Search form

Lukas 7

Lamatuak Yesus tao nahai soldadu Roma ana mana maue-osan

(Mateos 8:5-13)

1Yesus fee nenorik basa talo naa, boe ma Ana fali neni kota Kapernaum neu. 2Nai naa, hambu komedan soldadu Roma esa. Ana naena ana mana maue-osa esa, dadi neu ndia ana nemeheren. Hatahori mana maue-osa naa tuda hedis, de ela baꞌuk ka maten. 3Neu komedan naa namanene laꞌe-neu Yesus, boe ma ana nadenu lasi Yahudir hida fo reu roke Yesus mai tao nahai ana mana maue-osa naa. 4Ara kokoe Yesus, fo mete ma bisa, na, Ana mai no sara fo tao nahai hatahori naa. Ara kokoen rae, “Papa! Hatahori Roma ia, hatahori neulauk! Ana nandaa, Papa tulu-falin. 5Ana nambaririik nala uma huhule-haradoik esa fee ita, te ana sue ita hatahori Yahudi na.” 6Boe ma Yesus tungga no sara.

Ara bei ta losa uma, tehuu komedan naa, fee nonoon neu fo nafada Yesus ena nae, “Lamatuak hae makamangguk aom fo mai bali, huu au ta andaa simbok Lamatuak nai au umang. 7-8Ma au oo, ta andaa neti asare matak ua Lamatuak boe. Memak manggaledok ena, Lamatuak naena koasa. De, sadi Lamatuak kada kokolak numa naa mai, neu ko au ana mana maue-osang hai neuk ka. Au bubuluk matak ia, nahuu au malanggang nggara raena koasa fo parenda au. Ma au oo, aena koasa fo parenda au soldadung nggara boe. Mete ma au fee parenda neu au ana nuning ae, ‘Muni naa muu!’ neu ko ana neu. Mete ma au ae, ‘Ia mai!’ neu ko ana mai. Mete ma au adenu au hatahori mana maue-osang ae, ‘Tao ia!’ neu ko ana tao talo naa. De, sadi Lamatuak kada kokolak, neu ko au ana mana maue-osang ia, hai neuk ka.”

9Yesus namanene nala naa, boe ma Ana heran. Ana hekor aon fo nasare hatahori noꞌuk kara mana tungga Ndia. Boe ma Ana nae, “Heran, ee! Doo basa ia, Au bei ta atonggo ita hatahori Yahudi esa boe na, nemeheheren matea leo hatahori Roma ia!”

10De, Yesus laꞌok losa kada naa. Basa boe ma komedan nonoon nara lenggu fali. Losa komedan uman, boe ma mete-rita ana mana maue-osa naa, mana haik ena.

Lamatuak Yesus nasoda falik ina falu esa anan numa mamaten mai

11Neu beꞌe-mai, boe ma Yesus no Ndia ana nunin nara laꞌo reni nggorok esa reu, nade Nain. Hatahori noꞌuk ka rambalolok ro sara. 12Ara sangga deka nggorok naa lelesun, boe ma hatahori bubuak esa rae kalua reu ratoi mamates. Mana matek naa, ina falu esa ana tou kise-muꞌen. 13Neu Yesus mete-nita ina falu naa, boe ma dalen tuda kasian. De Ana kokolak no inak naa nae, “Mama! Na leo, hae buꞌi!”

14Yesus deka mata neu, de Ana koi lalangga mamates naa. Boe ma hatahori mana ndoro lalanggak naa, hahae taak. Basa boe ma Yesus kokolak neu hatahori mates naa nae, “Taꞌek! Mambadeik leo!” 15Boe ma kanak naa nasoda fali numa mamaten mai, de nanggatuuk tutik ka. Ana mulai kokolak no hatahori mana rambariik eko-feon. Boe ma Yesus nafada inak naa nae, “Mama! Ia mama anan.”

16Basa hatahorir maruma naa, ramataꞌu ralan seli! Boe ma ara koa-kio Manetualain rae, “Manetualain nadenu Ndia mana toꞌu dedeꞌan ta neni babanggak esa soa-neu ita!” Hambu laen bali rae, “Manetualain mai nai ita talada heon ena, fo natudu Ndia dale susuen!” 17Boe ma tutuik naa oo, natanggela sudi bee neu numa profensi Yudea, losa nai basa mamanak laen nai nusak naa boe.

Yohanis Mana Saranik fee ana nedenun neni Lamatuak Yesus neu

(Mateos 11:2-19)

18-20Yohanis Mana Saranik ana nunin nara ramanene rala basa hata fo Yesus taon ena. De ara reu tui Yohanis numa bui dale. Boe ma ana nadenu hatahori dua reni Yesus reu fo ratanen rae, “Papa ia, tebe-tebe Karistus fo ai mahanik naa, do? Do, ai muste mahani hatahori laen bali?”

