Search form

Éxodo 10:9

9Ti Moisese xi laj staq'ue:

—Tsots sc'oplal ta xibatcutic xchi'uc ti ololetique, ti me'el moletique, ti queremetique, ti tsebetique, xchi'uc ti jchijcutique, ti jvacaxcutique. Yu'un ja' jun muc'ul q'uin ta xca'icutic yu'un ti Diose.