Search form

مَتّیٰ 26

26‏-نجی باب

عیسانی اُلدورمِک بارادا دیلبیرلِشیک

مَرقُس 14‏:1‏-2؛ لوقا 22‏:1‏-2؛ یوحنا 11‏:45‏-53

1عیسی هِمّه سُزونی تاماملاپ، شَگیرتلِرینه:‏ 2‏«‏بیلشینگیز یالی، یِنه ایکی گوندِن پِسَح بایرامیدیر.‏ سُنگرا اینسان اُغلی صلیبه چویلِنمَگه تابشیریلار»‏ دییدی.‏

3شُل واقت یُلباشچی کاهینلار بیلِن خالقینگ یاشولیلاری قیافا آدلی باش کاهینینگ کُشکینه ییغنانیپ، 4عیسانی حیله بیلِن توتوپ اُلدورمِک بارادا ماصلاحات گِچیردیلِر.‏ 5اُلار:‏ ‏«‏بایرام گونلِرینده دَل، خالق قالماغال تورزایماسین»‏ دیییشدیلِر.‏

عیسی بِیت‌عَنیادا

مَرقُس 14‏:3‏-9؛ یوحنا 12‏:1‏-8

6عیسی بِیت‌عَنیادا جُزامی شمعونینگ اُیونده ساچاق باشیندا اُتیرقا، 7بیر آیال مِرمِر قاپدا باهالی ساپ-آراسّا عاطیر یاغینی آلیپ گِلدی.‏ آیال قابی دُووپ آچدی-دا، یاغی اُنونگ باشینا قویدی.‏ 8شَگیرتلِر مونی گُرِنلِرینده، قاهارلانیپ:‏ ‏«‏نَمه اوچین بو یاغ بِیله حایپ اِدیلدی؟ 9بو یاغی کَن پولا ساتیپ، قاریپلارا پایلاپ بُلاردی آخیرین»‏ دیییشدیلِر.‏ 10عیسی مونی بیلیپ، اُلارا شِیله دییدی:‏ ‏«‏نَمه اوچین آیالی عاییپلایارسینگیز؟ اُل مِنینگ اوچین عجاییپ ایش اِتدی.‏ 11چونکی قاریپلار هِمیشه سیزینگ یانینگیزدادیر، اِمّا مِن هِمیشه سیزینگ یانینگیزدا بُلمارین.‏ 12اُل بو عاطیر مِنینگ بِدِنیمی جایلاماغا تاییار اِتمِک اوچین قویدی.‏ 13سیزه دُغروسینی آیدیارین، بو خوش خابار دونیَه‌نینگ نیرِسینده آیدیلسا، بو آیالینگ اِدِنی-ده شُل یِرده یادلانار.‏»‏

یهودانینگ خایینلیغی

مَرقُس 14‏:10‏-11؛ لوقا 22‏:3‏-6

14سُنگرا اُن ایکی شَگیرتلِردِن یهودا اِسخریوطی دییِن بیری یُلباشچی کاهینلارینگ یانینا گیتدی.‏ 15اُل اُلاردان:‏ ‏«‏اِگِر مِن عیسانی سیزینگ اِلینگیزه تابشیرسام، مانگا نَمه بِرِرسینگیز؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ اُندا اُلار هِم یهودا اُتوز سِکّه کوموش ساناپ بِردیلِر.‏ 16یهودا شُندان سُنگ عیسانی اُلارا تابشیرماق اوچین قاوی فورصاتینگ ایزیندا گِزدی.‏

پِسَح شامی

مَرقُس 14‏:12‏-26؛ لوقا 22‏:7‏-20، 21‏-23؛ یوحنا 13‏:21‏-30؛ 1 قُرِنتُس‌لیلار 11‏:23‏-25

