا اولی قودرات و بِییکلیک بیلِن گِلیَنینی گُرِرلِر.‏ 31اُل اولی سورنای سِسی بیلِن اُز پِریشده‌لِرینی یُلّار.‏ پِریشده‌لِر اُنونگ سایلانلارینی آسمانینگ بیر اوجوندان بِیلِکی اوجونا چِنلی، دونیَه‌نینگ دُرت بورجوندان ییغنارلار.‏

32‏«‏اینجیر باغیندان دِرس آلینگ:‏ اُنونگ شاخالاری یومشاپ، یاپراق چیقاران واقتی تُمسونگ قُلایلاندیغینی بیلیَرسینگیز.‏ 33شُنونگ یالی-دا، بو زاتلاری گُرِنینگیزده، اینسان اُغلونینگ قُلایلاندیغینی، قاپینینگ آغزیندادیغینی بیلینگ.‏ 34سیزه دُغروسینی آیدیارین، بو زاتلارینگ هِمّه‌سی بُلیانچا، بو نِسل دونیَه‌دِن اُتمِز.‏ 35آسمان هِم یِر اُتِر، یُنه مِنینگ سُزلِریم آصلا اُتمِز.‏»‏

بیلینمِیَن گون و ساغات

مَرقُس 13‏:32‏-37؛ لوقا 17‏:26‏-30، 34‏-35؛ 12‏:41‏-48

36‏«‏اِمّا اُل گونی هِم ساغادی هیچ کیم بیلیَن دَلدیر، نه آسمانداقی پِریشده‌لِر، نه-ده اُغول بیلیَندیر، یِکه بیر آتا بیلیَندیر.‏ 37- نوحونگ زامانیندا یاشاییش نَهیلی بُلان بُلسا، اینسان اُغلونینگ گِلشی-ده شِیله بُلار.‏ 38نوح کِشتییَه مینِن گونونه چِنلی و سیل گِلمِدِن اُوال، آداملار ایییپ-ایچیپ، اُیلِنیپ، نیکاح اِدیَردیلِر.‏ 39اولی سیل گِلیپ، هِمّه‌سینی سوپوریپ اَکیدیَنچَه، اُلار اُز باشلاریندان اینجِک زاتلاردان آصلا بیخاباردیلار.‏ اینسان اُغلونینگ گِلشی هِم شِیله بُلار.‏ 40شُندا اِکینچیلیگینده ایکی آدام بُلار، بیری آلنار، بیری قُییلار.‏ 41دِگیرمِن باشیندا بوغدای اون اِدیَن ایکی آیال بُلار، بیری آلنار، بیری قُییلار.‏

42‏«‏شُنونگ اوچین اُیا بُلونگ، چونکی سیز خودایینگیزینگ هایسی گون گِلجِگینی بیلمِیَرسینگیز.‏ 43اِمّا مونی بیلینگ:‏ اُی اِیه‌سی اُغرینینگ هایسی ساغاتدا گِلجِگینی بیلسِدی، اُیا بُلاردی، اُیونی تالاتمازدی.‏ 44مونونگ اوچین سیز هِم تاییار بُلونگ، سِبَبی اینسان اُغلی سیزینگ قاراشمایان ساغادینگیزدا گِلِر.‏

45‏«‏آقاسینینگ صادیق هِم عاقیلّی خیدماتکَری کیم؟ بِیلِکی خیدماتکَرلِرینه واقتلی-واقتیندا ناهار بِرمِک اوچین، اُلارینگ اوستوندِن قُیان آدامی دَلمی؟ 46آقاسی دُلانیپ گِلِنده، اُز ایشینینگ باشیندا گُرِن خیدماتکَری نَهیلی خوشواقت!‏ 47سیزه دُغروسینی آیدیارین:‏ آقاسی هِمّه مال-مولکونی شُنگا اینانار.‏ 48اِمّا یامان نییِتلی خیدماتکَر اُز ایچیندِن:‏ ‏”‏آقام گیچ گِلِر“‏ دیییپ، 49هِمکَرلِرینی اورماغا، سِرخُشلار بیلِن ایییپ-ایچمَگه باشلار، 50اِمّا اُل خیدماتکَرینگ آقاسی بُلسا اُنونگ قاراشمایان گونونده، گومَن اِتمِیَن ساغادیندا گِلِر.‏ 51سُنگرا اُنی پارچا-پارچا اِدیپ و ایکییوزلی آداملارینگ گونی یالی جِزالاندیرار.‏ اُل یِرده آغلاما و دیش قیجیرداما بُلار.‏»‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index