Search form

Lukas 23

Hatahorir leꞌa roo Yesus neni nggubenor Pilatus neu

(Mateos 27:1-2, 11-14; Markus 15:1-5; Yohanis 18:28-38)

1Tehuu mana parisa dedeꞌa anggama Yahudir raa, ta raena haak fo hukun mates hatahori. Huu naa de ara leꞌa roo Yesus neu nasare nggubenor numa man-parenda Roma manai naa, ndia Pilatus. Ara nau fo nggubenor hukun Yesus. 2De losa nggubenor matan, boe ma ara tui Yesus salan nara rae, “Hatahori ia, tukan laban man-parenda Roma. Ana fee nenorik nae, hatahorir boso bae bea fee man-parenda. Ana oo soꞌuk aon nae, ndia ia, Karistus fo hatahori Yahudi manen boe.”

3Nggubenor namanene nala naa, boe ma ana natane Yesus nae, “Tebe, do? O ia, hatahori Yahudi manen, do?”

Boe ma Yesus naselu nae, “Tebe. Sama leo papa kokolan naa.”

4Parisa basa, boe ma nggubenor nasare mbali malangga anggama malanggan nara ma hatahori noꞌuk kara raa. De nae, “Talo ia. Au ta hambu hatahori ia salan baꞌu anak faa boe na.”

5Tehuu ara ratitingga rahere rae, “Taa, papa nggubenor. Hatahori ia neu fee nenorik nai bee a mesan, dunggu-mbau rau-inggur fo tao nehuuk. Ana tao nemuek mulai numa profensi Galilea mai, losa kota Yerusalem ia.”

Nggubenor nadenu hatahorir fo roo Lamatuak Yesus neni manek Herodes neu

6Nggubenor namanene nala naa, boe ma natane sara nae, “Mete ma talo naa, hatahori ia, hatahori Galilea, do?”

Boe ma ara raselu rae, “Tebe, Papa. Ana numa Galilea mai!” 7Nggubenor bubuluk talo naa, boe ma ana nadenu sara roo Yesus neu nasare manek Herodes, mana parenda profensi Galilea. Faik naa, ana numa kota Yerusalem.

8Manek Herodes namanene tutuik noꞌuk ka laꞌe-neu Yesus ena, ma ana hiik ka mete-nita Yesus numa fai bakahulun mai ena. Ana namahena fo bisa mete-nita Yesus natudu tanda heran esa-dua. Huu naa de neu ara roo Yesus neun, dalen namahoko nalan seli. 9Boe ma ana natane mata-matak kara neu Yesus, tehuu Ana ta naselu hata esa boe na. 10Herodes bei kola-kola no Yesus, tehuu malangga anggama malanggan nara ma meser anggamar mulai rafada seluk Yesus salan mata-matak kara bali neu manek. 11Boe ma manek Herodes no soldadun nara mulai rakatitiik ma rakamamaek kana fo tao rakadadaek Yesus. Basa de ara feen pake badu neulauk esa sama leo manek kara rasiꞌe pake, boe ma ara rakatitiik kana rakandoo. De ara fee falik kana neni nggubenor Pilatus neu. 12Fai bakahulun, nggubenor naa no manek Herodes mana musuk kara. Tehuu mulai numa faik naa mai dua sara ratia-laik.

Nggubenor naketu hukun mates neu Lamatuak Yesus

(Mateos 27:15-26; Markus 15:6-15; Yohanis 18:39—19:16)

13Basa boe ma Nggubenor Pilatus noke nala malangga anggama Yahudi malanggan nara ma lasi-lasi hadak laen nara, sama-sama ro hatahori noꞌuk kara raa mai rakabubua fo ramanene ndia neketu-neladin. 14Ana kokolak nae, “Ei mia Yesus neni au mai, ma makasasaꞌek salak neun mae, Ana soa dudunggu rau-inggur fo laban man-parenda Roma. Au parisa alan no lutuk, numa ei matam mara, tehuu au ta hambu salak hata esa boe na. 15Manek Herodes parisan ena boe, tehuu ta hambu salak hata esa boe na. Huu naa de ana fee falik Hatahori ia neni au mai. Hatahori ia ta naena salak hata-hata, de au ta bisa feen hukun mates. 16Dadi au ae aketu talo ia: au adenu poko-femban, basa naa au akamboꞌik kana.”

17-18Ara ramanene rala naa, boe ma mulai eki rame-rame rae, “Ta bisa! Tao misan. Makamboꞌik kada Barabas.”

[Ara eki talo naa, nahuu tungga teuk mete ma hatahori Yahudir tao feta Paska, nggubenor nasiꞌe nakamboꞌik hatahori bui esa tungga ndia hihiin.]+ 19(Barabas ia, maso bui nahuu ana dadi mana nggenggefu, tao nehuuk laban man-parenda Roma manai kota Yerusalem, ma ana oo nakanisa hatahori boe.)