Ara ratonggo roo Yesus, boe ma ratanen talo naa.

21Neu nedenuk kara raa bei ruma naa, Yesus tao nahai hatahori noꞌuk ka hedin nara mata-matak kara. Ana husi heni nitur ruma hatahori fo nitu saꞌek kara mai. Ma tao nahai hatahori pokek kara, de ara bisa mete-rita.

22Basa boe ma, Yesus nafada Yohanis ana nunin nara nae, “Ei fali miu mafada kaꞌa Yohanis, basa hata fo ei mamanene malan ma mete-mitan no mata heli-helim ena, sama leo Manetualain mana toꞌu dedeꞌan Yesaya surak nae,

‘Hatahori pokek, mete-nita.

Hatahori ei kekok, nambadeik laꞌo-laꞌo.

Hatahori hedi kusta, dadi nambalao.

Hatahori mbakek, namanene.

Hatahori mates, nasoda fali numa mamates mai.

Hatahori kasian namanene Hara Lii Malole.’+

23Fali miu mafada kaꞌa Yohanis mae, ‘hatahori fo ta mana mae simbok Au, neu ko raua ralan seli.’ ”

24Yohanis ana nunin nara fali ena, boe ma Yesus kokolak no hatahori noꞌuk kara raa laꞌe-neu Yohanis nae, “Neu ei miu sangga Yohanis numa mamana nees naa, ei duꞌa mae matonggo mia hatahori rupa leo beek? Ta bisa dadi ei naa miu fo matonggo mia hatahori mana noe-naꞌuk, sama leo milak mbeu neu mai, tungga kada anin! 25Ta bisa dadi ei miu fo mete-mita hatahori mana pake bua-loꞌa mabeli, te hatahori matak leo naak, ana leo nai kada uma manek! 26Dadi ei miu mete-mita see numa naa? Ei duꞌa mae, ei miu sangga Manetualain mana toꞌu dedeꞌan? Tebe! Tehuu ndia naa, mana toꞌu dedeꞌak ta hohoꞌan lenak. 27Sama leo Susura Malalaok surak ela laꞌe-neu Yohanis nae,

‘Nenene! Au adenu Au hatahoring,

fo neu nasosoi dalak fee O.’+

28Nai dae-bafok ia, ta hambu hatahori esa boe na, fo ta hohoꞌak lena heni Yohanis. Tehuu nai Manetualain mamana parenda-koasan, hatahori mana nesik dea mateꞌen oo, ta hohoꞌan lena heni Yohanis boe.”

29Hatahori mana mamanene Yesus dedeꞌa-kokolan naa, ara bubuluk ena rae, Manetualain eno-dalan naa, eno-dala masodak tetebes. Mana susu bear oo bubuluk boe, nahuu bakahulun Yohanis sarani ma nanori sara ena. 30Tehuu hatahorir ruma partei anggama Farisi ma mana malela hukun Yahudir, ara ta nau tungga Manetualain hihii-nanaun ena. Huu naa de, ara ta roke Yohanis sarani sara.+

31Boe ma Yesus natane nae, “Au ae akasasamak hatahorir hatematak ia ro hata? Sira iar, hatahori rupak bee? 32Sira iar, sama leo kana anar mana nggua-nggua rai pasar. Ara kii-ouk ma unggu-remu rae,

‘Ai fuu sulik rame-rame,

tehuu ei ta foti-lendo setelele.

Boe ma ai soda-helo sosoda beꞌe mamates,

tehuu ei ta buꞌi mamatani.’

33Huu Yohanis Mana Saranik ta ninu anggor ma ta hii puasa, de ei henggenee malan mae, ‘Ndia nitu saꞌek!’ 34Tehuu hatematak ia Au, Hatahori Dae-bafo Isi-isik ia, inu anggor ma uꞌa roti sama leo biasa. Boe ma ei henggenee mala Au mae, ‘Ndia ia, hatahori bare-naꞌo huun! Mana mafu kamaberak bali! Neu natia-laik no mana susu bear! Partei esa no hatahori papake taak kara! Ana ta nalela aon bali!’ 35Tehuu ei tanda leo, neu Au kokolang, ee! Hatahori mana bubuluk no tetuk, ara tungga Manetualain hihii-nanaun.”

