Search form

Éxodo 12:14

14Taje, ja' jun c'ac'al ti tsots sc'oplal ti ta xavules ta ajolique, xchi'uc ti ta xapasic jun muc'ul q'uin ta sventa yich'el ta muc' ti Diose. Yu'un ta xc'ot ta jbel c'usi albil ti tsots sc'oplale, ti na'bil ta xcom ta ajolic ta spasel ti q'uine, ti jech ta xcom ta stojol ti totil me'ile xchi'uc ti alab nich'nabiletique.