20Tehuu nggubenor nau nakamboꞌik Yesus. Dadi ana natane seluk hatahori noꞌuk kara nae, “Mete ma au akamboꞌik Yesus ia, na, talo bee?”

21Tehuu basa sara eki rame-rame rae, “Taa! Paku tao misan nai ai ngganggek lain leo! Paku tao misan nai ai ngganggek lain!”

22Tehuu nggubenor nameda naa ta ndaa, boe ma natane seluk laꞌe ka telun nae, “Tao hata de au muste paku tao isan talo naa? Ndia salan hata? Au parisan ena, tehuu au ta hambu huun hata esa boe na, fo ae hukun mates sana. De malole lenak au adenu kada poko-fembak kana, basa naa mboꞌik kana.”

23Tehuu basa hatahorir raa boe eki rahere bali fo rakasetik nau paku tao risan neu ai ngganggek. Mateꞌen, nggubenor ta nakataka nala, 24boe ma ana naketu tungga kada sira hihiin. 25De ana nakamboꞌik Barabas, mana laban ma mana makanisa hatahori naa. Tehuu ana loo lima Yesus neu sira liman nara, mita fo ara tao Yesus tungga sira hihiin nara.

Ara paku londa Lamatuak Yesus nai ai ngganggek lain

(Mateos 27:32-44; Markus 15:21-32; Yohanis 19:17-27)

26Basa naa, soldadu Romar leꞌa roo Yesus kalua numa kota Yerusalem mai. Numa dalak, ara ratonggo ro hatahori esa numa kota Kirene mai, nade Simon. Ana bei fo fali numa kota deak mai. Ara rakasetik kana fo lemba-nasaa nala ai ngganggek naa nggati Yesus, boe ma laꞌok tungga Yesus dean.

27Faik naa, hatahori noꞌuk ka mai tungga fo ranilu Yesus. Hambu inak kara oo, buꞌi rakarereu mbalin boe. 28Yesus namanene ara buꞌi talo naa, boe ma Ana nasare sara, de kokolak nae, “Ina Yerusalem mara ein, ee! Hae buꞌi soa-neu Au. Malole lenak buꞌi soa-neu ei ao heli-helim, ma ei anam mara. 29Neu ko mbila-beinesak susa-sona moꞌok nae mai, losa hatahorir kokolak rae, ‘Inak mana maua lenak, ndia inak bei ta bonggi nita, ma bei ta nasusu nita ana mbimbila anak.’ 30Neu fai susa-sonak naa losa, hatahorir doidoso ralan seli, losa ara roke rae, ‘Malole lenak letek kara ndefa mai fo tuni mala ai leo!’ Ara oo kokolak boe rae, ‘No doidosok talo ia, malole lenak dae mbukuk kara tatana mala ai leo!’+ 31Mete ma hatahorir bisa tao susa-sonak talo ia soa-neu hatahori sala taak kara, hata-bali neu hatahori manggarauk kara?”+

32Neu soldadu leꞌa roo Yesus naa, ara oo leꞌa roo hatahori manggarauk dua boe fo rae hukun tao risa sara sama-sama ro Yesus. 33Ara losa mamanak esa nade, ‘Lete Langga Duik’. Boe ma ara paku Yesus no hatahori manggarau kaduak kara raa reu sira esa-esak ai ngganggen. Basa de ara rambaririik ai ngganggek kara raa. Ara londa hatahori manggarauk esa neu Yesus boboa konan, ma esa bali neu boboa kiin.

34[Faik naa, Yesus hule-haradoi nae, “Papa! Lilii heni hatahori iar salan nara, huu ara ta bubuluk hata fo ara taok.”]+ Basa boe ma soldadur leꞌa lot fo sangga bubuluk see ndia hambu Yesus bua-loꞌan.+

35Hatahori noꞌuk ka mai ranilu numa mamanak naa. Hatahori Yahudi malanggan nara rakatitiik Yesus rae, “Ana tao nasoi-nasoda hatahori laen ena, tehuu ta bisa tao nasoi-nasoda Ndia ao heli-helin. Mete ma Ndia ia, tebe-tebe Karistus, fo Manetualain here memak kana ena, na, elan numa naa fo Ana konda aon numa ai ngganggek naa mai leo.”+

36Soldadur raa oo rakatitiik kana boe. Ara feen ninu oe anggor makeis,+ 37ma ara eki rakatitiik kana rae, “Mete ma o ia tebe-tebe hatahori Yahudi manen, na, tao masoi-masoda o aom leo!” 38Ara surak neu papak esa nae,

“Ia, hatahori Yahudi manen.”

Boe ma ara paku papak naa neu Yesus langgan ndandaan lain, fo rafada huun hata de sira fee hukun neun.

