Search form

مَتّیٰ 27

27‏-نجی باب

یهودا اُزونی آسیار

مَرقُس 15‏:1؛ لوقا 23‏:1‏-2؛ یوحنا 18‏:28‏-32

1ایر سَحِر بیلِن هِمّه یُلباشچی کاهینلار و خالقینگ یاشولیلاری عیسی اُلوم جِزاسینی بِرمِک بارادا ماصلاحات گِچیردیلِر.‏ 2اُنی دانگیپ، حاکیم پیلاتُسا اِلتیپ تابشیردیلار.‏

3سُنگرا عیسی خایینلیق اِدِن یهودا اُنی مَحکوم اِدِنلِرینی گُروپ، اِدِن ایشینه اُکوندی.‏ اُل اُتوز سِکّه کوموشی ایزینا، یُلباشچی کاهینلارا و یاشولیلارا گِتیریپ:‏ 4‏«‏مِن بیگونَه آداما خایینلیق اِدیپ، گونَه قازاندیم»‏ دییدی.‏ اُلار-دا:‏ ‏«‏بیزه نَمه، بو سِنینگ اُز ایشینگ»‏ دییدیلِر.‏ 5یهودا کوموشلِری عیباداتخانانینگ ایچینه زینگدی-دا، چیقیپ گیتدی.‏ سُنگرا گیدیپ، اُزونی آسدی.‏ 6یُلباشچی کاهینلار بُلسا کوموشلِری آلیپ:‏ ‏«‏بو پولّاری عیباداتخانانینگ خازیناسیندا قُیماق شِریغاتدا دُغری گِلمِیَر، سِبَبی بولار قان باهاسیدیر»‏ دییدیلِر.‏ 7شِیله‌لیکده، ماصلاحات گِچیریپ، بیگانه‌لِره مازارچیلیق بِجِرمِک اوچین، بو پول بیلِن کویزه‌بِجِریَنینگ یِرینی ساتین آلدیلار.‏ 8شُنونگ اوچین اُل یِره شو گونه چِنلی ‏«‏قان یِریسی»‏ دیییلیَر.‏ 9‏-10شُندا اِرمیا پیغامبار سِبَبی آیدیلان شو سُز بِرجای بُلدی:‏ - ‏«‏اسرائیل خالقینینگ اُنونگ باهاسی حُکمونده کِسِن اُتوز سِکّه کوموشونی آلیپ، خودایینگ مانگا آیدیشی یالی، کویزه‌بِجِریَنینگ یِرینی ساتین آلدیلار.‏»‏

عیسی پیلاتُسینگ حوضوریندا

مَرقُس 15‏:2‏-5؛ لوقا 23‏:3‏-5؛ یوحنا 18‏:33‏-38

11عیسانی حاکیمینگ حوضورینا گِتیردیلِر.‏ حاکیم اُندان:‏ ‏«‏سِن یهودیلِرینگ پاتیشاهسیمی؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ عیسی هِم:‏ ‏«‏اُز آیدیشینگ یالیدیر»‏ دیییپ جُغاپ بِردی.‏ 12یُلباشچی کاهینلار بیلِن یاشولیلار اُنگا تُهمِت اورانلاریندا، اُل هیچ هیلی جُغاپ بِرمِدی.‏ 13سُنگرا پیلاتُس اُندان:‏ ‏«‏سِنینگ قارشینگا بِریلیَن مونچا شاهاتلیقلاری اِشیتمِیَرسینگمی؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ 14عیسی اُنونگ یِکِجه سُراغینا هِم جُغاپ بِرمِدی.‏ حاکیم مونگا قاتی حایران قالدی.‏

