Search form

YEŞU 12

Yenilgiye Uğratılan Krallar

1- İsrailliler'in bozguna uğrattığı, Şeria Irmağı'nın doğusunda, Arava'nın bütün doğusu ile Arnon Vadisi'nden Hermon Dağı'na kadar topraklarını ele geçirdiği krallar şunlardır: 2-3Heşbon'da oturan Amorlular'ın Kralı Sihon: Krallığı Arnon Vadisi kıyısındaki Aroer'den –vadinin ortasından– başlıyor, Ammonlular'ın sınırı olan Yabbuk Irmağı'na dek uzanıyor, Gilat'ın yarısını içine alıyordu. Arava bölgesinin doğusu da ona aitti. Burası Kinneret Gölü'nden Arava –Lut– Gölü'ne uzanıyor, doğuda Beytyeşimot'a, güneyde de Pisga Dağı'nın yamaçlarına varıyordu. 4Sağ kalan Refalılar'dan, Aştarot ve Edrei'de oturan Başan Kralı Og: 5Kral Og, Hermon Dağı, Salka, Geşurlular'la Maakalılar'ın sınırına kadar bütün Başan'ı ve Heşbon Kralı Sihon'un sınırına kadar uzanan Gilat'ın yarısını yönetiyordu.

6- RAB'bin kulu Musa'nın ve İsrailliler'in yenilgiye uğrattığı krallar bunlardı. RAB'bin kulu Musa bunların topraklarını Ruben ve Gad oymaklarıyla Manaşşe oymağının yarısına mülk olarak verdi.

7-8Lübnan Vadisi'ndeki Baal-Gat'tan, Seir yönünde yükselen Halak Dağı'na kadar Şeria Irmağı'nın batısında bulunan toprakların kralları –Yeşu ve İsrailliler'in yenilgiye uğrattığı kralları– şunlardır: –Yeşu, Hitit, Amor, Kenan, Periz, Hiv ve Yevus halklarına ait dağlık bölgeyi, Şefela'yı, Arava bölgesini, dağ yamaçlarını, çölü ve Negev'i İsrail oymakları arasında mülk olarak bölüştürdü.–

9Eriha Kralı, Beytel yakınındaki Ay Kenti'nin Kralı, 10Yeruşalim Kralı, Hevron Kralı, 11Yarmut Kralı, Lakiş Kralı, 12Eglon Kralı, Gezer Kralı, 13Devir Kralı, Geder Kralı, 14Horma Kralı, Arat Kralı, 15Livna Kralı, Adullam Kralı, 16Makkeda Kralı, Beytel Kralı, 17Tappuah Kralı, Hefer Kralı, 18Afek Kralı, Şaron Kralı, 19Madon Kralı, Hasor Kralı, 20Şimron-Meron Kralı, Akşaf Kralı, 21Taanak Kralı, Megiddo Kralı, 22Kedeş Kralı, Karmel'deki Yokneam Kralı, 23Dor sırtlarındaki Dor Kralı, Gilgal'daki Goyim Kralı 24ve Tirsa Kralı. Toplam otuz bir kral.

Kutsal Kitap Yeni Ceviri

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi) & The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları, 2001,2008

More Info | Version Index