Search form

ÇÖLDE SAYIM 26

İkinci Sayım

1-2- Ölümcül hastalık son bulunca RAB, Musa'yla Kâhin Harun oğlu Elazar'a, “İsrail topluluğunun ailelerine göre sayımını yapın” dedi, “Savaşabilecek durumdaki yirmi ve daha yukarı yaştaki bütün erkekleri sayın.”

3-4Bunun üzerine Musa'yla Kâhin Elazar, Şeria Irmağı'nın yanında, Eriha karşısındaki Moav ovalarında halka, “RAB'bin Musa'ya verdiği buyruk uyarınca, yirmi ve daha yukarı yaştaki erkekleri sayın” dediler.

Mısır'dan çıkan İsrailliler şunlardı:

5İsrail'in ilk doğanı Ruben'in soyundan gelen Rubenoğulları:

Hanok soyundan Hanok boyu, Pallu soyundan Pallu boyu, 6Hesron soyundan Hesron boyu, Karmi soyundan Karmi boyu.

7Ruben boyları bunlardı, sayıları 43 730 kişiydi.

8Pallu'nun oğlu Eliav, 9Eliav'ın oğulları Nemuel, Datan ve Aviram'dı. Bunlar topluluğun seçtiği, Musa'yla Harun'a, dolayısıyla RAB'be başkaldırarak Korah'ın yandaşlarına katılan Datan'la Aviram'dı. 10Yer yarılıp onları Korah'la birlikte yutunca yok oldular. Ateş Korah'ın iki yüz elli yandaşını yakıp yok etti. Böylece başkalarına bir uyarı oldular. 11Korah'ın oğulları ise ölmedi.

12Boylarına göre Şimonoğulları şunlardı:

Nemuel soyundan Nemuel boyu, Yamin soyundan Yamin boyu, Yakin soyundan Yakin boyu, 13Zerah soyundan Zerah boyu, Şaul soyundan Şaul boyu.

14Şimon boyları bunlardı, sayıları 22 200 kişiydi.

15Boylarına göre Gadoğulları şunlardı:

Sefon soyundan Sefon boyu, Hagi soyundan Hagi boyu, Şuni soyundan Şuni boyu, 16Ozni soyundan Ozni boyu, Eri soyundan Eri boyu, 17Arot soyundan Arot boyu, Areli soyundan Areli boyu.

18Gad boyları bunlardı, sayıları 40 500 kişiydi.

19Yahuda'nın iki oğlu Er'le Onan Kenan ülkesinde ölmüşlerdi.

20Boylarına göre Yahudaoğulları şunlardı:

Şela soyundan Şela boyu, Peres soyundan Peres boyu, Zerah soyundan Zerah boyu.

21Peres soyundan gelenler şunlardı: Hesron soyundan Hesron boyu, Hamul soyundan Hamul boyu.

22Yahuda boyları bunlardı, sayıları 76 500 kişiydi.

23Boylarına göre İssakaroğulları şunlardı:

Tola soyundan Tola boyu, Puvva soyundan Puvva boyu, 24Yaşuv soyundan Yaşuv boyu, Şimron soyundan Şimron boyu.

25İssakar boyları bunlardı, sayıları 64 300 kişiydi.

26Boylarına göre Zevulunoğulları şunlardı:

Seret soyundan Seret boyu, Elon soyundan Elon boyu, Yahleel soyundan Yahleel boyu.

27Zevulun boyları bunlardı, sayıları 60 500 kişiydi.

28Boylarına göre Yusuf'un oğulları: Manaşşe ve Efrayim.

29Manaşşe soyundan gelenler:

Makir soyundan Makir boyu –Makir Gilat'ın babasıydı– Gilat soyundan Gilat boyu.

30Gilat soyundan gelenler şunlardı:

İezer soyundan İezer boyu, Helek soyundan Helek boyu, 31Asriel soyundan Asriel boyu, Şekem soyundan Şekem boyu, 32Şemida soyundan Şemida boyu, Hefer soyundan Hefer boyu.

33Hefer oğlu Selofhat'ın oğulları olmadı; yalnız Mahla, Noa, Hogla, Milka ve Tirsa adında kızları vardı.

34Manaşşe boyları bunlardı, sayıları 52 700 kişiydi.

