Search form

Yohanis 1

Yesus naa, see?

1Makasososan, Manetualain Dedeꞌa-kokolan hambun ena.

Manetualain Dedeꞌa-kokolan naa, ndia Hatahori esa.

Hatahori naa, sama-sama no Manetualain.

Ma Ndia oo, ndia Manetualain boe.

2Neu lalai no dae-inak bei ta dadi,

Hatahori naa hambu memak kana ena, sama-sama no Manetualain.

3Manetualain nakadadadik basa-basan, pake Ndia Dedeꞌa-kokolan naa.

Ta hambu buas esa dadi boe na, mete ma Hatahori naa ta adu sana.

4Ndia naa, masodak oka-huun.

Dadi hatahori mana hambu masodak tetebes,

ara rasoda numa Ndia mai.

Ana oo sama leo Manggaledok mana masaꞌak boe,

fo hatahori mana leo-laꞌo nai Manggaledok naa,

bisa mete-nita ma nalela.

5Manggaledok naa, saꞌan tora maso neni makiuk neu;

ma makiuk ta bisa nakatataka nala Manggaledok naa.

Huu Manggaledok naa, nasaꞌa nakandoo.

6Hambu hatahori laen esa, nade Yohanis. Manetualain oo nadenun boe,+ 7fo dadi sakasii fo mana nafada hatahorir laꞌe-neu Manggaledok naa, mita fo basa hatahorir bisa ramahere neu Manetualain nahuu Yohanis kokolan naa.

8Yohanis ia, ta ndia Manggaledok naa. Tehuu Manetualain nadenun fo nafada hatahori laꞌe-neu Manggaledok naa. 9Hatahori fo mana dadi Manggaledok tetebes naa nae neni dae-bafok ia mai. Manggaledok naa, tao nala basa hatahorir mete-rita basa hata fo tetebes sara.

10Leo mae Ana nakadadadik basa-basan manai dae-bafok ia ena, tehuu hatahorir marai dae-bafok ia ta ralela sana, neu Ana mai leo nai ia. 11Leo mae Ana mai leo no Ndia hatahori heli-helin nara, tehuu ara ta nau simbok kana. 12Leo mae talo naa, tehuu basa hatahorir mana simbok ma ramahere neun, Ana fee sara haak fo dadi reu Manetualain anan nara. 13Naa, sama leo sira neni bonggi seluk kara ena. Tehuu sira neni bonggi beun nara raa, ta sama leo hatahori bonggi kakana ana. Ma ta numa touk esa hihiin mai, fo hambu tititi-nonosik. Te ara dadi reu Manetualain anan nara, nahuu Manetualain ndia fee sara masoda beuk naa.

14De ‘Manetualain Dedeꞌa-kokolan’ naa oo,

neni bonggik dadi neu hatahori dae-bafok boe.

Ana nasoda nai ita taladan.

Ita mete-tita Ndia ta neni babanggan.

Ndia ta neni babanggak talo naa, nahuu Ndia naa, Manetualain Ana kise muꞌen.

Ana hii natudu Ndia dale susuen neu ita,

nahuu Ndia hada-tataon memak leo naak.

Ma basa hata fo Ana kokolak laꞌe-neu Manetualain, memak tetebes.

15Yohanis naa, nafada laꞌe-neu Hatahori ia. Ana eki nae, “Nenene, ee! Ndia ia, ndia au tuik ena ae, ‘Neu ko Hatahori esa nae mai. Ndia naa, ta neni babanggak lena heni au. Au bei ta neni bonggik, te Ana nakahuluk ena na!’ ”

16Yohanis kokolak talo naa, nahuu Hatahori naa hii nalan seli natudu Ndia dale susuen. Ma Ana tao laꞌi-laꞌik kana talo naa nakandoo fee ita basa ngga. 17Lele uluk, baꞌi Musa ndia nakonda Manetualain Hohoro-lalanen neu ita bei-baꞌin nara. Tehuu hatematak ia Hatahori naa, ndia Yesus Karistus, ndia natudu Manetualain dale susuen neu ita. Ma basa hata fo Ana kokolak laꞌe-neu Manetualain, memak tetebes. 18Ta hambu tita hatahori esa boe na, mete-nita tetebes Manetualain. Tehuu Ndia Ana kise muꞌen fo Ana suek naa, ndia natudu ita Manetualain dalen ena. Kanak naa, hambun nai Ndia Aman boboan. Huu Ndia oo ndia Manetualain boe.

