Search form

EZRA 2

Sürgünden Dönenlerin Listesi

(Neh.7:6-73)

1Babil Kralı Nebukadnessar'ın Babil'e sürgün ettiği insanlar yaşadıkları ilden Yeruşalim ve Yahuda'daki kendi kentlerine döndü. 2Bunlar Zerubbabil, Yeşu, Nehemya, Seraya, Reelaya, Mordekay, Bilşan, Mispar, Bigvay, Rehum ve Baana'nın önderliğinde geldiler.

Sürgünden dönen İsrailliler'in sayıları şöyleydi:

3Paroşoğulları: 2 172

4Şefatyaoğulları: 372

5Arahoğulları: 775

6Yeşu ve Yoav soyundan Pahat-Moavoğulları: 2 812

7Elamoğulları: 1 254

8Zattuoğulları: 945

9Zakkayoğulları: 760

10Banioğulları: 642

11Bevayoğulları: 623

12Azgatoğulları: 1 222

13Adonikamoğulları: 666

14Bigvayoğulları: 2 056

15Adinoğulları: 454

16Hizkiya soyundan Ateroğulları: 98

17Besayoğulları: 323

18Yoraoğulları: 112

19Haşumoğulları: 223

20Gibbaroğulları: 95

21Beytlehemliler: 123

22Netofalılar: 56

23Anatotlular: 128

24Azmavetliler: 42

25Kiryat-Yearimliler, Kefiralılar ve Beerotlular: 743

26Ramalılar ve Gevalılar: 621

27Mikmaslılar: 122

28Beytel ve Ay kentlerinden olanlar: 223

29Nevolular: 52

30Magbişliler: 156

31Öbür Elam Kenti'nden olanlar: 1 254

32Harimliler: 320

33Lod, Hadit ve Ono kentlerinden olanlar: 725

34Erihalılar: 345

35Senaalılar: 3 630.

36Kâhinler:

Yeşu soyundan Yedayaoğulları: 973

37İmmeroğulları: 1 052

38Paşhuroğulları: 1 247

39Harimoğulları: 1 017.

40Levililer:

Hodavya soyundan Yeşu ve Kadmieloğulları: 74.

41Ezgiciler:

Asafoğulları: 128.

42Tapınak kapı nöbetçileri:

Şallumoğulları, Ateroğulları,

Talmonoğulları, Akkuvoğulları,

Hatitaoğulları, Şovayoğulları, toplam 139.

43Tapınak görevlileri:

Sihaoğulları, Hasufaoğulları, Tabbaotoğulları,

44Kerosoğulları, Siahaoğulları, Padonoğulları,

45Levanaoğulları, Hagavaoğulları, Akkuvoğulları,

46Hagavoğulları, Şalmayoğulları, Hananoğulları,

47Giddeloğulları, Gaharoğulları, Reayaoğulları,

48Resinoğulları, Nekodaoğulları, Gazzamoğulları,

49Uzzaoğulları, Paseahoğulları, Besayoğulları,

50Asnaoğulları, Meunimoğulları, Nefusimoğulları,

51Bakbukoğulları, Hakufaoğulları, Harhuroğulları,

52Baslutoğulları, Mehidaoğulları, Harşaoğulları,

53Barkosoğulları, Siseraoğulları, Temahoğulları,

54Nesiahoğulları, Hatifaoğulları.

55Süleyman'ın kullarının soyu:

Sotayoğulları, Hassoferetoğulları, Perudaoğulları,

56Yalaoğulları, Darkonoğulları, Giddeloğulları,

57Şefatyaoğulları, Hattiloğulları,

Pokeret-Hassevayimoğulları, Amioğulları.

58Tapınak görevlileriyle Süleyman'ın kullarının soyundan olanlar: 392.

59Tel-Melah, Tel-Harşa, Keruv, Addan ve İmmer'den dönen, ancak hangi aileden olduklarını ve soylarının İsrail'den geldiğini kanıtlayamayanlar şunlardır:

60Delayaoğulları, Toviyaoğulları, Nekodaoğulları: 652.

61Kâhinlerin soyundan:

Hovayaoğulları, Hakkosoğulları ve Gilatlı Barzillay'ın kızlarından biriyle evlenip kayınbabasının adını alan Barzillay'ın oğulları. 62Bunlar soy kütüklerini aradılar. Ama yazılı bir kayıt bulamayınca, kâhinlik görevi ellerinden alındı. 63Vali, Urim ile Tummim'i* kullanan bir kâhin çıkıncaya dek en kutsal yiyeceklerden yememelerini buyurdu.

64Bütün halk toplam 42 360 kişiydi.

65-67Ayrıca 7 337 erkek ve kadın köle,

kadınlı erkekli 200 ezgici,

736 at,

245 katır,

435 deve,

6 720 eşek vardı.

68Bazı aile başları Yeruşalim'deki RAB Tanrı'nın Tapınağı'na varınca, tapınağın bulunduğu yerde yeniden kurulması için gönülden armağanlar verdiler. 69Her biri gücü oranında hazineye bu iş için toplam 61 000 darik+ altın, 5 000 mina+ gümüş, 100 kâhin mintanı bağışladı.

70- Kâhinler, Levililer, halktan bazı kişiler –ezgiciler, tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri– kendi kentlerine yerleştiler. Böylece bütün İsrailliler kentlerinde yaşamaya başladılar.

Kutsal Kitap Yeni Ceviri

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi) & The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları, 2001,2008

More Info | Version Index