35Boylarına göre Efrayim soyundan gelenler şunlardı:

Şutelah soyundan Şutelah boyu, Beker soyundan Beker boyu, Tahan soyundan Tahan boyu.

36Şutelah soyundan gelenler şunlardı:

Eran soyundan Eran boyu.

37Efrayim boyları bunlardı, sayıları 32 500 kişiydi.

Boylarına göre Yusuf'un soyundan gelenler bunlardı.

38Boylarına göre Benyamin soyundan gelenler:

Bala soyundan Bala boyu, Aşbel soyundan Aşbel boyu, Ahiram soyundan Ahiram boyu, 39Şufam soyundan Şufam boyu, Hufam soyundan Hufam boyu.

40Bala'nın oğulları Ard'la Naaman'dı.

Ard soyundan Ard boyu,

Naaman soyundan Naaman boyu.

41Boylarına göre Benyamin soyundan gelenler bunlardı, sayıları 45 600 kişiydi.

42Boylarına göre Dan soyundan gelenler şunlardı:

Şuham soyundan Şuham boyu.

Dan boyu buydu.

43Hepsi Şuham boyundandı, sayıları 64 400 kişiydi.

44Boylarına göre Aşer soyundan gelenler:

Yimna soyundan Yimna boyu, Yişvi soyundan Yişvi boyu, Beria soyundan Beria boyu.

45Beria soyundan gelenler:

Hever soyundan Hever boyu,

Malkiel soyundan Malkiel boyu.

46Aşer'in Serah adında bir kızı vardı.

47Aşer boyları bunlardı, sayıları 53 400 kişiydi.

48Boylarına göre Naftali soyundan gelenler:

Yahseel soyundan Yahseel boyu, Guni soyundan Guni boyu, 49Yeser soyundan Yeser boyu, Şillem soyundan Şillem boyu.

50Boylarına göre Naftali boyları bunlardı, sayıları 45 400 kişiydi.

51Sayılan İsrailliler'in toplamı 601 730 erkekti.

52- RAB Musa'ya şöyle dedi: 53“Adlarının sayısına göre ülke bunlara pay olarak bölüştürülecek. 54Sayıca çok olana büyük, sayıca az olana küçük pay vereceksin. Her oymağa kişi sayısına göre pay verilecek. 55Ancak ülke kura ile dağıtılacak. Herkesin payı, ata oymağının adına göre olacak. 56Küçük, büyük her oymağın payı kurayla dağıtılacak.”

57Boylarına göre sayılan Levililer şunlardı:

Gerşon soyundan Gerşon boyu, Kehat soyundan Kehat boyu, Merari soyundan Merari boyu.

58Şunlar da Levili boylardı:

Livni boyu, Hevron boyu, Mahli boyu, Muşi boyu, Korah boyu.

Kehat Amram'ın babasıydı. 59Amram'ın karısı Mısır'da doğan, Levi soyundan gelme Yokevet'ti. Amram'a Harun'u, Musa'yı ve kızkardeşleri Miryam'ı doğurdu. 60- Harun Nadav, Avihu, Elazar ve İtamar'ın babasıydı. 61- Nadav'la Avihu RAB'bin önünde kurallara aykırı bir ateş sunarken öldüler.

62Levililer'den sayılan bir aylık ve daha yukarı yaştaki bütün erkekler 23 000 kişiydi. Bunlar öbür İsrailliler'le birlikte sayılmadılar. Çünkü öbür İsrailliler arasında onlara pay verilmemişti.

63Şeria Irmağı yanında, Eriha karşısındaki Moav ovalarında Musa'yla Kâhin Elazar'ın saydıkları İsrailliler bunlardı. 64Ancak, bu sayılanların arasında Musa'yla Kâhin Harun'un Sina Çölü'nde saymış olduğu İsrailliler'den kimse yoktu. 65- Çünkü RAB o dönemde sayımı yapılan İsrailliler'in kesinlikle çölde öleceğini söylemişti. Onlardan Yefunne oğlu Kalev'le Nun oğlu Yeşu'dan başka kimse sağ kalmamıştı.

Kutsal Kitap Yeni Ceviri

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi) & The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları, 2001,2008

More Info | Version Index