Yohanis Mana Saranik natudu Lamatuak Yesus

(Mateos 3:1-12; Markus 1:1-8; Lukas 3:1-18)

19Laꞌe esa, hatahori Yahudi malanggan nara marai Yerusalem radenu malangga anggama hida, ma hatahori hida ruma leo Lewi fo mana rasiꞌe raono-lalau nai Manetualain Uma Huhule-haradoi Ina-huun mai. Ara reni lee Yarden boboan seri reu,+ fo ratane Yohanis Mana Saranik rae, “O ia, Karistus fo Manetualain helu-bartaa ena nae nadenun mai, do?”

Boe ma ana nafada sara nae, ndia naa, see. 20Ana manaku no ledo-ledo nae, “Taa. Karistus ta ndia au.”

21Boe ma ara ratane seluk bali rae, “Mete ma talo naa, o ia, see? Baꞌi Elia, do?”

Ana naselu nae, “Taa boe.”

Ara ratane rakandoo bali rae, “Boso losak o ia, Manetualain mana toꞌu dedeꞌan laen, do?”

Ana naselu nae, “Taa boe.”+

22Basa boe ma ara ratane bali rae, “Mete ma talo naa, o ia, see? Mafada dei! Huu ai muste fali miu mafada malanggan nara mana madenu ai. Tulun, dei!”

23Boe ma ana kokolak tungga hata fo baꞌi Yesaya surak nita nae,

“Au ia, ndia hatahori mana bolu nai mamana nees nae,

‘Basa hatahorir sadia tao neulau dalak kara,

fo simbok Lamatuak mamain!

Tao matetu dalak kara fo soru Ndia.’ ”+

24Nai hatahorir maruma Yerusalem mai taladan nara raa, hambu hatahori hida oo ruma partei anggama Farisi mai boe. 25De ara ratane Yohanis rae, “Talo ia. Mete ma o ta ndia Karistus, ta baꞌi Elia, ma ta Manetualain mana toꞌu dedeꞌan naa, tao hata de o sarani hatahorir? O hambu haak numa bee mai?”

26Boe ma Yohanis naselu nae, “Au ia sarani hatahorir pake kada oe mesa kana. Tehuu hambu Hatahori esa nai ei taladam mara ena, te ei ta malela sana. 27Ndia naa, ta neni babanggak lena heni au, leo mae au ndia mulai anori akahuluk hatahorir. Leo mae dadi kada Ndia hatahori neondan oo au ta andaa boe.”+

28Basa dedeꞌak bebeik kara iar dadi numa Betania, numa lee Yarden boboan seri. Yohanis no ana nunin nara sarani hatahorir ruma naa.+

Lamatuak Yesus naa, sama leo Manetualain Bibi lombo Anan

29Neu beꞌe-mai, boe ma Yohanis mete-nita Yesus laꞌok neni ndia mai. De ana kokolak nae, “Mete neu Hatahori manai naa dei! Ndia naa, Manetualain Bibi lombo Anan mana dadi tunu-hotuk fo koka heni hatahorir marai dae-bafok ia sala-singgon nara. 30Hatahori ia, ndia au afada neu ei afik ka ae, ‘Neu ko hambu Hatahori esa sou mai. Ndia naa, ta neni babanggak lena heni au, nahuu Ana mai nakahuluk numa au mai ena.’ 31Fai uluk au ta bubuluk, mete ma Ndia naa, Karistus. Leo mae talo naa, tehuu au bubuluk ena, au muste akalelelak kana neu hatahori Israꞌel asa. Huu naa de au mai fo sarani hatahorir pake oe.

32-33Manetualain nadenu au fo sarani hatahorir pake oe. Ana oo nafada au boe nae, ‘Neu ko Hatahori esa nae neni o neti. Boe ma Au Dula-daleng konda neu leo nai Ndia. Hatahori naa, neu ko ndia neni Au Dula-dale Malalaong, fo fee koasa neu Au hatahoring nggara.’ Neu Hatahori naa mai, au bei ta bubuluk ae, Ndia naa ndia Manetulain nafada memak neu au. Tehuu neu au mete-ita Manetualain Dula-dalen konda numa lalai mai sama leo mbui lunda sina tee neu Ndia lain, dei de au bubuluk ae, ‘Ndia ia, ndia Hatahori naa!’ 34Au mete-ita dedeꞌak kara raa unik au mata deꞌe heli-heling. De au afada ei ae, ‘Hatahori mana maik naa, ndia Manetualain Anan!’ ”

Lamatuak Yesus here Ndia ana nuni makasososan nara

35Neu beꞌe-mai, Yohanis nambariik no ndia ana nunin dua. 36Neu Yohanis mete-nita Yesus laꞌok nesik naa, ana nafada nae, “Mete dei! Ndia naa, Manetualain Bibi lombo Anan fo neu ko dadi neu tunu-hotuk!”