17پِتیر بایرامینینگ اَوَّلکی گونی شَگیرتلِر عیسانینگ یانینا گِلیپ:‏ ‏«‏سِنینگ پِسَح شامینی اییمِگینگ اوچین، نیرَه باریپ تاییارلیق گُرمِگیمیزی ایسلِیَرسینگ؟»‏ دیییپ سُرادیلار.‏ 18عیسی اُلارا:‏ ‏«‏شَهره گیدینگ-ده، شُل آیدان کیشیمینگ یانینا بارینگ، اُنگا:‏ ‏”‏اُستادیمیز آیدیار:‏ ‏’‏واقتیم قُلایلادی، پِسَح شامینی شَگیرتلِریم بیلِن بیلِلیکده سِنینگ اُیونگده گِچیرجِک دیییَر‘‏“‏ دییینگ»‏ دییدی.‏ 19شَگیرتلِر هِم عیسانینگ اُزلِرینه آیدیشی یالی اِدیپ، پِسَح شامینی تاییارلادیلار.‏

20آغشام عیسی اُن ایکی شَگیردی بیلِن بیلِلیکده ساچاق باشینا گِچدی.‏ 21اُلار شام ایییپ اُتیرقالار، عیسی:‏ ‏«‏سیزه دُغروسینی آیدیارین:‏ سیزینگ بیرینگیز مانگا خایینلیق اِدِرسینگیز»‏ دییدی.‏ 22اُلار قاتی قینانیپ، ایزلی-ایزینا اُندان:‏ ‏«‏آقام، مِن شُل دَلمی؟»‏ دیییپ سُراماغا باشلادیلار.‏ 23عیسی هِم اُلارا:‏ ‏«‏اِلینی مِنینگ بیلِن بیله بیر اُقارا باتیران مانگا خایینلیق اِدِر.‏ 24اینسان اُغلی اُزی حاقدا یازیلیشی یالی جان بِرِر، اِمّا اینسان اُغلونا خایینلیق اِدِنینگ حالینا وای!‏ اُل آدام اِنه‌دِن دُغمادیق بُلسا، اُنونگ اوچین خاص قاوی بُلاردی»‏ دیییپ جُغاپ بِردی.‏ 25اُنگا خایینلیق اِدِن یهودا:‏ ‏«‏اُستاد، مِن شُل دَلمیکَم؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ عیسی هِم اُنگا:‏ ‏«‏آیدیشینگ یالیدیر»‏ دییدی.‏

26شام ایییپ اُتیرقالار، عیسی اِلینه چُرِک آلیپ شوکور اِتدی و اُنی بُلوپ، شَگیرتلِرینه بِردی-ده، ‏«‏آلینگ، اییینگ، بو مِنینگ بِدِنیمدیر»‏ دییدی.‏ 27سُنگرا عیسی بیر کَسه آلیپ، شوکور اِدِنیندِن سُنگ شَگیرتلِرینه بِریپ:‏ ‏«‏شوندان هِمَّنگیز ایچینگ.‏ 28بو هِمّه آداملارینگ گونَه‌لِرینینگ باغیشلانماغی اوچین دُکولیپ، تَزه عَهدی بِرجای اِدیَن مِنینگ قانیمدیر.‏ 29سیزه شونی آیدایین:‏ آتامینگ پاتیشاهلیغیندا تَزه‌سینی ایچجِک گونومه چِنلی اوزوم شِرابینی قایتادان ایچمِرین»‏ دییدی.‏