15حاکیم هِر پِسَح بایرامیندا خالقینگ خاییشی بیلِن بیر زیندانینی بُشاتماغی عادات اِدینیپدی.‏ 16شُل واقتلار باراباس دییِن آدی بِلّی بیری زینداندا یاتیردی.‏ 17شِیله‌لیکده، خالق ییغنانیشاندا پیلاتُس اُلاردان:‏ ‏«‏سیزینگ اوچین کیمی بُشاتماغیمی ایسلِیَرسینگیز؟ باراباسیمی یا-دا مسیح دیییلیَن عیسانی؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ 18پیلاتُس یُلباشچی کاهینلار بیلِن یاشولیلارینگ عیسانی باخیلچیلیقدان تابشیراندیقلارینی بیلیَردی.‏ 19پیلاتُس حُکوم تاختیندا اُتیرقا-دا، آیالی اُنگا:‏ ‏«‏اُل دُغری آدام بیلِن ایشینگ بُلماسین، سِبَپلی مِن گِچِن گیجه دیشیمده اُل سِبَپلی کَن عاذاپلار چِکدیم»‏ دیییپ، خابار یُلّاپدی.‏ 20اِمّا یُلباشچی کاهینلار بیلِن یاشولیلار عیسانینگ دِرِگینه باراباسی بُشاتماغینی ایسلَنگ دیییپ، جِماغاتی کوشگوردیلِر.‏ 21حاکیم اُلارا یوزلِنیپ:‏ ‏«‏سیز بو ایکیسیندِن مِنینگ هایسینی بُشاتماغیمی ایسلِیَرسینگیز؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ اُلار هِم:‏ ‏«‏باراباسی»‏ دیییپ جُغاپ بِردیلِر.‏ 22پیلاتُس اُلارا:‏ ‏«‏اُندا مِن مسیح دیییلیَن عیسانی نَمه اِدِیین؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ اُلارینگ هِمّه‌سی بیراغیزدان:‏ ‏«‏اُل صلیبه چویلِنسین!‏»‏ دییدیلِر.‏ 23پیلاتُس:‏ ‏«‏نَمه اوچین؟ اُل نَمه یامانلیق اِتدی؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ اِمّا اُلار:‏ ‏«‏اُنی صلیبه چویله!‏»‏ دیییپ، خاص بِتِر قیغیریشدیلار.‏

24پیلاتُس اِلیندِن هیچ زات گِلمِجِکدیگینی بیلِنسُنگ، قالماغالینگ بُلسا باردیغچا آرتیاندیغینی گُرِنسُنگ، اِلینه سو آلدی-دا، جِماغاتینگ اُوونده اِلینی یوووپ:‏ ‏«‏بو آدامینگ قانینینگ دُکولمِگینده مِن گونَه‌سیز.‏ مونگا سیز جُغاپکَرسینگیز!‏»‏ دییدی.‏ 25هِمّه خالق:‏ ‏«‏اُنونگ قانینا بیزینگ بیلِن فِرزِنتلِریمیز جُغاپکَر!‏»‏ دیییپ جُغاپ بِردیلِر.‏ 26شُندا پیلاتُس باراباسی بُشاتدی، عیسانی بُلسا قامچیلادیپ، صلیبه چویلِمِک اوچین سِربازلارینگ اِلینه بِردی.‏

سِربازلار عیسانی ماسغارالایار

مَرقُس 15‏:16‏-20؛ یوحنا 19‏:2‏-3

27سُنگرا پیلاتُسینگ سِربازلاری عیسانی حُکومِت کُشگونونگ حایاطینا اِلتیپ، هِمّه قُشون بُلومینی اُنونگ داشینا اویشوردیلِر.‏ 28لِباسلارینی چیقاریپ، گِرشینه قیزیل دُن گِیدیردیلِر.‏ 29تیکِندِن تَچ اُروپ، باشینا گِیدیردیلِر-ده، ساغ اِلینه تایاق توتدوردیلار.‏ اُوونده دیزا چُکوپ:‏ ‏«‏یاشاسین، اِی، یهودیلِرینگ پاتیشاهسی!‏»‏ دیییپ، اُنی ماسغارالادیلار.‏ 30اُنونگ اوستونه تویکوردیلِر، تایاقلاپ، باشینا اوردولار.‏ 31اُنی ماسغارا اِدِنلِریندِن سُنگ، دُنی اِگنیندِن چیقاردیلار-دا، اُز لِباسینی گِیدیریپ، صلیبه چویلِمَگه آلیپ گیتدیلِر.‏