Lamatuak Yesus naꞌa feta numa Simon uman

36Numa kota naa, hambu hatahori Farisi esa, nade Simon. Laꞌe esa, ana noke Yesus asa mai raꞌa numa ndia uman. Yesus asa simbo rala nonokek naa, boe ma reu fo rae ranggatuuk raꞌa-rinu. 37Faik naa, ina petak esa namanene nae, Yesus nae naꞌa nai naa. Boe ma ana dudi mai, ma toꞌu neni boto mina kaboo meni mabeli esa. 38Ana deka neni Yesus neu, nesi Yesus dean. Boe ma sendek luu-langgan neu Yesus ein. Ana buꞌi nakarereu losa luun tuda laꞌe Yesus ein. De ana seka Yesus ein nenik ndia langga bulun, ma idu nasakukuku Yesus ein. Basa boe ma ana mboꞌa mina kaboo menik naa neu Yesus ein.+

39Simon naa, bubuluk inak naa leleo-lalaꞌon. Huu naa de ana duꞌa nai dalen nae, “Ia dadi neu bukti ena, Yesus ia, ta Manetualain mana toꞌu dedeꞌan! Mete ma tebe-tebe Manetualain ndia nadenun mai, na, neu ko Yesus bubuluk ena nae, inak mana koi laꞌe Ndia naa, ina petak. Manetualain mana toꞌu dedeꞌan ta sama leo Ndia ia, huu hatahori malalaok ta bole deka-deka no hatahori manggenggeok kara!”

40Tehuu Yesus bubuluk no tetuk hata fo nai Simon duduꞌan. Boe ma Ana nae, “Kaꞌa Simon! Talo ia, kaꞌa. Au sangga afada kaꞌa matak esa.”

Boe ma Simon naselu nae, “Neu! Papa Meser kokolak neu leo.”

41Boe ma Yesus tui lololek non nae, “Hatahori esa nasiꞌe fee pindan doin nara neu hatahori laen. Ana fee pindan nita doin neu hatahori dua. Esa, ana feen doi lilo fulak natun lima, esa bali, ana feen kada lima hulu. 42Tehuu neu fain fo fee falik doik kara raa, dua sara ta rabeꞌi. Boe ma mana fee pindan doik naa, dalen tuda neu dua sara. Huu naa de ana nakamboꞌik kasa ruma dua sara hutan mai. Dadi mete ma tungga kaꞌa Simon duduꞌan, numa hatahori kaduak kara mana pindan doik naa, see ndia susuen lenak neu mana fee pindan doik naa?”

43Simon nggado laik kana nae, “Neu ko ndia mana nahutak noꞌun lenak, ee!”

Yesus naselu nae, “Tebe, kaꞌa!”

44Ana nasare mbali inak naa, boe ma kokolak no Simon nae, “Hena kaꞌa Simon mete neu inak ia. Neu Au dudi uni kaꞌa uman dale mai, kaꞌa ta sadia oe fo safe Au eing, tungga ita hadan. Tehuu inak ia nakoe Au eing nenik ndia luu-oen, boe ma ana seka nalaon nenik ndia langga bulun. 45Ma bebeik kara ia, neu kaꞌa mai soru Au uni uma dale mai, kaꞌa Simon ta idu Au, tungga ita hadan. Tehuu mulai numa Au dudi uni uma ia dale mai, inak ia ta hahae idu Au eing. 46Kaꞌa Simon oo, lilii heni hadak mboꞌa mina neu fuik kara langgan boe, neu Au dudi mai bebeik kara ia. Tehuu inak ia, mboꞌa mina kaboo menik mabelin seli neu Au eing. 47Kaꞌa Simon nenene matalolole dei! Inak ia memak salan noꞌuk ka. Tehuu Manetualain koka heni sara ena, nahuu ana natudu susuen ma dale makasin noꞌuk ka neu Au. Tehuu hatahori fo mana nameda ndia aon ta tao salak noꞌuk ka, ana oo nameda ta parluu hambu ambon noꞌuk ka boe. Huu naa de ana ta sue nalela ma ta noke makasi mbali Manetualain.”

48Basa boe ma Yesus nafada inak naa nae, “Au koka heni o salam mara ena!”

49Hatahorir mana ranggatuuk raꞌa sama-sama mulai bese kutu rae, “Wou! Ana duꞌa nae Ndia ia, see?! Ana nambarani fee ambon neu hatahori salan, ee! Naa te kada Manetualain mesa kana ndia naena haak fo koka heni hatahori salan! Cih!”

50Tehuu Yesus nafada inak naa nae, “O mamahere neu Au ena, huu naa de Manetualain tao nasoi-nasoda o ena. Fali muu ngga leo no mole-damek!”

Manetualain Dede'a-kokolan: Hehelu-bartaa Beuk no Tutui Makasososak

© Wycliffe Bible Translators, Inc. with  (UBB) Unit Bahasa dan Budaya

More Info | Version Index