30اُلار خودایا اُوگی آیدیمی آیدانلاریندان سُنگ، زِیتون داغینا چیقدیلار.‏

عیسی پِطرُسینگ اینکَر اِتجِکدیگینی آیدیار

مَرقُس 14‏:27‏-31؛ لوقا 22‏:31‏-34؛ یوحنا 13‏:36‏-38

31- سُنگرا عیسی اُلارا:‏ ‏«‏سیزینگ هِمَّنگیز شو گیجَه‌نینگ اُزونده مِندِن اِل چِکِرسینگیز، سِبَبی ‏”‏چُپانی اورارین، سورودَکی قُیونلار پیتراپ گیدِر“‏ دیییپ یازیلاندیر.‏ 32اِمّا مِن دیرِلِنیمدِن سُنگ، سیزدِن اُنگ جلیلَه بارارین»‏ دییدی.‏ 33پِطرُس اُنگا:‏ ‏«‏هِمّه‌لِر سِندِن یوز اُوورسه-ده، مِن آصلا یوز اُوورمِرین»‏ دییدی.‏ 34عیسی اُنگا:‏ ‏«‏سانگا دُغروسینی آیدیارین، شو گون گیجه خُرُز قیغیرمازدان اُنگ، سِن مِنی اوچ گِزِک اینکَر اِدِرسینگ»‏ دییدی.‏ 35اِمّا پِطرُس اُنگا:‏ ‏«‏مِن سِنینگ بیلِن اُلمِلی بُلسام-دا، سِنی آصلا اینکَر اِتمِرین!‏»‏ دییدی.‏ شَگیرتلِرینگ هِمّه‌سی-ده شِیله دییدیلِر.‏

جِتسیمانی باغیندا

مَرقُس 14‏:32‏-42؛ لوقا 22‏:39‏-46

36سُنگرا عیسی شَگیرتلِری بیلِن جِتسیمانی دییِن یِره گیتدی.‏ عیسی اُلارا:‏ ‏«‏سیز شو یِرده قاراشینگ، مِن اُل یِره گیدیپ، خودایا دُغا اِتجِک»‏ دییدی.‏ 37عیسی پِطرُس بیلِن زِبِدینینگ ایکی اُغلونی یانینا آلدی.‏ اُل غاملی بُلوپ، قایغیلانماغا باشلادی.‏ 38عیسی اُلارا:‏ ‏«‏مِنینگ جانیم اُلِر یالی غاملی.‏ بو یِرده قالیپ، مِنینگ بیلِن بیله اُیا بُلونگ»‏ دییدی.‏ 39عیسی بیرآز اُوه یُریدی-ده، یِره یوزین دوشوپ:‏ ‏«‏اِی آتام، مومکین بُلسا، بو عاذاپ کَسه‌سینی مِندِن داشلاشسین، یُنه مِنینگ خاییشیم دَل، سِنینگ ایسلِگینگ بُلسون!‏»‏ دیییپ، دُغا اِتدی.‏

40عیسی شَگیرتلِرینینگ یانینا قایدیپ گِلِنده، اُلار اوقلاپ یاتیردیلار.‏ عیسی پِطرُسا:‏ ‏«‏مِنینگ بیلِن بیله بیر ساغات-دا اُیا بُلوپ بیلمِدینگیزمی؟ 41اُیا بُلونگ، ایمتِحاندا دوشمِز یالی دُغا اِدینگ.‏ روح ماییلدیر، اِمّا بِدِن ناتوواندیر»‏ دییدی.‏

42عیسی ایکینجی گِزِک گیدیپ، دُغا اِتدی:‏ ‏«‏اِی آتام، مِن ایچمِسِم، بو کَسه‌نینگ گِچمِگی مومکین دَل بُلسا، اُندا سِنینگ ایسلِگینگ بُلسون.‏»‏ 43ایزینا قایدیپ گِلِنده، شَگیرتلِری یِنه اوقلاپ یاتیردیلار، سِبَبی اُلارینگ گُزلِری آغیر اوقیدادی.‏ 44عیسی اُلاری قُیوپ، یِنه گیتدی، یِنه شُل اُوالقی سُزلِر بیلِن اوچونجی گِزِک دُغا اِتدی.‏ 45سُنگرا شَگیرتلِرینگ یانینا قایدیپ گِلیپ:‏ ‏«‏سیز هِنیزِم اوقلاپ یاتیرسینگیزمی؟ دینجینگیزی آلیارسینگیزمی؟ اینه، واقت قُلایلادی، اینسان اُغلی گونَه‌کَرلِرینگ اِلینه بِریلیَر.‏ 46تورونگ، گیدِلینگ.‏ اینه، مانگا خایینلیق اِدِن قُلایلادی»‏ دییدی.‏

