Search form

مَتّیٰ 6

6‏-نجی باب

صاداقا بِرمِک

1‏«‏خاباردار بُلونگ، ثُغاپ ایشلِرینگیزی آداملارا گُرونمِک اوچین هِمّه‌لِرینگ گُزونینگ اُوونده اِتمَنگ.‏ بِیله اِتسِنگیز، آسمانداقی آتانگیزدان سیلاق آلمارسینگیز.‏

2‏«‏شُنونگ اوچین هِم مَحتَجه صاداقا بِرِنینگیزده، اُوونگیزده سورنای چالیپ، مونی اولی ایله اِعلان اِتمَنگ.‏ آداملارینگ حُرماتینی قازانجاق بُلوپ، ایکییوزلیلِر کِنیسه‌لِرده، بازارلاردا شِیله اِدیَرلِر.‏ سیزه دُغروسینی آیدیارین:‏ اُلار اُز سیلاغلارینی اِییَم آلاندیرلار.‏ 3تِرسینه، صاداقا بِرِنینگیزده، ساغ اِلینگیزینگ نَمه اِدیَنینی سُل اِلینگیز بیلمِسین.‏ 4شونلوقدا، بِریَن صاداقانگیز گوزگین بُلسون.‏ گوزگینلیکده اِدیلِنی گُریَن آتانگیز سیزینگ سیلاغینگیزی آچیق بِرِر.‏

خودایا دُغا-دیلِگ نَهیلی اِتمِلی

لوقا 11‏:2‏-4

5‏«‏دُغا-دیلِگ اِدِنینگیزده، ایکییوزلیلِر یالی بُلمانگ.‏ اُلار گُز اوچین کِنیسه‌لِرده، بازارلارینگ بورچلاریندا دوروپ، دُغا اِتمِگی حالایارلار.‏ سیزه دُغروسینی آیدیارین، اُلار اُز سیلاغلارینی اِییَم آلاندیرلار.‏ 6اِمّا سیز دُغا-دیلِگ اِدِنینگیزده، اُتاقینگیزا گیریپ، قاپینی یاپینگ-دا، گُرونمِیَن آتانگیزا گوزگینلیکده دُغا اِدینگ.‏ گوزگینلیکده اِدیلِنی گُریَن آتانگیز سیزینگ سیلاغینگیزی آچیق بِرِر.‏

7‏«‏دُغا-دیلِگ اِدِنینگیزده، بُت‌پاراستلار یالی، بُش سُزلِری قایتالاپ دورمانگ.‏ اُلار کَن آیتماق بیلِن اِشیدیلِریس دیییپ گومَن اِدیَرلِر.‏ 8اُلار یالی بُلمانگ.‏ آتانگیز سیزه نَمه‌لِرینگ گِرِکدیگینی اُزوندِن دیلِمَنکَنگیز بیلیَر آخیرین.‏ 9شُنونگ اوچین، شِیله دُغا-دیلِگ اِدینگ:‏

اِی، آسمانداقی آتامیز!‏

آدینگ مُقادِّس قالسین!‏

10پاتیشاهلیغینگ گِلسین!‏

آسماندا بُلشی یالی،

یِرده-ده سِنینگ ایسلِگینگ یِرینه یِتسین!‏

11گوندِلیک چُرِگیمیزی بیزه شو گون بِر.‏

12بیزه یامانلیق اِدیَنلِری باغیشلایشیمیز یالی،

سِن هِم بیزینگ اِدِن یامانلیقلاریمیزی باغیشلا.‏

13بیزی ایمتِحانا دوشورمَه،

بیزی شِیطاندان آزاد اِت.‏

‏[‏پاتیشاهلیق، قودرات و بِییکلیک اِبِدی سِنینگکیدیر.‏ اَمین.‏]‏

14باشغالارینگ اُزونگیزه اِدِن گونَه‌لِرینی باغیشلاسانگیز، آسمانداقی آتانگیز هِم سیزینگ گونَه‌لِرینگیزی باغیشلار.‏ 15اِمّا سیز اُلارینگ گونَه‌لِریندِن گِچمِسِنگیز، آتانگیز هِم سیزینگ گونَه‌لِرینگیزدِن گِچمِز.‏

آرازا توتماق

16‏«‏آرازا توتانگدا ایکییوزلیلِر اُزونی غاملی کُرکِزمِک ایسلِیَر، سِبَبی اُلار آداملارا آرازا توتانگدیکلِرینی گُرکِزجِک بُلوپ، اُزلِرینه یِتیشمییَرلِر.‏ اُلار یالی بُلمانگ.‏ سیزه دُغروسینی آیدیارین، اُلار اُز سیلاغلارینی اِییَم آلاندیرلار.‏ 17اِمّا سیز آرازا توتانگیزدا، باشینگیزا یاغ چالیپ، یوزونگیزی یووونگ.‏ 18شُندا سیزینگ آرازا توتاندیغینگیز آداملارا دَل-ده، یِکه گوزگین آتانگیزا گُرنِر.‏ گوزگینلیکده اِدیلِنی گُریَن آتانگیز سیزینگ سیلاغینگیزی بِرِر.‏