عیسی صلیبه چویلِنیَر

مَرقُس 15‏:21‏-32؛ لوقا 23‏:26‏-43؛ یوحنا 19‏:17‏-27

32یُلدا باریارقالار، شمعون آدلی قیرِوانلی بیر آداما ساتاشدیلار.‏ اُلار بو آدامی عیسانینگ صلیبینی گُتِرمَگه مِجبور اِتدیلِر.‏ 33اُلار جُلجُتا ‏(‏بو ‏«‏کِلّه‌چاناق دِپه‌سی»‏ دییمِگی بیلدِردیَر)‏ دییِن یِره گِلدیلِر.‏ 34شُندا اُنگا ایچیرجِک بُلوپ، شِرابا آجی زاد قاریلانی بِردیلِر، اِمّا عیسی دادانیندان سُنگ، اُنی ایچمِکدِن یوز اُووردی.‏ 35- اُنی صلیبه چویلَنلِریندِن سُنگ، قُرعه آتیشیپ لِباسلارینی اُزآرا پایلاشدیلار.‏ 36سُنگرا اُل یِرده اُتوریپ، اُنگا قاراوولّیق اِتدیلِر.‏ 37دِپه‌سینده بُلسا:‏ ‏«‏بو یهودیلِرینگ پاتیشاهسی عیسادیر»‏ دییِن اِتمیش یازغیسینی آسدیلار.‏ 38اُنونگ بیلِن بیله ایکی اُغرینی هِم صلیبه چویلِدیلِر.‏ اُلارینگ بیری عیسانینگ ساغ طارافیندا، بِیلِکیسی سُل طارافیندادی.‏

39گِچیپ باریانلار باشلارینی چایقاپ، عیسی سِووپ:‏ 40‏«‏هانی-دا، سِن عیباداتخانانی ییقیپ، اوچ گونده سالجاقدینگ-آ.‏ اِگِر خودایینگ اُغلی بُلسانگ، صلیبدِن آشاق دوش-ده و اُزونگی نِجات بِر-دا!‏»‏ دیییَردیلِر.‏ 41یُلباشچی کاهینلار، دین عُلَمالار و یاشولیلار هِم عیسانی اِدیل شونونگ یالی ماسغارالاپ، بیری-بیرلِرینه:‏ 42‏«‏باشغالاری نِجات بِردی، اِمّا اُزونی نِجات بِریپ بیلِنُق.‏ اُزی هِم اسرائیل‌ینگ پاتیشاهسیمیش، اُندا، قُی، اُل شو واقتینگ اُزونده صلیبدِن آشاق دوشسون، بیز هِم مونی گُروپ، اُنگا ایمان گِتیرِلی.‏ 43اُل خودایا تُوِگِّل اِتیَردی.‏ اِگِر خودای قاوی گُریَن بُلسا، قُی، شو واقتینگ اُزونده اُنی نِجات بِرسین.‏ هانی، اُل:‏ ‏”‏مِن خودایینگ اُغلودیرین“‏ دیییَردی»‏ دیییشیَردیلِر.‏ 44شِیله هِم، عیسی بیلِن بیله صلیبه چویلِنِن اُغریلار-دا اُنگا سِویَردیلِر.‏

عیسانینگ اُلومی

مَرقُس 15‏:33‏-41؛ لوقا 23‏:44‏-49؛ یوحنا 19‏:28‏-30

45گونُرتان اُن ایکیدِن اُیلَن ساغات اوچه چِنلی هِمّه یوردی قارانگقیلیق آلدی.‏ 46- اُیلَن ساغات اوچ تُوِرِگی عیسی قاتی سِس بیلِن قیغیریپ:‏ ‏«‏ایلی، ایلی، لما سبقتنی؟»‏ یَعنی:‏ ‏«‏خوداییم، خوداییم!‏ نَمه اوچین مِنی تِرک اِتدینگ؟»‏ دییدی.‏ 47اُل یِرده دورانلارینگ کَبیرلِری مونی اِشیدِنلِرینده:‏ ‏«‏اُل اِلیاسی چاغیریار»‏ دیییشدیلِر.‏ 48بیر آدام یُرتوپ باریپ، بیر اَبری تورشی شِرابا باتیردی.‏ اُنی بیر تایاغینگ اوجونا داقدی-دا، ایچیرجِک بُلوپ، عیسی اوزاتدی.‏ 49بِیلِکیلِر-ده:‏ ‏«‏دورونگ، گُرِلینگ!‏ اِلیاس گِلیپ، اُنی نِجات بِرِرمیکَه؟»‏ دیییشدیلِر.‏ 50عیسی یِنه-ده قاتی سِس بیلِن قیغیریپ، جان بِردی.‏