عیسی توتولیار

مَرقُس 14‏:43‏-50؛ لوقا 22‏:47‏-53؛ یوحنا 18‏:3‏-12

47عیسی هِنیز کِپلَپ دورقا، اُن ایکی شَگیرتلِرینگ بیری بُلان یهودا گُرنوپ باشلادی.‏ اُنونگ یانیندا یُلباشچی کاهینلار بیلِن خالقینگ یاشولیلار طارافیندان ایبِریلِن قیلیچلی، تایاقلی بیر جِماغات باردی.‏ 48عیسی خایینلیق اِدِن یهودا:‏ ‏«‏مِن کیمی اُغشاسام، عیسی شُلدور»‏ دیییپ، اُلار بیلِن کِپلِشیپدی.‏ 49اُل گِلیپ-گِلمَگَه عیسانینگ یانینا باردی-دا:‏ ‏«‏سالام، اُستاد!‏»‏ دیییپ، اُنی اُغشادی.‏ 50عیسی هِم اُنگا:‏ ‏«‏دُستوم، هانی، نَمه اِتجِک بُلسانگ اِت»‏ دییدی.‏ اِدیل شُل واقتی آداملار عیسانی توتوپ باسدیلار.‏

51عیسانینگ یانیندا دورانلارینگ بیری قیلیجینی چیغاریپ، باش کاهینینگ خیدماتکَرینی اوروپ، اُنونگ قولاغینی کِسدی.‏ 52شُندا عیسی اُنگا شِیله دییدی:‏ ‏«‏قیلیجینگی جایینا سال، قیلیچ چِکِنلِرینگ هِمّه‌سی قیلیچدان اُلِر.‏ 53نَمه مِن آتامدان کُمِک ایسلَپ، کُمِک بِرمِز دیییپ گومَن اِدیَرسینگیزمی؟ ایسلِسِم، اُل شو واقتینگ اُزونده مانگا اُن ایکی قُشوندان کَن پِریشدَه‌نی ایبِرِر.‏ 54اِمّا شِیله بُلمالیدیغینی اَشگَر اِدِن مُقادِّس یازغیلار اُندا نَهیلی بِرجای بُلار؟»‏

55شُل واقت عیسی جِماغاتا یوزلِنیپ:‏ ‏«‏نَمه اوچین بیر یُل کِسِنینگ قارشیسینا چیقیان یالی، مِنی توتماق اوچین قیلیچلی هِم تایاقلی گِلیپسینگیز؟ هِر گون عیباداتخانادا اُتوریپ، سیزه اُورِدیَردیم، شُندا مِنی توتماندینگیز.‏ 56یُنه بولارینگ هِمّه‌سی پیغامبارلارینگ یازغیلارینینگ بِرجای بُلماغی اوچین بُلدی»‏ دییدی.‏ شُندا شَگیرتلِرینگ هِمّه‌سی اُنی قُییپ قاچیپ گیتدیلِر.‏

عیسی مِجلِسینگ اُوونده

مَرقُس 14‏:53‏-65؛ لوقا 22‏:54‏-55، 63‏-71؛ یوحنا 18‏:13‏-14، 19‏-24

57عیسانی توتانلار اُنی باش کاهین قیافانینگ یانینا گِتیردیلِر، دین عُلَمالار بیلِن یاشولیلار-دا شُل یِره ییغنانیپدیلار.‏ 58پِطرُس بُلسا باش کاهینینگ حایاطینا چِنلی قارانگقیلیق بیلِن عیسانینگ ایزینا دوشوپ گیتدی.‏ اُل ایچِری گیردی-ده، ایشینگ سُنگونی گُرجِک بُلوپ، ساقچیلار بیلِن بیله اُتوردی.‏