آسمانداقی خازینا

لوقا 12‏:33‏-34؛ 11‏:34‏-36؛ 16‏:13

19‏«‏بو دونیَه‌ده اُزونگیزه خازینا ییغنامانگ، بو یِرده اُنی گویه‌لِر ایییَر هِم-ده پُسلایارلار، موندا اُغرولار گیریپ اُغورلایاندیر.‏ 20مونگا دِرِک اُزونگیزه آسماندا خازینا ییغنانگ، اُل یِرده نه گویه‌لِر ایییَر، نه پُسلایارلار، نه-ده اُغرولار گیریپ اُغورلایاندیر.‏ 21خازینانگیز نیرِده بُلسا، یورِگینگیز هِم شُل یِرده بُلار.‏

22‏«‏بِدِنینگ چیراغی گُزدور.‏ گُزونگ ساغ بُلسا، تامام بِدِنینگ هِم یاغتی بُلار.‏ 23گُزونگ عاییپلی بُلسا، هِمّه بِدِنینگ هِم قارانگقی بُلار.‏ اِگِر سِندَکی ایشیق قارانگقی بُلسا، اُندا اُل نَهیلی قاتی قارانگقیلیق!‏

24‏«‏هیچ کیم ایکی آقا خیدمات اِدیپ بیلمِز.‏ اُل یا بیرینی ییگرِنیپ، بِیلِکیسینی سُیِر، یا-دا بیرینه وِپالی بُلوپ، بِیلِکیسینی اَسگِرمِزلیک اِدِر.‏ سیز هِم خودایا، هِم پولا خیدمات اِدیپ بیلمِرسینگیز.‏

قایغی اِتمَنگ

لوقا 12‏:22‏-31

25‏«‏شُنگا گُرَه سیزه دیییَرین:‏ نَمه ایییپ-ایچِرین دیییپ جانینگیزی، نَمه گِیِرین دیییپ بِدِنینگیزی قایغی اِتمَنگ.‏ جان اییمیتدِن، بِدِن لِباسدان خاص باهالی دَلمیدیر؟ 26قوشلارا سِرِدینگ، اُلار نه اِکیَرلِر، نه اُریارلار، نه-ده آمّارلاردا اییمیت ییغنایارلار.‏ مونگا باقمازدان، آسمانداقی آتانگیز اُلاری-دا اییمیتلِندیریَر.‏ سیز اُلاردان خاص قیمّاتلی دَلمیسینگیز؟ 27سیزینگ هایسی بیرینگیز قایغی اِدیپ، عُمرونگیزی بیر ساغات اوزالدیپ بیلیَرسینگیز؟

28‏«‏نَمه اوچین لِباسینگ قایغیسینی اِدیَرسینگیز؟ بیابانداقی سوسن گولِّرینگ اُسوشینه گُزَنگ:‏ اُلار نه زَحمِت چِکیَرلِر، نه-ده یوپ اِگیریَرلِر.‏ 29اِمّا مِن سیزه شونی آیدیارین:‏ حتّیٰ سلیمان هِم اُزونینگ هِمّه بِییکلیگینده بولارینگ هیچ بیری یالی گِیینمَندی.‏ 30اِمّا بو گون بار بُلوپ، اِرتیر تامدیرا زینگیلجاق بیابان اُتونی خودای شِیله گِییندیریَن بُلسا، سیزی اُندان خاص کَن گِییندیرمِزمی، اِی، ایمانی آزلار؟

31‏«‏شُنونگ اوچین نَمه ایییپ-ایچِریس، نَمه گِیِریس دیییپ قایغی اِتمَنگ.‏ 32بو زاتلارینگ بارینی بُت‌پاراستلار آغتاریارلار، یُنه آسمانداقی آتانگیز بولارینگ هِمّه‌سینینگ سیزه گِرِکدیگینی بیلیَر.‏ 33سیز بُلسا اَوَّل خودایینگ پاتیشاهلیغینی و اُنونگ عادالاتینی آغتارینگ، شُندا بو زاتلار هِم سیزه اُنونگ اوستونه قُشولیپ بِرلِر.‏ 34شُنونگ اوچین اِرتیری قایغی اِتمَنگ، اِرتیر اُز قایغیسینی اُزی اِدِر.‏ هِر گونونگ دِردی-آزاری اُزونه بُلارلیدیر.‏»‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index