51شُل واقت عیباداتخانانینگ پِرده‌سی یُقاردان آشاغینا چِنلی ییرتیلیپ، ایکَه بُلوندی، یِر تیترَپ، داشلار یاریلدی.‏ 52قابرلار آچیلیپ، اُلِن اِنچِمه مُقادِّس آداملارینگ جِسِدی دیرِلدی.‏ 53اُلار قابرلاردان چیقیپ، عیسی دیرِلِندِن سُنگ، مُقادِّس شَهره باریپ، کَن آداملارا گُروندیلِر.‏ 54عیسی قاراوولّیق اِدیپ دوران اَفسَر بیلِن یانینداقی سِربازلار یِر تیترِمَنی، بُلان بِیلِکی زاتلاری گُرِنلِرینده، قُرقا دوشوپ:‏ ‏«‏دُغرودان-دا، بو خودایینگ اُغلی میشدیق!‏»‏ دییدیلِر.‏

55اُل یِرده بُلیان زاتلارا اوزاقدان گُزَّپ دوران بیرتُپار آیالّار-دا باردی.‏ اُلار عیسی خیدمات اِدیپ، جلیله‌دِن اُنونگ ایزینا دوشوپ گِلیپدیلِر.‏ 56اُلارینگ آراسیندا مَجدَلَلی مریم، یعقوب بیلِن یوسفینگ اِنه‌سی مریم باردی، شِیله-ده زِبِدینینگ اُغولّارینینگ اِنه‌سی هِم باردی.‏

عیسانینگ جایلانیشی

مَرقُس 15‏:42‏-47؛ لوقا 23‏:50‏-56؛ یوحنا 19‏:38‏-42

57آغشام دوشِن واقتی یوسف آدلی رامه‌لی بیر بای آدام گِلدی.‏ اُل هِم عیسانینگ شَگیرتلِریندِندی.‏ 58اُل پیلاتُسینگ یانینا باریپ، عیسانینگ جِسِدینی دیلِدی.‏ شُندا پیلاتُس جِسِدینگ اُنگا بِریلمِگینی دِستور بِردی.‏ 59‏-60یوسف جِسِدی آلیپ، اُنی تَمیز کِفِنه دُلاپ، قایادا اُزی اوچین قازدیریپ بِجِردِن تَزه قابریندا جایلادی.‏ سُنگرا قابرینگ آغزینا بیر داش تُغالاپ گِتیریپ قُیدی-دا، اُل یِردِن گیتدی.‏ 61مَجدَلَلی مریم بیلِن بِیلِکی مریم هِم شُل یِرده قابرینگ قارشیسیندا اُتیردیلار.‏

62اِرتِسی گونی، یَعنی تاییارلیق گونونینگ اِرتِسی یُلباشچی کاهینلار بیلِن فَریسی‌لِر پیلاتُسینگ یانینا ییغنانیشیپ:‏ 63‏«‏آقا، اُل یالانچینینگ هِنیز دیریکَه:‏ ‏”‏مِن اوچ گوندِن سُنگ دیرِلِرین“‏ دییِنی بیزینگ یادیمیزدا.‏ 64شُنونگ اوچین اوچولِنجی گونه چِنلی قابرینگ قُریپ ساقلانماغینی دِستور بِر، شَگیرتلِری گیجه گِلیپ، جِسِدی اُغورلاپ، خالقا بُلسا:‏ ‏”‏اُل دیرِلدی“‏ دییَیمِسینلِر.‏ بو سُنگقی یالان اُنگکودِن-ده بِتِر بُلار»‏ دییدیلِر.‏ 65پیلاتُس اُلارا:‏ ‏«‏یانینگیزا سِربازلار آلیپ، گیدینگ-ده، قابری اُز بیلشینگیز یالی قُریپ ساقلادینگ»‏ دییدی.‏ 66اُلار هِم سِربازلار بیلِن گیدیپ، داشی مُهورلِدیلِر-ده، قاراوولّوق اِتدیریپ، قابری قُریپ ساقلاتدیلار.‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index