59یُلباشچی کاهینلار و هِمّه مِجلِس عیسی اُلوم جِزاسینی بِرمِک اوچین، اُنگا قارشی یالان دِلیلِّر آغتاردیلار.‏ 60کَن یالانچی شاهاتلار گِلدی، اِمّا اُنگا قارشی هیچ زات تاپیپ بیلمِدیلِر.‏ آخیرسُنگی ایکی سانی یالانچی شاهات گِلیپ:‏ 61‏«‏بو آدام:‏ ‏”‏مِن خودایینگ عیباداتخاناسینی ییقیپ، اُنی اوچ گونده تَزه‌دِن سالیپ بیلِرین“‏ دییدی»‏ دیییپ آیتدیلار.‏ 62باش کاهین توروپ:‏ ‏«‏سِنده هیچ هیلی جُغاپ یُقمی؟ بو آداملارینگ سِنینگ قارشینگا بِریَن شاهاتلیغی نَمه؟»‏ دییدی.‏ 63اِمّا عیسی کِپلِمِدی.‏ باش کاهین اُنگا:‏ ‏«‏سانگا دیری خودایدان قاسام بِریَرین، بیزه آیت، خودایینگ اُغلی — مسیح سِنمی؟»‏ دییدی.‏ 64- عیسی اُنگا:‏ ‏«‏سِن اُزونگ شونی آیدیارسینگ، یُنه سیزه شونی آیدایین، موندان سُنگ سیز اینسان اُغلونینگ قودراتلی‌گویچلینینگ ساغیندا اُتورانینی و آسمانینگ بولوتلاریندا گِلیَنینی گُرِرسینگیز!‏»‏ دییدی.‏ 65شُندا باش کاهین یاقاسینی ییرتیپ:‏ ‏«‏اُل خودایا دیل یِتیردی، بیزه موندان باشغا شاهاتلیق نَمَه گِرِک؟ اُنونگ خودایا دیل یِتیرِنینی اُزونگیز اِشیتدینگیز آخیرین.‏ 66مونگا نَمه دیییَرسینگیز؟»‏ دییدی.‏ اُلار:‏ ‏«‏اُل اُلومه لاییق!‏»‏ دیییپ جُغاپ بِردیلِر.‏ 67سُنگرا عیسانینگ یوزونه تویکوردیلِر، اُنی یومروقلادیلار، کَبیرلِری اُنگا:‏ 68‏«‏اِی، مسیح، بیزه وِلیلیک اِت، سِنی اوران کیم؟»‏ دیییپ، اُنی شابّاغلادیلار.‏

پِطرُس عیسانی اینکَر اِدیَر

مَرقُس 14‏:66‏-72؛ لوقا 22‏:56‏-62؛ یوحنا 18‏:15‏-18، 25‏-27

69پِطرُس بُلسا داشاردا، حایاطدا اُتیردی.‏ بیر کِنیز اُنونگ یانینا گِلیپ:‏ ‏«‏سِن هِم جلیله‌لی عیسی بیلِن بیلِدینگ»‏ دییدی.‏ 70اِمّا پِطرُس مونی هِمّه‌لِرینگ اُوونده اینکَر اِدیپ:‏ ‏«‏مِن سِنینگ نَمه دییَنینگی بیلمِیَرین»‏ دییدی.‏ 71سُنگرا اُل حایاطینینگ اُو طارافینا چیقدی.‏ اُنی باشغا بیر کِنیز گُروپ، اُل یِرده دورانلارا:‏ ‏«‏بو آدام ناصِره‌لی عیسی بیلِن بیلِدی»‏ دییدی.‏ 72پِطرُس یِنه-ده اینکَر اِدیپ:‏ ‏«‏مِن اُل آدامی تانییامُق»‏ دیییپ قاسام ایچدی.‏ 73آز واقتدان اُل یِرده دورانلار پِطرُسا یِنه-ده:‏ ‏«‏دُغرودان-دا، سِن هِم شُلارینگ بیری، سِبَبی سِنینگ کِپلِیشینگ مونی بیلدیریپ دور»‏ دییدیلِر.‏ 74شُندا پِطرُس قاسام ایچیپ:‏ ‏«‏خودای اورسون!‏ مِن اُل آدامی تانییامُق»‏ دییدی.‏ اِدیل شُل واقت خُرُز قیغیردی.‏ 75پِطرُس عیسانینگ:‏ ‏«‏خُرُز قیغیرمازدان اُنگ، سِن مِنی اوچ گِزِک اینکَر اِدِرسینگ»‏ دییِن سُزونی یادلادی-دا، داشاری چیقیپ، مُنگّوریپ آغلادی.‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index