39Hatahori manggarauk esa fo neni londak nai Yesus boboan oo, nakatitiik kana boe nae, “O tebe-tebe Karistus, do? Mete ma leo naak, na, tao masoi-masoda ita basa ngga leo!”

40Tehuu hatahori manggarauk esak naa kaꞌin nae, “Heeh! O ia, ta mamataꞌu Manetualain, do? O hambu hukun mates sama leo Ndia boe. 41Ita dua ngga hambu hukun ndaa no ita manggaraun. Tehuu hatahori ia ta tao manggarauk hata-hata.” 42Boe ma ana kokolak seluk nae, “Yesus, ee! Mete ma Papa toꞌu parenda nai Papa mamana parenda-koasan ena, na, masaneda neu au, ee.”

43Yesus naselu nae, “Au afada memak! Faik ia oo, o maso muni nusa tetuk do inggu temak muu sama-sama mua Au boe.”

Lamatuak Yesus mate

(Mateos 27:45-56; Markus 15:33-41; Yohanis 19:28-30)

44-45Faik naa, ledo namatetu ena. Tehuu ledo ta nasaꞌa, de makiu-makahatuk tatana nala mamanak naa, losa liꞌu telu ledo bobon. Numa Uma Huhule-haradoi Ina-huuk, hambu tema ririndi loak neni londak fo babata Manetualain Kama Malalaon Mateꞌen. Medak neu ma, tema ririndik naa sii baꞌen neu dua.+

46Numa mamanak ‘Langga Duik’ naa, Yesus oo eki boe nae, “Papa! Hatematak ia, Au loo lima Au samaneng neu Papa liman.” Ana kokolak basa talo naa, boe ma ketu ani hahaen memak.+

47Hambu komedan soldadu Roma esa, nambariik deka no Yesus ai ngganggen. Neu ana mete-nita Yesus mamaten naa, boe ma ana koa-kio Manetualain nae, “Waa! Hatahori ia tebe-tebe Hatahori dale ndoos, ee!”+

48Neu hatahori noꞌuk kara mana rakabua numa naa mete-rita Yesus mamaten naa, boe ma ara fale dalen nara, ma ara fali ro dale mana sonak kara. 49Tehuu Yesus hatahorin nara rambariik numa dook ka mai fo mete Yesus mamaten. Inak kara mana tunggan numa Galilea mai losa Yerusalem oo ruma naa boe.+

Ara ratoi Lamatuak Yesus

(Mateos 27:57-61; Markus 15:42-47; Yohanis 19:38-42)

50-51Neu Yesus maten ena, boe ma hambu hatahori esa sangga dalak fo nae nakonda Yesus ao-mbaa mamaten numa ai ngganggek mai. Hatahori naa, naden Yusuf, numa kota Arimatea mai. Ndia naa, dalen ndoos, tao hata fo neulauk noꞌuk ka. Ana nahani taa-taa Manetualain natudu parenda-koasan. Ndia oo hatahori esa numa mana parisa dedeꞌa anggama Yahudi mai boe, tehuu ana ta nakaheik no sira neketun fo hukun mates Yesus. 52Huu ana nae nakonda Yesus ao-mbaa mamaten numa ai ngganggek lain mai, de ana neu nasare aok mbali nggubenor Pilatus fo nae noke nafafaꞌu mamates naa. 53Pilatus nakaheik kana, boe ma ana neu nakondan. Basa de ana mbomboti mamates naa no tema bangganaꞌuk. Boe ma ana neu nalololi mamates naa neu batu bolok esa, hatahorir bei fo toꞌi ralan dadi rates. Rates naa, bei ta ralololi rita mamates esa nai naa boe na. 54Yesus mamaten naa, laꞌe-ndaa fai kaliman. Neu Yusuf asa ratoi basa naa, ledo bobok ena. Mete ma ledo tesa ena, na, hatahori Yahudi fai huhule-haradoin mulai ena.

55Inak kara raa fo mana sama-sama ro Yesus numa Galilea mai, ara oo reu tungga Yusuf boe fo sangga bubuluk rae, ana nambeda mamates naa nai rates bee. 56Mete ratalolole rala rates naa mamanan, boe ma inak kara raa fali reu sadia rambe no mina kaboo menik. Ledo tesa boe ma, ara hahae tao ue-osa tungga hatahori Yahudi fai huhule-haradoin hohoro-lalanen. Ara rahani fai huhule-haradoik laꞌo seli, dei fo ara rae reu ngganggari rambe neu Yesus ao-mbaa mamaten.+

Manetualain Dede'a-kokolan: Hehelu-bartaa Beuk no Tutui Makasososak

© Wycliffe Bible Translators, Inc. with  (UBB) Unit Bahasa dan Budaya

More Info | Version Index