37Basa boe ma Yohanis ana nuni kaduan nara fo mana nenene kokolan naa laꞌo elan, de laꞌok tungga Yesus. 38Boe ma Yesus leuk dea, de mete-nita sara tungga Ndia. De Ana natane sara nae, “Talo bee? Parluu, do?”

Ara ratane rasafalin rae, “Rabi leo nai bee?” (Nai sira dedeꞌa Aram, ‘Rabi’ naa sosoa-ndandaan nae, ‘Papa Meser’.)

39Yesus naselu nae, “Mai fo mete-mita no ei mata heli-helim leo.” Boe ma ara tunggan, de mete-rita Ndia mamana leleon. Neu ara losa, nai rarain liꞌu haa ledo bobon. De ara leo ro Yesus losa ledo tesa.

40Numa hatahori kaduak kara raa mai fo mana nenene Yohanis kokolan, de laꞌok tungga Yesus naa, esa nade, Anderias. Ndia ia, Simon Petrus fadin. 41Anderias fali losak ka boe ma neu sangga kaꞌan Simon, de nae, “Kaꞌa, ee! Ai matonggo mia Mesias ena!” (Nai sira dedeꞌan, ‘Mesias’ sosoa-ndandaan nae, ‘Karistus, ndia Hatahori fo Manetualain helu-bartaa memak kana numa lele uluk mai ena, fo nae nadenun mai.’) 42Basa de ana nuni no kaꞌan neni Yesus neu.

Yesus mete-nita Simon, boe ma Ana nafada nae, “O ia, Simon. O amam ndia, Yohanis. Mulai numa hatematak ia neu, hatahorir roke o, ‘Kefas’ ” (Sosoa-ndandaan sama no ‘Petrus’, ndia ‘batu’.)+

Lamatuak Yesus noke Felipus no Natanel

43-44Numa naa oo hambu hatahori laen esa boe, nade Felipus. Ndia nggoro-tadu huun, ndia Betseda. Petrus no Anderias oo ruma naa mai boe.

Neu beꞌe-mai, boe ma Yesus naketu nae neni profensi Galilea neu. Ana neu natonggo no Felipus, de Ana noken nae, “Mai, tungga Au fo dadi muu Au hatahoring!”

45Basa de Felipus neu sangga Natanel, boe ma nafadan nae, “Kaꞌa, ee! Ai matonggo mia Hatahori naa, fo baꞌi Musa surak kana nai Manetualain Hohoro-lalanen dale ena. Manetualain mana toꞌu dedeꞌan nara lele uluk oo, surak laꞌe-neu Hatahori ia boe. Naden Yesus numa nggoro Nasaret mai. Aman, nade Yusuf.”

46Tehuu Natanel naselu nae, “Hatahori Nasaret!? Awii! Ta hambu hata esa boe na fo neulauk kalua numa naa mai!”

Boe ma Felipus nae, “Weeh! Boso talo naa. Mai fo o mesa ngga mete-mita leo!”

47Neu Natanel laꞌok mai, Yesus mete-nita memak kana ena, boe ma nae, “Ndia ia, hatahori ndoos! Huu nai dalen dale, ta hambu puputa-papatak. Ndia ia, hatahori Israꞌel isi-isik!”+

48Natanel natane nae, “Talo bee de Lamatuak nalela au?”

Yesus naselu nae, “Talo ia. Au mete-ita o ena, neu o bei numa ai huuk naa taen.+ Neu oras Felipus bei ta neti nanggou o.”

49Boe ma Natanel manaku nae, “Papa Meser ia, tebe-tebe Manetualain Anan! Ma Papa oo ai hatahori Israꞌel Manen boe!”

50Yesus natanen nae, “Ndondoon naa o ia, mamahere neu Au nahuu bebeik kara ia Au ae, ‘Au mete-ita o, neu o bei numa ai huuk naa taen,’ do? Masaneda, te neu ko o mete-mita dedeꞌak ta neni babanggak kara bali!

51Tetebes! Au afada memak. Neu ko ei mete-mita lalai natahuka. Boe ma Manetualain atan nara marai nusa tetuk do inggu temak konda-hene dae-lain nai Au matang. Te Au ia, Hatahori Dae-bafo Isi-isik.”+

Manetualain Dede'a-kokolan: Hehelu-bartaa Beuk no Tutui Makasososak

© Wycliffe Bible Translators, Inc. with  (UBB) Unit Bahasa dan Budaya

More Info | Version Index